Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 142008
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1. El dia 19 de juliol de 2019 es va dictar el Decret pel qual es van designar les persones que formen la Comissió Informativa General i de Comptes en representació dels diferents grups polítics.

2. Dia 17 de febrer de 2022 la portaveu del GRUP EL Pl — PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell de Mallorca, comunica el canvi de representació per part del Grup a la Comissió Informativa General i de Comptes, designant a la Sra. Francisca Mora Veny, com a titular i a la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent a la Comissió.

3. Dia 22 de febrer de 2022, el Sr. Pedro Soler Cladera, com a portaveu del Grup Mixt del Consell de Mallorca, comunica el seu nomenament com a membre titular en representació del Grup que representa a la Comissió Informativa General i de Comptes.

Per tot això,

DECRET

1. Nomenar  com a membres de la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell Insular de Mallorca en representació del GRUP EL Pl — PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell de Mallorca:

- A la Sra. Francisca Mora Veny com a titular.

- A la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent.

2. Nomenar com a membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes per part del Grup Mixt del Consell de Mallorca  al Sr. Pedro Soler Cladera.

3. Comunicar aquest Decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

4. Publicar aquest Decret a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

5. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió ordinària que tengui lloc.”

  

Palma, 15 de març de 2022

La presidenta del Consell Insular de Mallorca

Catalina Cladera Crespí