Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 147020
Proposta de resolució i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es deneguen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 per manca de saldo a la convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 (BOIB núm. 122, de 11 de juliol).

2. Dins el termini establert a l'Ordre esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica, les sol·licituds per part dels autònoms esmentats a l'Annex.

3. D'acord amb l'article 7.4 les sol·licituds de subvenció es resoldran individualment, i s'aniran concedint en rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets, en base als requisits establerts en aquesta Ordre sempre que hi hagi crèdit suficient.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, òrgan instructor del procediment, ha comprovat que els crèdits destinats a la convocatòria s'han exhaurit, per aquest motiu s'han de denegar la concessió de nous ajuts.

4. L'article 7.11 de l'Ordre esmentada, indica que la resolució motivada desfavorable del procediment es notificarà als interessats mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'enviament de la resolució conjunta desfavorable publicada a cada interessat mitjançant carpeta ciutadana.

Fonaments de dret

1. Pel que fa a les competències per desplegar els programes de suport a l'ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l'Estat, el Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer), per mitjà del qual aquestes competències es varen transferir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), per mitjà del qual la CAIB les va assumir.

2. Regulen aquests ajuts per mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament pel COVID-19 les normes següents:

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

- Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació.

- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

- Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

- Ordre del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinari d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament pel COVID-19.

3. La competència per resoldre la concessió d'aquestes subvencions correspon al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, d'acord amb l'apartat 7 de l'Ordre de bases i convocatòria, en relació amb l'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

4. Quant a les disposicions generals sobre els procediments administratius, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

Resolució

1. Denegar els ajuts sol·licitats per les persones relacionades a l'Annex que s'adjunta a aquesta resolució, atès que els crèdits destinats a l'esmentada convocatòria, s'han exhaurit.

2. Publicar aquesta resolució al BOIB i enviar la publicació als interessats mitjançant la seva carpeta ciutadana.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració autonòmica de les Illes Balears i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver rebut la notificació o publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (16 de març de 2022)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular Manuel Porras Romero

Conforme amb la proposta. En dict resolució,

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular Manuel Porras Romero (Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019. BOIB núm. 97/2019)

 

 

ANNEX Sol·licituds que es deneguen en relació amb els ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19

Núm. d'expedient NIF/CIF del beneficiari
[AUT 10799/2020] 78207665Y
[AUT 10785/2020] 71410274N
[AUT 10784/2020] Y1816209M
[AUT 10782/2020] Y1746619J
[AUT 10781/2020] Y5442462D
[AUT 10764/2020] X1973454P
[AUT 10763/2020] 41459387R
[AUT 10760/2020] 47260121C
[AUT 10738/2020] 47707732M
[AUT 10731/2020] 41499563L
[AUT 10725/2020] 41433925T
[AUT 10716/2020] 41452241P
[AUT 10712/2020] 41741331B
[AUT 10702/2020] 41733039E
[AUT 10697/2020] 39901081Z
[AUT 10692/2020] X5179217P
[AUT 10688/2020] 46954060C
[AUT 10672/2020] X1847730W
[AUT 10655/2020] 41441718L
[AUT 10644/2020] 43221387V
[AUT 10637/2020] 77732770S
[AUT 10632/2020] 78215340E
[AUT 10628/2020] 78290890V
[AUT 10617/2020] Y1047721Q
[AUT 10614/2020] 07817204X
[AUT 10610/2020] 51079095M
[AUT 10605/2020] 04556434L
[AUT 10604/2020] 43016568J
[AUT 10602/2020] 78205718Z
[AUT 10596/2020] 41673116Z
[AUT 10592/2020] 43101238C
[AUT 10587/2020] 43023031J
[AUT 10574/2020] 41741365E
[AUT 10573/2020] 43029757T
[AUT 10570/2020] 44327680X
[AUT 10564/2020] 41741992M
[AUT 10556/2020] 42997569N
[AUT 10550/2020] X4649901Z
[AUT 10547/2020] 04609002D
[AUT 10546/2020] 43193851N
[AUT 10533/2020] 41458757S
[AUT 10500/2020] 41457369F
[AUT 10490/2020] 41745947G
[AUT 10445/2020] 41748210J
[AUT 10442/2020] 41734524N
[AUT 10437/2020] 37323472S
[AUT 10432/2020] X2064263J
[AUT 10428/2020] 41734625K
[AUT 10424/2020] X8397390K
[AUT 10419/2020] 47197342P
[AUT 10413/2020] 42314063C
[AUT 10410/2020] 41748706A
[AUT 10409/2020] 52030141R
[AUT 10407/2020] 34065049W
[AUT 10395/2020] Y0681822R
[AUT 10394/2020] Y0373670A
[AUT 10393/2020] 17760446F
[AUT 10392/2020] 43046967Y
[AUT 10391/2020] 43137829H
[AUT 10390/2020] 41450196X
[AUT 10388/2020] 18222064S
[AUT 10385/2020] X2326253X
[AUT 10384/2020] 37337834W
[AUT 10382/2020] 41444497S
[AUT 10381/2020] 46334347L
[AUT 10380/2020] 42973598F
[AUT 10379/2020] 74625440P
[AUT 10378/2020] 37335020V
[AUT 10376/2020] X7169045Z
[AUT 10371/2020] 18216681Z
[AUT 10369/2020] 43048824T
[AUT 10367/2020] 43162339X
[AUT 10366/2020] 43122336G
[AUT 10365/2020] 35084830D
[AUT 10364/2020] 43149561C
[AUT 10362/2020] 42984724R
[AUT 10361/2020] 78207149L
[AUT 10357/2020] 42974382D
[AUT 10355/2020] 43031522V
[AUT 10354/2020] 41518642P
[AUT 10353/2020] 43135762K
[AUT 10350/2020] X6927292Z
[AUT 10349/2020] 43015608L
[AUT 10348/2020] 43100769B
[AUT 10346/2020] 42978822X
[AUT 10345/2020] 18222180Q
[AUT 10342/2020] 41404903G
[AUT 10337/2020] 42943516D
[AUT 10336/2020] 43079148X
[AUT 10335/2020] X3455024X
[AUT 10334/2020] 43214641X
[AUT 10333/2020] Y4542728N
[AUT 10332/2020] 43123887Z
[AUT 10330/2020] 42996838V
[AUT 10329/2020] 41571415L
[AUT 10328/2020] 43114292X
[AUT 10327/2020] X6023081W
[AUT 10326/2020] 43065950Z
[AUT 10325/2020] 43064440E
[AUT 10324/2020] 18223651S
[AUT 10323/2020] 41536756K
[AUT 10322/2020] X1686874P
[AUT 10319/2020] 43127168Y
[AUT 10318/2020] 78200231R
[AUT 10317/2020] 37340744Z
[AUT 10316/2020] X5371072C
[AUT 10315/2020] 43084816C
[AUT 10314/2020] 41451382T
[AUT 10313/2020] 41520618Y
[AUT 10312/2020] X2135463M
[AUT 10311/2020] 43034138B
[AUT 10310/2020] X5922163P
[AUT 10309/2020] 43124588W
[AUT 10308/2020] 18234685D
[AUT 10307/2020] 43118155D
[AUT 10306/2020] 78210605W
[AUT 10305/2020] Y2490480P
[AUT 10304/2020] 43055158D
[AUT 10303/2020] 43069222C
[AUT 10301/2020] X8645306C
[AUT 10300/2020] 43159784P
[AUT 10299/2020] 18234600Q
[AUT 10298/2020] 42963277J
[AUT 10297/2020] 05412383T
[AUT 10295/2020] 54629955X
[AUT 10294/2020] 43113604N
[AUT 10293/2020] 43045253V
[AUT 10292/2020] 37336874P
[AUT 10290/2020] 75523489E
[AUT 10289/2020] 41617830C
[AUT 10288/2020] 41493398H
[AUT 10287/2020] 43025561J
[AUT 10286/2020] 18227429K
[AUT 10284/2020] Y2211546H
[AUT 10283/2020] x1523517C
[AUT 10282/2020] 41524145Z
[AUT 10280/2020] 42977462F
[AUT 10278/2020] 43159261Z
[AUT 10277/2020] 37336049B
[AUT 10276/2020] 43058817B
[AUT 10275/2020] X2875636S
[AUT 10274/2020] 46510010P
[AUT 10273/2020] 43131956X
[AUT 10272/2020] 18232643Z
[AUT 10271/2020] Y4075411D
[AUT 10270/2020] 43039630Y
[AUT 10269/2020] 42963376C
[AUT 10268/2020] 43068587Y
[AUT 10267/2020] Y0169395Z
[AUT 10266/2020] 42994913R
[AUT 10265/2020] 34067839D
[AUT 10264/2020] 43042107E
[AUT 10263/2020] 43180444Z
[AUT 10262/2020] 34064807J
[AUT 10257/2020] 43023140F
[AUT 10256/2020] 43042957K
[AUT 10255/2020] Y0808337Q
[AUT 10253/2020] 47678555S
[AUT 10252/2020] 43079224V
[AUT 10251/2020] 43043100A
[AUT 10249/2020] 18236062Y
[AUT 10248/2020] 41450352M
[AUT 10247/2020] 42980731X
[AUT 10246/2020] 42977768Z
[AUT 10245/2020] 43002962T
[AUT 10244/2020] 31719585D
[AUT 10242/2020] 78196857P
[AUT 10241/2020] 30466071H
[AUT 10240/2020] X3703882P
[AUT 10237/2020] 43000860Z
[AUT 10234/2020] 43068345V
[AUT 10233/2020] 43009382A
[AUT 10232/2020] 78214293X
[AUT 10231/2020] 43063383T
[AUT 10229/2020] 78207142N
[AUT 10224/2020] 18221082E
[AUT 10222/2020] 41450922T
[AUT 10221/2020] 23774951N
[AUT 10218/2020] 41451540C
[AUT 10215/2020] 41520198T
[AUT 10213/2020] 32057340D
[AUT 10210/2020] X4689309T
[AUT 10209/2020] 18233949D
[AUT 10208/2020] 41515184T
[AUT 10207/2020] Y0507949P
[AUT 10205/2020] 78211944F
[AUT 10204/2020] 37340814S
[AUT 10203/2020] X2200630J
[AUT 10201/2020] 37340593R
[AUT 10199/2020] 18218042H
[AUT 10198/2020] X3754392X
[AUT 10197/2020] 43076552J
[AUT 10196/2020] 43019204G
[AUT 10194/2020] X0749391M
[AUT 10192/2020] Y1460759C
[AUT 10191/2020] 41571078G
[AUT 10190/2020] Y4676518B
[AUT 10188/2020] Y5934872N
[AUT 10185/2020] 42978012M
[AUT 10183/2020] 18227735M
[AUT 10181/2020] 37341065J
[AUT 10180/2020] 43114192W
[AUT 10178/2020] 43085966C
[AUT 10177/2020] 43134775T
[AUT 10176/2020] 37333386Q
[AUT 10175/2020] 41520225G
[AUT 10174/2020] 18221489S
[AUT 10170/2020] 39174394N
[AUT 10167/2020] 43080133Y
[AUT 10166/2020] 43078738Z
[AUT 10165/2020] 44329506L
[AUT 10164/2020] 18226018J
[AUT 10162/2020] 43180299F
[AUT 10160/2020] 41537328H
[AUT 10159/2020] 43123240B
[AUT 10157/2020] 37338286V
[AUT 10156/2020] 41504172M
[AUT 10155/2020] 41460523X
[AUT 10152/2020] 43027648F
[AUT 10150/2020] 41740578V
[AUT 10149/2020] 54625286X
[AUT 10147/2020] 43193392J
[AUT 10146/2020] X4894859E
[AUT 10144/2020] 43102841J
[AUT 10143/2020] 41397684F
[AUT 10141/2020] 42984701R
[AUT 10139/2020] 49777526Y
[AUT 10138/2020] 42981740F
[AUT 10137/2020] Y3242643W
[AUT 10136/2020] 18219625Z
[AUT 10134/2020] 43472952P
[AUT 10132/2020] 41503178T
[AUT 10130/2020] 41365514Z
[AUT 10129/2020] 41540306Y
[AUT 10128/2020] 42967370N
[AUT 10127/2020] 43091024H
[AUT 10125/2020] X2411494J
[AUT 10123/2020] 43105590W
[AUT 10122/2020] 42980245F
[AUT 10121/2020] 41740303H
[AUT 10120/2020] 78206727B
[AUT 10118/2020] 43071002Y
[AUT 10117/2020] 43039097W
[AUT 10116/2020] Y0471052A
[AUT 10115/2020] 41736832C
[AUT 10114/2020] Y3543796Q
[AUT 10111/2020] 43078354K
[AUT 10110/2020] 18231805G
[AUT 10107/2020] 78213067A
[AUT 10105/2020] 05198557M
[AUT 10104/2020] X5135836M
[AUT 10103/2020] X0272429V
[AUT 10099/2020] X3746445K
[AUT 10095/2020] 07985799S
[AUT 10094/2020] 43146360Q
[AUT 10093/2020] 43064891J
[AUT 10092/2020] 43019471H
[AUT 10089/2020] 17853575D
[AUT 10088/2020] 43166087D
[AUT 10087/2020] X2710805W
[AUT 10084/2020] 43106601R
[AUT 10083/2020] 41504085X
[AUT 10082/2020] 43047306T
[AUT 10078/2020] X8639498P
[AUT 10076/2020] 44326684A
[AUT 10074/2020] 43026628E
[AUT 10073/2020] 43158652A
[AUT 10072/2020] X5285663X
[AUT 10069/2020] 43005190C
[AUT 10068/2020] X9543078X
[AUT 10067/2020] 13131859D
[AUT 10065/2020] 43088881Z
[AUT 10063/2020] 49611050G
[AUT 10062/2020] 18222725D
[AUT 10061/2020] 43202946E
[AUT 10056/2020] 41571160V
[AUT 10054/2020] X4482491K
[AUT 10053/2020] 41505193Z
[AUT 10052/2020] 78205374S
[AUT 10051/2020] 12394448R
[AUT 10050/2020] Y1379084H
[AUT 10049/2020] 42975471V
[AUT 10048/2020] 42956654Z
[AUT 10047/2020] Y7422314K
[AUT 10046/2020] 49925752C
[AUT 10043/2020] 42977310Q
[AUT 10041/2020] 18233807M
[AUT 10040/2020] X2324180F
[AUT 10038/2020] 49776916V
[AUT 10037/2020] 37335929Y
[AUT 10035/2020] 78218421K
[AUT 10033/2020] 43084614W
[AUT 10031/2020] 43071662E
[AUT 10030/2020] 43076382G
[AUT 10029/2020] 09772114N
[AUT 10028/2020] 50168428T
[AUT 10027/2020] 78219537X
[AUT 10026/2020] 41736737V
[AUT 10025/2020] 43092810X
[AUT 10024/2020] 41508073L
[AUT 10023/2020] X4021257Y
[AUT 10022/2020] 45693297W
[AUT 10021/2020] 43220523G
[AUT 10019/2020] 43120681M
[AUT 10018/2020] 43072640B
[AUT 10017/2020] Y0963818V
[AUT 10016/2020] 34068228F
[AUT 10014/2020] X2799779N
[AUT 10011/2020] 78214145T
[AUT 10010/2020] 55234751K
[AUT 10007/2020] 42314132C
[AUT 10005/2020] 18221915G
[AUT 10004/2020] X7888356T
[AUT 10003/2020] 41448779L
[AUT 10002/2020] Y0702127C
[AUT 10000/2020] 45609404J
[AUT 9998/2020]  X4229948H
[AUT 9995/2020]  41515352F
[AUT 9994/2020]  43159133R
[AUT 9993/2020]  41452992T
[AUT 9992/2020]  43158221D
[AUT 9990/2020]  43011048J
[AUT 9985/2020]  18234554Q
[AUT 9984/2020]  Y2361529H
[AUT 9983/2020]  X3423328P
[AUT 9982/2020]  29072988E
[AUT 9981/2020]  46953496P
[AUT 9980/2020]  43157297M
[AUT 9979/2020]  52254570L
[AUT 9977/2020]  41451206P
[AUT 9975/2020]  41524607Q
[AUT 9974/2020]  41502448Y
[AUT 9973/2020]  42998916W
[AUT 9971/2020]  41738247D
[AUT 9970/2020]  43187192T
[AUT 9968/2020]  43171336Z
[AUT 9966/2020]  43064639Z
[AUT 9965/2020]  43064640S
[AUT 9964/2020]  43047120K
[AUT 9963/2020]  49920960N
[AUT 9962/2020]  43479019A
[AUT 9961/2020]  41697835P
[AUT 9960/2020]  43066412Q
[AUT 9958/2020]  43228722S
[AUT 9956/2020]  43057725T
[AUT 9953/2020]  41443060G
[AUT 9952/2020]  43156687Q
[AUT 9950/2020]  X7113306G
[AUT 9948/2020]  41460685B
[AUT 9947/2020]  33248421N
[AUT 9946/2020]  43102069T
[AUT 9945/2020]  42983701J
[AUT 9943/2020]  49865885E
[AUT 9942/2020]  44325043H
[AUT 9940/2020]  43015304Z
[AUT 9937/2020]  43087402F
[AUT 9936/2020]  45696087D
[AUT 9935/2020]  43098879F
[AUT 9934/2020]  37341235E
[AUT 9932/2020]  41448584P
[AUT 9925/2020]  37338498E
[AUT 9920/2020]  44325501Q
[AUT 9919/2020]  41738860R
[AUT 9918/2020]  42965986P
[AUT 9917/2020]  43014743M
[AUT 9916/2020]  43151835V
[AUT 9915/2020]  41727231X
[AUT 9914/2020]  34065148D
[AUT 9912/2020]  44325323E
[AUT 9909/2020]  41734370L
[AUT 9908/2020]  42957929R
[AUT 9907/2020]  77317408X
[AUT 9906/2020]  43097321J
[AUT 9905/2020]  Y5940158P
[AUT 9904/2020]  51896502S
[AUT 9902/2020]  54871931A
[AUT 9901/2020]  41079700K
[AUT 9900/2020]  43010804E
[AUT 9899/2020]  X1466111E
[AUT 9898/2020]  34067634B
[AUT 9897/2020]  43058970A
[AUT 9896/2020]  43049936P
[AUT 9895/2020]  42990733F
[AUT 9894/2020]  41733761P
[AUT 9893/2020]  18235718F
[AUT 9890/2020]  78206075A
[AUT 9889/2020]  33882114D
[AUT 9888/2020]  11744961B
[AUT 9887/2020]  18222479Q
[AUT 9886/2020]  02201934Y
[AUT 9881/2020]  X8249883J
[AUT 9880/2020]  18220600T
[AUT 9879/2020]  34064698L
[AUT 9878/2020]  42947392K
[AUT 9877/2020]  X2707171W
[AUT 9875/2020]  18224479S
[AUT 9874/2020]  43192221S
[AUT 9868/2020]  43123842S
[AUT 9867/2020]  37340508P
[AUT 9866/2020]  X5684531N
[AUT 9865/2020]  41736072L
[AUT 9861/2020]  24170208Z
[AUT 9860/2020]  43052007D
[AUT 9857/2020]  37340050X
[AUT 9856/2020]  41517000E
[AUT 9855/2020]  36509003E
[AUT 9853/2020]  37665343Z
[AUT 9852/2020]  43067396B
[AUT 9850/2020]  X1973614F
[AUT 9848/2020]  43124901Q
[AUT 9847/2020]  44329370K
[AUT 9845/2020]  41733181A
[AUT 9844/2020]  18221631L
[AUT 9843/2020]  Y0870560R
[AUT 9842/2020]  X4382048L
[AUT 9840/2020]  43138090A
[AUT 9835/2020]  48487409M
[AUT 9834/2020]  Y4378679E
[AUT 9832/2020]  43109747L
[AUT 9831/2020]  X5193725A
[AUT 9830/2020]  43036795T
[AUT 9829/2020]  33939213E
[AUT 9828/2020]  43102230T
[AUT 9825/2020]  49920850V
[AUT 9824/2020]  18223426C
[AUT 9823/2020]  41573805V
[AUT 9822/2020]  43177635B
[AUT 9821/2020]  71092029H
[AUT 9819/2020]  78204105B
[AUT 9817/2020]  49610130G
[AUT 9815/2020]  X3589745C
[AUT 9811/2020]  49612445L
[AUT 9810/2020]  78205576X
[AUT 9809/2020]  38128864Q
[AUT 9808/2020]  43144531G
[AUT 9804/2020]  43027454C
[AUT 9803/2020]  17736030V
[AUT 9802/2020]  44806858Y
[AUT 9800/2020]  43012034X
[AUT 9798/2020]  Y2910403C
[AUT 9797/2020]  41501385R
[AUT 9796/2020]  X9072643V
[AUT 9795/2020]  Y2630534S
[AUT 9794/2020]  X8249883J
[AUT 9793/2020]  47487087E
[AUT 9792/2020]  47688312C
[AUT 9791/2020]  43006288Z
[AUT 9789/2020]  Y1174492B
[AUT 9782/2020]  45692297Z
[AUT 9779/2020]  46389459T
[AUT 9778/2020]  43116409B
[AUT 9776/2020]  X0666792E
[AUT 9774/2020]  37336386A
[AUT 9772/2020]  43084530X
[AUT 9771/2020]  43087085N
[AUT 9770/2020]  41522710M
[AUT 9769/2020]  78209927Z
[AUT 9768/2020]  36555525S
[AUT 9767/2020]  71101464T
[AUT 9765/2020]  Y5513179R
[AUT 9764/2020]  52528975B
[AUT 9760/2020]  43059313R
[AUT 9759/2020]  50032893G
[AUT 9758/2020]  42962672Y
[AUT 9756/2020]  43727811G
[AUT 9753/2020]  43155894M
[AUT 9751/2020]  41505982K
[AUT 9750/2020]  36087912S
[AUT 9748/2020]  46952750K
[AUT 9746/2020]  41583785S
[AUT 9745/2020]  42992411Y
[AUT 9744/2020]  43088500R
[AUT 9743/2020]  33958946K
[AUT 9741/2020]  41503212B
[AUT 9740/2020]  43121553A
[AUT 9738/2020]  43060274L
[AUT 9735/2020]  43141142L
[AUT 9734/2020]  43055990J
[AUT 9732/2020]  43047073C
[AUT 9731/2020]  78193134B
[AUT 9730/2020]  30491918J
[AUT 9728/2020]  76988013K
[AUT 9725/2020]  53749251E
[AUT 9724/2020]  43124614M
[AUT 9722/2020]  41498625R
[AUT 9721/2020]  41516801F
[AUT 9720/2020]  43073563Z
[AUT 9717/2020]  41457378Q
[AUT 9716/2020]  43054456C
[AUT 9713/2020]  42997883G
[AUT 9711/2020]  78219659V
[AUT 9710/2020]  43173407S
[AUT 9708/2020]  43067060C
[AUT 9707/2020]  18227390M
[AUT 9704/2020]  42984912M
[AUT 9701/2020]  78222800F
[AUT 9698/2020]  X5887537C
[AUT 9697/2020]  43102371A
[AUT 9696/2020]  46501808V
[AUT 9695/2020]  43234988W
[AUT 9694/2020]  X0721776J
[AUT 9693/2020]  40370982W
[AUT 9692/2020]  41583931T
[AUT 9691/2020]  18216492D
[AUT 9690/2020]  41495588T
[AUT 9689/2020]  41340438P
[AUT 9687/2020]  Y3980644W
[AUT 9686/2020]  04158279V
[AUT 9685/2020]  00814744S
[AUT 9683/2020]  43206708N
[AUT 9680/2020]  45192791E
[AUT 9679/2020]  Y1214934L
[AUT 9678/2020]  34066873D
[AUT 9677/2020]  37336047D
[AUT 9674/2020]  X3692562G
[AUT 9673/2020]  43061885C
[AUT 9671/2020]  42314236D
[AUT 9670/2020]  43068764E
[AUT 9669/2020]  43216292M
[AUT 9668/2020]  X9400033W
[AUT 9667/2020]  52250181T
[AUT 9665/2020]  43086205Y
[AUT 9664/2020]  37335146M
[AUT 9663/2020]  78199370Z
[AUT 9662/2020]  43136636K
[AUT 9661/2020]  Y7200265Z
[AUT 9659/2020]  18221579J
[AUT 9656/2020]  34068548M
[AUT 9655/2020]  18233208G
[AUT 9652/2020]  43142363K
[AUT 9651/2020]  41455280B
[AUT 9650/2020]  43061737X
[AUT 9648/2020]  X0849662L
[AUT 9647/2020]  X2481420L
[AUT 9645/2020]  52033410G
[AUT 9642/2020]  18222296V
[AUT 9641/2020]  43110512W
[AUT 9639/2020]  Y2121660Q
[AUT 9638/2020]  41520142J
[AUT 9636/2020]  71548741L
[AUT 9635/2020]  43069586Q
[AUT 9626/2020]  02530594L
[AUT 9623/2020]  26459487B
[AUT 9620/2020]  29133812B
[AUT 9619/2020]  54624856V
[AUT 9618/2020]  24128723K
[AUT 9617/2020]  X5475066P
[AUT 9616/2020]  Y3501798Q
[AUT 9615/2020]  46394592G
[AUT 9611/2020]  42968423F
[AUT 9609/2020]  47409500Z
[AUT 9608/2020]  34067785R
[AUT 9605/2020]  15996843K
[AUT 9604/2020]  49865943B
[AUT 9602/2020]  52688349H
[AUT 9601/2020]  43032120V
[AUT 9600/2020]  X5879627E
[AUT 9599/2020]  43136986A
[AUT 9598/2020]  Y2966661C
[AUT 9597/2020]  18237582P
[AUT 9595/2020]  43159987G
[AUT 9594/2020]  43186922Y
[AUT 9592/2020]  X2785400P
[AUT 9591/2020]  43097011W
[AUT 9590/2020]  78197681G
[AUT 9587/2020]  43040661W
[AUT 9586/2020]  43224261Q
[AUT 9584/2020]  X8463121H
[AUT 9583/2020]  24257274W
[AUT 9582/2020]  X3060567A
[AUT 9580/2020]  47090131T
[AUT 9578/2020]  78211747V
[AUT 9577/2020]  42973894G
[AUT 9575/2020]  41503705K
[AUT 9574/2020]  42957703M
[AUT 9572/2020]  41518199W
[AUT 9571/2020]  43063681E
[AUT 9570/2020]  80030810X
[AUT 9566/2020]  18218360Z
[AUT 9564/2020]  Y5676813J
[AUT 9563/2020]  X2577208N
[AUT 9562/2020]  X2426839V
[AUT 9560/2020]  35106021V
[AUT 9557/2020]  41492025W
[AUT 9556/2020]  43010787M
[AUT 9552/2020]  43499163E
[AUT 9551/2020]  78207926Z
[AUT 9550/2020]  18223494L
[AUT 9548/2020]  43109634K
[AUT 9547/2020]  X9801771E
[AUT 9546/2020]  18225861V
[AUT 9545/2020]  42946736D
[AUT 9544/2020]  43049104G
[AUT 9542/2020]  43159175C
[AUT 9541/2020]  43085444G
[AUT 9540/2020]  44325969R
[AUT 9539/2020]  37340783F
[AUT 9537/2020]  42990096Z
[AUT 9536/2020]  43065633L
[AUT 9535/2020]  43134952Q
[AUT 9532/2020]  43117990M
[AUT 9531/2020]  41501153E
[AUT 9529/2020]  41379256W
[AUT 9526/2020]  43013118J
[AUT 9525/2020]  41731452E
[AUT 9523/2020]  43032275B
[AUT 9522/2020]  73248756N
[AUT 9520/2020]  43089919V
[AUT 9519/2020]  78204094T
[AUT 9518/2020]  X7194631R
[AUT 9515/2020]  25662136R
[AUT 9513/2020]  Y0669142V
[AUT 9512/2020]  X5238556F
[AUT 9511/2020]  41739170N
[AUT 9510/2020]  18221517C
[AUT 9508/2020]  X8444642P
[AUT 9506/2020]  43199834S
[AUT 9505/2020]  43083948A
[AUT 9504/2020]  75795462C
[AUT 9503/2020]  43027935H
[AUT 9500/2020]  52168614Z
[AUT 9499/2020]  43023332S
[AUT 9498/2020]  Y4624285B
[AUT 9497/2020]  41732090Q
[AUT 9494/2020]  34065344K
[AUT 9493/2020]  43169971Y
[AUT 9492/2020]  46955592B
[AUT 9491/2020]  41445416Z
[AUT 9488/2020]  42966460E
[AUT 9485/2020]  X3422478D
[AUT 9484/2020]  X9346802Q
[AUT 9482/2020]  42999725Y
[AUT 9480/2020]  X7691282J
[AUT 9479/2020]  X9320653H
[AUT 9478/2020]  43054361V
[AUT 9477/2020]  43022791A
[AUT 9475/2020]  X9252713C
[AUT 9474/2020]  Y2591098R
[AUT 9472/2020]  18220539P
[AUT 9468/2020]  18219510Z
[AUT 9467/2020]  Y1224725N
[AUT 9466/2020]  49919763B
[AUT 9465/2020]  41391670L
[AUT 9464/2020]  41505285Z
[AUT 9463/2020]  43002076B
[AUT 9462/2020]  X9263050F
[AUT 9461/2020]  43100527E
[AUT 9459/2020]  43227936B
[AUT 9456/2020]  42977949B
[AUT 9454/2020]  Y0214436K
[AUT 9452/2020]  X2789085J
[AUT 9451/2020]  78202921T
[AUT 9450/2020]  Y0601482T
[AUT 9446/2020]  78195498Y
[AUT 9445/2020]  43417344Z
[AUT 9443/2020]  X4902675H
[AUT 9442/2020]  X7193660L
[AUT 9440/2020]  43085009Y
[AUT 9439/2020]  42999369H
[AUT 9438/2020]  X2783845V
[AUT 9435/2020]  43137783H
[AUT 9434/2020]  X7560964J
[AUT 9433/2020]  38842868P
[AUT 9432/2020]  43038149C
[AUT 9431/2020]  43125896E
[AUT 9430/2020]  28443568C
[AUT 9429/2020]  18217621B
[AUT 9428/2020]  41737250R
[AUT 9427/2020]  78202260Y
[AUT 9424/2020]  X3151566Z
[AUT 9423/2020]  Y1762048D
[AUT 9421/2020]  X3168930J
[AUT 9416/2020]  42962282F
[AUT 9415/2020]  34069983Z
[AUT 9414/2020]  43134106K
[AUT 9413/2020]  X4782802K
[AUT 9412/2020]  41442629X
[AUT 9411/2020]  42992071B
[AUT 9410/2020]  X8700871V
[AUT 9409/2020]  X7668525A
[AUT 9406/2020]  44329069L
[AUT 9405/2020]  43042535J
[AUT 9400/2020]  43124394S
[AUT 9399/2020]  41504902E
[AUT 9392/2020]  43005222Y
[AUT 9388/2020]  y3984809g
[AUT 9387/2020]  42976630A
[AUT 9386/2020]  Y7132252N
[AUT 9384/2020]  43077452Q
[AUT 9383/2020]  41536569H
[AUT 9381/2020]  18216772J
[AUT 9379/2020]  78205046D
[AUT 9377/2020]  78201915Y
[AUT 9376/2020]  45683936W
[AUT 9374/2020]  41744753Y
[AUT 9373/2020]  41745313Z
[AUT 9372/2020]  X2862421W
[AUT 9371/2020]  43462484M
[AUT 9370/2020]  X4138127J
[AUT 9368/2020]  15456837D
[AUT 9366/2020]  78216376T
[AUT 9364/2020]  43474989K
[AUT 9363/2020]  42969027J
[AUT 9362/2020]  Y4907934R
[AUT 9361/2020]  X9981549D
[AUT 9359/2020]  37255436J
[AUT 9358/2020]  X1657702T
[AUT 9354/2020]  43025353N
[AUT 9353/2020]  43025191B
[AUT 9352/2020]  05237616X
[AUT 9350/2020]  X4831214H
[AUT 9349/2020]  45192924V
[AUT 9348/2020]  Y5189448H
[AUT 9347/2020]  78186779G
[AUT 9346/2020]  52389907R
[AUT 9344/2020]  X2329536G
[AUT 9343/2020]  40907908Q
[AUT 9340/2020]  43164085P
[AUT 9339/2020]  X5200174N
[AUT 9336/2020]  41523927A
[AUT 9335/2020]  X0734469X
[AUT 9332/2020]  X6559737E
[AUT 9329/2020]  43067845T
[AUT 9328/2020]  18215485Z
[AUT 9327/2020]  43076034R
[AUT 9326/2020]  X2743428B
[AUT 9325/2020]  43079784W
[AUT 9323/2020]  43166743K
[AUT 9322/2020]  43153784B
[AUT 9321/2020]  X4016135J
[AUT 9320/2020]  42974601K
[AUT 9317/2020]  42990596P
[AUT 9316/2020]  46321137B
[AUT 9315/2020]  43029323A
[AUT 9313/2020]  X5743530Q
[AUT 9312/2020]  43070915B
[AUT 9311/2020]  X7643015T
[AUT 9310/2020]  45681527P
[AUT 9309/2020]  X7691306Z
[AUT 9306/2020]  37337632F
[AUT 9303/2020]  43063943P
[AUT 9302/2020]  X0217366Q
[AUT 9299/2020]  43078936M
[AUT 9298/2020]  X5001531C
[AUT 9297/2020]  X3346042W
[AUT 9296/2020]  55231072E
[AUT 9294/2020]  36142413Y
[AUT 9293/2020]  43063572M
[AUT 9290/2020]  42965569M
[AUT 9288/2020]  Y2763960H
[AUT 9287/2020]  47382957J
[AUT 9286/2020]  X9406000N
[AUT 9284/2020]  78205609C
[AUT 9283/2020]  43068913X
[AUT 9282/2020]  43031632N
[AUT 9280/2020]  44326768H
[AUT 9279/2020]  43195676C
[AUT 9275/2020]  X4444575D
[AUT 9271/2020]  78216144K
[AUT 9270/2020]  18234316P
[AUT 9263/2020]  42969111M
[AUT 9258/2020]  52986436W
[AUT 9256/2020]  49291178Q
[AUT 9254/2020]  X4407833K
[AUT 9251/2020]  42972969E
[AUT 9245/2020]  18227521K
[AUT 9244/2020]  X0011642G
[AUT 9242/2020]  43023980L
[AUT 9241/2020]  43016269J
[AUT 9238/2020]  43091486C
[AUT 9237/2020]  03907716Q
[AUT 9236/2020]  Y2216328Q
[AUT 9235/2020]  Y6387798E
[AUT 9234/2020]  43163896A
[AUT 9233/2020]  41638738K
[AUT 9230/2020]  41155383B
[AUT 9229/2020]  41456381p
[AUT 9226/2020]  41499088G
[AUT 9221/2020]  X1608872E
[AUT 9220/2020]  78199504X
[AUT 9214/2020]  43074598Z
[AUT 9212/2020]  24207467J
[AUT 9211/2020]  X5473960Y
[AUT 9208/2020]  37336142N
[AUT 9206/2020]  44328441N
[AUT 9204/2020]  43119792J
[AUT 9203/2020]  49778768Y
[AUT 9202/2020]  43035135L
[AUT 9201/2020]  Y1612011R
[AUT 9200/2020]  53593478M
[AUT 9199/2020]  43024637D
[AUT 9198/2020]  14309998L
[AUT 9197/2020]  43092555P
[AUT 9196/2020]  78214552Q
[AUT 9194/2020]  41539273P
[AUT 9193/2020]  78305656V
[AUT 9192/2020]  49921846R
[AUT 9190/2020]  43079816B
[AUT 9187/2020]  42315496G
[AUT 9186/2020]  78216968V
[AUT 9183/2020]  X3419160A
[AUT 9179/2020]  46955526Z
[AUT 9177/2020]  18235153V
[AUT 9176/2020]  X2898321E
[AUT 9173/2020]  49770158K
[AUT 9172/2020]  X0315335M
[AUT 9168/2020]  46952544E
[AUT 9167/2020]  Y3292975X
[AUT 9165/2020]  X2722155J
[AUT 9164/2020]  43154913J
[AUT 9163/2020]  42986330C
[AUT 9158/2020]  43093353R
[AUT 9157/2020]  54630891A
[AUT 9156/2020]  43194380N
[AUT 9155/2020]  70633737R
[AUT 9154/2020]  42993886D
[AUT 9151/2020]  Y6686873M
[AUT 9150/2020]  42975864L
[AUT 9146/2020]  43158651W
[AUT 9142/2020]  43035567Z
[AUT 9139/2020]  42965279Z
[AUT 9138/2020]  26454207K
[AUT 9134/2020]  43064477J
[AUT 9126/2020]  43191732D
[AUT 9123/2020]  X2853261L
[AUT 9122/2020]  41510325V
[AUT 9120/2020]  18216507R
[AUT 9118/2020]  43054002A
[AUT 9117/2020]  X8218768V
[AUT 9116/2020]  05128959M
[AUT 9110/2020]  27220777R
[AUT 9109/2020]  43179052W
[AUT 9108/2020]  43067245K
[AUT 9105/2020]  24246586D
[AUT 9104/2020]  43052822L
[AUT 9103/2020]  46140756L
[AUT 9101/2020]  X0310856B
[AUT 9100/2020]  41584784W
[AUT 9099/2020]  43091658P
[AUT 9098/2020]  43084186B
[AUT 9097/2020]  43217263X
[AUT 9096/2020]  37342896G
[AUT 9094/2020]  18226506H
[AUT 9091/2020]  43028991Q
[AUT 9082/2020]  42962087L
[AUT 9080/2020]  42967940F
[AUT 9076/2020]  70506885V
[AUT 9075/2020]  43463213K
[AUT 9074/2020]  41492076F
[AUT 9073/2020]  42993201Z
[AUT 9072/2020]  X4226997B
[AUT 9071/2020]  43116604E
[AUT 9070/2020]  41517063Q
[AUT 9068/2020]  42998111W
[AUT 9067/2020]  43124741V
[AUT 9066/2020]  42979785F
[AUT 9065/2020]  43184144B
[AUT 9063/2020]  43085342V
[AUT 9062/2020]  43228284Z
[AUT 9059/2020]  80067758C
[AUT 9057/2020]  43094118F
[AUT 9056/2020]  34069292J
[AUT 9055/2020]  43062223J
[AUT 9054/2020]  78192787D
[AUT 9053/2020]  49613189G
[AUT 9052/2020]  Y6649078E
[AUT 9051/2020]  X8054775Z
[AUT 9050/2020]  05628548B
[AUT 9049/2020]  49481101M
[AUT 9048/2020]  41537250D
[AUT 9046/2020]  41501914R
[AUT 9045/2020]  42966317V
[AUT 9043/2020]  46394909E
[AUT 9042/2020]  41743837X
[AUT 9037/2020]  43129591Z
[AUT 9035/2020]  43173644E
[AUT 9034/2020]  44840040E
[AUT 9033/2020]  X2566727L
[AUT 9032/2020]  X4277635A
[AUT 9029/2020]  71152886V
[AUT 9028/2020]  43152572H
[AUT 9027/2020]  43011947S
[AUT 9026/2020]  43109855N
[AUT 9025/2020]  41494212G
[AUT 9024/2020]  18220526H
[AUT 9023/2020]  41571086N
[AUT 9022/2020]  X1981883L
[AUT 9021/2020]  55233885Y
[AUT 9020/2020]  46394597D
[AUT 9014/2020]  43017853X
[AUT 9008/2020]  37339452X
[AUT 9007/2020]  43057120Q
[AUT 9006/2020]  18233108L
[AUT 9005/2020]  18221580Z
[AUT 9002/2020]  78212732J
[AUT 9001/2020]  49778186E
[AUT 9000/2020]  Y0931079F
[AUT 8999/2020]  X5588354K
[AUT 8997/2020]  43165679S
[AUT 8993/2020]  74631837B
[AUT 8988/2020]  43072590F
[AUT 8987/2020]  43030813K
[AUT 8986/2020]  41493886T
[AUT 8984/2020]  09207767Q
[AUT 8981/2020]  43074577Q
[AUT 8978/2020]  Y3291920J
[AUT 8972/2020]  41453540L
[AUT 8971/2020]  X5461277L
[AUT 8970/2020]  34053422J
[AUT 8967/2020]  42990272Y
[AUT 8965/2020]  78215522C
[AUT 8964/2020]  43192784A
[AUT 8961/2020]  X2151684B
[AUT 8960/2020]  41436905J
[AUT 8954/2020]  41516527D
[AUT 8952/2020]  11786720W
[AUT 8950/2020]  43045963Z
[AUT 8949/2020]  X2647987C
[AUT 8947/2020]  42987443Y
[AUT 8946/2020]  42971667P
[AUT 8942/2020]  Y2808679W
[AUT 8941/2020]  41523625T
[AUT 8938/2020]  41496981J
[AUT 8936/2020]  24154505C
[AUT 8935/2020]  41609181L
[AUT 8934/2020]  41499084T
[AUT 8932/2020]  43107414D
[AUT 8931/2020]  43065166N
[AUT 8930/2020]  X4423434M
[AUT 8929/2020]  43046295R
[AUT 8927/2020]  Y0529393Q
[AUT 8926/2020]  78200500V
[AUT 8925/2020]  43164473M
[AUT 8923/2020]  42969520T
[AUT 8922/2020]  35046004F
[AUT 8920/2020]  44327847Q
[AUT 8919/2020]  35557530J
[AUT 8918/2020]  43140868K
[AUT 8917/2020]  43042203A
[AUT 8915/2020]  43002302F
[AUT 8914/2020]  44326729W
[AUT 8913/2020]  43021998S
[AUT 8912/2020]  43078196R
[AUT 8909/2020]  43026968V
[AUT 8908/2020]  43058615Q
[AUT 8901/2020]  43068670C
[AUT 8899/2020]  42981654J
[AUT 8896/2020]  43471169L
[AUT 8893/2020]  46391599R
[AUT 8891/2020]  34003410A
[AUT 8890/2020]  45695202K
[AUT 8888/2020]  Y2655907L
[AUT 8886/2020]  43067485P
[AUT 8885/2020]  43174468H
[AUT 8884/2020]  18221536Q
[AUT 8882/2020]  43176897D
[AUT 8877/2020]  41738638D
[AUT 8875/2020]  43072106Y
[AUT 8873/2020]  43150591S
[AUT 8872/2020]  78210755Z
[AUT 8870/2020]  34068174E
[AUT 8861/2020]  43231563G
[AUT 8860/2020]  X1832094Y
[AUT 8854/2020]  37338385R
[AUT 8853/2020]  X6542789W
[AUT 8846/2020]  42983354B
[AUT 8845/2020]  X5851331Q
[AUT 8844/2020]  Y4624254A
[AUT 8840/2020]  47258695C
[AUT 8838/2020]  46956700S
[AUT 8837/2020]  Y4008192L
[AUT 8836/2020]  78203562C
[AUT 8835/2020]  43066017N
[AUT 8833/2020]  X8166539K
[AUT 8831/2020]  43182853P
[AUT 8830/2020]  71444654F
[AUT 8827/2020]  X8832088L
[AUT 8823/2020]  44611687J
[AUT 8821/2020]  43180186D
[AUT 8819/2020]  X1798798Z
[AUT 8817/2020]  X8002956Z
[AUT 8814/2020]  37342198L
[AUT 8809/2020]  43032658A
[AUT 8805/2020]  Y3150583B
[AUT 8803/2020]  41519997Y
[AUT 8800/2020]  43057502F
[AUT 8799/2020]  43030922S
[AUT 8798/2020]  43052259P
[AUT 8792/2020]  43226080H
[AUT 8789/2020]  43020000H
[AUT 8788/2020]  41444341C
[AUT 8781/2020]  18224515M
[AUT 8779/2020]  24129926M
[AUT 8778/2020]  41733740X
[AUT 8777/2020]  Y1770973X
[AUT 8773/2020]  X6902589J
[AUT 8771/2020]  38770788X
[AUT 8770/2020]  34069146M
[AUT 8767/2020]  43055998K
[AUT 8766/2020]  75418291A
[AUT 8765/2020]  78203753G
[AUT 8764/2020]  41500273Q
[AUT 8763/2020]  43078454Y
[AUT 8762/2020]  X3598355M
[AUT 8760/2020]  78202789Y
[AUT 8758/2020]  X4934624C
[AUT 8754/2020]  30506781H
[AUT 8753/2020]  78207028J
[AUT 8752/2020]  43117416Y
[AUT 8751/2020]  43091928W
[AUT 8750/2020]  78208065S
[AUT 8748/2020]  46956255F
[AUT 8747/2020]  43063165N
[AUT 8746/2020]  43110371E
[AUT 8743/2020]  43017494L
[AUT 8740/2020]  20193412X
[AUT 8739/2020]  31693642X
[AUT 8738/2020]  49868430Z
[AUT 8736/2020]  43039366H
[AUT 8735/2020]  X7339861D
[AUT 8734/2020]  X7259237T
[AUT 8730/2020]  43039429N
[AUT 8729/2020]  Y2430363J
[AUT 8727/2020]  43116028K
[AUT 8726/2020]  78194710T
[AUT 8725/2020]  44325184K
[AUT 8721/2020]  X0511021F
[AUT 8720/2020]  X5026203J
[AUT 8718/2020]  X3267006V
[AUT 8717/2020]  43009306L
[AUT 8716/2020]  42987556G
[AUT 8715/2020]  43087457Q
[AUT 8712/2020]  X7101903D
[AUT 8709/2020]  43032825D
[AUT 8708/2020]  44786067F
[AUT 8707/2020]  47253767Z
[AUT 8704/2020]  43137917Z
[AUT 8701/2020]  43129982Z
[AUT 8700/2020]  43479848G
[AUT 8698/2020]  43087290X
[AUT 8697/2020]  34065402X
[AUT 8696/2020]  43063025X
[AUT 8695/2020]  X2366856H
[AUT 8693/2020]  43051910G
[AUT 8690/2020]  43077382S
[AUT 8688/2020]  18234169E
[AUT 8686/2020]  41437683D
[AUT 8683/2020]  37337811W
[AUT 8682/2020]  47710113V
[AUT 8678/2020]  X8510096G
[AUT 8677/2020]  05699885W
[AUT 8674/2020]  Y4736836T
[AUT 8671/2020]  41743452Q
[AUT 8669/2020]  78305701Q
[AUT 8668/2020]  45276818F
[AUT 8667/2020]  Y4771499W
[AUT 8666/2020]  43149116N
[AUT 8665/2020]  Y4797127P
[AUT 8662/2020]  Y5944913W
[AUT 8661/2020]  46939883B
[AUT 8660/2020]  45327397D
[AUT 8659/2020]  37337871Q
[AUT 8657/2020]  70738819L
[AUT 8655/2020]  43111013C
[AUT 8654/2020]  00694314J
[AUT 8653/2020]  43057898N
[AUT 8650/2020]  43030929E
[AUT 8649/2020]  43117092G
[AUT 8645/2020]  45370154D
[AUT 8644/2020]  42988912A
[AUT 8643/2020]  41503509D
[AUT 8640/2020]  X6214808R
[AUT 8639/2020]  78207337T
[AUT 8633/2020]  43015117B
[AUT 8632/2020]  43000735G
[AUT 8629/2020]  41440329X
[AUT 8626/2020]  28629277G
[AUT 8624/2020]  49779617G
[AUT 8623/2020]  41461923F
[AUT 8619/2020]  Y2320510P
[AUT 8618/2020]  41640883G
[AUT 8615/2020]  43151175R
[AUT 8612/2020]  43066496P
[AUT 8607/2020]  43151037R
[AUT 8606/2020]  78209816H
[AUT 8604/2020]  34066654C
[AUT 8603/2020]  42978014F
[AUT 8600/2020]  X2740001B
[AUT 8596/2020]  41519975F
[AUT 8595/2020]  79219118B
[AUT 8594/2020]  30454272H
[AUT 8593/2020]  44939809V
[AUT 8590/2020]  18227621Y
[AUT 8588/2020]  42987524H
[AUT 8587/2020]  X2774611Y
[AUT 8585/2020]  43046610V
[AUT 8584/2020]  43142672P
[AUT 8579/2020]  78202696M
[AUT 8575/2020]  43097302V
[AUT 8573/2020]  41498835G
[AUT 8572/2020]  55230055V
[AUT 8571/2020]  X2412621J
[AUT 8567/2020]  41494358N
[AUT 8563/2020]  05120362X
[AUT 8562/2020]  43123935Q
[AUT 8559/2020]  41506136Z
[AUT 8558/2020]  16035198N
[AUT 8554/2020]  34066077H
[AUT 8553/2020]  41434014C
[AUT 8551/2020]  Y1164784D
[AUT 8550/2020]  Y4530724Z
[AUT 8549/2020]  78203353H
[AUT 8548/2020]  43012630P
[AUT 8547/2020]  43168923Q
[AUT 8546/2020]  41535028H
[AUT 8545/2020]  43101229B
[AUT 8543/2020]  43136433W
[AUT 8536/2020]  X6138478P
[AUT 8535/2020]  78206995A
[AUT 8534/2020]  43040692X
[AUT 8533/2020]  42992021F
[AUT 8532/2020]  44786067F
[AUT 8530/2020]  43083810A
[AUT 8529/2020]  41511070A
[AUT 8527/2020]  Y5915768K
[AUT 8523/2020]  41501965Y
[AUT 8520/2020]  X1942656F
[AUT 8519/2020]  43022391V
[AUT 8518/2020]  X4326950Y
[AUT 8517/2020]  43065620Y
[AUT 8515/2020]  X9258218M
[AUT 8512/2020]  43159033Q
[AUT 8511/2020]  Y2430374R
[AUT 8510/2020]  41522122S
[AUT 8504/2020]  78207477W
[AUT 8503/2020]  78212400A
[AUT 8499/2020]  43042568T
[AUT 8498/2020]  49412574H
[AUT 8495/2020]  43068658P
[AUT 8493/2020]  Y2651907K
[AUT 8488/2020]  41491857H
[AUT 8487/2020]  26202957T
[AUT 8486/2020]  43023632Q
[AUT 8484/2020]  43157868R
[AUT 8482/2020]  Y5584409T
[AUT 8479/2020]  43146516B
[AUT 8478/2020]  X2702837S
[AUT 8475/2020]  05137308M
[AUT 8472/2020]  34067503H
[AUT 8471/2020]  Y3294691R
[AUT 8466/2020]  18226358P
[AUT 8463/2020]  Y3163318G
[AUT 8461/2020]  24262807S
[AUT 8460/2020]  18223168S
[AUT 8459/2020]  43177271S
[AUT 8456/2020]  42970880A
[AUT 8455/2020]  X7095197L
[AUT 8451/2020]  49609546H
[AUT 8449/2020]  74496808S
[AUT 8448/2020]  43147621N
[AUT 8444/2020]  43144207W
[AUT 8441/2020]  X4926546S
[AUT 8438/2020]  43171312J
[AUT 8436/2020]  X6943001Z
[AUT 8434/2020]  Y1496126J
[AUT 8432/2020]  X2912753X
[AUT 8430/2020]  X6562363A
[AUT 8427/2020]  18232994C
[AUT 8426/2020]  42992915G
[AUT 8425/2020]  43041786T
[AUT 8424/2020]  43030866M
[AUT 8422/2020]  43093453D
[AUT 8421/2020]  43065637T
[AUT 8418/2020]  43070611Y
[AUT 8409/2020]  X1786194Z
[AUT 8406/2020]  41693799C
[AUT 8385/2020]  18215184N
[AUT 8384/2020]  Y0618055J
[AUT 8377/2020]  X1536687B
[AUT 8368/2020]  43228867E
[AUT 8363/2020]  43210886G
[AUT 8356/2020]  54628548Y
[AUT 8354/2020]  43184203R
[AUT 8346/2020]  43073434T
[AUT 8341/2020]  43123704S
[AUT 8334/2020]  43216004Q
[AUT 8333/2020]  49610895X
[AUT 8332/2020]  46773585A
[AUT 8331/2020]  X9927578L
[AUT 8326/2020]  X7549972S
[AUT 8325/2020]  43166437Z
[AUT 8322/2020]  43104625A
[AUT 8290/2020]  43098996D
[AUT 8289/2020]  78214152F
[AUT 8285/2020]  43472028G
[AUT 8284/2020]  43215625M
[AUT 8275/2020]  43060505C
[AUT 8271/2020]  43012754V
[AUT 8266/2020]  42986002Z
[AUT 8265/2020]  42995610P
[AUT 8264/2020]  43062200J
[AUT 8263/2020]  43028147T
[AUT 8257/2020]  00805738W
[AUT 8256/2020]  Y7012799K
[AUT 8253/2020]  43181214W
[AUT 8251/2020]  43011634R
[AUT 8248/2020]  52522181W
[AUT 8247/2020]  41448167M
[AUT 8244/2020]  46950206F
[AUT 8243/2020]  X2283420A
[AUT 8241/2020]  Y6422417A
[AUT 8240/2020]  42984056T
[AUT 8233/2020]  43117616E
[AUT 8227/2020]  X9137569Z
[AUT 8225/2020]  43035186R
[AUT 8223/2020]  43107406R
[AUT 8222/2020]  41742887A
[AUT 8219/2020]  43073265S
[AUT 8212/2020]  X6431714V
[AUT 8206/2020]  78217742D
[AUT 8200/2020]  41522112M
[AUT 8197/2020]  43043374R
[AUT 8195/2020]  43214770R
[AUT 8189/2020]  41449700C
[AUT 8187/2020]  X1275317J
[AUT 8174/2020]  X7868118W
[AUT 8168/2020]  43040104C
[AUT 8156/2020]  43187804Z
[AUT 8148/2020]  45691894W
[AUT 8140/2020]  43051643J
[AUT 8130/2020]  42958759A
[AUT 8121/2020]  X5979007L
[AUT 8116/2020]  43050287Z
[AUT 8099/2020]  43046590C
[AUT 8092/2020]  43083299K
[AUT 8091/2020]  43011026Z
[AUT 8090/2020]  41586187W
[AUT 8089/2020]  41573196Y
[AUT 8074/2020]  37339166T
[AUT 8073/2020]  43142070G
[AUT 8069/2020]  44966025J
[AUT 8050/2020]  18237976B
[AUT 8043/2020]  43169489F
[AUT 8031/2020]  43165430L
[AUT 8027/2020]  41491949H
[AUT 8025/2020]  54630199R
[AUT 8023/2020]  31697379K
[AUT 8019/2020]  05349281X
[AUT 8016/2020]  43078896B
[AUT 8009/2020]  43145900Q
[AUT 7995/2020]  43068392H
[AUT 7991/2020]  43025035Q
[AUT 7988/2020]  Y0071752Y
[AUT 7983/2020]  43044538S
[AUT 7976/2020]  41499905Q
[AUT 7974/2020]  42992006S
[AUT 7972/2020]  X9114862P
[AUT 7969/2020]  42964906D
[AUT 7956/2020]  X9105592F
[AUT 7950/2020]  43021236N
[AUT 7949/2020]  43146309B
[AUT 7947/2020]  18218794B
[AUT 7946/2020]  18227622F
[AUT 7939/2020]  Y2147825F
[AUT 7936/2020]  78213773L
[AUT 7935/2020]  41393835E
[AUT 7930/2020]  Y1250268W
[AUT 7925/2020]  43102812F
[AUT 7913/2020]  78204983S
[AUT 7903/2020]  43071736G
[AUT 7902/2020]  78210633F
[AUT 7894/2020]  18217049Z
[AUT 7892/2020]  43130983A
[AUT 7883/2020]  43023528G
[AUT 7880/2020]  43019110W
[AUT 7879/2020]  18217759B
[AUT 7875/2020]  X4298138J
[AUT 7872/2020]  X3093890E
[AUT 7871/2020]  X2323027G
[AUT 7870/2020]  41522356L
[AUT 7858/2020]  43062298L
[AUT 7855/2020]  43462420X
[AUT 7853/2020]  41456908Y
[AUT 7845/2020]  41536780E
[AUT 7842/2020]  43104896K
[AUT 7840/2020]  78216196G
[AUT 7839/2020]  51074918Z
[AUT 7838/2020]  38150763L
[AUT 7836/2020]  43094481W
[AUT 7833/2020]  43123065C
[AUT 7827/2020]  Y5868535F
[AUT 7825/2020]  43039128X
[AUT 7824/2020]  X1762567P
[AUT 7819/2020]  X5070168W
[AUT 7812/2020]  42957690S
[AUT 7810/2020]  78216044J
[AUT 7805/2020]  18219223A
[AUT 7804/2020]  43102762A
[AUT 7803/2020]  43098753L
[AUT 7794/2020]  43070111N
[AUT 7771/2020]  41511070A
[AUT 7768/2020]  43072728F
[AUT 7763/2020]  43189291Y
[AUT 7744/2020]  42979840Q
[AUT 7739/2020]  43165008B
[AUT 7738/2020]  X8285063A
[AUT 7735/2020]  Y6856147E
[AUT 7727/2020]  43099645Z
[AUT 7726/2020]  43076144L
[AUT 7724/2020]  18220932X
[AUT 7714/2020]  43011563E
[AUT 7710/2020]  41507962T
[AUT 7698/2020]  X1296253L
[AUT 7693/2020]  X2307102H
[AUT 7689/2020]  43124346J
[AUT 7678/2020]  78214401A
[AUT 7672/2020]  41517276E
[AUT 7670/2020]  09715274M
[AUT 7668/2020]  X7138434Q
[AUT 7666/2020]  43114084D
[AUT 7663/2020]  43092552M
[AUT 7654/2020]  42995712H
[AUT 7645/2020]  41618828Y
[AUT 7643/2020]  78205392X
[AUT 7642/2020]  44327932D
[AUT 7640/2020]  43090908V
[AUT 7627/2020]  Y0373060Z
[AUT 7625/2020]  41512123K
[AUT 7623/2020]  42967552X
[AUT 7620/2020]  X3333190F
[AUT 7606/2020]  43038633K
[AUT 7581/2020]  43087758H
[AUT 7568/2020]  43103999K
[AUT 7549/2020]  43047129F
[AUT 7546/2020]  43026649C
[AUT 7535/2020]  43002427V
[AUT 7527/2020]  24151414B
[AUT 7521/2020]  43118974T
[AUT 7518/2020]  41503834N
[AUT 7516/2020]  09167105H
[AUT 7504/2020]  43072562W
[AUT 7497/2020]  46692493D
[AUT 7482/2020]  41496979B
[AUT 7468/2020]  31617133E
[AUT 7460/2020]  41506864Y
[AUT 7454/2020]  24248401F
[AUT 7451/2020]  43073491B
[AUT 7449/2020]  X3175186J
[AUT 7439/2020]  41509593K
[AUT 7429/2020]  31613837S
[AUT 7422/2020]  18218275K
[AUT 7411/2020]  24208856E
[AUT 7409/2020]  43062667C
[AUT 7385/2020]  46391568Q
[AUT 7322/2020]  X4331364G
[AUT 7291/2020]  X8862330Q
[AUT 7273/2020]  49921259N
[AUT 7270/2020]  47216972L
[AUT 7250/2020]  X7576549G
[AUT 7214/2020]  43108884F
[AUT 7165/2020]  46126757G
[AUT 7128/2020]  40512277P
[AUT 7086/2020]  41504999G
[AUT 7062/2020]  X0335344G
[AUT 7039/2020]  43118518G
[AUT 7035/2020]  X1247964F
[AUT 7009/2020]  43141616X
[AUT 7004/2020]  44328179A
[AUT 6942/2020]  X7106626V
[AUT 6879/2020]  43079108Q
[AUT 6721/2020]  43136944F
[AUT 6706/2020]  43038407W
[AUT 6695/2020]  43184489B
[AUT 6638/2020]  78218730P
[AUT 6587/2020]  X2099722Y
[AUT 6574/2020]  X5592544W
[AUT 6570/2020]  X5101102R
[AUT 6565/2020]  30242252N
[AUT 6557/2020]  41504350E
[AUT 6540/2020]  41510803N
[AUT 6524/2020]  X5827076A
[AUT 6515/2020]  Y3539387T
[AUT 6489/2020]  41743849E
[AUT 6487/2020]  43071738Y
[AUT 6471/2020]  Y0207275J
[AUT 6470/2020]  Y6511260C
[AUT 6447/2020]  78207907H
[AUT 6387/2020]  43001373K
[AUT 6325/2020]  43170923S
[AUT 6317/2020]  41503077Z
[AUT 6246/2020]  43071090W
[AUT 6189/2020]  43007084M
[AUT 6116/2020]  53413287L
[AUT 6100/2020]  43109197K
[AUT 6097/2020]  41738462V
[AUT 6065/2020]  Y6393025M
[AUT 6059/2020]  78498629C
[AUT 6041/2020]  48858106B
[AUT 6009/2020]  43156807K
[AUT 6008/2020]  43155778G
[AUT 5995/2020]  43089084X
[AUT 5958/2020]  X6007635N
[AUT 5940/2020]  43069189X
[AUT 5915/2020]  18233136R
[AUT 5846/2020]  X9708818N
[AUT 5823/2020]  18225946X
[AUT 5804/2020]  37334978K
[AUT 5803/2020]  75007282G
[AUT 5781/2020]  43114085X
[AUT 5780/2020]  38547168L
[AUT 5772/2020]  41455170Q
[AUT 5769/2020]  41460199P
[AUT 5761/2020]  47406637A
[AUT 5733/2020]  78199902V
[AUT 5686/2020]  X9951062C
[AUT 5677/2020]  43077846L
[AUT 5669/2020]  18226089S
[AUT 5664/2020]  Y0327381J
[AUT 5656/2020]  Y3472853M
[AUT 5643/2020]  43140896A
[AUT 5635/2020]  41738819Y
[AUT 5601/2020]  X8978547Z
[AUT 5597/2020]  41537818W
[AUT 5566/2020]  44329931F
[AUT 5549/2020]  18221174E
[AUT 5538/2020]  Y1925647D
[AUT 5520/2020]  41439403G
[AUT 5502/2020]  41492733C
[AUT 5467/2020]  39346880K
[AUT 5427/2020]  Y2519916G
[AUT 5401/2020]  X2123399Q
[AUT 5376/2020]  47714769G
[AUT 5373/2020]  41496574C
[AUT 5370/2020]  41439612Y
[AUT 5353/2020]  41441100E
[AUT 5343/2020]  43033411C
[AUT 5329/2020]  43038944X
[AUT 5320/2020]  41461525T
[AUT 5291/2020]  Y3552862C
[AUT 5286/2020]  78191177D
[AUT 5282/2020]  39889155W
[AUT 5273/2020]  78211575Y
[AUT 5243/2020]  43007028H
[AUT 5228/2020]  43164826J
[AUT 5211/2020]  41537701T
[AUT 5206/2020]  X9964140B
[AUT 5204/2020]  41739947F
[AUT 5189/2020]  43113388A
[AUT 5186/2020]  43027760G
[AUT 5182/2020]  78209694B
[AUT 5181/2020]  42980642J
[AUT 5173/2020]  X2299226P
[AUT 5172/2020]  41524951S
[AUT 5158/2020]  X2971000K
[AUT 5147/2020]  43065520K
[AUT 5125/2020]  43057111F
[AUT 5120/2020]  42992730A
[AUT 5119/2020]  X3438193S
[AUT 5100/2020]  43000857B
[AUT 5091/2020]  41740541A
[AUT 5088/2020]  42990457F
[AUT 5074/2020]  18220098G
[AUT 5037/2020]  75212574K
[AUT 5023/2020]  37342049P
[AUT 5009/2020]  41572268K
[AUT 5008/2020]  18219144Q
[AUT 5007/2020]  43064334P
[AUT 5003/2020]  36977051C
[AUT 4986/2020]  29205278Q
[AUT 4983/2020]  43116074K
[AUT 4961/2020]  42997676G
[AUT 4941/2020]  43144302M
[AUT 4927/2020]  43118813T
[AUT 4913/2020]  43012555W
[AUT 4852/2020]  41461093M
[AUT 4547/2020]  41388768S
[AUT 4361/2020]  12340374T
[AUT 4307/2020]  18227398J
[AUT 4304/2020]  41403703T
[AUT 4292/2020]  X9847386M
[AUT 4090/2020]  X1591463R
[AUT 4083/2020]  41505652J
[AUT 4030/2020]  Y5372702P
[AUT 3845/2020]  37335258W
[AUT 3756/2020]  18217150T
[AUT 3720/2020]  43155056H
[AUT 3704/2020]  02282104K
[AUT 3689/2020]  43106642L
[AUT 3656/2020]  18234664B
[AUT 3623/2020]  41521737K
[AUT 3603/2020]  X9935370Z
[AUT 3572/2020]  52740690B
[AUT 3552/2020]  78213050D
[AUT 3535/2020]  43226530P
[AUT 3531/2020]  43145910A
[AUT 3526/2020]  43143565G
[AUT 3506/2020]  41500758H
[AUT 3502/2020]  43115016K
[AUT 3501/2020]  43193149T
[AUT 3495/2020]  35544464B
[AUT 3461/2020]  41504802Z
[AUT 3440/2020]  43099262E
[AUT 3432/2020]  Y1841758R
[AUT 3430/2020]  42984757B
[AUT 3429/2020]  43097704M
[AUT 3421/2020]  22750655K
[AUT 3402/2020]  75102417B
[AUT 3398/2020]  25919903F
[AUT 3395/2020]  42979690G
[AUT 3390/2020]  35106954F
[AUT 3381/2020]  41735268C
[AUT 3371/2020]  78212766R
[AUT 3369/2020]  43012426B
[AUT 3362/2020]  Y6041587F
[AUT 3360/2020]  40432882D
[AUT 3359/2020]  43151982A
[AUT 3346/2020]  41739785Y
[AUT 3343/2020]  41535094S
[AUT 3306/2020]  43105354L
[AUT 3270/2020]  43004367W
[AUT 3266/2020]  Y2947642E
[AUT 3264/2020]  41573817Y
[AUT 3260/2020]  43019563H
[AUT 3253/2020]  42979186Y
[AUT 3242/2020]  18217699C
[AUT 3237/2020]  45476403K
[AUT 3223/2020]  41740754D
[AUT 3202/2020]  41509685K
[AUT 3177/2020]  X0586342A
[AUT 3160/2020]  43199057C
[AUT 3154/2020]  18216748N
[AUT 3143/2020]  43097299Z
[AUT 3141/2020]  42977923P
[AUT 3093/2020]  78207036K
[AUT 3090/2020]  54873425W
[AUT 3085/2020]  42973533B
[AUT 3064/2020]  43091558T
[AUT 3057/2020]  41585023B
[AUT 3056/2020]  37340571W
[AUT 3052/2020]  43206767W
[AUT 3047/2020]  10592677G
[AUT 3043/2020]  43066519P
[AUT 3032/2020]  42970304W
[AUT 2999/2020]  18220807T
[AUT 2993/2020]  18231689A
[AUT 2988/2020]  41752449C
[AUT 2987/2020]  54871902C
[AUT 2983/2020]  42915094S
[AUT 2976/2020]  42993672W
[AUT 2968/2020]  X4633248J
[AUT 2943/2020]  78205533J
[AUT 2937/2020]  42981390W
[AUT 2935/2020]  43122083G
[AUT 2924/2020]  43123928D
[AUT 2908/2020]  43103790L
[AUT 2586/2020]  X1615566T
[AUT 2525/2020]  43093317B
[AUT 2414/2020]  X1963007A
[AUT 2403/2020]  41522668D
[AUT 2393/2020]  43078623Z
[AUT 2385/2020]  43190283D
[AUT 2381/2020]  X6970510S
[AUT 2374/2020]  52033297Y
[AUT 2360/2020]  46959565M
[AUT 2307/2020]  41693875G
[AUT 2293/2020]  31330504L
[AUT 2273/2020]  X5811161G
[AUT 2265/2020]  37335710V
[AUT 2241/2020]  23764935R
[AUT 2234/2020]  43120390J
[AUT 2230/2020]  Y0776119K
[AUT 2224/2020]  38828313N
[AUT 2221/2020]  X1703730M
[AUT 2218/2020]  X8045116S
[AUT 2217/2020]  43086083E
[AUT 2200/2020]  X3879654Z
[AUT 2180/2020]  Y3992882G
[AUT 2167/2020]  43058628Y
[AUT 2157/2020]  X4751714Y
[AUT 2155/2020]  52477318N
[AUT 2149/2020]  41739844L
[AUT 2147/2020]  42969472K
[AUT 2128/2020]  53209146A
[AUT 2120/2020]  42978472M
[AUT 2106/2020]  55236752k
[AUT 2105/2020]  Y2065413G
[AUT 2095/2020]  30422387B
[AUT 2094/2020]  Y2849100N
[AUT 2059/2020]  41505825W
[AUT 2045/2020]  41402588N
[AUT 2006/2020]  X8919581C
[AUT 2004/2020]  39871445W
[AUT 1997/2020]  41524241H
[AUT 1967/2020]  X2970158F
[AUT 1964/2020]  43059492L
[AUT 1960/2020]  41506366Z
[AUT 1954/2020]  49920419T
[AUT 1915/2020]  43030393S
[AUT 1911/2020]  49410558A
[AUT 1904/2020]  43134934K
[AUT 1882/2020]  42971878N
[AUT 1880/2020]  05644840L
[AUT 1865/2020]  41491623Z
[AUT 1856/2020]  43051257H
[AUT 1855/2020]  Y3194280P
[AUT 1828/2020]  43175173X
[AUT 1810/2020]  43083936Z
[AUT 1799/2020]  43091281E
[AUT 1786/2020]  38100301L
[AUT 1771/2020]  43025483G
[AUT 1763/2020]  74632022N
[AUT 1762/2020]  43104072W
[AUT 1757/2020]  41491996L
[AUT 1756/2020]  43066612D
[AUT 1742/2020]  02856501Q
[AUT 1741/2020]  43123968A
[AUT 1728/2020]  43080482X
[AUT 1723/2020]  43025100N
[AUT 1722/2020]  X4324061S
[AUT 1718/2020]  43096706L
[AUT 1708/2020]  18235426Z
[AUT 1683/2020]  78196640K
[AUT 1664/2020]  71651374A
[AUT 1653/2020]  42962521Q
[AUT 1632/2020]  41516340Y
[AUT 1630/2020]  44328442J
[AUT 1578/2020]  49771977T
[AUT 1555/2020]  43051774Y
[AUT 1547/2020]  43161617R
[AUT 1454/2020]  43036325J
[AUT 1450/2020]  42966322E
[AUT 1444/2020]  18237070W
[AUT 1435/2020]  43018909P
[AUT 1433/2020]  43001747G
[AUT 1409/2020]  24157266K
[AUT 1400/2020]  43089366Q
[AUT 1385/2020]  43169668W
[AUT 1382/2020]  43230043W
[AUT 1376/2020]  X8469606V
[AUT 1372/2020]  43470766F
[AUT 1346/2020]  49866223S
[AUT 1342/2020]  43156700Y
[AUT 1331/2020]  78217988W
[AUT 1317/2020]  43127973Y
[AUT 1306/2020]  09348133J
[AUT 1305/2020]  05100309J
[AUT 1285/2020]  18215272P
[AUT 1274/2020]  24201952H
[AUT 1261/2020]  43103850X
[AUT 1256/2020]  43081072W
[AUT 1253/2020]  43159262S
[AUT 1242/2020]  41537434D
[AUT 1215/2020]  43023073D
[AUT 1210/2020]  43142074P
[AUT 1177/2020]  41733446S
[AUT 1158/2020]  43082658R
[AUT 1151/2020]  43019908H
[AUT 1126/2020]  43129789M
[AUT 1118/2020]  48198205A
[AUT 1099/2020]  41735462F
[AUT 1076/2020]  43093249N
[AUT 1065/2020]  X2698689F
[AUT 1055/2020]  43116216W
[AUT 1041/2020]  42953026C
[AUT 1035/2020]  43061090F
[AUT 1023/2020]  73745274Y
[AUT 1014/2020]  X2274226D
[AUT 1013/2020]  49923877P
[AUT 1009/2020]  43177495D
[AUT 1004/2020]  41517890S
[AUT 998/2020]  41493868M
[AUT 996/2020]  Y0611133Z
[AUT 991/2020]  43117516Z
[AUT 983/2020]  43063266K
[AUT 979/2020]  18223495C
[AUT 977/2020]  41503224T
[AUT 943/2020]  42970139K
[AUT 918/2020]  78209652S
[AUT 913/2020]  43004327P
[AUT 855/2020]  77407251S
[AUT 842/2020]  46950816L
[AUT 837/2020]  43138689G
[AUT 821/2020]  43093722W
[AUT 811/2020]  41440792J
[AUT 776/2020]  43096861J
[AUT 763/2020]  43108036X
[AUT 753/2020]  41586740A
[AUT 745/2020]  45823030S
[AUT 739/2020]  41498737K
[AUT 731/2020]  43077370A
[AUT 724/2020]  18215970Q
[AUT 718/2020]  42957918J
[AUT 715/2020]  42995611D
[AUT 706/2020]  43145839R
[AUT 670/2020]  41640234E
[AUT 658/2020]  41520184D
[AUT 655/2020]  47252005T
[AUT 638/2020]  43085739T
[AUT 633/2020]  09202035B
[AUT 623/2020]  43191595X
[AUT 622/2020]  43138875Y
[AUT 596/2020]  43024436S
[AUT 581/2020]  43087755S
[AUT 545/2020]  43114167T
[AUT 534/2020]  24125764Y
[AUT 532/2020]  43140064E
[AUT 516/2020]  Y4261758X
[AUT 509/2020]  78202797Z
[AUT 495/2020]  78208831E
[AUT 485/2020]  41508353T
[AUT 478/2020]  42977064T
[AUT 438/2020]  X4387075D
[AUT 427/2020]  41455447V
[AUT 424/2020]  41455890T
[AUT 410/2020]  42984249D
[AUT 405/2020]  X3052810C
[AUT 403/2020]  X8419685Y
[AUT 369/2020]  43047759Q
[AUT 339/2020]  75422985M
[AUT 335/2020]  43103205D
[AUT 283/2020]  47197342P
[AUT 252/2020]  43024915B
[AUT 244/2020]  43143420C
[AUT 231/2020]  43014708Q
[AUT 227/2020]  42998685R
[AUT 201/2020]  43176618Y
[AUT 181/2020]  43038917Y
[AUT 146/2020]  43150030Y
[AUT 143/2020]  X8652969R
[AUT 114/2020]  43061882V
[AUT 88/2020]  78218120L
[AUT 83/2020]  43065230F
[AUT 79/2020]  42999204Z
[AUT 59/2020]  43054424B
[AUT 58/2020]  43406646B
[AUT 51/2020]  78195683F
[AUT 49/2020]  43114580E
[AUT 37/2020]  43163006X
[AUT 35/2020]  48314730X
[AUT 19/2020]  X7613808A