Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 141644
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de l’ampliació de la instal·lació d’autoconsum sobre pèrgoles a l’Hospital Mateu Orfila de Maó de 978,25 kWp 900 kWn i (1.370,4 kWp i 1.260,0 kWn totals amb l’ampliació), amb potència d’abocament a la xarxa de distribució limitada a 392,15 kW, promogut per l’Institut Balear de l’Energia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 21 de desembre de 2021 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit de l'Institut Balear de l'Energia per la qual sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa del projecte d'ampliació de la instal·lació fotovoltaica de l'hospital Mateu Orfila.

2. El 19 de gener de 2022 es varen realitzar les consultes a l'Ajuntament de Maó i al Consell de Menorca sobre l'expedient.

3. El 27 de gener de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 14 el tràmit d'informació pública del projecte, d'acord amb el Reial decret 1955/2000.

4. El 7 de març de 2022 es va emetre informe sobre el període d'informació pública en què s'acredita que no es varen rebre al·legacions al projecte.

5. El 9 de març de 2022 tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en el qual s'indica que, sense valorar tècnicament el projecte, s'informa favorablement sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació de referència.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

9. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa de l'ampliació de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sobre les pèrgoles de l'aparcament de l'Hospital Mateu Orfila de Maó, promoguda per l'Institut Balear de l'Energia (Q0700740D), amb les característiques següents:

  • Expedient: AU00136/2019. Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sobre pèrgoles a l'Hospital Mateu Orfila
  • Situació: ronda de Malbúger, 1 en el terme municipal de Maó.
  • Dades tècniques:

Instal·lació existent:

  • 1.426 panells solars de 275 Wp cada un, per tant, una potència total de pic de 392,15 kWp
  • 6 inversors de 60 kW cada un, per tant, una potència total d'inversors de 360 kWn.

Ampliació

  • 2.150 panells solars de 455 Wp cada un, per tant, una potència total de pic de 978,25 kWp.
  • 9 inversors de 100 kWn cada un, per tant, una potència total d'inversors de 900 kWn

La potència total de pic de la instal·lació amb l'ampliació serà de 1.370,4 kWp, i la potència total d'inversors de 1.260,0 kWn. La potència d'abocament a la xarxa de distribució es mantendrà limitada a 392,15 kW.

  • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1 «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució signat el 29 de juny de 2021 per Jordi Quer Sopeña, Antoni Bisbal Palou i Antoni Bibiloni Noguera, i l'annex signat el 12 de gener de 2022 pels mateixos tècnics, sense valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei amb la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que resultin aplicables. S'ha de tenir en compte el condicionat de la Resolució núm. 124 de 12 de febrer de 2022 del Consell de Menorca, que recull el següent:

haurà de ser l'administració municipal encarregada de tramitar, en aquest cas, la comunicació prèvia (instrument per autoritzar la construcció s/ art. 54 L10/2019) qui determini si el projecte ha d'incorporar o no un estudi d'impacte i d‘integració paisatgística i/o, pendent de l'aprovació definitiva de la revisió del PTI, com a intervenció preventiva, avaluï que el projecte no genera impactes visuals negatius de forma que no contravé les directrius que, per aconseguir els Objectius de Qualitat Paisatgística (PQP) per a Menorca, s'enumeren en l'aprovació inicial de la Revisió del PTI

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)