Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 144010
Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l´activitat econòmica en el municipi de Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 14 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d'Alcúdia, respectivament, per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2.  El 5 de novembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi d'Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El 5 de novembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual es va aprovar la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi d'Alcúdia (BOIB núm.155 de 9 de novembre).

4. Durant la tramitació de la convocatòria l´interessat relacionat a aquesta resolució presenta recurs administratiu d´alçada contra la Resolució de concessió en què figurava exclòs per “Domicili fiscal o social a altre municipi”.

5. El recurs s´ha presentat en temps i forma

6. Informe jurídic favorable de 15 de març de 2022 sobre el recurs d'alçada contra la resolució de concessió de les subvencions.

7. El contingut dels recursos d'alçada es centra en el següent aspecte:

Negar que no es dóna la condició que no tingui el domicili fiscal al municipi, al·legant que la recurrent està donada d´alta d´autònoma a la seva corresponent activitat i està afiliada a una cooperativa i demostra amb l´aportació del corresponent certificat censal que si que  té el seu domicili fiscal al municipi d´Alcúdia.

Per justificar l'anteriorment exposat el recurrent acompanya, juntament amb l´escrit de recurs, documentació oficial acreditativa de desenvolupar la seva activitat econòmica al terme d´Alcúdia. És a dir, que reuneixen les condicions per ser beneficiaris.

De tot això resulta que el sol·licitant te dret a la percepció de l'ajut.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre)

4. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, modificació publicada en el BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).

5. II Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi d'Alcúdia (BOIB núm.155 de 9 de novembre).  

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per tot l'exposat dicto la següent,

Resolució

1. ESTIMAR els recurs d'alçada interposat per l´interessat relacionat davant les resolucions de concessió de la Convocatòria d'ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de ALCÚDIA per pal·liar els efectes de la Covid-19.

2. CONCEDIR l´ ajuda  al següent beneficiari:

Nº Registre Recurs                    NIF                          IMPORT

2022-E-RE-29161                  X4846508V                   3.000,00 €

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o Tribunal Superior de Justícia de Palma que correspongui en un termini de DOS MESOS a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

                

Palma, 16 de març de 2022

El president de la Fundació Mallorca Turisme Andreu Serra Martínez