Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 147348
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 16 de març de 2022, s'ha dictat Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol:

Primer. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2020, 2021 i 2022 en els termes següents:

- Incloure dos federacions/delegacions esportives a la següent línia d'acció:

Línia d'acció: Convenis de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i les Federacions de les Illes Balears/Delegacions d'Eivissa per al desenvolupament de la Competició del programa “l'esport per a l'edat escolar” a l'illa d'Eivissa, per al període comprés entre l'1 de setembre i el 30 d'agost

Objectiu general

Desenvolupament d'activitats o competicions específiques d'esport en edat escolar de modalitats o especialitats esportives de temporada relacionades amb l'àmbit federatiu i competitiu, iniciar i fer progressar els infants esportistes en el rendiment esportiu i correlacionar l'educació en valors i l'àmbit competitiu com a valor fonamental de la pràctica esportiva

Objectius específics

Augment de la participació en competició i millora del resultats i classificacions a l'àmbit balear i nacional, des de la categoria iniciació (7-8 anys) fins la categoria cadet (15-16 anys)

Forma d'atorgament

Nominativa

Indicadors d'avaluació

% compliment de l'activitat d'acord amb la memòria

% executat en relació al pressupost presentat

% justificat en relació amb l'import concedit

% de sol·licituds respecte a la mitjana d'altres anys. Des de 1990 cada Federació/Delegació federativa dels esports convocats sol·liciten anualment l'ajuda d'aquests convenis

Aplicació pressupostaria

3410 4890151: 5.000€

3410 48951: 5.200€

Cost previsible

10.200 euros

Finançament

Fons propis del Consell Insular d'Eivissa

Compatibilitat

Aquesta ajuda pot ser compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o organismes internacionals.

Destinataris

Federació/delegació d'Eivissa de l'Esport adaptat de les Illes Balears

5.000 €

 

Federació/delegació d'Eivissa de Triatló de les Illes Balears

5.200 €

Segon. Publicar aquesta modificació del Pla estratègic de subvencions al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Donar compte de la resolució al primer Consell Executiu que se celebri.

 

Eivissa, 17 de març de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José Vicente Garibo Redolat