Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 147002
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 (BOIB núm. 122, de 11 de juliol).

2. Dins el termini establert a l'Ordre esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica la sol·licitud i la documentació prevista en la convocatòria per part dels autònoms a què fa referència l'annex.

3. La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, òrgan instructor del procediment, ha examinat les sol·licituds i ha comprovat que les persones que consten a l'annex compleixen els requisits establerts a la convocatòria, així com també que es troben al corrent de pagaments a la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària Autonòmica, amb l'Agència Tributària Estatal i amb l'entitat local del domicili fiscal, o bé han comprovat que la declaració responsable està correctament emplenada.

4. L'article 7.7 de l'Ordre esmentada al paràgraf 1, indica que la notificació als interessats es farà mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Hi ha crèdit adequat i suficient per fer efectiva aquesta subvenció, a la partida pressupostaries 12801.413G01.47000.00, dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

6. En data 27 de novembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 164, la modificació de la Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, segons la qual s'ampliava aquesta convocatòria per un import de 400.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 12801/G/413G01/47000/00 de fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. En relació amb l'expedient AUT 7210/2020, el beneficiari del mateix va sol·licitar l'ajut per un import de 3.000 €. Atès que l'import remanent de la convocatòria és de 2.960,78 €, aquest darrer import serà el que se li assigni al beneficiari de l'expedient abans esmentat.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer) i el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), per mitjà del qual la CAIB les va assumir.

2. El Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació.

 3. El Text Refós de la llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 

4. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

5. Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 (BOIB núm. 122, de 11 de juliol).

6. La competència per resoldre la concessió d'aquestes subvencions correspon al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball d'acord amb l'article 7.2 de l'Ordre esmentada per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria, en relació amb l'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

7. D'acord amb l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 10.1.b i 11.1 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (BOIB núm. 175, de dia 31 de desembre), l'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa així com per reconèixer les obligacions econòmiques i proposar-ne el pagament és el titular de la secció pressupostària respectiva.

A més els beneficiaris han d'informar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

 

Resolució

1. Concedir ajuts per mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19 a les persones relacionades a l'Annex que s'adjunta a aquesta resolució, per les quanties individuals que aquest Annex disposa.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 160.460'78 a favor de les persones relacionades a l'Annex que s'adjunta a aquesta resolució per les quanties individuals que aquest Annex disposa amb càrrec a la partida 12801.413G01.47000.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, segons la distribució que es mostra a la taula següent:

Partida

Import (euros)

12801.413G01.47000.00

160.460'78

TOTAL 12801.413G01.47000.00

160.460'78 €

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament global de 160.460'78 a favor de les persones relacionades a l'Annex que s'adjunta a aquesta resolució , per les quanties individuals que aquest Annex disposa, amb càrrec a la partida 12801.413G01.47000.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, segons la distribució que s'ha mostrat a la taula anterior.

4. Comunicar als beneficiaris que els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al règim del Marc nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a autònoms consistents en ajudes directes destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 de la Comissió Europea.

5. Comunicar a les persones beneficiaries que hauran de complir les obligacions establertes a l'article 9.1 de l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.

6. Comunicar als beneficiaris que han d'informar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

7. Així mateix, comunicar als beneficiaris que els incompliments donaran lloc al reintegrament de les subvencions percebudes en el termes prevists a l'article 9.2 de l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020 esmentada al paràgraf anterior i d'acord amb l'establert als articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i la resta de normativa aplicable.

8. Notificar a les persones beneficiaries aquesta Resolució, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració autonòmica de les Illes Balears i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver rebut la notificació o publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (16 de març de 2022)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero

(Per delegació del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball BOIB núm.97 de 2019 )

 

ANNEX

 

Amb càrrec a la partida 12801.413G01.47000.00 , s'autoritza i disposa la despesa dels següents expedients:

 

Núm. expedient

Núm. de registre

NIF/CIF del beneficiari

Import de l'ajuda

[AUT 10987/2020]

L99E189468/2020

49482010V

3.000,00

[AUT 10145/2020]

L99E115569/2020

37339995R

2.000,00

[AUT 9939/2020]

L99E115121/2020

43049768R

2.000,00

[AUT 9873/2020]

L99E114940/2020

X3319376Q

2.500,00

[AUT 9709/2020]

L99E114674/2020

X6668593L

2.000,00

[AUT 9610/2020]

L99E114523/2020

41518613W

2.000,00

[AUT 9257/2020]

L99E113826/2020

42979566H

2.000,00

[AUT 9216/2020]

L99E113767/2020

41743733K

3.000,00

[AUT 8824/2020]

L99E112947/2020

41448826C

3.000,00

[AUT 8741/2020]

L99E112793/2020

X7501253X

3.000,00

[AUT 8691/2020]

L99E112725/2020

18219793K

2.500,00

[AUT 8602/2020]

L99E112548/2020

52598475M

2.000,00

[AUT 8462/2020]

L99E112340/2020

41437777B

2.500,00

[AUT 8458/2020]

L99E112334/2020

X1726148K

2.500,00

[AUT 8453/2020]

L99E112324/2020

41440971P

2.000,00

[AUT 8437/2020]

L99E112304/2020

50325933R

2.000,00

[AUT 8435/2020]

L99E112301/2020

X5941058C

2.000,00

[AUT 8414/2020]

L99E111894/2020

43116070V

2.000,00

[AUT 8358/2020]

L99E111971/2020

41440819V

3.000,00

[AUT 8345/2020]

L99E111994/2020

Y3137566N

2.000,00

[AUT 8307/2020]

L99E112082/2020

43101814K

2.500,00

[AUT 8283/2020]

L99E112145/2020

43057291A

2.000,00

[AUT 8279/2020]

L99E112151/2020

43008357J

2.500,00

[AUT 8258/2020]

L99E112188/2020

X8169983S

3.000,00

[AUT 8249/2020]

L99E112234/2020

43097154F

2.000,00

[AUT 8246/2020]

L99E112229/2020

46953547J

2.500,00

[AUT 8238/2020]

L99E112200/2020

43005303H

2.000,00

[AUT 8237/2020]

L99E112198/2020

X9761562V

2.000,00

[AUT 8218/2020]

L99E111853/2020

43483434W

2.500,00

[AUT 8210/2020]

L99E111835/2020

42963553J

2.000,00

[AUT 8180/2020]

L99E111782/2020

78208241F

2.000,00

[AUT 8120/2020]

L99E111577/2020

43030452M

2.500,00

[AUT 8081/2020]

L99E111638/2020

43054605P

3.000,00

[AUT 8053/2020]

L99E111672/2020

43072403G

2.000,00

[AUT 7954/2020]

L99E111345/2020

78201669J

2.000,00

[AUT 7921/2020]

L99E111394/2020

43507214T

2.000,00

[AUT 7914/2020]

L99E111404/2020

X1319519D

2.000,00

[AUT 7909/2020]

L99E111412/2020

X5088467Q

2.000,00

[AUT 7832/2020]

L99E111530/2020

X6697978X

2.000,00

[AUT 7821/2020]

L99E111026/2020

37335831T

2.000,00

[AUT 7814/2020]

L99E111034/2020

24101769T

2.000,00

[AUT 7798/2020]

L99E111060/2020

X2323929D

2.000,00

[AUT 7760/2020]

L99E111119/2020

43051499F

2.000,00

[AUT 7706/2020]

L99E111206/2020

X2406458Z

2.000,00

[AUT 7673/2020]

L99E110939/2020

41524032Q

2.000,00

[AUT 7661/2020]

L99E110955/2020

08771523J

2.000,00

[AUT 7658/2020]

L99E110959/2020

X6919145D

2.500,00

[AUT 7655/2020]

L99E110963/2020

43063267E

2.000,00

[AUT 7598/2020]

L99E110859/2020

78201397V

2.500,00

[AUT 7586/2020]

L99E110875/2020

43100813D

2.500,00

[AUT 7573/2020]

L99E110893/2020

42980736S

2.500,00

[AUT 7571/2020]

L99E110896/2020

42981627D

2.000,00

[AUT 7560/2020]

L99E110809/2020

43005983P

2.500,00

[AUT 7515/2020]

L99E110772/2020

X2646986P

3.000,00

[AUT 7479/2020]

L99E110722/2020

43133083X

2.000,00

[AUT 7476/2020]

L99E110720/2020

41508204N

3.000,00

[AUT 7408/2020]

L99E110587/2020

41521834A

2.000,00

[AUT 7360/2020]

L99E110389/2020

Y1803899T

2.000,00

[AUT 7347/2020]

L99E110407/2020

43463033W

2.000,00

[AUT 7346/2020]

L99E110408/2020

78210639J

2.500,00

[AUT 7340/2020]

L99E110415/2020

78202756L

2.000,00

[AUT 7338/2020]

L99E110420/2020

X8711425Z

2.000,00

[AUT 7331/2020]

L99E110430/2020

X7003746Q

2.000,00

[AUT 7311/2020]

L99E110469/2020

43115615E

2.500,00

[AUT 7229/2020]

L99E110257/2020

41495286C

2.000,00

[AUT 7210/2020]

L99E110282/2020

41502304T

2.960,78

[AUT 7209/2020]

L99E110284/2020

X6961976Z

2.000,00

[AUT 7193/2020]

L99E110309/2020

78214393H

2.000,00

[AUT 7180/2020]

L99E110328/2020

42982148R

2.000,00

[AUT 7161/2020]

L99E110355/2020

41538005M

2.500,00

[AUT 7043/2020]

L99E110069/2020

41503148Q

2.000,00

TOTAL

160.460,78 €