Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 141647
Informe proposta que esdevé resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 16 d'abril de 2019 (BOIB núm. 49), es va publicar la Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 8 d'abril de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME (petita i mitjana empresa) i ASAL (associació sense ànim de lucre) de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics.

 2. La base 4 estableix que els recursos econòmics s'han de concedir per ordre d'entrada (data y hora) de les sol·licituds que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria fins a l'exhauriment del crèdit disponible, independentment del programa.

 3. A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el dia 14 de març de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que disposava, entre d'altres mesures, la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

 4. Aquesta suspensió dels terminis administratius va ser aixecada amb efectes des de l'1 de juny de 2020 pel Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 5. Atès que el termini per presentar les sol·licituds previst en la convocatòria finalitzava dia 30 de març de 2020, és a dir, restaven onze dies per al seu exhauriment en la data en què va ser suspès (dia 14 de març de 2020); el termini per presentar sol·licituds es va reprendre dia 1 de juny de 2020 i va finalitzar dia 15 de juny de 2020 (onze dies hàbils després).

 6. El dia 21 de desembre de 2021, se'n reconeix l'obligació i es proposa el pagament a l'últim beneficiari d'aquests ajuts per finalització del crèdit pressupostari i les entitats que figuren en l'annex 1 continuen amb deficiències amb la nova documentació presentada.

 7. Segons el punt 8.4 de l'annex 1 de les bases de la convocatòria, si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar.

 8. El dia 10 de febrer de 2022, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productives i Memòria Democràtica va emetre l'Informe i proposta de resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics, en què es va atorgar a les persones o entitats interessades un termini màxim de 10 dies hàbils, des de l'endemà de la data de publicació de la Proposta de resolució per presentar les al·legacions que considerassin adients.

  Aquest Informe y proposta de resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de las Illes Balears núm. 27´, de 19 de febrer de 2022.

 9. En la data d'aquesta Resolució, la Direcció General d'Innovació no té constància d'haver rebut cap escrit d'al·legacions.

Fonaments de dret

 1. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic.

 2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 3. El Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 196, de 31 de desembre).

 4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 5. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 6. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 8/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 7. L'Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, de 13 de febrer de 2010), per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

 8. El Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional. El FEDER ha de contribuir a l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent  sostenible i integrador, que permeti garantir una major concentració de l'ajuda del FEDER en les prioritats de la Unió.

 9. L'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020 (BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2016). Les actuacions subvencionables previstes en aquesta convocatòria estan cofinançades en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears en l'àmbit de l'eix prioritari 1: «Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació».

 10. El Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 11. La Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 8 d'abril de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (BOIB núm. 49, de 16 d'abril de 2019).

 12. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s'amplia el crèdit assignat a la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (BOIB núm. 140, de 13 d'agost de 2020).

 13. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 8 d'abril de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (BOIB núm. 158, de 12 de setembre de 2020).

Conclusió

Per tot el que ha estat exposat, s'informa favorablement sobre la denegació de la concessió de la subvenció a les entitats que figuren en l'annex 1 d'acord amb la motivació que en aquest annex s'exposa i per exhauriment del crèdit pressupostari.

 

El cap del Servei d'Innovació

Omar Beidas Soler

Per tot això, s'eleva a la consideració del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius i Memòria Democràtica la següent,

Proposta de Resolució

 1. Denegar la concessió de la subvenció a les entitats que figuren en l'annex 1 per exhauriment del crèdit pressupostari i amb els incompliments que figuren en  aquest annex.

 2. Ordenar l'arxivament dels expedients que figuren en l'annex 1.

 3. Fer pública aquesta Proposta de resolució a la pàgina web http://dgin.caib.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

El director general d'Innovació

Eduardo Eugenio Zúñiga Solari

Conforme amb la proposta, dict la següent,

Resolució

 1. Denegar la concessió de la subvenció a les entitats que figuren en l'annex 1 per l'exhauriment del crèdit pressupostari i amb els incompliments que figuren en aquest annex.

 2. Ordenar l'arxivament dels expedients que figuren en l'annex 1.

 3. Fer pública aquesta Proposta de resolució a la pàgina web http://dgin.caib.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 15 de març de 2022

El director general d'Innovació

Eduardo Eugenio Zúñiga Solari

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)

  

ANNEX 1

Expedients als quals es denega la subvenció

 

Núm. exp.

Nom

Observacions

248

PROYECTOS INMOBILIARIOS INVERSIONES, DLT

No compleix els apartats següents de l'annex 1 de la convocatòria:

- 2.2 (factures i justificants fora del termini executiu)

- 13.6 (compte justificatiu)

- 13.3.a, 13.5 i 16.i (publicitat i logotips)

- 15.3 (no arriba al percentatge mínim del 60 %)

284

GUISORIPO, SL

No compleix els apartats següents de l'annex 1 de la convocatòria:

- 13.6 (compte justificatiu)

- 15.3 (no arriba al percentatge mínim del 60 %)

286

OLEOTECA SES ESCOLES, SL

No compleix els apartats següents de l'annex 1 de la convocatòria:

- 7.6.a i b (escriptura pública i poder de representació)