Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 146420
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de març de 2022 per la qual s’aproven les tarifes de serveis per executar els encàrrecs de gestió que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d’organismes integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears Europa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Mitjançant un ofici de 28 de febrer de 2022, el Consorci Centre Balears Europa ha tramès a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors la documentació justificativa de l'aprovació de les tarifes de serveis que es proposen per executar els encàrrecs de gestió que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d'organismes integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears Europa.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i, en particular, l'article 32 d'aquesta Llei.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en particular, l'article 45.1.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, en particular, l'apartat 1 de la disposició addicional primera, en relació amb l'annex 1, per mitjà del qual el Centre Balears Europa està adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

4. Els Estatuts del Consorci Centre Balears Europa, d'acord amb la modificació que va autoritzar l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2014 (BOIB núm. 126, de 18 de setembre), i, en particular, l'article 5.2 dels Estatuts.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les tarifes dels serveis aplicables als encàrrecs de gestió que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d'organismes integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears Europa, d'acord amb els punts següents:

a) Les tarifes esmentades, proposades per la Junta Rectora en ple del Centre Balears Europa el 17 de desembre de 2021, s'han d'aplicar en funció de les hores de feina efectiva dels recursos humans que s'assignin a l'execució dels encàrrecs, en els termes que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

b) Les tarifes establertes inclouen tots els costs directes i indirectes imputables. Els costs indirectes, corresponents a la gestió administrativa dels encàrrecs a mitjans propis, s'han calculat amb l'aplicació d'un percentatge del deu per cent als costs directes.

c) Les indemnitzacions per raó del servei del personal són les establertes en la resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, que actualitza cada any les quanties d'aquestes indemnitzacions.

2. Deixar sense efecte, des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 29 d'octubre de 2020 per la qual s'aproven les tarifes de serveis per executar els encàrrecs de gestió que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d'organismes integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears Europa (BOIB núm. 190, de 5 de novembre).

 

3. Notificar aquesta Resolució al Consorci Centre Balears Europa, als efectes d'aplicar les tarifes en la fixació de la contraprestació a favor del Consorci esmentat i que es faci constar en els actes o acords pels quals es formalitzin els encàrrecs de gestió.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució, la qual produirà efectes des de l'endemà de la publicació.

   

Palma, 3 de març de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

Documents adjunts