Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 143883
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.L'article 4.1 del Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, estableix el següent:

Mitjançant resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca convocarà els ajuts corresponents per a la creació i la consolidació de places de primer cicle d'educació infantil; per al sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil; per a l'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

2.L'article 8.1 del Decret esmentat estableix que, mitjançant una resolució, el conseller d'Educació i Formació Professional ha d'aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament sobre la base dels quals s'han de convocar els ajuts corresponents.

3.La disposició addicional segona del Decret esmentat estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional pot establir convenis de col·laboració amb entitats privades, prioritàriament amb entitats privades sense finalitat de lucre, i amb cooperatives de treball associat per a la consolidació de places, per al sosteniment de centres educatius autoritzats de titularitat privada de primer cicle d'educació infantil i per al desenvolupament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, així com per a l'assessorament i les funcions pròpies dels serveis educatius d'atenció primerenca.

4.El punt 3 d'aquesta disposició addicional segona estableix que aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques (d'ara endavant, xarxa complementària) per tal de garantir el dret a l'educació dels infants.

5.La mateixa disposició addicional segona estableix que, a partir dels criteris de l'ordre de bases reguladores que s'ha d'establir per al repartiment dels ajuts a cada centre, aquests no podran ser superiors als que es deriven de l'article 8 del Decret.

6.Part d'aquesta convocatòria correspon al Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Destinar un import màxim de 5.075.360,00 € a la convocatòria d'ajuts corresponent a l'any 2022 per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

2.Finançar aquesta convocatòria amb càrrec a les partides 13601 421K04 46000 i 13601 421K04 46000 MR002 del pressupost de l'any 2022, condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat.

3.Establir que l'òrgan competent pot prorratejar l'import global màxim establert en el punt 1 d'aquesta Resolució entre els diferents mòduls, ateses les característiques d'aquesta convocatòria.

4.Aprovar els mòduls sobre la base dels quals s'han de convocar els ajuts a la xarxa d'escoletes públiques corresponents a l'exercici 2022:

a)Per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears: 7.000 € per unitat escolar autoritzada i en funcionament, en els termes que s'indiquin en la convocatòria corresponent.

b)Per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies de les Illes Balears, tant si els infants estan escolaritzats com si no ho estan: fins a 180 € per cada sessió feta d'una activitat, en els termes que s'indiquin en la convocatòria corresponent.

c)Per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca a les Illes Balears: fins a 1.500 € de la despesa que es pot justificar (per contractació de personal i/o per despesa de material) per infant de necessitats educatives especials escolaritzat, i fins a 6.000 € per les despeses de contractació de personal per infants de necessitats educatives especials greument afectats que tenguin necessitat de suport específic i tenguin l'informe preceptiu de l'EAP corresponent en els termes que s'indiquin en la convocatòria a tal efecte.

d)Per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social: fins a un 80 % de les bonificacions, les beques i els ajuts que les administracions titulars de les escoles infantils públiques aportes per facilitar l'escolarització dels infants de famílies amb rendes baixes.

5.Establir que aquests imports aprovats es poden incrementar en funció de les sol·licituds presentades per a cada mòdul.

6.Disposar que els mòduls esmentats serveixen per determinar l'import inicial dels ajuts. No obstant això, considerant les característiques de la subvenció, la quantia que no s'hagi exhaurit en algun dels mòduls s'ha de redistribuir entre la resta dels mòduls, de manera que s'incrementi l'import que inicialment s'hi hagi previst, en els termes que s'indiquin en la convocatòria.

7.Destinar un import màxim de 500.000 € a la convocatòria d'ajuts per al sosteniment dels centres privats autoritzats de la xarxa complementària per a 2022 i finançar-la amb càrrec a la partida 13601 421K04 47000 00 del pressupost de l'any 2022, condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat.

8.Establir que s'ha de distribuir la quantia total destinada al sosteniment d'unitats en funcionament dels centres de la xarxa complementària per a la qual es convoca l'ajut.

9.Aprovar el mòdul sobre la base del qual s'han de convocar els ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària corresponents a l'exercici 2022:

a) Per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària: 2.000 € per unitat escolar autoritzada i en funcionament, en els termes que s'indiquin en la convocatòria corresponent.

10.Determinar que aquests imports aprovats per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària es poden incrementar en funció de les sol·licituds presentades.

11.Facultar la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per dictar les instruccions necessàries per al compliment d'aquesta Resolució.

12.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà