Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 143310
Aprovació de la regulació de les gratificacions i feines extraordinàries realitzades fora del comput de l'horari laboral del personal funcionari i laboral municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l´Ajuntament de Lloret de Vistalegre en sessió ordinària d'11 de març de 2022 va adoptar l'acord que es transcriu literalment:

«APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LES GRATIFICACIONS I FEINES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES FORA DEL COMPUT DE L'HORARI LABORAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL MUNICIPAL

Antecedents:

Primer.- L'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, estableix que: “Correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general.”

Segon.- El Ple en sessió extraordinària de 29 de desembre de 2021 va aprovar la plantilla de personal per a l'exercici 2022 com a document integrant del Pressupost municipal per a l'exercici 2022, de conformitat amb l'assenyalat en l'article168.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer.- Vist que l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, no disposa de cap regulació de les gratificacions i feines extraordinàries realitzades fora del comput de l'horari laboral del personal funcionari i laboral municipal, amb l'excepció del personal de policia local.

Quart.- Vist que la població del municipi i concretament la del nucli urbà ha experimentat un creixement notable en els darrers anys i que aquest fet comporta una major demanda en les feines del personal de l'Ajuntament, provocant que sigui necessari haver de fer més hores de feina a moments puntuals per part dels treballadors.

D'acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents:

Acords:

Primer.- Aprovar la regulació de les gratificacions i feines extraordinàries realitzades fora del comput de l'horari laboral del personal funcionari i laboral municipal, amb l'excepció del personal de policia local, estipulant l'import de les hores extraordinàries de la següent manera:

a) Es consideren hores de serveis extraordinaris aquelles que per imperiosa necessitat s´hagin d´efectuar fora de la jornada normal de treball, amb la necessària autorització signada del Batle o regidor de àrea.

b) Quan per necessitat urgent o imprevisible es realitzin aquestes hores de serveis extraordinaris el preu serà el següent:

 

Personal Funcionari Categoria Import

Administratiu/va ----- 18 €/hora

Auxiliar administratiu/va ----- 16 €/hora

 

Laborals Import

Aux. Administratiu/va ............. 13 €/hora

Director/a Escoleta .................. 16 €/hora

Educador/a .............................. 13 €/hora

Peó brigada i netejador/es ....... 12 €/hora (diürn laborals)

Peó brigada i netejador/es ....... 14 €/hora (nocturn laborals)

Peó brigada i netejador/es ....... 13 €/hora (diürns festius)

Peó brigada i netejador/es ....... 15 €/hora (nocturn festius)

Segon.- Publicar el present acord en el taulell d'anuncis i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears».

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (16 de maç de 2022)

El batle  Antoni Bennàsar Pol