Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 141640
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 902 kWp i 800 kWn, sobre les marquesines de l’aparcament de Western Park a Magaluf, a la carretera en el terme municipal de Calvià, promoguda Aspro Ocio SAU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 23 de novembre de 2021 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una sol·licitud de tramitació de l'autorització administrativa del projecte d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de potència 800 kWn, amb excedents sense compensació, a les marquesines de l'aparcament del Western Park a Magaluf (Calvià), promogut per Aspro Ocio, SAU amb NIF A79256871.

2. El 5 gener de 2022 es varen iniciar les consultes a l'Ajuntament de Calvià i al Consell de Mallorca sobre l'expedient.

3. El 20 de gener de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 11 el tràmit d'informació pública del projecte, d'acord amb el Reial decret 1955/2000.

4. El 17 de febrer de 2022 varen sol·licitar l'aprovació del projecte d'execució signat per Miquel Ángel Sánchez Martín i visat el 8 de juliol de 2021.

5. El 9 de març de 2022 es va emetre un informe sobre el període d'informació pública en què s'acredita que no es varen rebre al·legacions al projecte.

6. El 9 de març de 2022, el titular va aportar el permís d'accés i connexió de la distribuïdora.

7. El 10 de març de 2022 els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en el qual s'indica que, sense valorar tècnicament el projecte, s'informa favorablement sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació de referència.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

9. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Atorgar l'autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sobre les marquesines de l'aparcament de Western Park a Magaluf, promoguda per Aspro Ocio, SAU (A79256871), amb les característiques següents:

— Expedient: AU 02379/2021. Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum amb excedents sense compensació sobre marquesines a l'aparcament del Western Park.

— Situació: Cala Figuera a Sa Porrassa, 2-22 de Calvià.

— Dades tècniques:

  • 2.050 panells solars de 440 Wp cada un, per tant, una potència total de pic de 902 kWp
  • 2 inversors de 185 kW i 2 de 215 kW, per tant, una potència total d'inversors de 800 kWn.
  • Un centre de transformació (CT) de 800 kVA i línia de 15 kV soterrada des del nou CT fins al punt de connexió del CT 17194 del titular.

— La instal·lació es classifica en el grup b.1.1 «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució de Miquel Ángel Sánchez Martínez, visat el 8 de juliol de 2021, sense valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei amb la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que resultin aplicables. S'han de tenir en compte les condicions de l'informe de 4 de febrer de 2022 de l'ajuntament de Calvià, que recull el següent:

Antes de iniciar las obras, se deberá aportar la autorización expedida por la Direcció General Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)