Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 141650
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

 2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

 3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

 4. Els serveis tècnics competents han informat favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

 1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

 3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

 4. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

 1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

 2. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019.

 3. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

 

Contra aquesta Proposta de resolució, podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 7 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX

Llista de beneficiaris proposats

 

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar

Subvenció proposada

Import a desvincular

Motiu

FOTEMPAR-49/2021

KM SEMPRE SL

***7935**

3.168,99

4.113,04

 944,05

Redueix potència FV de 9,99 kWp a 7,2 kWp

FOTEMPAR-55/2021

DAMASO DE LA CRUZ PONS

***9240**

3.516,44

4.417,01

900,57

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 0,94€/Wp

FOTEMPAR-69/2021

UAP 2100 SL

***2295**

1.343,78

2.930,83

1.587,05

No instal·la les bateries de liti previstes

FOTEMPAR-78/2021

SARA VIDAL HOEGH

***0359**

1.404,91

2.475,00

1.070,09

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.371,78€ per a 3.6 kWp

FOTEMPAR-79/2021

ANTONIO RIBOT MAYOL

***2388**

1.565,37

2.475,00

909,63

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.756,89€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-86/2021

JOAN RIBOT MAYOL

***2388**

1.582,49

2.475,00

892,51

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.797,97€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-91/2021

MIGUEL LLANERAS GINARD

***7679**

1.831,48

2.475,00

643,52

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,22€/Wp

FOTEMPAR-97/2021

PEDRO RIBOT VANRELL

***8916**

1.492,26

2.475,00

982,75

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.653,11€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-122/2021

SEBASTIÁN FRONGIA

***7789**

5.449,03

6.075,00

625,97

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,23€/Wp.

FOTEMPAR-132/2021

FRANCISCO TRUJILLO PORCUNA

***2347**

2.289,59

2.475,00

185,41

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,53€/Wp

FOTEMPAR-137/2021

GUILLERMO COLL GENER

***3228**

1.753,54

2.310,00

556,47

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.507.07€ per a 2,73 kWp

FOTEMPAR-173/2021

MARIA ASUNCION LLUFRIU PRATS

***3276**

1.675,79

1.980,00

304,22

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de  3.351,57€ per a 2,7 kWp

FOTEMPAR-207/2021

BENITO CAÑELLAS LLOBET

***0537**

2.336,32

2.475,00

138,68

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,56€/Wp.

FOTEMPAR-209/2021

Lluis Miquel Segui Bilanova

***6770**

1.691,25

2.475,00

783,75

Redueix potència FV de 3,48 kWp a 2,05 kWp

FOTEMPAR-282/2021

SEBASTIA ADROVER JUAN

***1560**

1.379,84

1.731,65

351,82

Redueix el preu del Wp de 1,15€/Wp a 0,92€/Wp.

FOTEMPAR-286/2021

OBRADOR , SA DE SERVICIOS

***0537**

12.706,62

14.409,31

1.702,69

Redueix el preu del Wp de 0,98€/Wp a 0,75€/Wp

FOTEMPAR-309/2021

ANTONIA BALLESTER GALMES

***1711**

2.054,82

2.475,00

420,18

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,37€/Wp.

FOTEMPAR-336/2021

NALLA CEDRAK SL

***5381**

1.710,00

3.235,30

1.525,30

Redueix potència FV de 8,7 kWp a 3,8 kWp

FOTEMPAR-340/2021

LORENZO ESCOTO MESQUIDA

***7724**

1.507,92

1.544,52

36,60

Redueix el preu del Wp de 1,03€/Wp a 1,01€/Wp

FOTEMPAR-353/2021

PROMOTORASA GRUTA, SL

***2522**

5.670,00

7.372,18

1.702,18

No instal·la les bateries de liti previstes

FOTEMPAR-359/2021

TOT SONGUSTOS S.L.

***7506**

6.163,01

6.706,80

543,79

Redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 1,10€/Wp

FOTEMPAR-371/2021

ANTONI GAYA BRUNET

***9401**

2.076,67

2.475,00

398,34

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-374/2021

FELIX ESLTERICH FLORIT

***3578**

2.025,89

2.475,00

449,12

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de  4.862,12€ per a 3,6 kWp.

FOTEMPAR-398/2021

ANA MARIA SERRA MAS

***3611**

2.150,63

2.475,00

324,38

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 5.161,50€ per a 3.6 kWp

FOTEMPAR-404/2021

MIGUEL RIBAS MONJO

***7374**

1.288,43

2.475,00

1.186,57

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.653,11€ per a 3,48 kWp

FOTEMPAR-438/2021

FELIX ESTELRICH DALMAU

***1928**

2.092,14

2.475,00

382,86

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 5.021,12€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-446/2021

CATALINA MAS TOUS

***9303**

1958,86

2.475,00

516,15

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 3.653,11€ per a 3,6 kWp

FOTEMPAR-449/2021

GUILLERMO BONET VICENS

***4100**

2.136,45

2.475,00

338,55

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,42€/Wp.

FOTEMPAR-493/2021

JESUS VALVERDE MARRUECOS

***9780**

5.442,00

6.075,00

633,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 12 kWh a 10 kWh i redueix potència FV de 3 kWp a 2,96 kWp.

FOTEMPAR-506/2021

ANTONIO AMOROS PERELLO

***8744**

2.375,32

2.475,00

99,68

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,58€/Wp

FOTEMPAR-521/2021

CARLOS JESUS OLIVEROS ESTEVEZ

***9262**

5.361,59

5.698,06

336,47

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 11,4 kWh a 10 kWh i redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,57€/Wp.

FOTEMPAR-537/2021

SEGURTOT MALLORCA, S.L.

***1024**

1.440,00

2.126,25

686,25

Redueix potència FV de 4,725 kWp a 3,2 kWp

FOTEMPAR-538/2021

JOAN DE CA'N ROSES, S.L

***1184**

3.186,00

3.582,00

396,00

Redueix potència FV de 3,96 kWp a 3,08 kWp

FOTEMPAR-566/2021

SPOT PROFESSIONAL LIGHTSERVICE, SL

***0744**

2.457,00

2.983,50

526,50

Redueix potència FV de 6,63 kWp a 5,46 kWp

FOTEMPAR-614/2021

VIVERS POU NOU SATLD 6689

***2019**

4.364,78

4.669,38

304,60

Redueix el preu del Wp de 1,04€/Wp a 0,97€/Wp

FOTEMPAR-618/2021

RAFAELA TOMAS CAPO

***5241**

3.975,00

4.575,00

600,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 7 kWh a 5 kWh

FOTEMPAR-622/2021

LEONARDO LLORENS GARCIA

***6800**

2.242,33

2.475,00

232,67

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,49€/Wp.

FOTEMPAR-636/2021

FRANMACAA 2003, S.L

***2078**

4.620,00

5.400,00

780,00

Redueix el preu del Wp de 1,2€/Wp a 1,03€/Wp

FOTEMPAR-649/2021

CA NA NEGRETA SA

***0858**

3.839,70

3.985,20

145,50

Redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 1,14€/Wp

FOTEMPAR-662/2021

CELIA MARINA JAUME PONS

***6492**

1.954,15

2.450,25

496,11

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 1.994,51€ per a 3.6 kWp

FOTEMPAR-666/2021

CARNS I DELÍCIES CAN PEP, SL

***3479**

3.712,85

3.832,10

119,25

Redueix potència FV de 9,75 kWp a 9,55 kWp

FOTEMPAR-705/2021

CATALINA PILAR GALMES BENNASAR

***6550**

1.836,88

2.090,89

254,01

Redueix el preu del Wp de 1,39€/Wp a 1,22€/Wp

FOTEMPAR-713/2021

MARIA DE LLUCH ROSSELLÓ DEL ROSAL

***4880**

977,63

1.237,50

259,88

Redueix potència FV de 1,5 kWp a 1,185 kWp

FOTEMPAR-714/2021

MIGUEL TORRES TORRES

***4649**

1.698,35

1.834,48

136,14

Redueix el preu del Wp de 1,22€/Wp a 1,13€/Wp

FOTEMPAR-715/2021

MARIA GUADALUPE DIAZ MUGA

***5410**

1.943,78

1.953,56

9,78

Redueix el preu del Wp de 1,30€/Wp a 1,29€/Wp

FOTEMPAR-725/2021

ANTONI ALORDA VILARRUBIAS

***2687**

977,63

1.237,50

259,88

Redueix potència FV de 1,5 kWp a 1,185 kWp

FOTEMPAR-740/2021

KARRETÀNIA S.L.

***5076**

3.279,35

4.000,71

721,37

Augmenta potència FV de 9,6 kWp a 10,7 kWp i a partir de 10 kWp el preu màxim per Wp disminueix de 1,5 €/Wp a 1,2 €/Wp

FOTEMPAR-762/2021

JUAN TORRES JUAN

***4969**

2.427,44

2.475,00

47,56

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,62€/Wp

FOTEMPAR-771/2021

VERENA RIBAS VAN DEIJZEN

***5885**

2.272,61

2.459,25

186,64

Redueix el preu del Wp de 1,64€/Wp a 1,52€/Wp

FOTEMPAR-783/2021

JOSE TORRES CARDONA

***3138**

2.205,98

2.230,77

24,79

Redueix el preu del Wp de 1,49€/Wp a 1,47€/Wp

FOTEMPAR-803/2021

VICENTE SERRA FERRER

***3739**

4.893,10

5.475,00

581,90

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,26€/Wp

FOTEMPAR-819/2021

RAFAEL PONS VICTORI

***3714**

2.084,74

2.345,33

260,59

Redueix el preu del Wp de 1,56€/Wp a 1,39€/Wp

FOTEMPAR-827/2021

CATALINA MARIA TORRES BORRAS

***4387**

1.844,03

2.303,15

459,12

Redueix el preu del Wp de 1,54€/Wp a 1,23€/Wp

FOTEMPAR-829/2021

ESPERANZA RIBAS MARI

***4261**

2.392,26

2.475,00

82,74

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,59€/Wp

FOTEMPAR-844/2021

PERE CANALS GOMILA

***4302**

2.312,09

2.475,00

162,92

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,54€/Wp

FOTEMPAR-845/2021

MANON THOREL

***4734**

2.381,03

2.414,38

33,36

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,59€/Wp.

FOTEMPAR-851/2021

JOANA FEBRER VERA

***3489**

3.841,33

3.906,97

65,65

Redueix el preu del Wp de 1,64€/Wp a 1,60€/Wp

FOTEMPAR-873/2021

JUAN BOSCO PONS TRUYOL

***3905**

4.095,00

4.608,00

513,00

Redueix potència FV de 12,8 kWp a 11,375 kWp

FOTEMPAR-880/2021

ANA ROSA AGIUS PELEGRIN

***1988**

1.904,07

2.025,61

121,54

El sol·licitant fa un pagament de 10.053,45€ a la instal·ladora i redueix el preu del Wp de 1,35€/Wp a 1,27€/Wp

FOTEMPAR-923/2021

JUAN PALLICER FLORIT

***7486**

1.810,60

2.155,98

345,39

Redueix el preu del Wp de 1,44€/Wp a 1,21€/Wp.

FOTEMPAR-924/2021

DIEGO GALERA PEREZ

***0540**

820,24

855,15

34,91

Redueix el preu del Wp de 0,57€/Wp a 0,55€/Wp

FOTEMPAR-931/2021

RAQUEL GARCIA PALERM

***5225**

2.462,32

2.475,00

12,68

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-954/2021

Juan Quetglas Galmes

***2006**

2.460,21

2.475,00

14,79

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-958/2021

VALENTIN RINCON GALLEN

***4299**

2.010,99

2.287,50

276,51

Redueix el preu del Wp de 1,53€/Wp a 1,34€/Wp

FOTEMPAR-960/2021

ESPACIOS EZPELETA SL

***6748**

1.937,28

2.698,74

761,46

Redueix potència FV de 8,01 kWp a 4,5 kWp

FOTEMPAR-963/2021

JORDI VIDAL DIAZ

***2132**

5.088,60

5.355,00

266,40

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 600 €/kWh a 544,50 €/kWh

FOTEMPAR-984/2021

MARIA MAGDALENA DURAN COLL

***0726**

1.526,25

1.633,50

107,25

Redueix potència FV de 1,98 kWp a 1,85 kWp.

FOTEMPAR-987/2021

ANTONIO SANS GUASP

***7710**

1.714,11

2.475,00

760,89

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,14€/Wp

FOTEMPAR-1014/2021

JOAN IGNACI BIBILONI BENNASSAR

***5785**

2.070,17

2.475,00

404,83

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-1034/2021

ANDREAS HERMANN RENCHLER

***0979**

5.475,00

6.075,00

600,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 12 kWh a 10 kWh

FOTEMPAR-1037/2021

FRANCISCANES FILLES DE LA MISERICÒRDIA

***0002**

2.640,00

2.835,00

195,00

Redueix potència FV de 4,725 kWp a 4,4 kWp

FOTEMPAR-1041/2021

CATALINA JUAN PUIGSERVERA

***9065**

2.105,40

2.165,63

60,23

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,60€/Wp

FOTEMPAR-1044/2021

BIOBO SRM

***5274**

6.894,60

7.605,00

710,40

Redueix potència FV de 21,125 kWp a 18,86 kWp

FOTEMPAR-1064/2021

CALIXTO CALLEJA VERGER

***3845**

1.873,26

1.894,79

21,53

Redueix el preu del Wp de 1,26€/Wp a 1,25€/Wp

FOTEMPAR-1067/2021

JOSE LUIS CAMPINS MARTI

***9702**

3.456,00

8.478,00

5.022,00

Redueix potència FV de 19,8 kWp a 13,64 kWp i redueix capacitat d'acumulació de liti de 7,5 kWh a 5,1 kWh

FOTEMPAR-1080/2021

JUAN SASTRE SANS

***2419**

2.083,84

2.346,80

262,96

Redueix el preu del Wp de 1,56€/Wp a 1,39€/Wp

FOTEMPAR-1097/2021

RAMON FRANCISCO PONS PONS

***0206**

1.835,62

2.251,74

416,12

Redueix el preu del Wp de 1,50€/Wp a 1,22€/Wp

FOTEMPAR-1100/2021

CONSTRUCCIONES BARTOLOME RAMON, SA

***1157**

4.834,85

5.637,60

802,75

Redueix potència FV de 15,66 kWp a 13,5 kWp

FOTEMPAR-1101/2021

JUAN GIL MADRID

***7554**

1.822,50

2.287,50

465,00

Redueix el preu del Wp de 1,53€/Wp a 1,22€/Wp

FOTEMPAR-1103/2021

BARTOMEU GUAL RIUTORT

***0275**

2.403,03

2.475,00

71,97

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,60€/Wp

FOTEMPAR-1038/2021

MIGUEL COLL MANRESA

***7166**

4.455,00

3.643,20

811,80

Augmenta potència FV de 9,9 kWp a 10,12 kWp i a partir de 10 kWp el preu màxim per Wp disminueix de 1,5 €/Wp a 1,2 €/Wp

FOTEMPAR-1146/2021

CHIARA NICOLINI

***8276**

2.276,98

2.302,57

25,59

Redueix el preu del Wp de 1,54€/Wp a 1,52€/Wp

FOTEMPAR-1175/2021

CONSTRUC. EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA

***0424**

1.459,20

1.485,00

25,80

Redueix el preu del Wp de 1,50€/Wp a 1,48€/Wp

FOTEMPAR-1189/2021

JOAN COMPANY ROIG

***2167**

2.428,53

2.450,35

21,82

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,62€/Wp

FOTEMPAR-1200/2021

ANTONIO GARAU CARRIO

***9873**

1.920,33

2.184,38

264,05

Redueix el preu del Wp de 1,46€/Wp a 1,28€/Wp

FOTEMPAR-1202/2021

JUANA MARIA AMOROS ROSSELLO

***1805**

1.683,34

1.893,75

210,42

Redueix el preu del Wp de 1,26€/Wp a 1,12€/Wp

FOTEMPAR-1209/2021

MARIA PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ

***7127**

3.279,37

3.368,09

88,72

Redueix el preu del Wp de 1,39€/Wp a 1,35€/Wp.

FOTEMPAR-1260/2021

BEATRIZ JUANA PONS CAULES

***9154**

2.266,60

2.378,05

111,45

Redueix el preu del Wp de 1,59€/Wp a 1,51€/Wp.

FOTEMPAR-1268/2021

AGROMAS SAT

***3304**

4.518,40

4.876,53

358,13

Redueix el preu del Wp de 1,09€/Wp a 0,95€/Wp

FOTEMPAR-1273/2021

GUILLEM XAVIER POU GRIMALT

***2102**

1.756,15

2.475,00

718,85

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,17€/Wp

FOTEMPAR-1290/2021

ANTONIO ARTIGUES SUÑER

***0366**

3.975,00

5.475,00

1.500,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 10 kWh a 5 kWh

FOTEMPAR-1302/2021

FRITZ MANFRED ANDREAS STROTKAMP

***4697**

3.754,43

3.849,26

94,84

Redueix el preu del Wp de 0,89€/Wp a 0,55€/Wp

FOTEMPAR-1339/2021

MIQUEL SOBERATS MASSANET

***6688**

4.240,35

4.635,00

394,65

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,39€/Wp

FOTEMPAR-1347/2021

AHMED ALUCH MILOUD EL SALAOUI

***0530**

4.235,66

4.256,95

21,29

Redueix el preu del Wp de 1,58€/Wp a 1,55€/Wp

FOTEMPAR-1353/2021

JOANA MARTI PUJOL

***5474**

1.973,14

2.475,00

501,86

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,32€/Wp

FOTEMPAR-1356/2021

GUILLERMO ADROVER CABRER

***1934**

1.188,71

2.475,00

1.286,30

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 0,79€/Wp

FOTEMPAR-1357/2021

WILLI MESSMER

***8404**

4.070,48

5.355,00

1.284,53

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 0,79€/Wp

FOTEMPAR-1395/2021

JOSÉ ANTONIO ISERN BARCELÓ

***3943**

4.005,88

4.164,16

158,28

Redueix el preu del Wp de 1,24€/Wp a 1,13€/Wp

FOTEMPAR-1407/2021

ROGER ESTANY DE TENA

***7510**

2.079,39

2.202,75

123,36

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,54€/Wp

FOTEMPAR-1419/2021

JOSE LUIS CASCO VALERO

***5529**

2.386,75

2.475,00

88,25

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,59€/Wp.

FOTEMPAR-1427/2021

ANTONIO MARI TUR

***4683**

2.227,50

2.436,51

209,01

Redueix potència FV de 4,45 kWp a 2,7 kWp

FOTEMPAR-1446/2021

GERMANS BINIMELIS S.L

***5215**

8.667,00

8.967,60

300,60

Augmenta potència FV de 24,91 kWp a 28,89 kWp i a partir de 25 kWp el preu màxim per Wp disminueix de 1,2 €/Wp a 1,0 €/Wp

FOTEMPAR-1457/2021

ANTONIO DONAIRE SANCHEZ

***1660**

2.460,92

2.475,00

14,09

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-1478/2021

GIOVANNI VIRGILI

***9785**

2.329,19

2.383,71

54,52

Redueix el preu del Wp de 1,59€/Wp a 1,55€/Wp

FOTEMPAR-1510/2021

DANIEL RAMÍREZ MÉNDEZ

***2325**

2.103,36

2.151,17

47,81

Redueix el preu del Wp de 1,43€/Wp a 1,40€/Wp

FOTEMPAR-1518/2021

JUAN SÁNCHEZ ESPIGARES

***6375**

2.162,50

2.475,00

312,50

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,44€/Wp

FOTEMPAR-1588/2021

PEDRO JOSÉ PONS BONAFE

***9498**

1.443,75

1.559,25

115,50

Redueix potència FV de 1,89 kWp a 1,75 kWp

FOTEMPAR-1597/2021

POLIVAS S.L

***4721**

13.825,88

15.000,00

1.174,12

Redueix el preu del Wp de 1 €/Wp a 0,84€/Wp

FOTEMPAR-1627/2021

MIQUEL RIERA MARIMON

***2284**

1.744,12

2.304,80

560,69

Redueix el preu del Wp de 1,54€/Wp a 1,16€/Wp

FOTEMPAR-1628/2021

PROMBLAU S.L.

***8822**

2.039,28

2.160,00

120,72

Redueix el preu del Wp de 1,5€/Wp a 1,05€/Wp

FOTEMPAR-1644/2021

SERGIO GRUESO SUÑER

***5357**

2.392,26

2.475,00

82,74

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,59€/Wp

FOTEMPAR-1664/2021

LUIS RODRIGUEZ-CARREÑO VILLANGOMEZ

***5062**

2.078,95

5.892,86

3.813,91

No instal·la les bateries de liti previstes i redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,39€/Wp

FOTEMPAR-1668/2021

JOSE GUARINO CAPO

***0024**

2.202,75

2.475,00

272,25

Redueix potència FV de 3,15 kWp a 2,67 kWp

FOTEMPAR-1687/2021

PEDRO VERD MULET

***4929**

5.475,00

6.075,00

600,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 12 kWh a 10 kWh

FOTEMPAR-1728/2021

ROMAN KURT KLINKE

***8360**

1.821,27

5.421,27

3.600,00

No instal·la les bateries de liti previstes

FOTEMPAR-1768/2021

MARGARITA JUAN JUAN

***4268**

2.392,26

2.475,00

82,74

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,59€/Wp

FOTEMPAR-1786/2021

WASP PROPERTIES, S.L

***8531**

6.930,00

7.200,00

270,00

Redueix el preu del Wp de 1,2 €/Wp a 1,14 €/Wp

FOTEMPAR-1789/2021

CARLOS RAMIS S.L.

***3530**

3.615,60

5.775,60

2.160,00

No instal·la les bateries de liti previstes

FOTEMPAR-1813/2021

TONI BAUZA MATAS

***2143**

2.435,22

2.475,00

39,78

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,62€/Wp

FOTEMPAR-1826/2021

SON CASTELLÓ 2008, S.L

***5388**

1.854,00

2.340,00

486,00

Redueix el preu del Wp de 1,5 €/Wp a 1,09 €/Wp

FOTEMPAR-1827/2021

BERTRAND PAUL FIAUD

***7424**

5.271,02

5.475,00

203,98

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,51€/Wp

FOTEMPAR-1829/2021

VICENÇ ORTEGA TABERNER

***9230**

1.510,67

2.095,22

584,55

Redueix el preu del Wp de 1,40€/Wp a 1,01€/Wp

FOTEMPAR-1906/2021

DAVID MORENO RODRIGUEZ

***5081**

2.367,75

2.396,63

28,8

Redueix potència FV de 2,905 kWp a 2,87 kWp

FOTEMPAR-1990/2021

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS,SL

***0493**

7.877,10

8.910,00

1.032,90

Redueix el preu del Wp de 1,2 €/Wp a 1,06 €/Wp

FOTEMPAR-1998/2021

CÉSAR GÓMEZ DE AGREDA

***3240**

2.464,29

2.475,00

10,72

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-2002/2021

SEBASTIA ROIG GIL

***2794**

1.899,41

1.924,77

25,36

Redueix el preu del Wp de 1,28€/Wp a 1,27€/Wp

FOTEMPAR-2003/2021

ALVARO LOPEZ AZA

***7500**

2.357,32

2.475,00

117,69

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,57€/Wp

FOTEMPAR-2010/2021

FRANCISCO DE FELIPE LOZANO

***7904**

2.267,40

2.475,00

207,60

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,51€/Wp

FOTEMPAR-2050/2021

OSCAR GUSTAVO ESTEVEZ MOLINERO

***1615**

2.454,17

2.475,00

20,84

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-2056/2021

FONDO DE ARDILLA SL

***4146**

6.337,66

6.513,84

176,18

Redueix el preu del Wp de 1,04€/Wp a 0,91€/Wp

FOTEMPAR-2105/2021

MARIA BARBARA ROSSELLO OLIVER

***3227**

4.320,00

4.495,50

175,50

Augmenta potència FV de 9,9 kWp a 12 kWp i a partir de 10 kWp el preu màxim per Wp disminueix de 1,5 €/Wp a 1,2 €/Wp

FOTEMPAR-2142/2021

JUAN ANTONIO CASTELL LÓPEZ

***6758**

2.288,54

2.414,18

125,64

Redueix el preu del Wp de 1,61€/Wp a 1,53€/Wp

FOTEMPAR-2150/2021

MARTA IGLESIAS MORALES

***0139**

2.454,76

2.475,00

20,24

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,64€/Wp

FOTEMPAR-2164/2021

ALTA DESIGN STUDIO SL

***8482**

5.760,00

6.019,20

259,20

Redueix potència FV de 16,72 kWp a 16,0 kWp

FOTEMPAR-2292/2021

DELFÍN GÓMEZ LÓPEZ

***0378**

2.073,63

2.238,46

164,84

Es redueix la quantia per haver realitzat pagaments en metàl·lic

FOTEMPAR-2318/2021

BARBARA MARIA FONT MOREY

***1183**

2.064,18

2.353,60

289,42

Redueix el preu del Wp de 1,60€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-2394/2021

ANTONIO RIERA MARIMON

***0705**

1.588,82

1.902,53

313,71

Redueix el preu del Wp de 1,27€/Wp a 1,06€/Wp

FOTEMPAR-2467/2021

SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA, S.L

***9315**

10.450,64

12.000,00

1.549,36

Redueix el preu del Wp de 1 €/Wp a 0,87 €/Wp

FOTEMPAR-2522/2021

SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS SL

***8800**

1.175,33

1.440,00

264,68

Redueix el preu del Wp de 1,5€/Wp a 1,19€/Wp

FOTEMPAR-2553/2021

SUMINISTROS Y SERVICIOS CALVIA, S.L.

***5605**

7.262,36

8.985,60

1.723,24

Redueix el preu del Wp de 1,20€/Wp a 0,95€/Wp

FOTEMPAR-2646/2021

GRUAS AMENGUAL SL

***1798**

1.906,61

2.097,27

190,66

Redueix potència FV de 5,915 kWp a 5,46 kWp

FOTEMPAR-2874/2021

JOANA MARIA NADAL SERVERA

***2106**

3.814,24

4.158,00

343,76

Redueix potència FV de 12,60 kWp a 12,15 kWp i redueix el preu del Wp de 1,10€/Wp a 1,05€/Wp

FOTEMPAR-2922/2021

LENDLE TELLEZ S.L.P

***5953**

2.521,85

2.720,19

198,34

Redueix el preu de l'acumulació de liti de 508,12 €/kWh a 453,01 €/kWh

FOTEMPAR-3063/2021

INTEGRAL DE INSTALACIONES MECANICAS, S.L.U. POL LLINAS

***5185**

5.636,09

6.804,00

1.167,91

Redueix potència FV de 18,9 kWp a 17,28 kWp