Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 144125
Resolució de concessió de subvencions 33/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports de data 2 febrer del 2022.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials, als beneficiaris que figuren a continuació, per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Import concedit

P/2019-2023/687

Club Esportiu Xelska

Gimnàstica - Gimnàstica artística femenina i masculina

Campionat d'Espanya Individual, Clubs i Autonomies - Pamplona

03/12/2021

1.730,16 €

772,40 €

P/2019-2023/688

Rítmica Pascual Calbó

Gimnàstica - Gimnàstica rítmica

Campionat d'Espanya de Conjunts - Pamplona

16/12/2021

1.048,04 €

350,00 €

P/2019-2023/689

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub18 - Madrid

18/12/2021

4.214,00 €

946,00 €

P/2019-2023/690

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Seleccions Autonòmiques Sub16 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)

18/12/2021

4.214,00 €

989,00 €

P/2019-2023/691

Club Shotokan Ciutadella

Karate - Karate

Final Lliga Nacional - Àvila

17/12/2021

868,42 €

170,54 €

P/2019-2023/692

Club Volei Sóller

Voleibol - Voleibol

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

27/12/2021

1.051,12 €

525,56 €

P/2019-2023/693

Club Voleibol Ciutadella

Voleibol - Voleibol

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

27/12/2021

1.150,00 €

1.150,00 €

P/2019-2023/694

Club Volei Artà

Voleibol - Voleibol

Copa d'Espanya Cadet Femenina - Valladolid

27/12/2021

1.021,20 €

510,60 €

P/2019-2023/695

Club Volei Artà

Voleibol - Voleibol

Copa d'Espanya Infantil Femenina - Guadalajara

27/12/2021

734,15 €

367,08 €

P/2019-2023/696

Club Volei Artà

Voleibol - Voleibol

Copa d'Espanya Juvenil Femenina - Valladolid

27/12/2021

993,74 €

496,87 €

P/2019-2023/697

Daniel E. Castilla Miranda

Atletisme - Pista

Control Absolut en Pista Coberta - Sabadell (Barcelona)

08/01/2022

19,53 €

19,53 €

P/2019-2023/698

Club Natación La Salle Palma

Natació - Natació

XXVII Copa d'Espanya de Clubs de Segona Divisió - Pontevedra

22/12/2021

1.928,13 €

650,00 €

P/2019-2023/699

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Ciclisme - Ciclocròs

Campionat d'Espanya de Ciclocròs - Xàtiva (València)

08/01/2021

1.065,75 €

569,38 €

P/2019-2023/700

Daniel E. Castilla Miranda

Atletisme - Pista

Control Absolut en Pista Coberta - Sabadell (Barcelona)

16/01/2022

162,69 €

25,00 €

P/2019-2023/701

Son Cladera Tennis Taula Club

Tennis de taula - Tennis de taula

Lliga Nacional 2a Divisió Masculina - Sant Cugat del Vallès i Premià de Mar (Barcelona)

15/01/2022

574,20 €

287,10 €

P/2019-2023/702

Fundación Asnimo

Bàsquet- Bàsquet

Lliga Femenina 2 - Mataró (Barcelona)

22/01/2022

516,23 €

300,00 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

El secretari general

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

(Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)