Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 143999
Resolució del conseller executiu del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 per ajustar diverses quanties econòmiques previstes en algunes subvencions, incloure noves subvencions i eliminar-ne d’altres, corresponents al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 27 de gener de 2021 es va dictar Resolució del conseller executiu del Departament d' Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual resol:

PRIMER- Eliminar del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, la fitxa següent, mantenint la vigència de la resta de previsions contingudes en el Pla estratègic de subvencions:

DEPARTAMENT: Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

SECCIÓ: Indústria

Línia d'acció (nom de l'acció)

Foment del comerç local i la emprenedoria empresarial

Forma d'atorgament (concurrència competitiva o subvenció directa)

Concurrència competitiva

Objectius estratègics (què es pretén aconseguir amb la subvenció que es proposa)

a) Incrementar les actuacions dirigides al foment del petit i mitjà comerç local

b) Incrementar les actuacions de foment de la emprenedoria empresarial

c) Activar i mantenir el comerç local de l'illa d'Eivissa

d) Millorar l'imatge del comerç local

Destinataris (beneficiaris o entitats col·laboradores)

Ajuntaments de l'illa d'Eivissa

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció

Activar i mantenir el comerç local de l'illa d'Eivissa i fomentar l'activitat econòmica dels residents de l'illa d'Eivissa

Indicadors d'avaluació (indiqueu els indicadors de referència per a la subvenció que es preveu o aquells altres que no s'han previst en aquesta taula i que considereu han de ser tinguts en compte)

% compliment de l'activitat d'acord amb la memòria

% executat en relació amb el pressupost presentat

% justificat en relació amb l'import concedit

% de sol·licituds respecte a la mitjana d'altres anys

Aplicació pressupostària

4220.48900

Cost previsible

150.000 €

Finançament (fons propis del CIE o també fons externs)

Fons propis

Compatibilitat o incompatibilitat

Compatibilitat

SEGON- Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure, de manera puntual i afectant únicament a la planificació de l'exercici 2022 i mantenint la vigència de la resta de previsions contingudes en el Pla estratègic de subvencions, la fitxa següent:

DEPARTAMENT: Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

SECCIÓ: Indústria

Línia d'acció

Conveni Cambra Comerç d'Eivissa i Formentera per garantir la seva continuïtat, i ajudar econòmicament en el funcionament i estructura de l'any 2022

Forma d'atorgament

Concessió directa. Subvenció nominativa

Objectius estratègics

Donar suport a la Cambra de Comerç d'Eivissa finançant 'exercici de les seves funcions publico-administratives dirigides a les empreses de la seva circumscripció desenvolupades a l'any 2022 i així preservar la seva continuïtat amb la tasca de promoció i defensa dels interessos generals del comerç a l'illa d'Eivissa.

Destinataris

Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Eivissa i Formentera

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció

Afavorir la reactivació econòmica a l'illa d'Eivissa amb tots els projectes que te la Cambra de Comerç d''Eivissa  per a l'any 2022 dirigits a les empreses comercials  i altres empreses eivissenques.

Indicadors d'avaluació

% compliment de l'activitat d'acord amb la memòria

% executat en relació amb el pressupost presentat

% justificat en relació amb l'import disponible

Aplicació pressupostària

4220.48966

Cost previsible

200.000,00 €

Finançament

Fons propis

Compatibilitat o incompatibilitat

Compatibilitat

 

DEPARTAMENT: Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

SECCIÓ: Indústria

Línia d'acció (nom de l'acció)

Foment del comerç local, la emprenedoria empresarial i l'artesania local

Forma d'atorgament (concurrència competitiva o subvenció directa)

Selecció sense concurs

Objectius estratègics (què es pretén aconseguir amb la subvenció que es proposa)

a) Incrementar les actuacions dirigides al foment i reactivació econòmica del petit i mitjà comerç local

b) Incrementar les actuacions de foment de la emprenedoria empresarial

c) Activar i mantenir i millorar imatge del comerç local de l'illa d'Eivissa

d) Foment de l'artesania local

Destinataris (beneficiaris o entitats col·laboradores)

Ajuntaments de l'illa d'Eivissa

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció

Activar i mantenir el comerç local de l'illa d'Eivissa i fomentar l'activitat econòmica dels residents de l'illa d'Eivissa, l'emprenedoria empresarial i el foment de l'artesania local

Indicadors d'avaluació (indiqueu els indicadors de referència per a la subvenció que es preveu o aquells altres que no s'han previst en aquesta taula i que considereu han de ser tinguts en compte)

% compliment de l'activitat d'acord amb la memòria

% executat en relació amb el pressupost presentat

% justificat en relació amb l'import concedit

% de sol·licituds respecte a la mitjana d'altres anys

Aplicació pressupostària

4220.48900

Cost previsible

350.000 €

Finançament (fons propis del CIE o també fons externs)

Fons propis

Compatibilitat o incompatibilitat

Compatibilitat

TERCER. Publicar la present modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Eivissa, 16 de març de 2022

La cap de secció d'Indústria del Dpt. de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal,

Olga Torres Ribas