Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Porreres

    Número de registre 1998 - Pàgina 10267

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Porreres

    Número de registre 2003 - Pàgina 10268

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena professor titular d’universitat

    Número de registre 2025 - Pàgina 10269

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca, arran de l’estimació del recurs

    Número de registre 2042 - Pàgines 10270-10335

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 2038 - Pàgines 10336-10339

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 2039 - Pàgines 10340-10343

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores de laborteràpia, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 2060 - Pàgines 10344-10354

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elecció Jutge de Pau substitut

    Número de registre 2026 - Pàgina 10355

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per a la cobertura de places de funcionari de carrera per torn lliure i promoció interna d'administratius

    Número de registre 2001 - Pàgines 10356-10367

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases del procediment per a la provisió definitiva d’un lloc de treball d’administratiu singularitzat d’administració general de «coordinador/a administratiu dels cementiris»

    Número de registre 1985 - Pàgines 10368-10372

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s’acorda aprovar la nova relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir set places vacants de la categoria de Policia Local i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques

    Número de registre 2037 - Pàgines 10373-10375

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’una borsa per a la cobertura temporal de la plaça de tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Santa Margalida

    Número de registre 1995 - Pàgines 10376-10386

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del concurs de mèrits per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, 1 plaça d’oficial de la policia local

    Número de registre 2059 - Pàgines 10387-10395

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, TAE arquitecte municipal, grup A, subgrup A1

    Número de registre 2067 - Pàgines 10396-10407

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir amb personal funcionari de carrera 1 plaça de TAE superior economista

    Número de registre 2068 - Pàgines 10408-10423

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bàndol de la Batlia en el que es fa saber que s'obri termini de 15 dies hàbils per presentar sol·licituds al càrrec de Jutge/ssa de Pau, titular i substitut del municipi de Ses Salines

    Número de registre 2035 - Pàgina 10424

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Constitució borsa arquitecte/a municipal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

    Número de registre 2047 - Pàgines 10425-10426