Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140274
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l’àmbit de les Illes Balears per a fomentar el fet sindical

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els articles 7 i 28 de la Constitució espanyola reconeixen als sindicats i a les organitzacions sindicals un paper rellevant en la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials dels treballadors.

En la llibertat sindical col·lectiva, a més d'un nucli o contingut essencial, fonamental per desenvolupar l'activitat sindical en consideració a l'article 7 de la Constitució, s'acostuma a distingir-hi un contingut addicional de facultats i drets afegits al contingut essencial que permet desplegar-lo amb més profunditat. En aquest sentit, la doctrina del Tribunal Constitucional admet que els poders públics poden adoptar accions o decisions que fomentin el fet sindical; accions que poden materialitzar-se en ajuts econòmics que siguin més necessaris, ja que les normes legals i convencionals imposen als sindicats i a les organitzacions sindicals una presència major en l'estructuració de les relacions laborals. En tot cas, la distribució d'ajuts ha d'obeir a criteris de manca d'intromissió en el desplegament de l'activitat sindical i el seu repartiment s'ha de fonamentar en criteris objectius i raonables que permetin complir amb la màxima eficàcia l'objectiu que pretén la concessió de l'ajut.

D'acord amb l'anterior, la disposició addicional tercera de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció feta per la disposició final dotzena de la Llei 18/2016, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 preveu que en la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma s'ha de consignar una partida pressupostària destinada al foment del fet sindical.

Segons la mateixa norma, la tramitació d'aquestes subvencions s'ha de fer en règim de concessió directa sempre que les entitats beneficiàries siguin organitzacions sindicals i sindicats de la comunitat autònoma de les Illes Balears que acreditin una representació superior a l'1 % del total de representants obtinguts en les eleccions en òrgans de representació unitària de treballadores i treballadors en les empreses i en els òrgans de representació de les administracions públiques corresponents en dues illes com a mínim. Així mateix es preveu que la concessió de les subvencions s'ha de fer en atenció a criteris proporcionals de representativitat.

D'acord amb l'anterior, s'aprova aquesta convocatòria, que té per objecte concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears previst en la Llei 2/2011, destinats al foment del fet sindical i seguint criteris d'objectivitat, representació territorial i publicitat, tenint en compte els resultats obtinguts en els processos electorals corresponents en l'àmbit de les Illes Balears, per determinar els òrgans de representació unitària dels treballadors i treballadores en les empreses, com també en les eleccions per determinar els òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques.

Aquest criteri de representació, el certifica l'Oficina Pública de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrita a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, que comptabilitza els mandats vàlids vigents per determinar la capacitat de representació dels sindicats. El còmput que es fa es refereix a la data de 31 de desembre de 2021, de conformitat amb les disposicions addicionals primera i quarta de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i amb els articles 12 i 27.6 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008, estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació, que resulta aplicable l'Ordre en tot allò que no sigui incompatible amb els ajuts concedits. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d'utilitat pública o d'interès social, o per acomplir una finalitat pública, relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l'apartat 2.3 del mateix article 1 s'inclou el foment de l'activitat sindical com a activitat que pot ser objecte de subvenció. En desplegament d'aquesta previsió, aquesta convocatòria té la finalitat de donar suport al fet sindical d'acord amb els resultats obtinguts en els processos electorals en l'àmbit de les Illes Balears.

De conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en la redacció feta per la Llei 18/2016, de 28 de desembre, abans esmentada, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot autoritzar el pagament anticipat de la subvenció fins a un màxim del 75 % de l'import de la subvenció, amb les garanties que pertoquin, sempre que l'entitat beneficiària acrediti que no disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat que se subvenciona.

D'acord amb l'article 14.3 i 4 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, “en els casos a què es refereix la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 7 en els quals la norma de rang legal no faci una delimitació precisa dels beneficiaris, el procediment també s'ha d'iniciar a sol·licitud de les persones interessades. En els casos a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot dictar un acte de convocatòria informativa, el qual tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau, s'iniciïn posteriorment amb les sol·licituds que es presentin.”

Per la seva banda, l'article 3 de l'Ordre de bases abans esmentada preveu que les convocatòries corresponents s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució del conseller o consellera competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquests ajuts s'han inclòs en l'objectiu IV.4.1 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB n.º 175, de 23 de desembre).

Per tot això, d'acord amb el que disposen els preceptes indicats, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria informativa de concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria.

Segon Normativa reguladora

Els ajuts concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen i per la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació, modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), en tot allò que no sigui incompatible amb els ajuts concedits.

Tercer Partides pressupostàries

1. Els ajuts concedits s'han d'abonar amb càrrec a la partida pressupostària 12401 322B01 48003.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per un import total de quatre-cents setze mil euros (416.000 €).

2. La concessió dels ajuts prevists en aquesta convocatòria està condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt anterior.

Quart Àmbit temporal de la convocatòria

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

Cinquè Beneficiaris i requisits

1. Poden sol·licitar els ajuts adreçats a fomentar el fet sindical que estableix aquesta convocatòria, els sindicats i les organitzacions sindicals que acreditin, en data 31 de desembre de 2021, haver obtingut en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques un nombre mínim de delegats de personal, membres de comitès d'empresa o dels òrgans corresponents de les administracions públiques superior a l'1 % del total de representants elegits en l'àmbit de les Illes Balears, i haver obtingut el mateix percentatge de representació referit a l'àmbit insular en dues illes com a mínim.

2. A l'efecte que preveu aquesta convocatòria, els mandats representatius obtinguts en l'àmbit de les Illes Balears són els computats com a mandats vàlids, vigents en data 31 de desembre de 2021, per l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrita a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tramitar els expedients administratius dels ajuts, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de certificar, per mitjà de l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, la documentació acreditativa dels resultats electorals.

3. A més, per ser beneficiari de qualsevol tipus d'ajut les organitzacions sindicals i els sindicats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social abans de dictar la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de l'ajut establertes en l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions.

d) No haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma.

Sisè Accions subvencionables

Els ajuts s'han de destinar a finançar accions adreçades a fomentar i difondre el fet sindical i es poden subvencionar les despeses corrents següents:

a) Despeses de personal, excepte les indemnitzacions per acomiadaments i jubilacions anticipades.

b) Lloguers de les seus dels sindicats i de les organitzacions sindicals.

c) Reparacions, manteniment i conservació d'instal·lacions i d'equips d'oficina destinats a l'activitat sindical.

d) Despeses de subministres i comunicacions (aigua, llum, telèfon, Internet, correu, missatgeria i similars).

e) Despeses corresponents a material d'oficina, equipaments, serveis, subscripció a publicacions i primes d'assegurances.

f) Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament dels representants de l'entitat, originades per l'activitat sindical, a qui són aplicables els límits sobre indemnitzacions per raó del servei per al personal funcionari de l'Administració autonòmica d'acord amb la categoria que correspongui. En cap cas s'han de considerar subvencionables les despeses de representació o per assistència.

g) Despeses corresponents a jornades, seminaris, trobades, taules rodones, conferències i activitats similars.

h) Despeses d'assessorament sindical a treballadors i treballadores.

i) Despeses corresponents a serveis prestats per persones alienes a l'entitat beneficiària.

j) Despeses vinculades als processos electorals.

k) Despeses de comunicacions, publicitat i propaganda.

l) Qualsevol altra despesa necessària per a l'organització i funcionament de les oficines i serveis de les entitats beneficiàries, particularment per al manteniment de les eleccions sindicals i atenció als delegats electes.

Setè Quantia dels ajuts

1. Els ajuts adreçats a fomentar el fet sindical s'han de distribuir en proporció als resultats obtinguts per les organitzacions sindicals i els sindicats en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses, com també en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques. Per això, per determinar l'import que ha de percebre cada beneficiari, el crèdit assignat de quatre-cents setze mil euros (416.000 €) s'ha de repartir de la forma següent:

a) Un ajut mínim lineal de sis mil euros (6.000 €) a tots els sindicats i organitzacions sindicals que reuneixin els requisits establerts en el punt 1 de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria.

b) Després d'haver deduït a la quantitat pressupostada de quatre-cents setze mil euros (416.000 €) l'ajut mínim lineal a què fa referència el paràgraf anterior, els ajuts s'han d'incrementar en els termes següents:

1r. La quantitat resultant de la minoració indicada s'ha de dividir pel nombre total de representants obtinguts en data 31 de desembre de 2021 per les entitats amb dret a l'ajut mínim lineal. Aquest quocient serà el valor mitjà assignat a cada representant sindical.

2n. El valor mitjà assignat a cada representant sindical s'ha de multiplicar pel nombre de representants que, en data 31 de desembre de 2021, acrediti cada entitat amb dret als ajuts.

c) La quantia total de l'ajut serà la suma dels imports que corresponen a cada entitat en concepte d'ajut mínim lineal i per acreixement, prevists en els paràgrafs a) i b) d'aquest apartat.

d) Aquesta distribució s'ha de fer sens perjudici dels acords que hi hagi entre organitzacions sindicals, que regulin altres criteris de repartiment de les quantitats que els hagin correspost segons el que estableix aquest apartat.

2. En el supòsit que algun o alguns dels sindicats i organitzacions sindicals que compleixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció no la sol·licitin, la quantia total assignada a la convocatòria es repartirà entre totes les entitats sol·licitants amb dret a percebre-la en els termes indicats en el punt 1 d'aquest apartat.

3. El conjunt de les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria no pot superar la quantia de quatre-cents setze mil euros (416.000 €).

4. La quantia de la subvenció sol·licitada s'ha de concedir amb un import cert calculat de la manera prevista en el punt 1 d'aquest apartat, d'acord amb l'article 32.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 39.2 del text refós de la llei de subvencions meritat.

Vuitè Sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els models oficials de sol·licitud de les ajudes poden obtenir-se en la web de la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, adreça d'Internet

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro={%22ua%22:%2240%22,%20%22familias%22:%222%22}

3. Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic Comú dirigit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, juntament amb la documentació establerta en aquesta convocatòria.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015 estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

D'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè l'esmeni a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena.

4. Les entitats sol·licitants han d'efectuar la petició de l'ajut per mitjà de qui les representi legalment, amb l'acreditació adequada.

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies n'esmeni l'errada o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015 referida.

Novè Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud s'han d'aportar els documents següents:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del sindicat o de l'organització sindical o sindicat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció.

c) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

e) Justificació, mitjançant declaració responsable, que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

f) Justificació,mitjançant declaració responsable, de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

g)Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a les finalitats pròpies de l'organització que se subvenciona: foment del fet sindical.

h) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284

2. Pel que fa als requisits establerts als apartats a) i b) del punt 5.3 d'aquesta convocatòria, la signatura de la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar els certificats corresponents juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

Desè Règim de concessió de les subvencions

En aplicació de l'article 5.5 de l'Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant una distribució proporcional en funció dels resultats obtinguts per les organitzacions sindicals i els sindicats en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses, com també en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que la disposició addicional tercera de la Llei 2/2011 preveu un règim de concessió directa i proporcional i que, d'acord amb la naturalesa dels ajuts, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

Onzè Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. Els ajuts s'han de concedir mitjançant resolució motivada del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, a proposta de la directora general de Treball i Salut Laboral, i s'hi ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció concedida.

3. El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos, comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de fer amb les exigències i en la forma que disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Dotzè Concurrència d'ajuts o subvencions

1. La percepció dels ajuts que estableix aquesta convocatòria és compatible amb altres ajuts o subvencions que rebi el beneficiari de qualsevol Administració pública o d'altres entitats públiques o privades que, aïlladament o en concurrència, siguin destinats a les mateixes accions que són objecte d'aquesta convocatòria: foment del fet sindical.

2. En tot cas, quan l'ajut que estableix aquesta convocatòria s'hagi de compatibilitzar amb altres subvencions, i ambdues es concedeixin a un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, el seu import no pot assolir una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la mateixa o d'una altra Administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el beneficiari ha de dur a terme.

Tretzè Justificació i pagament

1. D'acord amb l'article 37.2) del text refós de la Llei de subvencions, es pot abonar el 75 % de la subvenció concedida una vegada que l'entitat beneficiària certifiqui que s'han iniciat les actuacions que se subvencionen i sempre que acrediti davant la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que no disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.

2. De conformitat amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004 de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions esmentat, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball podrà eximir l'entitat beneficiària de presentar garantia sempre que concorrin circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin.

3. El 25 % restant de l'import de la subvenció concedida, o el 100 % en el cas que no s'hagi concedit el pagament anticipat, s'abonarà a l'entitat beneficiària una vegada que s'hagi justificat l'import total concedit.

4. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament per concedir la subvenció en els termes que disposa l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions.

5. La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 1:

a) Memòria de les activitats dutes a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament segons la naturalesa de la despesa i que detalli tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades per un import igual o superior al pressupost presentat juntament amb la sol·licitud, previst en l'apartat novè, lletra c), que ha d'incloure una còpia de les factures i dels altres documents de valor probatori equivalents i s'ha d'ajustar a les previsions que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE núm. 289 de 01 de desembre de 2012). A més, s'han d'adjuntar els justificants de pagament de les factures, com poden ser els extractes o els certificats bancaris destacats convenientment o rebuts dels proveïdors en què consti la data, el segell, la raó o la denominació social i el NIF del proveïdor i la signatura i la identificació de la persona que el signa.

6. A qualsevol justificant que no sigui imputable en el 100 % del seu import, s'hi ha d'adjuntar un escrit en què es detalli el criteri d'imputació usat per fer el càlcul. En el cas de models de cotització a la Seguretat Social, quan la justificació no inclogui la totalitat dels treballadors, s'ha de presentar, juntament amb els butlletins de cotització, una relació exclusiva dels treballadors les despeses del qual s'imputen i s'hi han d'indicar amb detall els càlculs efectuats, percentatges aplicats, etc.

7. D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre), per al contracte menor (40.000 € en el cas de contractes d'obra, de concessió d'obres o de concessió de serveis, o 15.000 € quan es tracti de contractes de serveis i subministres), l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que la realitzin, el prestin o el subministrin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

Si en el moment de presentar la documentació justificativa la despesa subvencionable supera la quantia corresponent als contractes menors, s'hauran d'aportar les diferents ofertes presentades i també una memòria en què es justifiqui expressament l'elecció en el supòsit que aquesta no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa.

8. Es pot requerir l'entitat beneficiària perquè aporti qualsevol altra documentació que es consideri necessària per justificar la subvenció.

9. L'entitat beneficiària ha d'haver efectuat els pagaments abans de l'acabament del període de justificació de l'ajut.

10. El termini per justificar l'import de la subvenció concedida acaba el dia 7 de novembre de 2022.

Catorzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores de 4 de maig de 2005 en relació amb l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions.

Quinzè Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Setzè Publicació de la convocatòria i efectes

Prèvia a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, es comunica el text de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb la resta de la informació que es requereixi, de conformitat amb l'article 29 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Aquesta convocatòria comença a produir efectes el tercer dia hàbil següent d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dissetè Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica  (9 de març de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

Documents adjunts