Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 144022
Resolució del recurs d'alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipi de Sencelles per pal·liar els efectes de la Covid-19, amb motiu d'incompatibilitat d'alta censal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data de 31 de març de 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de els Illes Balears (GOIB), el Consell insular de Mallorca i l' Ajuntament de Sencelles per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisis sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics

2. El dia 12 de novembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries i a fons perdut, d'empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Sencelles per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El 12 de novembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual es va aprovar la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Sencelles (BOIB núm.158 de 16 de novembre).

4. Durant la tramitació de la convocatòria l´interessat relacionat a aquesta resolució presenta recurs administratiu d´alçada contra la Resolució de concessió en què figurava exclòs per “NO haver vist reduïda la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé sense alta censal compatible”.

5. El recurs s´ha presentat en temps i forma

6. Informe jurídic favorable de 10 de març de 2022 sobre el recurs d'alçada contra la resolució de concessió de les subvencions.

7. El contingut dels recursos d'alçada se centra en el següent aspecte:

Negar que no es dóna la condició que no s´hagi vist reduïda la seva facturació en una quantitat superior a un 20 % dintre del període delimitat   a la convocatòria o bé sense alta censal compatible, al·legant una suspensió de l´activitat per la condició de temporalitat en el seu desenvolupament i, en conseqüència, altes i baixes d´una mateixa activitat dintre del mateix any, cosa que motiva que no aparegui reflectit amb exactitud a l´IAE aquesta peculiaritat, i no es pugui contrastar la condició de que al 2019 aquesta mateixa activitat ja es trobava d´alta al corresponent IAE ja que la mateixa situació censal no apareix reflectida a l´IAE.

Per justificar l'anteriorment exposat el recurrent acompanya, juntament amb l´escrit de recurs, documentació oficial acreditativa d'haver desenvolupat l'activitat amb l'IAE dins el període establert a la convocatòria. És a dir, que reuneixen les condicions per ser beneficiaris.

De tot això resulta que els sol·licitants tenen dret a la percepció de l'ajut.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre)

4. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, modificació publicada en el BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2021).

 

5. II Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Sencelles (BOIB núm.158 de 16 de novembre).

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot l'exposat dict la següent,

Resolució

1. ESTIMAR els recurs d'alçada interposat per l´interessat relacionat davant les resolucions de concessió de la Convocatòria d'ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de SENCELLES per pal·liar els efectes de la Covid-19.

2. CONCEDIR l´ ajuda  al següent beneficiari:

Nº Registre Recurs                    NIF                        IMPORT

  2022-E-RE-193                    B57023418                 2.000,00 €

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o Tribunal Superior de Justícia de Palma que correspongui en un termini de DOS MESOS a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de març de 2022

El president de la Fundació Mallorca Turisme

Andreu Serra Martínez