Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte i de reconeixement, en concret, de declaració d'utilitat pública del projecte «Green Hysland» d'instal·lació de recepció i canalització de transport d'hidrogen per injecció en xarxa de gasoductes a l’illa de Mallorca

    Número de registre 1616 - Pàgines 10700-10701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d'aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector de serveis i en altres sectors productius de l'economia, i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum,amb fonts d’energia renovable,ja existents en el sector de serveis i en altres sectors productius (programes 1,2 i 3)

    Número de registre 2064 - Pàgines 10702-10704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la convocatòria ajudes per als desplaçaments a la península dels clubs esportius i esportistes de les Illes Balears per a la seva participació en competicions de categoria nacional de caràcter no professional - (1/9/2020 – 31/08/2021)

    Número de registre 2028 - Pàgina 10705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs d’alçada interposat contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 25 de gener de 2022 per la qual se desestima la sol·licitud de declaració de caducitat parcial del procediment de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015

    Número de registre 2005 - Pàgina 10706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de la concessió d’aigües subterrànies CAS_1802 per a subministrament públic de la urbanització “Es Canutells”, a partir dels sondeigs A_S_9049 i DI_22111, propietat de Pozo Canutells SL (NIF: B07727001) situats ambdós a la parcel·la 86 del polígon 9 (ref. cadastral 07032A009000860000UE ), en el terme municipal de Maó

    Número de registre 1289 - Pàgina 10707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol•licitud de concessió d'aigües per reordenació de captacions per a Subministrament públic dels nuclis de Cala D’or, Expedients núm : CAS_2023 (sondejos: A_S_12212, A_S_12213, A_S_12214, A_S_12216, A_S_12217, A_S_13406, A_S_13407, A_S_13408 ) i les demès A_S_7701, A_S_7755, DI_21784, A_S_1891_A_S_3032, A-S_3037, DI_15602, DI_19277- DI_33336

    Número de registre 1560 - Pàgines 10708-10709

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació de 20 habitatges de la promoció 24 H Calvià en règim de lloguer

    Número de registre 2031 - Pàgines 10710-10728

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «SISU», Club Nàutic de Santa Ponsa, Mallorca

    Número de registre 2072 - Pàgina 10729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d'abandonament de quatre embarcacions tipus pastera i els seus quatre motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 2071 - Pàgina 10730

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i els seus dos motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 2073 - Pàgina 10731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat 64/2022

    Número de registre 1999 - Pàgina 10732

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2022

    Número de registre 1987 - Pàgines 10733-10734

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2022

    Número de registre 1988 - Pàgines 10735-10736

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general (IP4-2022-IG)

    Número de registre 2027 - Pàgina 10737

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists per al Pacte de les Batlies

    Número de registre 2040 - Pàgines 10738-10742

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ajuda econòmica d'urgència social de suport als processos d'inserció social

    Número de registre 2075 - Pàgina 10743

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 14 de març de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (MC001) (exp. 0426- 2022-000001)

    Número de registre 2050 - Pàgines 10744-10745

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la “gestió d'una instal·lació nàutic-esportiva per a embarcacions de petites i mitjanes eslores, en el Moll de Llevant del port de Maó, entre la Punta del Rellotge i Es Gatassus” (E.M.-778), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 1819 - Pàgines 10746-10747

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la que s'anuncia el concurs públic per a “la gestió de llocs d'amarrament en règim d'autorització administrativa en la Dàrsena Interior de Ponent en el port de la Savina” (E.M.-584.2), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 1762 - Pàgines 10748-10749

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la “gestió de llocs d'amarrament en la Punta de Cala Figuera, en el Moll de Llevant del port de Maó” (E.M.-779), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 1822 - Pàgines 10750-10751

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Proposta provisional de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions esportives inscrites al registre municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 1990 - Pàgines 10752-10753

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià

    Número de registre 2074 - Pàgina 10754

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública ampliació escoleta Eriçons

    Número de registre 2044 - Pàgina 10755

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 52, Sèrie B del cementiri municipal

    Número de registre 1963 - Pàgina 10756

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació Padró Impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2022

    Número de registre 2045 - Pàgines 10757-10758

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial acord relatiu a la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2061 - Pàgina 10759

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 1996 - Pàgina 10760

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdit extraordinari

    Número de registre 1997 - Pàgina 10761

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci traspás titularitat sepultura 14 sèrie B Cementiri Municipal de Fornalutx

    Número de registre 1929 - Pàgina 10762

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 2008 - Pàgina 10763

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació Projecte de dotació de xarxes pluvials, substitució xarxa clavegueram, xarxa aigua potable, xarxa reg i pavimentació de part del carrer Pou Nou

    Número de registre 1992 - Pàgina 10764

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Informació pública projecte de concessió administrativa de l'ús privatiu de l'edifici municipal destinat a la venda de peix i marisc ubicat a la plaça de ses Verdures, de Manacor

    Número de registre 2077 - Pàgina 10765

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Estudi viabilitat de concessió de servei pel transport temporal de persones, anomenat minitren o tren turístic de la platja de Muro

    Número de registre 2052 - Pàgina 10766

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1428. Aprovació del projecte de renovació integral de la Plaça d’Espanya

    Número de registre 2058 - Pàgina 10767

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI - Aprovació inicial del Reglament per a regular el funcionament i ús dels programes i serveis del Servei de Dinamització de Joves als Barris (DINAMO)

    Número de registre 2010 - Pàgines 10768-10776

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitasció Integral de Barris. Anunci de notificació i emplaçament en el recurs contenciós-administratiu

    Número de registre 2036 - Pàgina 10777

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0639, de 25 de febrer, de la convocatòria de concessió d’ajudes a clubs i associacions esportives sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2056 - Pàgines 10778-10779

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Notificació d'animal abandonat

    Número de registre 2000 - Pàgina 10780

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Vehicle abandonat via pública

    Número de registre 2002 - Pàgina 10781