Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 142024
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió de Govern

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1. El Ple del Consell de Mallorca en la sessió de dia 18 de juliol de 2019 va determinar la composició i la periodicitat de la Comissió de Govern.

2. Els grups polítics representats en el Consell de Mallorca varen formular les propostes de designació dels membres, titulars i suplents, que formen part de la Comissió de Govern.

3. Per Decret de Presidència de dia 19 de juliol de 2019 es van designar els membres de la Comissió de Govern. El citat Decret ha estat modificat pel Decret de 19 de febrer de 2020, pel Decret de dia 4 d'agost de 2020, pel Decret de dia 17 de novembre de 2020, pel Decret de 20 de novembre de 2020 , pel Decret de 19 de novembre de 2021 i pel Decret de 3 de desembre de 2021.

4. Dia 17 de febrer de 2022 la portaveu del GRUP EL Pl — PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell de Mallorca, comunica el canvi de representació per part del Grup a la Comissió de Govern, designant a la Sra. Francisca Mora Veny, com a titular i a la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent.

5. Dia 22 de febrer de 2022, el Sr. Pedro Soler Cladera, com a portaveu del Grup Mixt del Consell de Mallorca, comunica el seu nomenament com a membre titular en representació del Grup Mixt  a la Comissió de Govern.

Fonaments

L'article 33 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca disposa que correspon a la Presidència nomenar els membres de la Comissió de Govern.

Per tos això,

DECRET

1. Designar com a membres de la Comissió de Govern per part del GRUP EL Pl — PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al Consell de Mallorca:

- A la Sra. Francisca Mora Veny com a titular.

- A la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent.

2. Designar el Sr. Pedro Soler Cladera com a membre titular en la Comissió de Govern per part del Grup Mixt del Consell de Mallorca .

3. Comunicar aquest Decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca

4. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui lloc.”

  

Palma, 15 de març de 2022

La presidenta del Consell Insular de Mallorca

Catalina Cladera Crespí