Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11209 - Pàgines 56169-56170

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 11212 - Pàgines 56171-56173

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11208 - Pàgines 56174-56176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 11129 - Pàgines 56177-56179

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 11130 - Pàgines 56180-56181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 11132 - Pàgines 56182-56183

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 11177 - Pàgines 56184-56190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució de correcció d’errades aritmètiques observades a la Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals publicada al BOIB el 13 de desembre de 2022

    Número d'edicte 11138 - Pàgines 56191-56192

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia

    Número d'edicte 11139 - Pàgines 56193-56196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada formació esportiva de les dones a l’àmbit esportiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número d'edicte 11152 - Pàgines 56197-56208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 23/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 11156 - Pàgines 56209-56211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 22/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 11157 - Pàgines 56212-56213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 49/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 11158 - Pàgines 56214-56215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 48/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 11159 - Pàgines 56216-56219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la implantació de l’especialitat de tuba als ensenyaments elementals i professionals de música en el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí

    Número d'edicte 11163 - Pàgines 56220-56221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza l’actualització de les ràtios al Centre singular d’educació infantil de primer cicle CEI Petits, de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 11164 - Pàgines 56222-56224

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Santa Magdalena Sofía, amb codi de centre 07003021

    Número d'edicte 11167 - Pàgines 56225-56227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Pere, amb codi de centre 07003717

    Número d'edicte 11169 - Pàgines 56228-56230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i de la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Antoni Abat, de Son Ferriol, amb codi de centre 07002701

    Número d'edicte 11170 - Pàgines 56231-56233

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb la implantació de dues unitats d’educació infantil de segon cicle, al centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Francesc d'Assís, de Manacor

    Número d'edicte 11171 - Pàgines 56234-56236

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) La Immaculada, amb codi de centre 07003730

    Número d'edicte 11172 - Pàgines 56237-56239

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2023, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11165 - Pàgines 56240-56259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 11173 - Pàgines 56260-56261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la concessió d’ajudes per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, i es reconeix l'obligació a favor de 23 beneficiaris, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 11136 - Pàgines 56262-56265

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la concessió i la concessió parcial de les subvencions, amb fiscalització prèvia, establertes en la convocatòria d’ajudes per a les persones jurídiques titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de l’energia (BOIB núm. 81 de 23 de juny de 2022)

    Número d'edicte 11190 - Pàgines 56266-56269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual se modifica la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de la energia, de data 22 de juny de 2022 (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022)

    Número d'edicte 11191 - Pàgines 56270-56271

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries

    Número d'edicte 11186 - Pàgines 56272-56274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 22 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del certamen de Disseny del Cartell Commemoratiu dels 40 Anys de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (1983-2023) i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número d'edicte 11145 - Pàgines 56275-56282

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord del ple de la declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de lloc etnològic, del monestir de Santa María de la Trapa. Andratx

    Número d'edicte 11178 - Pàgines 56283-56297

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Acord de la presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 12 de desembre de 2022 d’aprovació definitiva del projecte bàsic i projectes complementaris i estudi de costos de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor

    Número d'edicte 10957 - Pàgines 56298-56305

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació delegacions

    Número d'edicte 11148 - Pàgina 56306

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Delegació de competències batle

    Número d'edicte 11140 - Pàgina 56307

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament alcaldessa accidental

    Número d'edicte 11198 - Pàgina 56308

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació relació del lloc treball plaça educadora escoleta municipal

    Número d'edicte 11115 - Pàgina 56309

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Bases reguladores i la convocatòria, per procediment de concurrència no competitiva, d’ajuts destinats a subvencionar bons descompte a les empreses del municipi de Sencelles

    Número d'edicte 11042 - Pàgines 56310-56322

  • INSTITUT RAMON LLULL

   • Resolució de 15 de desembre de 2022, d’anunci de convocatòries dels processos d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull

    Número d'edicte 11143 - Pàgines 56323-56324

  • INSTITUT RAMON LLULL

   • Resolució de 15 de desembre de 2022, relativa a la publicitat de l’oferta pública de l’any 2022 del Consorci Institut Ramon Llull

    Número d'edicte 11144 - Pàgina 56325