Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 758252
Resolució de denegació de subvencions 23/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

2. El servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i no està conforme a l'atorgament de la subvenció, pels motius que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.6 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 151, de 7 de novembre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de denegació d'ajudes de la Direcció General d'Esports de dia 4 de novembre de 2022.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius,a les persones o entitats que figuren en l'annex 1.

 

ANNEX 1

EXPEDIENTS DENEGATS

 

Núm. expedient

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Motiu denegació

ME/2019-2023/223

Club Nàutic Ciutadella

Piragüisme - Caiac de mar

2a Copa Balear de Kayac de Mar (Port d'Andratx)

12-02-22

274,24 €

No justifica pagament/ No contesta el requeriment en el termini establert

ME/2019-2023/228

Club Marítimo de Mahón

Vela - Vela lleugera

Trofeu Optimist Pollença

05-03-22

324,93 €

La categoria no és objecte de la convocatòria

ME/2019-2023/256

Kai Dost

Vela - Vela lleugera

Campionat de Balears Snipe- Eivissa

02-04-22

246,05 €

El sol·licitant no és objecte de subvenció. El trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

ME/2019-2023/272

Club Marítimo de Mahón

Vela - Vela lleugera

1ª COPA ESPAÑA SPRINT OLÍMPICO VERDUCIDO)

23-04-22

356,25 €

No és objecte de la convocatòria. Han de ser mínim 5 esportistes majors d'edat desplaçats per poder sol·licitar la subvenció

ME/2019-2023/277

Kai Dost

Vela - Vela lleugera

Campionat d'Europa (València)

28-04-22

306,17 €

El sol·licitant no és objecte de subvenció. El trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

ME/2019-2023/305

Club Marítimo de Mahón

Piragüisme

Campionat de Balears Joves Promeses (Alcúdia)

09-07-22

394,25 €

Categories Aleví / Benjamin no són objecte de la convocatòria

ME/2019-2023/307

Jose Mª Segura Verdaguer

Motociclisme

Campionat d'Espanya (Pobladura de las Regueras)

23-07-22

246,08 €

El trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

ME/2019-2023/309

Club Hípico Equibiza

Hípica

Campionat de Salt de Balears

 

0,00 €

No ha presentat la documentació requerida

ME/2019-2023/310

Club Hípic Can Savines

Hípica

CSN3 Mijas Summer Tour (II)

04-08-22

705,43 €

El sol·licitant no és objecte de subvenció. El trasllat ha d'estar organitzat per un club esportiu o per la federació.

ME/2019-2023/321

Club de Mar

Piragüisme - Caiac de mar

Campionat d'Espanya

03-09-22

538,25 €

Fora de termini

ME/2019-2023/326

Club Marítimo de Mahón

Vela

Copa federació Ilca4

23-09-22

346,25 €

Fora de termini

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica: ( 13 de desembre de 2022 )

El secretari general

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

(Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)