Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 756752
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la concessió d’ajudes per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, i es reconeix l'obligació a favor de 23 beneficiaris, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 13 de desembre de 2022, la directora general d'Habitatge i Arquitectura ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 29 de juny de 2017, es va publicar en el BOIB núm. 79 l'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, que gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 29 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny) el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar la Resolució per la qual es convoquen les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per un import de 3.225.350,00 €, dels quals 2.400.000,00 € eren amb càrrec als fons estatals i 825.350,00 € amb càrrec a fons autonòmics.

3. Per Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 28 de juliol de 2020 (BOIB núm. 133, de 30 de juliol) es va ampliar en 871.563,94 € amb càrrec a fons estatals el crèdit estatal assignat inicialment en la Resolució esmentada en el punt anterior, dels quals 296.804,32 € euros són amb càrrec als fons estatals destinats a la gestió del programa per a víctimes de violència de gènere, i 574.759,62 € amb càrrec als fons estatals del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sent finalment el crèdit total estatal i autonòmic assignat en la convocatòria de 4.096.913,94 €.

4. Les persones interessades que figuren en l'annex d'aquesta proposta de Resolució varen presentar la sol·licitud d'ajuda COVID-19 de lloguer habitual dins del termini legal establert.

5. El 21 d'agost de 2021, es va publicar en el BOIB núm. 111 la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual es deneguen determinades sol·licituds d'ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-20121, mitjançant la qual es denegà l'ajuda de lloguer sol·licitada a les persones que figuren en l'annex, pels motius que s'indiquen en la Resolució esmentada.

6. Les persones que figuren en l'annex varen presentar, dins el termini legal previst, un recurs potestatiu de reposició contra la Resolució esmentada en l'apartat anterior.

7. El Servei Jurídic de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge informà que, una vegada revisats de nou els expedients que figuren en l'annex, es comprovà que no es va requerir la persona o l'entitat sol·licitant que, en el termini de deu dies, esmenàs el defecte o aportàs la documentació preceptiva que establia la convocatòria, d'acord amb el que preveu l'article 16 de l'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, les quals gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El conseller de Mobilitat i Habitatge va resoldre cada un dels recursos interposats per les persones que figuren en l'annex i va dictar la retrocessió de les actuacions administratives dels expedients que figuren en l'annex referent a l'abonament de l'ajuda sol·licitada, i als efectes que des de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura es comprovàs si amb la documentació aportada en fase de recurs s'entenia que s'havien esmenat les deficiències o, si s'escau, es requereixi per esmenar les deficiències.

9. Els serveis competents de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura han comprovat que les persones que figuren en l'annex varen esmenar les deficiències amb la documentació aportada en fase de recurs.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020 per la qual es convoquen les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOIB núm. 116, de 30 de juny).

2. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 28 de juliol de 2020, per la qual s'aprova l'ampliació de crèdit consignat en la Resolució esmentada en el punt anterior (BOIB núm. 133, de 30 de juliol).

3. L'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, les quals gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017).

4. El Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, concretament l'article 9, de suspensió temporal del requisit d'acreditació del dipòsit de fiança de contractes de lloguer d'habitatge habitual per a la sol·licitud d'ajudes públiques per al lloguer.

5. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

6. El Decret legislatiu 2/2005, 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

7. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003. de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

8. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

9. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).

10. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

11. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

12. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

13. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

14. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que inclou la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (BOIB núm. 20, de 14 de febrer de 2021).

15. L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura que depèn de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències, entre d'altres, en l'àmbit material de foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge (BOIB núm. 21 ext., de 15 de febrer de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual als beneficiaris que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució, que comença amb el número d'expedient BTE/805044/2020, DNI 44817345M, import de l'ajuda 3.600,00 €, i acaba amb el número d'expedient BTE/771092/2020, NIE/DNI X4758175G/04302613A, import de l'ajuda 402,00 €, per complir els requisits exigits en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020.

 

2. Autoritzar i disposar una despesa, a favor dels beneficiaris i pels imports que figuren en la relació que s'estableix en l'annex, per un import total de 55.636,86 €, amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431BCV 48000 00 (FF 18030), en concepte d'ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, d'acord amb el que disposa la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 28 de juliol de 2020.

3. Reconèixer l'obligació i proposar a la directora general del Tresor i Política Financera el pagament de les subvencions a favor dels beneficiaris assenyalats en l'annex per un import total de 55.636,86 €, amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431BCV 48000 00 (FF 18030). El pagament s'ha de fer utilitzant el sistema de transferència massiva.

4. Indicar que, d'acord amb el que estableix l'apartat vint-i-quatrè de la Resolució esmentada, l'incompliment de les obligacions que s'estableixen en la Resolució de convocatòria de 29 de juny de 2020 ja esmentada; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, dona lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes indegudament pels beneficiaris.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (Signat electrònicament 13 de desembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

El secretari general Francesc Ramis Oliver

Per suplència de la directora general d'Habitatge i Arquitectura (BOIB núm. 24, de 18 febrer de 2021

 

 

ANNEX

Núm. d'expedient

DNI/NIE

Import de l'ajuda

BTE/805044/2020

44817345M

3.600,00 €

BTE/773102/2020

55234618A

642,12 €

BTE/792123/2020

55233374R

2.200,00 €

BTE/765155/2020

50600226L

3.000,00 €

BTE/927052/2020

49919308Q

1.400,00 €

BTE/812370/2020

49413473C

2.220,00 €

BTE/878623/2020

47258471A

3.600,00 €

BTE/939236/2020

X1935798A

3.300,00 €

BTE/837725/2020

X2863772L

3.600,00 €

BTE/793270/2020

X3534858B

2.400,00 €

BTE/761346/2020

X6649394W

3.600,00 €

BTE/775391/2020

X6738524F

2.430,00 €

BTE/765843/2020

Y0443348Z

2.040,00 €

BTE/896713/2020

Y2722579Z

1.950,00 €

BTE/792067/2020

Y5307167T

3.600,00 €

BTE/773881/2020

41506227J

1.800,00 €

BTE/774016/2020

10903199A

2.818,74 €

BTE/943271/2020

44229572C

3.600,00 €

BTE/768585/2020

45868754S

1.050,00 €

BTE/805824/2020

46579403X

1.950,00 €

BTE/766843/2020

43176192V

2.220,00 €

BTE/833345/2020

26972452F

2.214,00 €

BTE/771092/2020

X4758175G

04302613A

402,00 €

 

TOTAL

55.636,86 €