Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 758657
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 16 de juliol del 2015 es va publicar al BOIB núm. 106 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries. Aquesta resolució es va modificar per la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de desembre de 2015, publicada al BOIB núm. 185, de 22 de desembre de 2015; per la Resolució del president del FOGAIBA de 22 de juny de 2016, publicada al BOIB núm. 81, de 25 de juny de 2016; per la Resolució del president del FOGAIBA de 22 de juliol de 2016, publicada al BOIB núm. 95, de 28 de juliol de 2016; per la Resolució del president del FOGAIBA de 21 de juny de 2017, publicada al BOIB núm. 80, d'1 de juliol de 2017; per la Resolució del president del FOGAIBA de 12 de febrer de 2018, publicada al BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018; per la Resolució del president del FOGAIBA de 26 de juny de 2018, publicada al BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018 (pàg. 22088); per la Resolució del president del FOGAIBA de 26 de juny de 2018, publicada al BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018 (pàg. 22090); per la Resolució del president del FOGAIBA de 14 de juny de 2019, publicada al BOIB núm. 80, de 15 de juny de 2019; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 2 de març de 2020, publicada al BOIB núm. 28, de 5 de març de 2020; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 6 de maig de 2020, publicada al BOIB núm. 77, de 9 de maig de 2020; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 22 de juny de 2020, publicada al BOIB núm. 114, de 25 de juny de 2020; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de juliol de 2021, publicada al BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 19 de novembre de 2021, publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, i per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA d'1 de juliol de 2022, publicada al BOIB núm. 87, de 5 de juliol de 2022.

La resolució esmentada preveia inicialment un total de deu convocatòries, dues convocatòries per a l'any 2015 i dues convocatòries per als anys següents. No obstant això, amb posterioritat es van deixar sense efecte les segones convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019 i se'n va afegir una altra per a l'any 2020. A més, destinava un crèdit inicial a la primera convocatòria, mentre que les altres quedaven sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit, i establia que els imports romanents de cada convocatòria s'havien de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions.

D'acord amb això, a mesura que s'han anat resolent les primeres convocatòries, s'han traslladat a les següents els crèdits sobrants de les convocatòries anteriors.

D'altra banda, a la darrera modificació d'aquestes convocatòries, aprovada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA d'1 de juliol de 2022, es va incrementar en 8.095.163,64 € el crèdit que s'hi destina, per la qual cosa quedava un crèdit final per a aquesta línia d'ajudes de 52.866.806,35 €. No obstant això, aquesta resolució va quedar condicionada a la futura incorporació de crèdit a càrrec del factor d'insularitat del Règim Especial Balear i preveia que s'havia de modificar en cas que no fos possible incorporar el crèdit esmentat.

Atès que no s'ha produït la incorporació de crèdit prevista i que, no obstant això, es disposa d'una part del crèdit i de romanents de les convocatòries anteriors, i que dins del Pla anual de turisme sostenible per a l'any 2023 està prevista una aportació de sis milions d'euros per finançar el projecte “Inversions en la modernització i adaptació al canvi climàtic de les explotacions agràries”, correspon modificar el crèdit assignat a les convocatòries esmentades.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

 

Resolució

Primer

Modificar el crèdit total destinat a la línia d'ajudes que preveu la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, publicada al BOIB núm. 106, de 16 de juliol de 2015; queda destinat un crèdit final a aquesta línia d'ajudes de cinquanta-dos milions quatre-cents seixanta-nou mil quatre-cents un euros amb setanta-sis cèntims (52.469.401,76 €).

Segon

Modificar l'apartat segon de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2020, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, que queda redactat de la manera següent:

«Import màxim de les convocatòries i finançament

1. Per a aquestes convocatòries es destina un import total de cinquanta-dos milions quatre-cents seixanta-nou mil quatre-cents un euros amb setanta-sis cèntims (52.469.401,76 €), amb càrrec als pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Aquesta quantia es podrà incrementar amb crèdits que es poden destinar a aquesta finalitat.

2. L'import que preveu el punt 1 anterior queda distribuït de la manera següent:

- 6.771.054,27 € es destinen a la primera convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2015, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2015: 2.442.829,32 €

Any 2016: 3.864.622,93 €

Any 2017: 416.709,24 €

Any 2018: 46.892,78 €

Any 2019: 00,00 €

- 3.517.911,15 € es destinen a la segona convocatòria, que correspon a la segona de l'any 2015, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2017: 306.834,63 €

Any 2018: 2.564.262,22 €

Any 2019: 558.948,19 €

Any 2020: 19.638,21 €

Any 2021: 68. 227,90 €

- 2.804.328,61 € es destinen a la tercera convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2016, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2018: 1.252.192,79 €

Any 2019: 1.276.357,35 €

Any 2020: 92.945,31 €

Any 2021: 34.805,17 €

Any 2022: 148.027,99 €

- 4.295.614,40 € es destinen a la quarta convocatòria, que correspon a la segona de l'any 2016, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2018: 1.353.219,33 €

Any 2019: 2.127.623,65 €

Any 2020: 606.324,81 €

Any 2021: 71.831,61 €

Any 2022: 136.615,00 €

- 9.694.370,66 € es destinen a la cinquena convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2017, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2019: 977.679,04 €

Any 2020: 5.328.144,66 €

Any 2021: 1.478.721,83 €

Any 2022: 1.909.825,13 €

- 9.999.160,33 € es destinen a la sisena convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2018, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2020: 577.501,82 €

Any 2021: 5.121.836,02 €

Any 2022: 4.299.822,49 €

 

- 9.086.962,34 € es destinen a la setena convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2019, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2021: 2.643.100,87 €

Any 2022: 6.443.861,47 €

- 6.300.000,00 € es destinen a la vuitena convocatòria, que correspon a la primera de l'any 2020, d'acord amb la distribució anual següent:

Any 2022: 300.000,00 €

Any 2023: 6.000.000,00 €

En cas que una vegada acabat qualsevol dels períodes no s'hagi exhaurit l'import màxim que s'ha previst inicialment per a cadascun, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les ajudes esmentades es cofinançaran de la manera següent:

- Fins a la quantitat de 6.614.286,88 €: en un 41,00% pel FEADER, en un 10,91% per l'AGE i en un 48,09% per la CAIB.

- Fins a la quantitat de 28.422.717,09 €: en un 53,00% pel FEADER, en un 14,10% per l'AGE i en un 32,90% per la CAIB.

- Fins a la quantitat de 17.432.397,79 €, corresponent al finançament nacional addicional, en un 100% a càrrec de la CAIB.»

Tercer

L'eficàcia d'aquesta resolució queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per un import de 6.000.000,00 €, a fi de finançar el compliment de les obligacions generades. En cas que no s'incorpori el crèdit esmentat a càrrec del factor de l'impost de turisme sostenible, s'ha de modificar aquesta resolució per adaptar-la al crèdit disponible.

L'efectivitat d'aquesta resolució queda igualment condicionada a l'aprovació definitiva, per part de la Comissió Europea, de la modificació del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, en els termes que preveu aquesta resolució. En cas contrari, s'ha de modificar amb la finalitat d'adaptar-la al programa aprovat.

Quart

Aquesta resolució s'ha de notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 16 de desembre de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño