Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 743920
Acord de la presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 12 de desembre de 2022 d’aprovació definitiva del projecte bàsic i projectes complementaris i estudi de costos de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Mallorca el 12 de desembre de 2022 ha adoptat el següent acord:

“Antecedents i fets

1. Mitjançant Acord de 15 de setembre de 2021, el Consell Executiu va aprovar la modificació de les partides de l'encàrrec a Tragsatec per a la “Redacció dels projectes bàsics per al desenvolupament de les plantes de compostatge de Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx i Llucmajor”, ampliació del termini d'execució i increment de l'import d'aquest encàrrec.

En data 18 d'octubre de 2021 (RE del CIM núm. 2021/43006) Tragsatec presenta la documentació corresponent a la redacció dels projectes de treballs de les Plantes de Compostatge de Marratxí, Sta. Margalida, Felanitx i Llucmajor.

En data 16 de novembre de 2021, l'enginyera de la DIR va donar la conformitat amb la supervisió dels projectes bàsics presentats.

En data 30 de març de 2022, el Consell Executiu acordà l'ampliació del termini de l'encàrrec del servei realitzat a Tragsatec per a la “Redacció dels projectes bàsics per al desenvolupament de les Plantes de Compostatge de Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx i Llucmajor” i aprovació del nou cronograma de treball.

Mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de 4 d'abril de 2022 es va acordar pel Ple del Consell de Mallorca la declaració d'interès general l'obra de la planta de compostatge de Llucmajor amb el seus paràmetres urbanístics i el seu projecte bàsic.

En data 13 de maig de 2022 es formalitzà l'encàrrec a TRAGSATEC per a la redacció dels projectes i avantprojectes complementaris als projectes bàsics per al desenvolupament de les plantes de compostatge de Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx i Llucmajor.

2. Els documents redactats per TRAGSATEC mitjançant els encàrrecs formalitzats per a la definició del projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor, i projectes complementaris i l'estudi de costos són els següents:

01 Projecte bàsic de la Planta de Compostatge de Llucmajor

01 01 – Memòria i Annexos

01 01 00 – Memòria (SEFYCU 2977049; CSV: K7AA P9WD 7YP9 XDMT WKYR)

01 01 01 – Fitxa tècnica (SEFYCU 2977038; CSV: K7AAP9WCREWZRWDHRXMW)

01 01 02 – Consultes i autoritzacions (SEFYCU 2977058; CSV: K7AAP9WEYWN2T9C27Q23)

01 01 03 – Topografia (SEFYCU 2977066; CSV: K7AAP9WFLVN2CF3JE7WR)

01 01 04 – Annex geotècnic complet (SEFYCU 2977070; CSV: K7AAP9WF99HMUWTZ3LC4)

01 01 05 – Annex procediment ambiental (SEFYCU 2977072; CSV: (K7AAP9WHNUME2ZDDH4KK)

01 01 06 – Disponibilitat terrenys (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4)

01 01 07 – Flux de Materials i Dimensionament (SEFYCU 2977082; CSV K7AAP9WJN2HDTJUVQVQ7)

01 01 08 – Treballs previs (SEFYCU 2977084; CSV: K7AAP9WJV2JXVLCLTXLA)

01 01 09 – Càlcul estructures (SEFYCU 2977088; CSV: K7AAP9WKKHDXJ7RUQWYF)

01 01 10 – Justificació urbanística (SEFYCU 2977096; CSV: K7AAP9WK3WET3UJMNQMP)

01 01 11 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977099; CSV: K7AAP9WLMFRFE2VVWUW2)

01 01 12 – Equips de procés complet (SEFYCU 2977105; CSV: K7AAP9WL3QDAEPK9YR7V)

01 01 13 – Instal·lació elèctrica (SEFYCU 2977111; CSV: K7AAP9WNEFNCQKDWV7D9)

01 01 14 – Protecció contra incendis(SEFYCU 2977124; CSV: K7AAP9WN3PTLEZQPEZAQ)

01 01 15 – Ventilació (SEFYCU 2977127; CSV: K7AAP9WQHERDTQJY3LTQ)

01 01 16 – Urbanització (SEFYCU 2977139; CSV: K7AAP9WQ2P4RQHYJ4FWV)

01 01 17 – Automatització (SEFYCU 2977145; CSV: K7AAP9WRKKRAJU23WVF4)

01 01 18 – Justificació preus (SEFYCU 2977146; CSV: K7AAP9WRX7XXNQFA3WQC)

01 01 19 – Pressupost per a l'administració (SEFYCU 2977148; CSV: K7AAP9WTKVUPZDUMUERW)

01 01 21 – Estudi Sys (SEFYCU 2977159; CSV: K7AAP9WUFU3HU39TEMNP)

01 01 22 – Estudi Gestió residus (SEFYCU 2977172; CSV: K7AAP9WVLVHYHYCMNEWK)

01 01 23 – Pla de Qualitat (SEFYCU 2977179; CSV: K7AAP9WWQDRPQ2TDLLJK)

01 02 – Plànols

01 02 01 – Situació I (SEFYCU 2977185; CSV: K7AAP9WW9HRQ72TJFWZC)

01 02 02 – Situació II (SEFYCU 2977193; CSV: K7AAP9WX4CVZDHTTDC2W)

01 02 03 – Situació III (SEFYCU 2977198; CSV: K7AAP9WYFZNNY4MTZFYZ)

01 02 04 – Situació IV (SEFYCU 2977204; CSV: K7AAP9WYXTT9MDM7QE2J)

01 02 05 – Actuacions prèvies (SEFYCU 2977208; CSV: K7AAP9W2KF2FF9Z2PPZF)

01 02 06 – Topografia I (SEFYCU 2977212; CSV: K7AAP9W2T3HMZW7XAW2W )

01 02 07 – Topografia II (SEFYCU 2981317; CSV: K7AAQA2QFFXAVNKZZXZF)

01 02 08 – Topografia III (SEFYCU 2977233; CSV: K7AAP9XAQWFLFYFUJTYJ)

01 02 09 – Obra Civil (SEFYCU 2977236; CSV: K7AAP9XAWJYRPAF42VE9)

01 02 10 – Estructures I (SEFYCU 2977241; CSV: K7AAP9XCLV2NLP9ZTCYX)

01 02 11 – Estructures II (SEFYCU 2977246; CSV: K7AAP9XDJMEQQN924QQA)

01 02 12 – Estructures III (SEFYCU 2977248; CSV: K7AAP9XDYEEH2YRLTMHN)

01 02 13 –Fluxogrames (SEFYCU 2977253; CSV: K7AAP9XD9Y9LZHF4WPUQ)

01 02 14 – Equips (SEFYCU 2977257; CSV: K7AAP9XEUP7MQHM4VAYC )

01 02 15 – Il·luminació (SEFYCU 2977259; CSV: K7AAP9XFVLUXVXEDJUEW)

01 02 16 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977264; CSV: K7AAP9XF4UJQ3HZF4WPY)

01 02 17 – Contra Incendis (SEFYCU 2977268; CSV: K7AAP9XHKAVZ793AT9R2)

01 03 – Plec de Condicions

01 03 00 – Plec de Condicions (SEFYCU 2977275; CSV: K7AAP9XJCQ4T4V2K2XDM)

01 04 – Pressupost

01 04 00 – Pressupost (SEFYCU 2977278; CSV: K7AAP9XKC7VLDAERWYUV)

02 Projectes complementaris Planta de Llucmajor

02 01 Línia de Mitja tensió

02 01 00 MT Llucmajor – Memòria (SEFYCU 2977280; CSV: K7AAP9XLADYTNR4XZYV7)

02 01 01 MT Llucmajor – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 02 MT Llucmajor – Annex II Endesa (SEFYCU 2977285; CSV: K7AAP9XNDDMLHMVXHTVR)

02 01 03 MT Llucmajor – Annex II Plànols 1 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977288; CSV: K7AAP9XQQNTMPNCJ4QQM)

02 01 04 MT Llucmajor – Annex II Plànols 2 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 05 MT Llucmajor – Annex II Pressupost – Annex I (SEFYCU 2977305; CSV: K7AAP9XRZN9PPACHPJ4Z)

02 02 Energia Solar

02 02 00 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 1 de 2 (SEFYCU 2977309; CSV: K7AAP9XVJVQZWEDUWX2M)

02 02 01 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 2 de 2 (SEFYCU 2977315; CSV: K7AAP9XVPMJVXZ79YT94)

03 Seguretat, eficiència i eficàcia

03 01 00 Estudi de costos Llucmajor (SEFYCU 2977321; CSV: K7AAP9XV9V4KLKZK2TNC)

3. En data 12 de setembre de 2022, la Direcció insular de Residus va emetre memòria justificativa on es plasmava la necessitat d'aprovar el projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor, i projectes complementaris, estudi de costos i relació individualitzada dels bens i drets afectats.

 

4. Mitjançant resolució de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient de data 12 de setembre de 2022 es va iniciar l'expedient per a l'aprovació del projecte bàsic i projectes complementaris, estudi de costos i relació individualitzada dels bens i drets afectats de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor, i es va iniciar l'expedient per a l'expropiació dels terrenys necessaris per a la construcció de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor.

5. L'annex I del Pla director sectorial de residus no perillosos de Mallorca, publicat al BOIB núm. 81 de 18 de juny de 2019, preveu la localització dels terrenys on es planifica construir la Planta de compostatge de Llucmajor.

6. El Ple del Consell de Mallorca, a proposta de les conselleres executives de Territori i de Sostenibilitat i Medi Ambient, adoptà en sessió ordinària de dia 10 de febrer de 2022, l'Acord d'aprovació de la correcció d'errades materials detectades al Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNP), que va ser publicat al BOIB núm. 33 de 5 de març de 2022.

7. De conformitat amb l'annex 6 de la memòria del projecte (01 01 06 – Disponibilitat terrenys (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4) i 04 01 00 Memòria justificativa bens i drets afectats (SEFYCU 2953367; CSV: K7AAPYLZCK2PDT433RRQ) , la relació concreta i individualitzada dels següents béns i drets afectats, així com la justificació de la necessitat de la urgent ocupació pel projecte de construcció de la planta de compostatge al terme municipal de Llucmajor, és la següent:

ZONA

POLÍGON

PARCELA

(Subparcela)

REFERÈNCIA

CATASTRAL

TITULAR SEGONS CATASTRE

TITULAR SEGONS REGISTRE PROPIETAT

M2 EXPROPIAR

6

9

184 (C+K)

07031A009001840000ES

JAIME CALDES SOCIAS / LLUCÍA CALDES ADROVER

JAIME CALDES SOCIAS / LLUCÍA CALDES ADROVER

30.672,92

En data 3 d'agost de 2022, el Cap de Servei de gestió i execució de la DIR va emetre Informe justificatiu de la urgència de l'obtenció dels terrenys afectats pel projecte de construcció de la nova planta de compostatge de fracció orgànica de residus municipals ubicada al terme municipal de Llucmajor.

En data 24 d'agost de 2022, la tècnica del servei d'expropiacions va emetre VALORACIÓ DEL TERRENY EXPROPIAT PEL: “PROJECTE BÀSIC DE PLANTA DE COMPOSTATGE: PER A FRACCIÓ FORM RECOLLIDA SELECTIVAMENT. PLANTA DE LLUCMAJOR” (SEFYCU 2964687; CSV: K7AAP3TANYCKAKZCNFDZ), al que conclou que la valoració en concepte d'expropiació i indemnització és d'import total de 152.720,46 €.

8. L'enginyer industrial de la DIR en data 14 de setembre de 2022 va informar favorablement sobre el projecte bàsic de la planta de compostatge de Llucmajor, els seus projectes complementaris i el corresponent estudi de costos, i en data 14 de setembre de 2022 va emetre informe de supervisió.

9. La tècnica economista de la DIR en data 15 de setembre de 2022 va emetre un informe econòmic en relació amb l'aprovació del projecte bàsic de la planta de compostatge de Llucmajor per import global d'inversió, IVA exclòs, de 29.912.083,62.-€, així com dels costos fixos d'explotació per valor de 610.072,30 €/any i costos variables d'explotació unitaris per valor de 112,81 €/t (descomposts en CV generals per valor de 69,18 €/t, CV combustibles per valor de 3,19 €/t i CV energia per valor de 40,44 €/t).

L'economista va informar que, respectant l'equilibri econòmic-financer de la concessió en el cas d'incorporar al servei públic el “Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor”, l'efecte a la tarifa de l'exercici vigent, ceteris paribus, a plena capacitat i sense considerar cap subvenció seria de 10,01€/tona.

10. En data 15 de setembre de 2022, el cap de servei jurídic de la DIR, emetre informe favorable en relació amb l'aprovació del projecte bàsic de la planta de compostatge de Llucmajor.

11. En data 11 d'octubre de 2022, la Presidenta del Consell Insular de Mallorca amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes de dia 6 d'octubre de 2022 va adoptar l'acord d'aprovació inicial del projecte bàsic i l'estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió amb pressupost per al coneixement de l'administració que ascendeix a 29.912.083,62€, i la relació de béns i drets afectats i justificació de la urgent ocupació.

12. El citat Acord va disposar obrir un tràmit d'informació pública de 20 dies, amb la inserció prèvia d'un anunci en el BOIB, en el WEB del Consell Insular de Mallorca i en un dels diaris de major circulació de l'illa, i es va disposar la tramesa a l'Ajuntament de Llucmajor d'un anunci amb la relació de béns i drets afectats, a l'efecte de la seva inserció en el tauler d'edictes per un termini de 20 dies.

 

13. El 20 d'octubre de 2022 es va publicar l'anunci d'aprovació inicial en el BOIB (BOIB núm. 136), en el diari Diario de Mallorca i en el WEB del Consell Insular de Mallorca, i, d'acord amb el certificat tramès per part de l'Ajuntament de Llucmajor, l'anunci relatiu a la relació de béns i drets afectats es va publicar en el tauler d'anuncis des del 20 d'octubre fins al 17 de novembre de 2022.

14. En data 30 de novembre de 2022, el Secretari General ha emès certificat referent a la informació pública de l'expedient.

15. Dins del termini d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions al projecte bàsic i a l'estudi de costos d'explotació:

  • Documents d'entrada nº 60464 - 10/11/2022 i nº 60722 - 11/11/2022 de l'Ajuntament de Llucmajor referents a la tramesa de l'acord de la sessió de la Junta de Govern Local, de data 9 de novembre de 2022, sobre la proposta relativa al tràmit d'audiència a l'aprovació inicial del projecte de la planta de compostatge de Llucmajor.
  • Documents d'entrada nº 62102 - 18/11/2022 de TIRME SA d'al·legacions i nº 62990 - 23/11/2022 de rectificació d'error material.
  • Document d'entrada nº 60125 - 09/11/2022 d'al·legacions de la Sra. Francisca María Torrens Puigserver

16. Que fora del termini d'informació pública s'ha presentat:

  • Document d'entrada nº 62433 - 21/11/2022 - GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA

17. El 30 de novembre de 2022 s'han emès quatre informes per part dels serveis tècnics de la Direcció Insular de Residus en relació a cada una de les al·legacions presentades, el quals conclouen que el projecte bàsic aprovat inicialment i sotmès a informació pública no s'ha de modificar.

Nogensmenys, els serveis tècnics de la Direcció Insular de Residus, proposen en el seu informe de data 30 de novembre 2022 estimar parcialment i única l'al·legació presentada per TIRME,SA, i insten al tècnic projectista a modificar el contingut del document sotmès a aprovació inicial i informació pública 03 01 00 Estudi de costos Llucmajor (SEFYCU 2977321; CSV: K7AAP9XV9V4KLKZK2TNC).

18. En data 1 de desembre de 2022, el tècnic projectista signa l'Estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de biorresidus de Llucmajor (SEFYCU 3045951; CSV: K7AA REFD KEMQ 42AW YYFQ).

19. L'enginyer industrial de la DIR en data 2 de desembre de 2022 ha informat favorablement al document Estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de biorresidus de Llucmajor (SEFYCU 3045951; CSV: K7AA REFD KEMQ 42AW YYFQ).

20. La tècnica economista de la DIR en data 2 de desembre de 2022 ha emès un informe econòmic en relació al document Estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de biorresidus de Llucmajor (SEFYCU 3045951; CSV: K7AA REFD KEMQ 42AW YYFQ), els costos fixos d'explotació per valor de 1.005.268,07 €/any i costos variables d'explotació unitaris per valor de 104,46 €/t (descomposts en CV generals per valor de 60,13 €/t, CV combustibles per valor de 3,88 €/t i CV energia per valor de 40,44 €/t).

L'economista informa que, respectant l'equilibri econòmic-financer de la concessió en el cas d'incorporar al servei públic el “Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor” i els costos d'explotació anteriorment esmentats, l'efecte a la tarifa de l'exercici vigent, ceteris paribus, a plena capacitat i sense considerar cap subvenció seria de 10,48 €/tona.

21. El 1 de desembre de 2022 per part del Cap de Servei Coordinador s'ha emès un informe complementari, el qual conclou que la relació de béns i drets afectats s'ha d'ampliar incorporant la menció als drets de l'arrendatari Transportes Mifluser, SL., quedant la relació redactada en els següents termes:

ZONA

POLÍGON

PARCELA

(Subparcela)

REFERÈNCIA

CATASTRAL

TITULAR SEGONS CATASTRE

TITULAR SEGONS REGISTRE PROPIETAT

M2 EXPROPIAR

6

9

184 (C+K)

07031A009001840000ES

JAIME CALDES SOCIAS / LLUCÍA CALDES ADROVER

JAIME CALDES SOCIAS / ​​​​​​​LLUCÍA CALDES ADROVER

30.672,92

 

 

ZONA

POLÍGON

PARCELA

(Subparcela)

REFERÈNCIA

CATASTRAL

ARRENDATARI

M2 Afectats

6

9

184 (C+K)

07031A009001840000ES

“TRANSPORTES MIFLUSER, SL”.

Pendents de determinar

Fonaments de dret

1. Article 103. 1 de la C.E:

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Article 148.1. 4 de la C.E:

Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

3.La Llei 7/2022 de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular.

4. Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local.

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

6. Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015 pel que s'aprova el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022.

7. La Llei 8/2019 de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes balears.

8. L'article 18 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre l'expropiació forçosa, i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, regulen el tràmit d'informació pública al qual s'ha de sotmetre la relació de béns i drets afectats.

9. L'article 52 de la Llei 16 de desembre de 1954, sobre l'expropiació forçosa, i l'article 56 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, preveuen la declaració d'ocupació urgent dels béns afectats per una expropiació i les seves conseqüències.

10. Pla Director Sectorial dels Residus no Perillosos de Mallorca (PDSRNPM), publicat al BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019, aprovat el 9 de maig de 2019, pel Ple del Consell de Mallorca.

11. Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat per acord del Ple de 12 d'abril de 2018, (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018), a l'article 39.2.e) exposa que “Els consellers executius i les conselleres executives, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les següents atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin tercers: << ...e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l'adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d'acord amb la competència de cada òrgan esmentat”...>>

12. Decret aprovat el 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), i les modificacions successives pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca, en l'art. 3.l) atribueix al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l'illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.

13. La Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears.

14. D'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats en l'apartat 1 que subscrigui l'entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a l'alcalde o president de l'entitat local, d'acord amb l'apartat anterior.

L'òrgan competent per aprovar el projecte és la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en virtut de l'Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, pel qual es deleguen competències del Ple en la Presidència del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019), Primer. 4:

“L'aprovació dels projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per la contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els Pressuposts”.

Per tot l'exposat i atès l'art. 17.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells i l'apartat Primer punt 4 de l'Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, pel qual es deleguen competències del Ple en la Presidència del Consell Insular de Mallorca, la Presidenta del Consell Insular de Mallorca amb el dictamen previ favorable de la Comissió Informativa General i de Comptes de data 7 de desembre de 2022, adopta el següent

 

​​​​​​​ACORD

1. Resoldre les al·legacions presentades per part de la Sra. F.M.T.P, de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Llucmajor, TIRME,SA, el Sr. J.C.S. i la Sra. LL.C.A, dins del tràmit d'informació pública en relació amb l'aprovació inicial del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, Planta de Llucmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió, de conformitat i amb l'abast recollit als quatre informes emesos per part dels serveis tècnics de la Direcció Insular de Residus en data 30 de novembre de 2022 i a l'informe complementari emès per part del Cap de Servei Coordinador en data 1 de desembre de 2022 que consten a l'expedient.

2. Inadmetre, per extemporànies, les al·legacions presentades pel GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA.

3. Aprovar definitivament el projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió conformat pels següents arxius signats electrònicament per l'autor del projecte (Amb codi SEFYCU i CSV individual per a cada un d'ells) amb pressupost per al coneixement de l'administració que ascendeix a 29.912.083,62€:

01 Projecte bàsic de la Planta de Compostatge de Llucmajor

01 01 – Memòria i Annexos

01 01 00 – Memòria (SEFYCU 2977049; CSV: K7AA P9WD 7YP9 XDMT WKYR)

01 01 01 – Fitxa tècnica (SEFYCU 2977038; CSV: K7AAP9WCREWZRWDHRXMW)

01 01 02 – Consultes i autoritzacions (SEFYCU 2977058; CSV: K7AAP9WEYWN2T9C27Q23)

01 01 03 – Topografia (SEFYCU 2977066; CSV: K7AAP9WFLVN2CF3JE7WR)

01 01 04 – Annex geotècnic complet (SEFYCU 2977070; CSV: K7AAP9WF99HMUWTZ3LC4)

01 01 05 – Annex procediment ambiental (SEFYCU 2977072; CSV: (K7AAP9WHNUME2ZDDH4KK)

01 01 06 – Disponibilitat terrenys (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4)

01 01 07 – Flux de Materials i Dimensionament (SEFYCU 2977082; CSV K7AAP9WJN2HDTJUVQVQ7)

01 01 08 – Treballs previs (SEFYCU 2977084; CSV: K7AAP9WJV2JXVLCLTXLA)

01 01 09 – Càlcul estructures (SEFYCU 2977088; CSV: K7AAP9WKKHDXJ7RUQWYF)

01 01 10 – Justificació urbanística (SEFYCU 2977096; CSV: K7AAP9WK3WET3UJMNQMP)

01 01 11 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977099; CSV: K7AAP9WLMFRFE2VVWUW2)

01 01 12 – Equips de procés complet (SEFYCU 2977105; CSV: K7AAP9WL3QDAEPK9YR7V)

01 01 13 – Instal·lació elèctrica (SEFYCU 2977111; CSV: K7AAP9WNEFNCQKDWV7D9)

01 01 14 – Protecció contra incendis(SEFYCU 2977124; CSV: K7AAP9WN3PTLEZQPEZAQ)

01 01 15 – Ventilació (SEFYCU 2977127; CSV: K7AAP9WQHERDTQJY3LTQ)

01 01 16 – Urbanització (SEFYCU 2977139; CSV: K7AAP9WQ2P4RQHYJ4FWV)

01 01 17 – Automatització (SEFYCU 2977145; CSV: K7AAP9WRKKRAJU23WVF4)

01 01 18 – Justificació preus (SEFYCU 2977146; CSV: K7AAP9WRX7XXNQFA3WQC)

01 01 19 – Pressupost per a l'administració (SEFYCU 2977148; CSV: K7AAP9WTKVUPZDUMUERW )

01 01 21 – Estudi Sys (SEFYCU 2977159; CSV: K7AAP9WUFU3HU39TEMNP)

01 01 22 – Estudi Gestió residus (SEFYCU 2977172; CSV: K7AAP9WVLVHYHYCMNEWK)

01 01 23 – Pla de Qualitat (SEFYCU 2977179; CSV: K7AAP9WWQDRPQ2TDLLJK)

01 02 – Plànols

01 02 01 – Situació I (SEFYCU 2977185; CSV: K7AAP9WW9HRQ72TJFWZC)

01 02 02 – Situació II (SEFYCU 2977193; CSV: K7AAP9WX4CVZDHTTDC2W)

01 02 03 – Situació III (SEFYCU 2977198; CSV: K7AAP9WYFZNNY4MTZFYZ)

01 02 04 – Situació IV (SEFYCU 2977204; CSV: K7AAP9WYXTT9MDM7QE2J)

01 02 05 – Actuacions prèvies (SEFYCU 2977208; CSV: K7AAP9W2KF2FF9Z2PPZF)

01 02 06 – Topografia I (SEFYCU 2977212; CSV: K7AAP9W2T3HMZW7XAW2W )

01 02 97 – Topografia II (SEFYCU 2981317; CSV: K7AAQA2QFFXAVNKZZXZF)

01 02 08 – Topografia III (SEFYCU 2977233; CSV: K7AAP9XAQWFLFYFUJTYJ)

01 02 09 – Obra Civil (SEFYCU 2977236; CSV: K7AAP9XAWJYRPAF42VE9)

01 02 10 – Estructures I (SEFYCU 2977241; CSV: K7AAP9XCLV2NLP9ZTCYX)

01 02 11 – Estructures II (SEFYCU 2977246; CSV: K7AAP9XDJMEQQN924QQA)

01 02 12 – Estructures III (SEFYCU 2977248; CSV: K7AAP9XDYEEH2YRLTMHN)

01 02 13 – Fluxogrames (SEFYCU 2977253; CSV: K7AAP9XD9Y9LZHF4WPUQ)

01 02 14 – Equips (SEFYCU 2977257; CSV: K7AAP9XEUP7MQHM4VAYC )

01 02 15 – Il·luminació (SEFYCU 2977259; CSV: K7AAP9XFVLUXVXEDJUEW)

01 02 16 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977264; CSV: K7AAP9XF4UJQ3HZF4WPY)

01 02 17 – Contra Incendis (SEFYCU 2977268; CSV: K7AAP9XHKAVZ793AT9R2)

01 03 – Plec de Condicions

01 03 00 – Plec de Condicions (SEFYCU 2977275; CSV: K7AAP9XJCQ4T4V2K2XDM)

01 04 – Pressupost

01 04 00 – Pressupost (SEFYCU 2977278; CSV: K7AAP9XKC7VLDAERWYUV)

02 Projectes complementaris Planta de Llucmajor

02 01 Línia de Mitja tensió

02 01 00 MT Llucmajor – Memòria (SEFYCU 2977280; CSV: K7AAP9XLADYTNR4XZYV7)

02 01 01 MT Llucmajor – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 02 MT Llucmajor – Annex II Endesa (SEFYCU 2977285; CSV: K7AAP9XNDDMLHMVXHTVR)

02 01 03 MT Llucmajor – Annex II Plànols 1 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977288; CSV: K7AAP9XQQNTMPNCJ4QQM)

02 01 04 MT Llucmajor – Annex II Plànols 2 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 05 MT Llucmajor – Annex II Pressupost – Annex I (SEFYCU 2977305; CSV: K7AAP9XRZN9PPACHPJ4Z)

02 02 Energia Solar

02 02 00 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 1 de 2 (SEFYCU 2977309; CSV: K7AAP9XVJVQZWEDUWX2M)

02 02 01 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 2 de 2 (SEFYCU 2977315; CSV: K7AAP9XVPMJVXZ79YT94)

4. Aprovar definitivament l'estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de FORM de Llucmajor d'acord amb el document Estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de biorresidus de Llucmajor (SEFYCU 3045951; CSV: K7AA REFD KEMQ 42AW YYFQ), signat electrònicament en data 1 de desembre de 2022 per l'autor del projecte, que servirà de base per al reconeixement tarifari de l'empresa concessionària del servei.

5. Aprovar definitivament uns costos fixos d'explotació per valor d'1.005.268,07 €/any i costos variables d'explotació unitaris per valor de 104,46 €/t FORM (descomposts en CV generals per valor de 60,13 €/t FORM, CV combustibles per valor de 3,88 €/t FORM i CV energia per valor de 40,44 €/t FORM), revisables anualment d'acord amb la fórmula de revisió tarifària que es determinarà en la modificació del contracte subscrit amb TIRME, SA relatiu a la gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca (modificació núm. 5).

6. Advertir que el projecte constructiu de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament de Llucmajor no es podrà executar fins que el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca aprovi la modificació del contracte subscrit amb TIRME, SA relatiu a la gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca (modificació núm. 5) per tal d'incorporar el pressupost del projecte al preu del contracte, a més de la resta de modificacions necessàries.

7. Publicar aquest acord al BOIB.

8. Notificar al Sr. T.N.V., qui actua en representació del Sr. J.C.S i Sra. Ll.C.A., a TIRME SA, a l'Ajuntament de Llucmajor, a F.M.T.P, la resposta a les al·legacions que han presentat dins del termini d'informació pública, a la mercantil Transportes Mifluser SL com part interessada per l'acord, i al GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA, la inadmissió de les seves al·legacions, per extemporànies”.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació. Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

 

​​​​​​​No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022)

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot Lacosta