Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 757295
Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 20 de juny de 2022, es va aprovar la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l'increment del preu de l'energia (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

2. D'acord amb l'apartat 5 de la convocatòria, i  dins el termini establert, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica les sol·licituds i la documentació prevista en la convocatòria per part dels autònoms que es relacionen en l'Annex 1 adjunt.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, instructora de l'expedient, han examinat les sol·licituds i han comprovat que els sol·licitants que consten a l'Annex 1 adjunt:

- Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte de convocatòria per la seva naturalesa.

- Han presentat correctament la seva sol·licitud i la documentació dins el termini previst a la convocatòria.

- Estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

- Compleixen amb els requisits  establerts  en la convocatòria d'ajuts.

4. D'acord amb l'apartat desè de la convocatòria d'ajuts, amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a la convocatòria, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005.

5. La quantia de l'ajut proposada per a cada beneficiari, d'acord amb el que s'estableix en el punt quart de la convocatòria d'ajuts, és la que es relaciona en l'Annex 1 adjunt.

6. D'acord amb l'apartat tercer de la convocatòria d'ajuts, hi ha un crèdit disponible per import de 1.125.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 12801G/761C01/47000/00/2202 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent.

7. L'apartat vuitè de la convocatòria d'ajuts, estableix que d'acord amb l'article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts les ha de resoldre motivadament el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la proposta prèvia del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. No obstant això, aquest delega en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular la resolució dels expedients i dels recursos de reposició (BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019).

Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni es tenguin en compte altres fets, al·legacions i proves a banda dels que han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

8. L'apartat 8.3 de la convocatòria d'ajuts, indica que la notificació de les resolucions de concessió i denegació als interessats es farà mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. Pel que fa a les competències per desplegar els programes de suport a l'ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l'Estat, el Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer), per mitjà del qual aquestes competències es varen transferir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), per mitjà del qual la CAIB les va assumir.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), estableix en el seu article 2 punt 4.d, amb relació a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, estableix que les competències de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular són, entre d'altres, la promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; el finançament i suport empresarial; la gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, i la coordinació i gestió de la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable amb l'assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa d'Empreses.

3. Regulen aquests ajuts :

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions (BOIB número 196, de 31 de desembre).

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les Lleis de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

- El Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom, defineix el treball autònom i es contemplen els drets i obligacions dels treballadors autònoms, el seu nivell de protecció social, les relacions laborals i la política de foment de l'ocupació autònoma (BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2007).

- El Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ocupació, estableix que els recursos econòmics per a la realització de les polítiques actives seran gestionades pels serveis públics d'ocupació, que podran desenvolupar els serveis i programes que considerin necessaris, segons l'article 36.3, i gestionar-los mitjançant la concessió de subvencions públiques, contractació administrativa, subscripció de convenis, gestió directa o qualsevol altra forma jurídica ajustada a dret (BOE núm. 255, de 24 d'octubre de 2015).

- Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022).

- Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).

- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l'increment del preu de l'energia (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que regula les disposicions generals sobre procediments administratius.

Per tot això, dict la següent

Proposta de Resolució

Propòs al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l'increment del preu de l'energia, d'acord amb l'apartat quart de la convocatòria dels ajuts, als 9 beneficiaris que figuren a l'Annex 1 adjunt, pels imports individuals que aquest Annex disposa.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 29.200,00 €, a favor dels 9 beneficiaris que figuren a l'Annex 1 adjunt, amb càrrec a la partida pressupostària 12801G/761C01/47000/00/22021 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent,  pels imports individuals que aquest Annex disposa.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 29.200,00 €, a favor dels 9 beneficiaris que figuren a l'Annex 1 adjunt, amb càrrec a la partida pressupostària 12801G/761C01/47000/00/22021 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, pels imports individuals que aquest Annex disposa.

4. Informar als beneficiaris dels ajuts, que l'import concedit queda condicionat a la realització i compliment dels compromisos i obligacions establerts en l'apartat novè de la convocatòria d'ajuts:

- El compliment de les obligacions establertes en l'article 11 del Text Refós de la Llei de subvencions.

- El compliment del deure d'informar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'haguin tingut en compte per concedir la subvenció.

- El desenvolupament i manteniment l'activitat objecte de la subvenció i l'alta en l'I.A.E. i en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, de manera ininterrompuda durant un mínim de 6 mesos des de la concessió de l'ajut.

- El compromís de no simultaniejar l'activitat per compte propi amb cap altra activitat per compte aliè durant un període de 6 mesos des de la concessió de la subvenció.

5. En cas d'incompliment d'algun dels compromisos o obligacions la persona interessada haurà de reintegrar les subvencions percebudes, d'acord amb l'establert en el punt dotzè de la convocatòria dels ajuts i d'acord amb l'establert als articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i la resta de normativa aplicable.

6. Comunicar als beneficiaris que els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al règim del Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia després de l'agressió contra Ucraïna per part de Rússia aprovat per comunicació de la Comissió de 24 de març de 2022 (2022/C 131 I/01).

7. Publicar la present proposta de Resolució i la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2022)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero

Conforme amb la proposta dict Resolució,

Palma, en data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2022)

El director general Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero (Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019. BOIB núm.97/2019)

 

 

ANNEX 1

Beneficiaris dels ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l'increment del preu de l'energia

 

NÚM. EXP.

NIF BENEFICIARI

IMPORT DE L'AJUT

1

SVN_TRANS 629/2022

43206077W

1.200,00 €

2

SVN_TRANS 607/2022

54871008T

1.200,00 €

3

SVN_TRANS 606/2022

43112405D

10.000,00 €

4

SVN_TRANS 555/2022

44326011C

2.400,00 €

5

SVN_TRANS 416/2022

43008708L

3.600,00 €

6

SVN_TRANS 358/2022

43091847J

3.600,00 €

7

SVN_TRANS 328/2022

43154541D

2.200,00 €

8

SVN_TRANS 179/2022

Y7489674Z

1.000,00 €

9

SVN_TRANS 143/2022

43171791D

4.000,00 €

TOTAL

29.200,00 €