Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 758427
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb la implantació de dues unitats d’educació infantil de segon cicle, al centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Francesc d'Assís, de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Ordre de 4 d'abril de 1997 (BOE núm. 105, de 2 de maig) s'autoritzà l'obertura i el funcionament del centre privat d'educació secundària San Francisco de Asís de Manacor, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre va quedar configurat de la manera següent:

Educació infantil de segon cicle: 3 unitats i 75 places escolars

Educació primària: 6 unitats i 150 places escolars

Educació secundària: 4 unitats i 120 places escolars

2. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 2 d'agost de 2005 (BOIB núm. 119, d'11 d'agost) s'autoritzà el canvi de denominació específica del centre privat San Francisco de Asís per la de Sant Francesc d'Assís.

3. El 3 d'abril de 2020 (L13E19246/2020), el senyor Guillem Crespí Sastre, com a representant del CC Sant Francesc d'Assís, de Manacor, va presentar una sol·licitud de modificació de la configuració del centre amb l'ampliació d'una unitat d'educació infantil de segon cicle, que per necessitats d'escolarització els efectes de l'autorització serien, l'inici del curs 2020-2021. També va presentar la llicència d'instal·lació concedida per l'Ajuntament de Manacor.

4. El 10 de novembre de 2020, l'arquitecte del Servei de Centres va emetre un informe desfavorable sobre la sol·licitud i va especificar que la documentació presentada no acreditava que les instal·lacions del centre complissin els requisits establerts per la normativa vigent.

5. En data 11 de novembre de 2020, la cap de la Secció d'Autoritzacions i Registre de Centres comunicà al centre l'informe desfavorable del Servei de Centres.

6. En data 21 d'abril de 2021, el representant del centre va presentar nova documentació per esmenar l'informe de 10 de novembre de 2020.

7. L'1 de desembre de 2021 el representat del centre presentà el compromís d'assolir l'accessibilitat de l'edifici docent, de conformitat amb la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, en un termini de 4 anys.

8. El 17 de març de 2022 el representat del centre presentà el compromís que dia 1 de setembre de 2024 l'ascensor estarà en funcionament.

9. El 22 de març de 2022, l'arquitecte del servei de Centres va emetre un informe favorable condicionat a complir:

- El compromís, en els termes estipulats, signat per realitzar les actuacions i millores descrites al projecte presentat.

- L'actualització del projecte d'activitats de tot el centre i la realització de les mesures correctores que concreti.

- L'informe favorable de visita, al final del període de compliment del compromís subscrit.

10. El 22 d'abril de 2022 el representat del centre presentà una proposta d'accions de millora de les condicions de protecció contra incendis.

11. El 27 de juliol de 2022 el representat del centre va presentar una modificació a la sol·licitud inicial d'ampliació amb una unitat més d'educació infantil de segon cicle per al curs 2022-2023.

12. El 12 d'octubre de 2022 l'arquitecte del servei de Centres va emetre un informe favorable condicionat al compliment del compromís, en els termes estipulats, per realitzar les actuacions i millores descrites al projecte presentat.

13. El 2 de desembre de 2022, la cap de Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració, amb la implantació de dues unitats d'educació infantil de segon cicle, al CC Sant Francesc d'Assís, de Manacor.

14. El 5 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritzava la modificació de la configuració, amb la implantació de dues unitats d'educació infantil de segon cicle, al centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General Sant Francesc d'Assís, de Manacor.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2, de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer , el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats (BOE núm. 52, d'1 de març).

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 5 de desembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la modificació de la configuració, amb l'ampliació de dues unitats d'educació infantil de segon cicle, al centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Francesc d'Assís, de Manacor.

Els efectes de l'autorització de la primera unitat d'educació infantil de segon cicle seran l'inici del curs escolar 2020-2021i els efectes de l'autorització de la segona unitat, l'inici del curs escolar 2022-2023.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07002130

Denominació genèrica: centre privat amb ensenyaments de Règim General Denominació específica: Sant Francesc d'Assís

Titular: Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia.

Domicili: c. Major, 28

Localitat: Manacor

Municipi: Manacor

CP: 07500

 

Ensenyaments autoritzats:

 

Educació infantil de segon cicle: 5 unitats i 92 places escolars

Educació primària: 6 unitats i 150 places escolars

Educació secundària obligatòria: 4 unitats i 110 places escolars

3. Inscriure aquesta autorització al Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de desembre de 2022 El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà