Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 763622
Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de febrer de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 15) l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries.

L'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 també disposa que la meritació de les retribucions corresponents a favor del personal laboral integrat en els col·lectius esmentats requereix, en tot cas, que l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat instrumental motivi la impossibilitat material de la compensació de les hores extraordinàries amb temps de descans.

Aquest Acord s'ha modificat al llarg d'aquests darrers anys mitjançant els acords següents: l'Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2017 (BOIB núm. 30, d'11 de març); el de 17 de novembre de 2017 (BOIB núm. 141, de 18 de novembre); el de 23 de febrer de 2018 (BOIB núm. 25, de 24 de febrer); el de 23 de març de 2018 (BOIB núm. 37, de 24 de març); el de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 46, de 14 d'abril); el de 13 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87, de 14 de juliol); el de 27 de juliol de 2018 (BOIB núm. 93, de 28 de juliol); el de 7 de setembre de 2018 (BOIB núm. 111, de 8 de setembre); el de 14 de setembre de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre); el de 5 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 123, de 6 d'octubre); el de 10 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre); el de 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre); el de 8 de febrer de 2019 (BOIB núm. 18, de 9 de febrer); el de 7 de març de 2019 (BOIB núm. 32, d'11 de març), rectificat per l'Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2019 (BOIB núm. 35, de 16 de març); el de 22 de març de 2019 (BOIB núm. 38, de 23 de març); el de 3 de maig de 2019 (BOIB núm. 61, de 4 de maig); el de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre); el de 3 d'abril de 2020 (BOIB núm. 51, de 3 d'abril); el de 7 de setembre de 2020 (BOIB núm. 155, de 8 de setembre); el de 8 de febrer de 2021 (BOIB núm. 17, de 9 de febrer); el de 23 de desembre de 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre); el de 21 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer); el de 14 de març de 2022 (BOIB núm. 37, de 15 de març); el de 23 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig); el de 4 de juliol de 2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol); el d'1 d'agost de 2022 (BOIB núm. 100, de 2 d'agost); el de 22 d'agost de 2022 (BOIB núm. 111, de 23 d'agost); el de 24 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 138, de 25 d'octubre), i el de 28 de novembre de 2022 (BOIB núm. 155, de 29 de novembre).

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears és una entitat del sector públic instrumental de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, tant legalment com estatutàriament, té per objecte, entre d'altres, ser l'entitat responsable exclusiva de garantir l'abastiment de sang i d'hemoderivats a tots els centres sanitaris, públics o privats, de les Illes Balears. Per complir les finalitats estatutàries, aquesta Fundació disposa, dins la seva plantilla, d'un nombre important de personal d'infermeria que esdevé fonamental per dur a terme les tasques d'extracció, activitat que constitueix l'eix a partir del qual gira el funcionament del Banc de Sang, a més de desenvolupar múltiples funcions de caràcter sanitari en les distintes unitats de la Fundació. Atesa la persistent manca crònica de personal sanitari a les Illes Balears, la direcció mèdica de la Fundació considera indispensable que s'autoritzi la remuneració de les hores extraordinàries del personal d'infermeria.

Segons el que s'ha exposat, i atès que la compensació d'hores extraordinàries de feina amb temps de descans és incompatible amb les necessitats del servei corresponent, es considera oportú modificar l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 per tal d'incorporar-hi el personal titulat en infermeria (graduats, diplomats o titulats equivalents) de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

D'altra banda, en relació amb l'entitat Ports de les Illes Balears, a més del personal d'aquesta entitat que ja està incorporat en l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 (segons la modificació feta per l'Acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2019), es considera convenient incorporar-hi el personal de ports de gestió directa en relació amb els serveis prestats en dies festius que excedeixin el nombre de dies prevists en el Conveni col·lectiu que es troben retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de la retribució complementària d'horari especial.

 

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de 19 de desembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt primer de l'Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries, el qual queda redactat de la manera següent:

- Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.

 

- Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

 

- Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

 

- Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

 

- Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca amb ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

 

- Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.

 

- Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

 

- Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

 

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

 

- Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

 

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

 

- Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

- Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.

 

- Personal responsable de manteniment de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.

 

- Personal de la Fundació per a l'Esport Balear que sigui responsable de dur a terme esdeveniments al Velòdrom Illes Balears.

 

- Personal músic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

 

- Personal de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal auxiliar tècnic de farmàcia de la Residència i Centre de Dia Can Raspalls en relació amb les tasques de suport als serveis de farmàcia de les residències i centres de dia Can Blai i Sa Serra.

b) Personal en relació amb les tasques relatives als serveis de salut mental i amb la tutela de les persones incapacitades judicialment a les Illes Balears.

c) Personal amb la categoria professional de governant/a.

d) Personal que presta serveis en les residències i centres de dia de Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a l'illa d'Eivissa.

e) Personal que presta serveis en les residències i centres de dia Son Güells, Son Tugores i Son Llebre a l'illa de Mallorca.

f) Personal de l'Àrea de Dependència en relació, exclusivament, amb els serveis prestats de valoració del grau de dependència i d'elaboració de les propostes de programes individuals d'atenció (PIA) de les persones dependents, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2022.

 

- Personal laboral de les unitats de maquetació i d'edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que faci de manera presencial tasques de suport a la tramitació d'edictes referits als processos d'estabilització del personal del sector públic, fins al 31 de desembre de 2022.

 

- Personal laboral adscrit al Departament de Coordinació i Modernització de la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dugui a terme tasques de suport relatives a l'actualització del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fins al 31 de desembre de 2023.

 

- Personal laboral de l'Administració autonòmica que intervengui en tasques de suport en el procés electoral de les eleccions de l'any 2023 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

 

- Personal laboral de l'Administració autonòmica en relació amb les tasques de suport a la gestió dels procediments de concessió de subvencions en matèria de conciliació de la vida familiar, laboral i personal que preveu el capítol VII del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

 

- Personal de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears en relació amb les tasques de gestió del fons per afavorir el turisme sostenible, des del 16 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

 

- Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b) Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

c) Personal titulat en infermeria (graduats, diplomats o titulats equivalents), fins al 30 de juny de 2023.

 

- Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents:

a) Personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com pels serveis prestats en dies festius que excedeixin el nombre de dies prevists en el Conveni col·lectiu que es troben retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de la retribució complementària d'horari especial.

b) Personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació i aquelles tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de desembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez