Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11203 - Pàgines 55431-55494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11204 - Pàgines 55495-55524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11205 - Pàgines 55525-55678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories/especialitats de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) i metge/metgessa d’urgència hospitalària (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10910 - Pàgines 55679-55696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació i Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació (subgrups A1 i A2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10911 - Pàgines 55697-55710

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories/especialitats d’Infermeria (subgrup A2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10912 - Pàgines 55711-55731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d’atenció primària, (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10913 - Pàgines 55732-55741

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals d’Arquitecte/arquitecta, Delineant, Enginyer/enginyera superior, Enginyer tècnic/enginyera tècnica industrial i Personal tècnic no titulat (subgrups A1, A2, i C1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10914 - Pàgines 55742-55753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de la funció administrativa (subgrups A1, A2, C1 i C2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10916 - Pàgines 55754-55771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Tècnics/tècniques especialistes i Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria (subgrups C1 i C2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10918 - Pàgines 55772-55791

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories/especialitats de personal facultatiu sanitari (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10934 - Pàgines 55792-55822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Dietista-nutricionista, Fisioterapeuta, Logopeda, Òptic/òptica optometrista, Personal tècnic de grau mitjà, Terapeuta ocupacional i Treballador/treballadora social (subgrup A2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10935 - Pàgines 55823-55856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals d’oficis (subgrups C1, C2 i AP), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10936 - Pàgines 55857-55873

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consta dins l’oferta d’ocupació pública per l’estabilització de personal temporal de 2022

    Número de registre 11183 - Pàgines 55874-55894

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins l’oferta d’ocupació pública per l’estabilització de personal temporal de 2022

    Número de registre 11185 - Pàgines 55895-55911

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11162 - Pàgines 55912-55920

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa especialista en medicina de l'educació física i de l'esport i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11166 - Pàgines 55921-55930

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació del Catàleg de Llocs de treball de les places afectades per l'OPO extraordinària d'estabilització de 2022. Expedient 11702/2022

    Número de registre 11174 - Pàgines 55931-55934

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació de la convocatòria que ha de regir l'oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament d'Alaior. Expedient 11305/2022

    Número de registre 11176 - Pàgines 55935-55938

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia de 30 de novembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir deu places d'operari/a de la brigada municipal de l’Ajuntament de Campos, personal laboral fix de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10470 - Pàgines 55939-55953

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia de 30 de novembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir una plaça de treballador/a social de l’Ajuntament de Campos, personal laboral fix de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10475 - Pàgines 55954-55968

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia de 30 de novembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir una plaça d’encarregat de la brigada municipal de l’Ajuntament de Campos, personal laboral fix de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10488 - Pàgines 55969-55984

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia d’1 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir una plaça d'administratiu/iva, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10523 - Pàgines 55985-55999

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia d’1 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir una plaça de conserge/manteniment, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10540 - Pàgines 56000-56014

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia d’1 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir tretze places de tècnic/a en educació infantil, personal laboral fix de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10541 - Pàgines 56015-56029

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia d’1 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir tres places de mestre/a en educació infantil, personal laboral fix de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10549 - Pàgines 56030-56045

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Resolució de batlia d’1 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Campos, per la qual s’aproven les bases per a la convocatòria per cobrir una plaça de conserge adscrit al centre CEPA SUD, en règim de jornada parcial, personal laboral fix discontinu de l'Ajuntament de Campos, pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10556 - Pàgines 56046-56060

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per a proveir places mitjançant el procediment d’estabilització d'ocupació temporal pel sistema de concurs extraordinari de mèrits pel torn d'accés lliure a la plantilla de personal laboral fix, de tres places de subaltern del Patronat Museu d’Art Contemporani de Eivissa

    Número de registre 11104 - Pàgines 56061-56073

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de secretari/ària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria de l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 11160 - Pàgina 56074

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Correcció errada material de la publicació de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu concurs oposició per cobrir una plaça de treballador/a familiar, personal laboral fixe, de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, pel sistema de concurs oposició, publicada en el BOIB 10 de desembre de 2022, número 160, fascicle 261, Secció II

    Número de registre 11060 - Pàgines 56075-56076

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret d’esmena d’errada material bases d’intèrpret informador/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11161 - Pàgines 56077-56078

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Bases específiques que han de regir els processos selectius pel sistema de concurs oposició de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització temporal de 2021 de l’institut municipal de l’esport (IME) de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11131 - Pàgines 56079-56094

  • AJUNTAMENT DE PALMAPALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, SA

   • Convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir una plaça de personal laboral fix de tècnic de grau superior de la secció jurídica

    Número de registre 11073 - Pàgines 56095-56113

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques i convocatòria per a una borsa d'arquitectes. funcionaris interins

    Número de registre 11123 - Pàgines 56114-56120

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Desistiment del procediment selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 11141 - Pàgina 56121

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 5 places vacants de la categoria de policia local de l'ajuntament de Sa Pobla mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 11154 - Pàgines 56122-56139

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 852/2022 – Bases que regeixen la convocatòria i procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d'auxiliar administratiu, funcionari de carrera, de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, pel sistema de concurs.

    Número de registre 11066 - Pàgines 56140-56152

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 852/2022 - Bases que regeixen la convocatòria i procés selectiu per a la cobertura de 23 places de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, que figuren nomenades en la Base primera, pel sistema de concurs

    Número de registre 11067 - Pàgines 56153-56166

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Correcció error material a la Convocatoria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís.

    Número de registre 11187 - Pàgines 56167-56168