Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

INSTITUT RAMON LLULL

Núm. 757685
Resolució de 15 de desembre de 2022, d’anunci de convocatòries dels processos d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que determina que les administracions públiques convocaran pel sistema de concurs, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, d'acord amb el que preveu l'article 61, apartats 6 i 7, del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1 de la Llei esmentada, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Així mateix, la disposició addicional vuitena de la Llei esmentada estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

Vist que l'article 2 de la Llei autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació pública que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o alguna altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys durant els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, que es proveiran mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, d'acord amb el que determina la Llei.

De conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei, els preceptes continguts en la norma relatius als processos d'estabilització s'estenen a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sens perjudici de l'adequació, si s'escau, a la seva normativa específica.

Vist l'Acord de Govern 119/2017, d'1 d'agost, mitjançant el qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC núm. 7426, de 3 d'agost), i en el marc de la potestat d'autoorganització establert en la norma estatutària (article 3.3.b), la Junta Rectora de data 24 de maig de 2022, a proposta del Consell de Direcció acordada en la sessió de 17 de maig de 2022, ha aprovat, entre d'altres, l'oferta pública d'estabilització del Consorci Institut Ramon Llull en exercici de les previsions de l'article 70 del TREBEP.

Vist que aquesta oferta d'ocupació pública (publicada per Resolució de la Direcció en el DOGC núm. 8678, de data 30/05/2022, amb la difusió corresponent a la resta de diaris oficials de les administracions consorciades) ha estat precedida de la negociació corresponent amb el comitè d'empresa del Consorci Institut Ramon Llull de conformitat amb l'article 37.1.l del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. A aquest efecte, l'entitat i el comitè d'empresa van adoptar per unanimitat l'Acord de 5 de maig de 2022 sobre els criteris generals d'aplicació als processos d'estabilització de l'ocupació de llarga durada.

Atesa la naturalesa laboral dels llocs de treball del Consorci Institut Ramon Llull, l'entitat i el comitè d'empresa han adoptat per unanimitat l'Acord de 30 de novembre de 2022, relatiu als criteris específics per a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, tenint com a referència, especialment, el Conveni col·lectiu propi del Consorci Institut Ramon Llull per al seu personal laboral i la singularitat funcional dels llocs de treball, de naturalesa laboral, a proveir amb caràcter fix (autoritzada per la Direcció General de Funció Pública en data 20/05/2022).

Atès el que disposen el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; l'Acord de Govern 119/2017, d'1 d'agost, mitjançant el qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC núm. 7426, de 3 d'agost); el Conveni col·lectiu de treball del personal de l'Institut Ramon Llull; la singularitat funcional genèrica autoritzada per la Direcció General de Funció Pública en data 20/05/2022; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral (BOE núm. 313, de 30 de desembre), que estableix un nou marc de contractació laboral.

Ateses les facultats conferides als òrgans de govern del Consorci Institut Ramon Llull en la norma estatutària (article 3.3.b), i informada la representació del personal, en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

RESOLC 

—1 Anunciar la remissió expressa a les publicacions de les convocatòries dels processos d'estabilització i els actes de tràmit que se'n derivin en execució de l'oferta pública d'estabilització del Consorci Institut Ramon Llull corresponent a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'entitat (www.llull.cat).

 

Barcelona, 15 de desembre de 2022

El director Pere Almeda i Samaranch