Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 758410
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2023, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa en l'apartat 4 de l'article 69 que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'organitzar periòdicament proves per als més grans de vint anys per obtenir directament el títol de batxiller.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears, modificada per l'Ordre de 27 de febrer de 2018, estableix en l'apartat 1 de l'article 3 que cada curs acadèmic s'ha de dictar una resolució per convocar la prova per obtenir el títol de batxiller per a les persones de més de vint anys. L'apartat 2 de l'article 3 determina que la resolució de convocatòria ha de fixar el termini d'inscripció, el calendari de la prova, els centres educatius on s'ha de fer, l'horari i la durada dels exercicis i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària perquè aquesta es dugui a terme. L'apartat 3 de l'article 3 determina que la resolució de convocatòria ha d'informar dels criteris de qualificació de cadascuna de les matèries, així com del material necessari per fer els exercicis.

Actualment, i segons el que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres té la competència pel que fa a la prova lliure de batxillerat.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'article 35 la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i en l'apartat 2 de l'article 36, la competència en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 36 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i en la disposició final primera de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, dict la següent

 

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria i les instruccions per a l'any 2023 de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i concretar-ne els aspectes organitzatius, d'acord amb l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar els continguts, l'estructura i els criteris de qualificació dels diferents exercicis de la prova i informar del material necessari per dur-los a terme, d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar els models de documents establerts en els annexos 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de desembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Convocatòria i instruccions per a l'any 2023 de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Objecte

Aquestes instruccions tenen per objecte convocar i regular, per a l'any 2023, la prova lliure perquè les persones de més de vint anys puguin obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i concretar els aspectes organitzatius d'aquesta prova.

2. Modalitats convocades

Es convoca la prova segons les modalitats següents:

 1. Arts

 2. Ciències

 3. Humanitats i ciències socials

3. Centres on es farà la prova

La prova es desenvoluparà als centres següents:

 • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).

 • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella; telèfon 971 38 01 66).

 • A Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa (av. d'Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

4. Matèries de la prova

Les matèries de batxillerat corresponents a aquesta convocatòria són les especificades en l'annex 1 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 27 de febrer de 2018.

5. Requisits de les persones participants

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits que s'especifiquen en l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 27 de febrer de 2018.

6. Taxa i termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció

1. La inscripció a la prova d'aquesta convocatòria no està sotmesa al pagament de cap taxa.

2. El termini d'inscripció és del 13 de febrer al 24 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

3. La sol·licitud d'inscripció a la prova s'ha de fer únicament mitjançant el model oficial que apareix en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

4. La sol·licitud d'inscripció amb la documentació requerida es pot presentar de forma telemàtica, d'acord amb les indicacions que es publicaran a la pàgina web del Servei d'Ordenació Educativa.

Igualment es pot presentar per duplicat, als lloc següents:

a) A Mallorca: Servei d'Ordenació Educativa (C. del Ter 16, 4a planta, Polígon de Son Fuster 07009 Palma; telèfon: 971177783)

b) A Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29).

c) A Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (Avinguda de Josep M. Quadrado, 33. 07703 Maó; telèfon: 971369008)

En aquest cas, un dels exemplars de la sol·licitud ha de romandre al lloc on es fa la inscripció i l'altre s'ha de tornar a la persona interessada. 

5. La inscripció s'ha de fer per matèries, des d'un mínim d'una fins a un màxim de set.

7. Documentació que s'ha de presentar en el moment de la inscripció

1. La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 

Una declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat i de no tenir el títol de batxiller (annex 4 d'aquesta Resolució).

2. Així mateix, en el cas d'equivalències i adaptacions d'accés, s'hi ha d'adjuntar, segons correspongui, la documentació següent:

a) Un certificat oficial acreditatiu de l'avaluació positiva de les matèries superades anteriorment, sempre que aquestes no figurin en el GestIB. En el cas que no s'hagi sol·licitat el reconeixement de matèries superades amb anterioritat, s'ha d'entendre que la persona inscrita renuncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria.

b) Un certificat de discapacitat, expedit per l'organisme oficial competent.

8. Publicació de les llistes d'aspirants admesos i exclosos

1. Una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i dins els sis dies hàbils següents, es publicarà a la web del Servei d'Ordenació Educativa la relació provisional de totes les persones que s'han inscrit a la prova, amb la indicació de si estan admeses o excloses. En aquest darrer cas, s'ha d'especificar el motiu d'exclusió.

La direcció de cada centre on s'ha de realitzar la prova també ha de publicar al tauler d'anuncis aquesta relació provisional d'admesos i exclosos.

2. En la relació de persones inscrites s'hi han de fer constar les matèries de les quals els aspirants han manifestat la voluntat d'examinar-se.

3. En el cas de les persones que ho hagin sol·licitat, també s'hi ha de fer constar la informació següent:

 1. Les matèries superades anteriorment.

 2. L'exempció de l'exercici de llengua catalana i literatura II o la sol·licitud d'aquesta exempció.

4. Les persones sol·licitants disposen d'un termini màxim de tres dies hàbils, comptadors des del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar les deficiències que hagin estat la causa de l'exclusió.

5. El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a la seva web, i la direcció de cada centre al tauler d'anuncis, la relació definitiva de persones admeses i excloses en un termini màxim de tres dies hàbils comptadors a partir de la finalització del termini d'esmena.

9. Dates de la prova

La prova tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de març de 2023.

10. Organització horària

1. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de publicar la distribució horària dels exercicis de les diferents matèries a la pàgina web del Servei d'Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest document també s'ha de fer públic al tauler d'anuncis dels centres on es farà la prova.

2. Cada exercici té una durada de 90 minuts. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre les 15.00 i les 21.30 hores.

11. Normes d'execució

La prova s'ha de dur a terme d'acord amb les indicacions següents:

1. Els participants han d'acreditar la seva identitat mitjançant el document nacional d'identitat, el NIE o el passaport.

2. Els presidents dels tribunals han de prendre les decisions oportunes per assegurar el desenvolupament adequat de la prova i resoldre qualsevol incidència. Es comptarà amb el suport de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

12. Tribunals

La constitució, la composició i el nomenament dels tribunals s'han de regir per l'article 9 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 27 de febrer de 2018.

13. Estructura de la prova i continguts

1. La prova s'ha d'organitzar de forma diferenciada segons les modalitats de batxillerat.

2. La prova consta d'un exercici per a cadascuna de les matèries a les quals fa referència l'annex 1 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 27 de febrer de 2018.

14. Matèries superades anteriorment

Poden tenir la consideració de matèries superades anteriorment:

a)Únicament les matèries superades mitjançant la prova lliure realitzada a les Illes Balears en convocatòries anteriors.

b) Les matèries superades en estudis anteriors que siguin equivalents, segons la normativa vigent, a matèries del segon curs del batxillerat actual.

15. Reclamacions

1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació i de qualificació. Les reclamacions, adreçades al tribunal, s'han de presentar per correu electrònic al Servei d'Ordenació Educativa (ordenacio@dgplacen.caib.es) dins els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions, i s'han d'argumentar les raons que motiven la reclamació. A aquest efecte, s'ha d'emprar el model que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

2. Els tribunals, en els dos dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions, han de fer una sessió d'avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades. En cas necessari, es pot comptar amb assessors especialistes que no formin part del tribunal. La decisió presa pel tribunal s'ha de comunicar a la persona interessada en un termini màxim de tres dies hàbils. Si les decisions modifiquen les qualificacions, aquestes modificacions s'han de traslladar a l'acta definitiva, que s'ha de publicar dins el mateix termini a la web del Servei d'Ordenació Educativa i al tauler d'anuncis dels centres on s'ha fet la prova.

3. Contra les resolucions dels tribunals, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de la comunicació de la resolució d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

16. Certificacions

Els secretaris dels centres on s'ha desenvolupat la prova han d'expedir, si així ho sol·licita l'aspirant, un certificat segons l'acta d'avaluació de la prova lliure. En aquest certificat hi ha de constar una relació de totes les matèries, superades i no superades.

Si els aspirants no superen totes les matèries, però n'aproven alguna, mantenen les qualificacions per a convocatòries posteriors.

17. Proposta de títol

Els aspirants que tenguin totes les matèries de la prova superades compleixen les condicions per obtenir el títol de batxiller i el poden sol·licitar a la secretaria del centre on s'ha fet la prova. Aquests centres són els encarregats de trametre les propostes de titulació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

18. Informació per als centres on s'organitza la prova

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'elaborar un calendari d'actuacions perquè els centres educatius puguin fer la prova de conformitat amb aquesta Resolució, el qual es trametrà directament als centres implicats.

19. Coordinació i informació

Totes les accions relacionades amb l'organització i la celebració de la prova objecte d'aquesta convocatòria, així com la informació que es proporcioni als usuaris de tot el que se'n derivi, les coordinarà el Servei d'Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. La informació relativa a aquesta prova es pot trobar a la pàgina web d'aquest Servei.

 

ANNEX 2 Continguts, estructura i criteris de qualificació dels diferents exercicis de la prova i material necessari per dur-los a terme

Matèria: Arts Escèniques II

Continguts de la prova

Bloc 1. Les arts escèniques i el seu context històric.

Bloc 2. L'expressió i la comunicació escènica.

Bloc 3. La interpretació en les arts escèniques: el teatre.

Bloc 4. La representació i l'escenificació.

Bloc 5. La recepció d'espectacles escènics.

Estructura i criteris de qualificació

L'exercici consta dels apartats següents:

 1. Una part pràctica consistent en l'anàlisi dels elements escènics d'un vídeo representatiu de les arts escèniques. Valoració: 4 punts.

 2. Desenvolupament per escrit de la dramatització i l'escenificació d'un text narratiu, un tema o una situació determinada. Valoració: 4 punts.

 3. Desenvolupament d'un tema sobre les arts escèniques i el seu context històric. Valoració: 2 punts.

Matèria: Biologia

Continguts de la prova

Bloc 1. La base molecular i fisicoquímica de la vida.

Bloc 2. Morfologia, estructura i fisiologia cel·lulars.

Bloc 3. La base de l'herència. Genètica molecular.

Bloc 4. Microbiologia i biotecnologia.

Bloc 5. Immunologia.

Estructura i criteris de qualificació

 1. La prova consta de cinc preguntes, tres de les quals són obligatòries, valorades amb 2 punts cadascuna. De les dues preguntes restants, se n'ha de triar una, que tindrà dos apartats valorats amb 2 punts cada un.

 2. Hi haurà una pregunta o un apartat per cada bloc de continguts.

Matèria: Cultura Audiovisual II

Continguts de la prova

Bloc 1. Integració de so i imatge en la creació d'audiovisuals i nous mitjans.

Bloc 2. Característiques de la producció audiovisual i multimèdia en els diferents mitjans.

Bloc 3. Els mitjans de comunicació audiovisual.

Bloc 4. La publicitat.

Bloc 5. Anàlisi d'imatges i missatges multimèdia.

Estructura i criteris de qualificació

L'examinand ha de resoldre qüestions dels tipus següents:

 1. Dues qüestions teòriques (2 punts).

 2. Anàlisi d'un document audiovisual (5 punts).

 3. Anàlisi d'una imatge publicitària (3 punts).

L'enunciat de cada apartat ha d'indicar la valoració corresponent:

 • L'anàlisi del document audiovisual s'ha de fer comentant aspectes com gènere, tipologia de plans, angulació i moviment de càmera, tipus de muntatge, banda sonora, anàlisi del missatge, etc. El fragment es podrà visionar fins a tres vegades durant la prova.
 
 • En les qüestions teòriques l'alumne ha de demostrar el coneixement dels conceptes teòrics de la matèria, i el domini del llenguatge i la terminologia específica propis del món audiovisual.
 • L'anàlisi de la imatge publicitària ha d'abraçar aspectes formals i tècnics i valors de significat. L'alumne ha d'escollir una imatge entre les dues opcions proposades: A o B.

Matèria: Dibuix Tècnic II

Continguts de la prova

Bloc 1. Traçats fonamentals en el pla.

Bloc 2. Polígons.

Bloc 3. Relacions geomètriques. Proporcionalitat i semblança.

Bloc 4. Transformacions geomètriques: homologia, afinitat i inversió.

Bloc 5. Tangències.

Bloc 6. Corbes planes: tècniques i còniques.

Bloc 7. Sistemes de representació.

Bloc 8. Sistema dièdric.

Bloc 9. Sistema axonomètric ortogonal i oblic.

Bloc 10. Sistema cònic.

Bloc 11. Classificació de les normes.

Bloc 12. Vistes i croquisació.

Bloc 13. Acotació.

Estructura i criteris de qualificació

L'examinand ha de resoldre tres problemes dels tipus següents:

 1. Geometria plana o acotació (2 punts).

 2. Sistema dièdric clàssic o directe (4 punts).

 3. Perspectiva axonomètrica (isomètrica, cavallera, etc.) o perspectiva cònica (4 punts).

L'enunciat de cada exercici ha d'indicar la valoració corresponent:

 • L'exercici 1 presenta només una opció a un problema de la part de geometria plana o de la part d'acotació.

 • L'exercici 2 presenta una opció a un problema de la part de sistema dièdric. Només s'ha de resoldre un dels dos sistemes: clàssic o directe.

 • L'exercici 3 presenta dues opcions (A o B). Només se'n pot triar una:

  • Opció A: perspectiva axonomètrica (isomètrica, cavallera, etc.).
  • Opció B: perspectiva cònica.

El format de l'examen, A4, permet que les solucions gràfiques càpiguen totalment en el full.

Materials

A l'exercici de Dibuix Tècnic II, els aspirants han d'aportar obligatòriament llapis i/o portamines de diferents dureses, goma d'esborrar, regles (30 cm), compàs, escaires (25 cm), paral·lex, etc., per fer els dibuixos amb llapis. No poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment poden dur estris de tinta, portamines calibrats de colors i/o una calculadora no programable.

Matèria: Disseny

Continguts de la prova

Bloc 1. El disseny. Història i procés.

Bloc 2. Teoria del disseny.

Bloc 3. Disseny gràfic i comunicació visual.

Bloc 4. Disseny en l'espai.

Estructura i criteris de qualificació

L'exercici presenta dues opcions diferents i l'examinand ha de triar-ne una:

 • Opció A: disseny gràfic i comunicació visual.

 • Opció B: disseny d'objectes i de l'espai.

L'exercici té una estructura pràctica consistent a demostrar la capacitat de generar idees i propostes en projectes de disseny, així com el coneixement i el bon ús del vocabulari específic de la matèria i dels mètodes adequats per al desenvolupament del projecte, explicant els processos, justificant les eleccions i atenent els objectius prefixats i els requeriments de la proposta.

Tots els blocs de continguts hi són implícits.

Materials

Els aspirants han d'aportar els elements següents:

 1. Llapis durs i llapis tous, bolígraf negre, retoladors negres de diferents gruixes.

 2. Escaire, cartabó, regle graduat, escalímetre, paral·lex, plantilles de corbes i compàs.

 3. Tècniques seques per aplicar color: llapis de colors, collage, retoladors, barres de cera dura (tipus Plastidecor), ceres toves (tipus Manley), etc.

 4. Paper DlN A3. Màxim: 5 unitats, que es poden utilitzar per davant i per darrere.

 5. Paper bàsic: paper vegetal, paper pautat, paper blanc DIN A4.

 6. Papers amb diferents textures: cartolines de colors, paper Canson, aquarel·la, Caballo, Geller, etc.

 7. Retalls de revistes classificats per temes: textures, colors, natures, paisatges. Lletres de revistes o catàlegs, classificades per la caixa, el color, la mida, etc.

 8. Tisores, cúter i base per tallar, cola de barra.i

 9. Opcionalment: calculadora (pot ser científica) no programable.

Matèria: Economia de l'Empresa

Continguts de la prova

Bloc 1. L'empresa:

 • L'empresa com a sistema i el seu entorn.

 • L'empresari i les seves funcions.

 • Classificació de les empreses segons la grandària, l'activitat, la zona geogràfica on competeixen, la destinació dels beneficis, la propietat del capital.

 • Tipus d'empreses

 • Objectius de l'empresa.

 • Marc jurídic, legislació mercantil.

 • Responsabilitat social de l'empresa.

Bloc 2. Desenvolupament de l'empresa:

 • Localització de l'empresa.

 • Formes de concentració d'empreses.

 • Les pimes.

 • Les multinacionals.

 • Estratègies d'especialització i diversificació.

Bloc 3. Organització i direcció de l'empresa:

 • L'organització formal i informal en l'empresa.

 • Procés de direcció (planificació, organització, gestió i control).

 • Departament de recursos humans.

 • Funcions de l'empresa.

Bloc 4. La funció productiva:

 • Productivitat i eficiència de la producció.

 • Llindar de rendibilitat o punt mort.

 • Comprar o produir. Llindar de producció.

 • Gestió d'inventaris.

 • Fitxa d'inventaris: PMP i FIFO.

Bloc 5. La funció comercial de l'empresa:

Fases de l'estudi de mercat, anàlisi dels consumidors i segmentació de mercats.

 • El màrqueting. Producte
 • El màrqueting. Preu.
 • El màrqueting. Distribució
 • El màrqueting. Promoció.

Bloc 6. La informació en l'empresa:

- Patrimoni i comptes anuals.

- Marc jurídic, legislació fiscal.

- Elaboració d'un balanç de situació per masses patrimonials.

- Elaboració d'un compte de resultats (pèrdues i guanys).

- Càlcul i interpretació del fons de maniobra.

- Càlcul i interpretació de les ràtios de tresoreria, liquiditat, garantia, disponibilitat, autonomia i qualitat del deute.

Bloc 7. La funció financera:

 • Recursos financers propis.
 • Recursos financers aliens a llarg termini.
 • Recursos financers aliens a curt termini.
 • Càlcul i interpretació del termini de recuperació (payback).
 • Càlcul i interpretació del valor actualitzat net (VAN).
 • Càlcul i interpretació de la taxa de rendiment intern (TIR). La TIR tindrà com a màxim 2 anys.

Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de dues parts:

 1. Part teòrica: consta de cinc preguntes de desenvolupament i se n'han de triar tres. Valoració de cada pregunta: 2 punts.

 2. Part pràctica: s'han de resoldre dos exercicis. Valoració de cada exercici: 2 punts.

Per a la part pràctica és necessari l'ús de calculadora.

Matèria: Física

Continguts de la prova

Bloc 1. Interacció gravitatòria.

Bloc 2. Electromagnetisme.

Bloc 3. Ones.

Bloc 4. Òptica.

Bloc 5. Introducció a la física moderna.

Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de cinc preguntes, amb dos apartats cadascuna. Cada apartat val 1 punt.

Cada pregunta correspon a un bloc dels continguts.

Materials

Es permet usar una calculadora no programable.

 

Matèria: Fonaments de l'Art II

Continguts de la prova

Bloc 1. El Romanticisme. La pintura europea (Friedrich, Géricault, Delacroix i Turner) i la pintura espanyola (Goya).

Bloc 2. El Romanticisme tardà. 1850-1900. Les exposicions universals (torre Eiffel); l'escultura de Rodin; la pintura prerafaelita (D. G. Rossetti i J. E. Millais). Així mateix, s'analitza el moviment Arts and Crafts (William Morris), així com la irrupció de la fotografia (Talbot, Nadar, Daguerre) i el naixement del cinema (Lumière, Méliès, Griffith).

Bloc 3. Les avantguardes. Teoria dels colors i la influència que exerceix en els pintors impressionistes (Cézanne, Monet, Manet, Pissarro, Sisley, etc.); el fauvisme (Matisse); el postimpressionisme de Van Gogh; el cubisme (Gris, Braque i Picasso), i el cartell publicitari (Toulouse-Lautrec). L'estampa japonesa.

Bloc 4. El Modernisme - art nouveau. Estudi de l'arquitectura europea de l'art nouveau; el Modernisme de Victor Horta; el Modernisme català de Gaudí i Domènech i Montaner.

Bloc 5. El surrealisme i altres avantguardes. El surrealisme (Dalí i Miró) i el dadaisme: Marcel Duchamp; el surrealisme al cinema, especialment les primeres obres de Luis Buñuel (Un chien andalou); el cinema expressionista alemany (El gabinet del doctor Caligari, de Wiene).

Bloc 6. La Gran Depressió i l'art d'aquesta època. El còmic europeu (Tintín); el còmic nord-americà (Superman, Batman), i l'obra de Chaplin (Temps moderns). Fotografia de la Gran Depressió: Dorothea Lange.

Bloc 7. La Segona Guerra Mundial. L'art del feixisme i del comunisme. La fotografia de guerra (Robert Capa); l'abstracció escultòrica (Henry Moore), i el cinema clàssic americà: les grans companyies (Warner Bros., United Artists, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer). Els gèneres cinematogràfics: musical, melodrama, western, còmic, de terror, etc. Exemple de western (La diligència, de J. Ford) i de melodrama (Casablanca, de M. Curtiz).

Bloc 8. El funcionalisme i les dècades dels quaranta i els cinquanta. Anàlisi de l'arquitectura funcional: Mies van der Rohe, F. Lloyd Wright, Le Corbusier i la Bauhaus.

Bloc 9. Els anys 1960-1970. La pintura expressionista abstracta (Pollock i Rothko) i l'expressionista figurativa (Bacon).

Bloc 10. Els anys 1980-1990. La postmodernitat arquitectònica: F. Gehry i N. Foster.

Bloc 11. Els anys 2000-2015. Internet com a mitjà de producció i difusió artística.

Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de tres parts:

a)  Fer un comentari i l'anàlisi formal d'una obra. Descripció formal de l'obra i contextualització (moviment artístic, relació de les característiques de l'obra amb les del moviment, etc.). 30 %

b)  Respondre preguntes de resposta breu. 40 %

c)  Relacionar llenguatges i/o moviments artístics. 30 %

Tots els blocs de continguts hi són implícits.

Es valorarà:

 • La capacitat expositiva: l'estructura, la claredat, l'expressió escrita i l'ús de la terminologia pròpia de la matèria.
 • La capacitat d'establir relacions entre obres, artistes, moviments i disciplines artístiques.
 • La capacitat de situar cronològicament artistes, obres i moviments (contextualització).

Matèria: Geografia

Continguts de la prova

Bloc 1. L'espai geogràfic.

Bloc 2. L'espai físic i natural.

Bloc 3. L'espai demogràfic.

Bloc 4. L'espai econòmic.

Bloc 5. L'espai urbà.

Bloc 6. L'espai politicoadministratiu.

Bloc 7. L'espai europeu.

 

​​​​​​​Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de quatre qüestions:

 1. Mapa: l'examinand podrà triar entre dos mapes i contestar les qüestions plantejades. Valoració: 3 punts.

 2. Vocabulari: s'han de triar cinc termes entre els vuit que es proposen. (No s'han de respondre gaire àmpliament, ja que l'espai de resposta és limitat.) Valoració total: 3 punts (0,6 punts per terme).

 3. Dos comentaris guiats sobre un document (text, gràfic, sèrie estadística o mapa temàtic). Cada comentari conté quatre qüestions. Valoració: 2 punts per comentari.

Matèria: Geologia

Continguts de la prova

Bloc 1. Estudi del planeta Terra.

Bloc 2. Minerals: els components de les roques.

Bloc 3. Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques.

Bloc 4. La tectònica de plaques: una teoria global.

Bloc 5. Processos geològics externs.

Bloc 6. Temps geològic i geologia històrica.

Bloc 7. Riscs geològics.

Bloc 8. Recursos minerals i energètics i aigües subterrànies.

Bloc 9. Geologia d'Espanya.

Bloc 10. Geologia de camp.

​​​​​​​Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de cinc preguntes, tres de les quals són obligatòries, valorades amb 2 punts cadascuna. De les dues preguntes restants, se n'ha de triar una, que tindrà dos apartats valorats amb 2 punts cada un.

Hi haurà una pregunta o una part d'una pregunta o d'un apartat per cada bloc dels continguts.

Matèria: Grec II

Continguts de la prova

Bloc 1. Llengua grega.

Bloc 2. Morfologia.

Bloc 3. Sintaxi.

Bloc 4. Literatura.

Bloc 5. Textos.

Bloc 6. Lèxic.

Estructura i criteris de qualificació

L'exercici consta de tres preguntes:

a) Una qüestió obligatòria: text grec per traduir (3 punts) i analitzar sintàcticament (3 punts).

b) Dues qüestions que s'han de triar de les quatre següents:

 • Coneixement morfològic de la llengua grega (2 punts).
 • Etimologies gregues al nostre lèxic (2 punts).
 • Literatura grega (2 punts).
 • Pervivència de la cultura clàssica (2 punts).

Materials

Es permet l'ús d'un diccionari bilingüe.

 

​​​​​​​Matèria: Història de la Filosofia

Continguts de la prova

Bloc 1. La filosofia antiga i medieval.

Bloc 2. La filosofia moderna.

Bloc 3. La filosofia contemporània.

Estructura i criteris de qualificació

 1. Comentari de text (context històric, social i cultural; identificació del tema i de la tesi o les tesis del text; establiment d'algun tipus de relació amb algun autor o sistema filosòfic del temari; valoració crítica a mode de conclusió). Valoració: 5 punts.

 2. Pregunta teòrica sobre un dels autors, sistemes filosòfics o corrents que conformen el contingut teòric de la matèria. (S'ha de triar una opció entre dues de possibles.) Valoració: 2,5 punts.

 3. Comparació entre dos autors, sistemes filosòfics o corrents filosòfics. S'oferirà la possibilitat de triar un element de la relació, entre dues opcions. Valoració: 2,5 punts.

Es podrà descomptar fins a 1 punt de la qualificació per acumulació d'errades ortogràfiques, sintàctiques o d'expressió escrita.

Matèria: Història de l'Art

Continguts de la prova

Bloc 0. Continguts comuns i terminologia.

Bloc 1. El llegat de l'art clàssic.

Bloc 2. L'art medieval.

Bloc 3. L'art occidental en el món modern.

Bloc 4. L'art contemporani.

Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de quatre preguntes:

 1. Terminologia: s'han d'escriure 10 termes correctes de les 20 definicions proposades. Valoració: 2 punts.

 2. Pregunta temàtica de resposta àmplia del temari, que s'ha de triar entre dues. Valoració: 3 punts.

 3. Comentari d'una imatge, que s'ha de triar entre dues d'obres d'art (arquitectura, escultura i/o pintura). Se n'ha de desenvolupar l'anàlisi tècnica i formal, iconogràfica i contextual, i de l'evolució de l'estil amb models i influències. Valoració: 2,5 punts.

 4. Comentari de la imatge d'una obra d'art (arquitectura, escultura i/o pintura), sense elecció. Se n'ha de desenvolupar l'anàlisi tècnica i formal, iconogràfica i contextual, i de l'evolució de l'estil amb models i influències. Valoració: 2,5 punts.

Les preguntes b, c i d han de fer referència als continguts dels blocs 1, 2, 3 i 4 del temari; el bloc 0 no és objecte específic d'examen, sinó que es desenvolupa transversalment al llarg de la resta dels blocs i de les diferents parts de la prova.

Matèria: Història d'Espanya

Continguts de la prova

Bloc 1. Les arrels de l'Espanya contemporània: des de l'antiguitat fins al segle XVIII.

Bloc 2. L'Espanya del segle XIX.

Bloc 3. L'Espanya del segle XX.

Estructura i criteris de qualificació

L'exercici consta de tres preguntes:

a) Pregunta del bloc 1. Valoració: 3 punts. L'examinand ha de contestar una de les dues preguntes proposades:

 1. Una pregunta teòrica.
 2. Una pregunta teòrica o bé una de pràctica (text o mapa).
 

​​​​​​​b) Pregunta del bloc 2. Valoració: 3,5 punts. L'examinand ha de contestar una de les dues preguntes proposades:

 1. Una pregunta teòrica.
 2. Una pregunta teòrica o bé una de pràctica (text o mapa).

c) Pregunta del bloc 3. Valoració: 3,5 punts. L'examinand ha de contestar, sense possibilitat de triar, la pregunta teòrica proposada.

Matèria: Llatí II

Continguts de la prova

Bloc 1. El llatí, origen de les llengües romàniques.

Bloc 2. Morfologia.

Bloc 3. Sintaxi.

Bloc 4. Literatura romana.

Bloc 5. Textos.

Bloc 6. Lèxic.

Estructura i criteris de qualificació

Les preguntes de l'exercici es distribueixen de la manera següent:

a)  Una qüestió obligatòria: un text llatí d'uns 25-30 mots per traduir (3 punts) i analitzar sintàcticament (3 punts).

b)  Opcions de preguntes per triar (les preguntes que es triïn han de sumar 4 punts en total):

 • Morfologia (2 punts).
 • Sintaxi (2 punts).
 • Expressions llatines (1 punt).
 • Derivats en la nostra llengua de mots llatins (1 punt).
 • Literatura romana i pervivència d'aquesta literatura (1 punt).

Materials

Es permet l'ús d'un diccionari bilingüe.

Matèria: Llengua Castellana i Literatura II

Continguts de la prova

Bloc 1. La varietat dels discursos i el tractament de la informació.

Bloc 2. El discurs literari.

Bloc 3. Coneixement de la llengua.

Estructura i criteris de qualificació

L'examen consta de tres grups de preguntes:

a) El primer grup parteix d'un text o d'un fragment d'un text a partir del qual s'han de desenvolupar tres exercicis:

1. Resum i identificació del tema.

2. Explicació de l'estructura del text.

3. Identificació de la modalitat textual i justificació.

Cadascun d'aquests exercicis té una nota màxima d'1 punt.

Sobre la temàtica del text, o a partir d'aquesta, a mode de comentari crític es proposaran dues qüestions que s'han de desenvolupar per escrit amb un text de fins a cent cinquanta paraules; aquest exercici té una nota màxima de 2 punts.

La nota màxima total d'aquest bloc és de 5 punts.

 

​​​​​​​b) El segon grup està format per tres preguntes sobre coneixement de la llengua (sintaxi, morfologia o semàntica). Aquestes preguntes poden partir de fragments del text proposat en el primer bloc o poden ser independents. Cadascuna d'aquestes preguntes té una nota màxima d'1 punt. La nota màxima d'aquest bloc és de 3 punts.

c) El tercer grup consisteix a desenvolupar per escrit una de les dues qüestions teòriques proposades entre les que conformen els continguts. La nota màxima d'aquest bloc és de 2 punts.

De forma global s'avaluaran l'expressió i l'ortografia, de tal forma que es podran arribar a descomptar fins a 2 punts del total de l'examen; com a norma general es descompten 0,1 punts per cada falta.

Matèria: Llengua Catalana i Literatura II

Continguts de la prova*

Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure.

Bloc 3. Coneixement de la llengua.

Bloc 4. Educació literària.

Estructura i criteris de qualificació

L'examen s'estructura en quatre blocs:

 1. El bloc 1 no és avaluable amb aquesta prova.

 2. Al bloc 2 li corresponen quatre qüestions relacionades amb un text que prèviament s'ha de llegir amb esment. La nota corresponent a aquest bloc és de 5 punts: entre 1 i 1,5 punts per qüestió, segons els objectius, lligats a la comprensió i a l'anàlisi textuals i a l'expressió escrita.

 3. Al tercer bloc li corresponen dues preguntes, valorades amb 1 i 2 punts. Preferentment, la primera ha de tenir algun tipus de relació amb el text que s'ha llegit. A la segona, i sisena de l'exercici, s'ha de triar entre dues propostes (a o b) referides al contingut del bloc. Aquest apartat, per tant, s'avalua amb 3 punts.

 4. Al quart bloc li corresponen dues opcions (a i b) sobre literatura, i se n'ha de triar una. És la pregunta setena en el conjunt de l'exercici i es valora amb 2 punts.

L'ortografia s'avaluarà de forma general i es poden arribar a descomptar fins a 2 punts del total.

*D'acord amb el currículum LOMCE de segon de batxillerat.

Matèria: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Continguts de la prova

Bloc 1. Àlgebra.

Bloc 2. Anàlisi.

Bloc 3. Probabilitat i estadística.

Estructura i criteris de qualificació

L'estructura de la prova és la següent:

 1. Sis problemes, dels quals l'examinand n'ha de triar i desenvolupar quatre.

 2. Valoració: 2,5 punts per problema. La nota serà la suma de les puntuacions obtingudes a cada problema.

 3. Els problemes poden tenir apartats diferents; la puntuació de cada apartat es donarà a l'enunciat de l'examen.

 4. Hi haurà dos problemes per a cada un dels tres blocs assenyalats anteriorment.

L'examinand ha de raonar o explicar el perquè de totes les respostes. Es valorarà la correcció i la claredat en el llenguatge emprat per l'examinand en la redacció de les respostes. Els errors de càlcul es penalitzen, especialment els que portin a resultats incoherents o absurds.

Només es permet utilitzar calculadores no programables. No s'autoritza l'ús de les que duguin informació emmagatzemada.

Materials

Es permet l'ús d'una calculadora no programable.

Matèria: Matemàtiques II

Continguts de la prova

Bloc 1. Àlgebra lineal.

Bloc 2. Geometria.

Bloc 3. Anàlisi.

Estructura i criteris de qualificació

L'examen consta de quatre preguntes: les dues primeres no tenen opcions per triar, i en el cas de la tercera i la quarta es pot triar una de les dues opcions proposades.

Hi ha una pregunta d'àlgebra lineal, una de geometria i dues d'anàlisi. Cada pregunta es valora amb 2,5 punts.

Es tindrà en compte la claredat en les respostes, així com l'explicació acurada del raonament fet.

Materials

Es pot utilitzar una calculadora no programable.

Matèria: Primera Llengua Estrangera (Anglès)

Continguts de la prova

Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar. (No avaluable amb aquesta prova.)

Bloc 2. Llegir i escriure.

Bloc 3. Coneixement de la llengua.

Bloc 4. Aspectes socioculturals i consciència intercultural.

Estructura i criteris de qualificació

L'estructura de la prova és la següent:

a) Bloc 1: Reading (3 punts)

 1. Dues preguntes obertes de comprensió lectora global (0,5 punts x 2).
 2. Entre dues i quatre preguntes tancades (true/false o multiple choice) (1 punt).
 3. Una activitat de resposta tancada de fonètica. (S'ha de triar el so adequat o descartar la paraula que sona diferent.) (0,5 punts x 2).

b) Bloc 2: Use of English (4 punts)

Deu preguntes o activitats curtes (domini de vocabulari, estructures gramaticals i ús d'idioms i phrasal verbs). S'hi poden incloure activitats de resposta tancada (multiple choice) (0,40 punts x 10).

c) Bloc 3: Writing (3 punts)

S'ha de triar una de les opcions ofertes, a o b, i s'ha de redactar un text escrit o redacció de 150 paraules (màxim: 175 paraules) en forma d'article d'opinió, text d'argumentació, text narratiu, carta formal o currículum:

 1. Lèxic i estructures correctes: 1 punt.
 2. Bona estructuració del text (cohesió i coherència): 1 punt.
 3. Creativitat personal: 1 punt.

Matèria: Química

Continguts de la prova

Bloc 1. Estructura atòmica i classificació periòdica dels elements.

Bloc 2. L'enllaç químic i propietats de les substàncies.

Bloc 3. Cinètica i equilibri químic.

Bloc 4. Reaccions de transferència de protons.

Bloc 5. Reaccions de transferència d'electrons.

Bloc 6. Química del carboni. Estudi d'algunes funcions orgàniques.

Estructura i criteris de qualificació

La prova consta de cinc preguntes, amb dos o tres apartats cadascuna. Cada apartat val 1 punt, en el cas que n'hi hagi dos, o 0,6, 0,7 i 0,7, en el cas que n'hi hagi tres.

Tipus de continguts:

 1. Resolució de problemes.

 2. Qüestions breus de raonament, descripció o formulació.

Materials

Es permet l'ús d'una calculadora no programable.

Documents adjunts