Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 755748
Modificació relació del lloc treball plaça educadora escoleta municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Modificació relació del lloc treball plaça educadora escoleta municipal

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2022, va adoptar i aprovar per unanimitat, entre d'altres el següent acord:

Primer.- Aprovar la modificació del lloc de treball i l'annex econòmic de personal mitjançant l'adequació retributiva de caràcter excepcional i singular consistent en incrementar les retribucions.

Segon.- Aprovar la modificació del lloc de treball i l'annex econòmic de personal mitjançant l'adequació retributiva de caràcter excepcional i singular consistent en establir una nova retribució.

Tercer.- Aprovar la valoració que s'ha realitzada dins la proposta de la relació de llocs de treball.

L'esmentada modificació estarà exposada al públic en la secretaria de l'Ajuntament durant quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació del present anunci al Boib, durant els quals, les persones legitimades, podran examinar-ho i presentar contra el mateix les reclamacions que considerin convenients, tal com disposa l'article 169 del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si dins aquest termini i en la forma escaient no es presenta cap reclamació.

 

Santa Eugènia, 14 de desembre de 2022

El batle

Joan Riutort Crespí