Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 763570
Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que «les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal […]». D'altra part, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, determina, en l'article 47.1, que «constitueix l'oferta pública d'ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària […]».

L'article 85 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en el primer punt, que l'ingrés a la funció pública docent com a funcionari de carrera s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, amb el que estableix aquesta mateixa Llei, i amb el que, en el seu desenvolupament, aprovi l'Administració educativa en el marc de les seves competències.

L'article 20.u.1 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, fixa, en relació amb la determinació del nombre de places per a la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, que la taxa de reposició sigui del 120% en els sectors prioritaris. En el punt 3 del mateix apartat u es consideren sector prioritari, entre d'altres, les administracions públiques amb competències educatives per al desenvolupament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en relació amb la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents.

L'article 20.u.7 explica que, per calcular la taxa de reposició d'efectius, el percentatge de taxa màxim autoritzat s'ha d'aplicar sobre la diferència que resulti entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici pressupostari anterior, varen deixar de prestar serveis i el nombre d'empleats fixos que s'hi varen incorporar en l'exercici esmentat, per qualsevol causa, o reingressats des de situacions que no duguin aparellada la reserva de llocs de treball. Afegeix que, a aquests efectes, s'han de computar els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'administració en la qual cessa. Igualment es tindran en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques.

Aquesta delimitació de la legislació bàsica s'ha de completar amb l'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, que estableix el següent:

1. Durant l'any 2022, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2022, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, i d'acord també amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2022, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d'execució que deriven d'ofertes públiques d'ocupació d'anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d'efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d'efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d'ocupació.

 

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

L'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tal les definides en l'apartat 2 de l'article 4 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

En el BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 4 d'abril de 2022 pel qual s'aprova la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, els informes favorables s'han emès per part de la Direcció General de Funció Pública en data 29/11/2022 i per part de la Direcció General de Pressuposts en data 5/12/2022.

El punt 1.g) de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal docent (BOIB núm. 31, de 4 de març) delega en el conseller competent en matèria de funció pública docent la competència per proposar al Consell de Govern l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del personal docent.

Així doncs, és necessari aprovar l'oferta pública d'ocupació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als cossos docents no universitaris per a l'any 2022, encara que, d'acord amb el que estableix l'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, l'execució de les places corresponents a la taxa de reposició ha de desenvolupar-se en un termini improrrogable de tres anys.

Per tot això, i amb acord de la Mesa Sectorial d'Educació en la sessió de 24 de novembre de 2022, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 19 de desembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de 430 places corresponents a la taxa de reposició, en els termes que figuren en l'annex del present Acord.

Segon. Acumular les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 a les que puguin correspondre a exercicis posteriors.

Tercer. Reservar, si escau, el percentatge que determini la normativa bàsica estatal en matèria de funció pública i la normativa autonòmica específica de desplegament, una quota mínima de les vacants objecte de l'oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat.

Quart. Publicar aquest Acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 de desembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX Places del cos d'inspectors d'educació i dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, de mestres, de professors especialistes en sectors singulars de formació professional corresponents a la taxa de reposició

Codi

Cos

Nre. places

510

Inspectors d'educació

1

590

Professors d'ensenyament secundari

118

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

4

594

Professors de música i arts escèniques

5

597

Mestres

292

598

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

10

Total

430