Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 756474
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021, en el BOIB núm.125, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable , amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, han informat desfavorablement sobre la sol·licitud de les subvencions descrites en l'annex,  amb la motivació que també hi figura.

Fonaments de dret

1.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions publiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu NextGenerationEU (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord el motiu que també hi figura.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 15 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

Annex I Llista de beneficiaris proposats per denegar-los la subvenció

 

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG45-1979/2021

08/12/2021

ROTGER ROTGER, DANIEL

***2273**

Incorporació de sistema d'emmagatzematge amb bateries de Liti de capacitat 13,8kWh

El programa d'incentius 5 és per incorporar bateries a instal·lacions existents. S'ha comprovat que la data del registre de la sol·licitud de la subvenció per incorporar emmagatzematge és anterior al registre de la instal·lació d'autoconsum i que per tant, quan es va sol·licitar la subvenció la instal·lació no era existent per la qual cosa no es compleixen els requisits.

NEXTG45-1981/2021

08/12/2021

CARDONA MARTINEZ, NAIHARA

***5273**

Instal·lació FV 9,00 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-407/2022, per import  de 3.000,00 euros que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96 de 26/07/2022.

NEXTG45-1991/2021

09/12/2021

LLADONET ADROVER, BARTOLOME

***1324**

Instal·lació FV 7,00 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 15,4 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té un altre expedient de sol·licitud  pel mateix emplaçament i/o  CUPS (NEXTG45-292/2021) publicat amb anomalies en el BOIB núm. 27 de 19/02/2022.

NEXTG45-1997/2021

10/12/2021

GOMILA JAUME, JOAN

***4101**

Instal·lació FV 10,00 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 18,00 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-498/2022, per import  de 9.300,00 euros que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96 de 26/07/2022.

NEXTG45-2038/2021

13/12/2021

RASSHOFER, FRITZ

****5892*

Instal·lació FV 7,20 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té un altre expedient de sol·licitud  pel mateix emplaçament i/o  CUPS (NEXTG45-2034/2021)

NEXTG45-2109/2021

18/12/2021

PEREZ GUTIERREZ, FRANCISCO MANUEL

***6930**

Incorporació de sistema d'emmagatzematge amb bateries de Liti de capacitat 10 kWh

Segons les bases de la convocatòria només són considerables elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge que no superin una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge front la potència de generació de 2 kWh/kWp.

NEXTG45-2110/2021

19/12/2021

MARTORELL REYNÉS, SANTIAGO

***6660**

Instal·lació FV 3,20 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té un altre expedient de sol·licitud  pel mateix emplaçament i/o  CUPS (NEXTG45-1125/2021) publicat amb anomalies en el BOIB núm. 114 de 30/06/2022.

NEXTG45-2141/2021

21/12/2021

CANYELLES MARQUES, CATERINA

***7066**

Instal·lació FV 5,40 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-264/2022, per import  de 3.000,00 euros que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 139 de 27/10/2022.

NEXTG45-2208/2021

24/12/2021

PIZA GOMILA, ALBERTO

***1053**

Instal·lació FV 4,05 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-869/2022, per import  de 2.430,00 euros que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 134 de 15/10/2022.

NEXTG45-2280/2021

31/12/2021

VAZQUEZ CANO, MANUEL

***9241**

Instal·lació FV 4,50 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-529/2022, per import  de 2.700,00 euros que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96 de 26/07/2022.