Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 758267
Resolució de concessió d’ajuts 22/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren a l'apartat primer d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades a l'apartat primer, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.6 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 151, de 7 de novembre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. Proposta de resolució de concessió de les subvencions del director general d'Esports de data 4 de Novembre de 2022.

Per tot això, dict la següent resolució:

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris següents per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació, i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Núm. expedient

Beneficiari

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Import concedit

ME/2019-2023/317

Club Piragüisme Balear

Piragüisme - Caiac de mar

Campionat d'Espanya Caiac (Cadis)

03-09-22

746,50 €

373,25 €

ME/2019-2023/318

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme - Caiac de mar

Campionat d'Espanya Caiac (Cadis)

03-09-22

1.159,50 €

400,00 €

ME/2019-2023/320

Club Náutico Santa Eulalia

Vela

Copa Federació ILCA4 (Portocolom)

 

23-09-22

451,25 €

451,25 €

ME/2019-2023/322

Club Cliclista Illes Balears

Ciclisme - BTT

Copa Catalana Internacional Sea Otter

24-09-22

523,33 €

261,67 €

ME/2019-2023/323

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Vela

Copa Federació ILCA4 (Portocolom)

 

23-09-22

501,00 €

501,00 €

ME/2019-2023/324

Club Náutico Santa Eulalia

Pesca

Campionat d' Espanya seleccions autonòmiques

(Pasaoa de San Juan)

07-10-22

264,00 €

132,00 €

ME/2019-2023/325

Sporty+

Ciclisme

XIX Volta a Eivissa

07-10-22

227,66 €

126,75 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)