Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 757264
Resolució de correcció d’errades aritmètiques observades a la Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals publicada al BOIB el 13 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021, es va aprovar pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

2. El dia 13 de desembre de 2022 es va publicar proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d'ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l'anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

3. S'ha detectat una errada aritmètica, que afecta a l'Annex 1, referent als Expedients proposats per denegar la subvenció del Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l'anualitat 2022

D'acord amb la redacció original de la resolució, estableix:

NÚM. EXP.

NIF

MOTIU DENEGACIÓ

AUT1 361/2022

45499213S

La persona sol·licitant no consta inscrita en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Segons l'apartat 1.2.1.a) de l'Annex 1 de la convocatòria: «poden ser beneficiàries dels ajuts les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

NÚM. EXP.

NIF

MOTIU DENEGACIÓ

AUT1 261/2022

47405485R

La persona sol·licitant no consta inscrita en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Segons l'apartat 1.2.1.a) de l'Annex 1 de la convocatòria: «poden ser beneficiàries dels ajuts les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

 

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la rectificació de l'errada aritmètica observada a l'Annex 1, referent als Expedients proposats per denegar la subvenció del Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l'anualitat 2022:

On diu:

NÚM. EXP.

NIF

MOTIU DENEGACIÓ

AUT1 361/2022

45499213S

La persona sol·licitant no consta inscrita en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Segons l'apartat 1.2.1.a) de l'Annex 1 de la convocatòria: «poden ser beneficiàries dels ajuts les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat

Hi ha de dir:

NÚM. EXP.

NIF

MOTIU DENEGACIÓ

AUT1 261/2022

47405485R

La persona sol·licitant no consta inscrita en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Segons l'apartat 1.2.1.a) de l'Annex 1 de la convocatòria: «poden ser beneficiàries dels ajuts les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat

2. Publicar aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació d'aquesta Resolució d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/15, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que es consideri pertinent en defensa del seu dret.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2022)

El director general de Promoció Econòmica

Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero