Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 758407
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza l’actualització de les ràtios al Centre singular d’educació infantil de primer cicle CEI Petits, de Sant Antoni de Portmany

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 28 de maig de 2010 (BOIB núm. 86, de 8 de juny) s'autoritzà l'obertura i el funcionament del centre d'educació infantil privat de primer cicle CEI Petits de Sant Antoni de Portmany.

 • Codi de centre: 07014673
 • Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle
 • Denominació específica: CEI Petits
 • Titular: Guarderia Petits, SL
 • Domicili: c. Ramón y Cajal, 54B
 • Localitat: Sant Antoni de Portmany
 • Municipi: Sant Antoni de Portmany
 • CP: 07820

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats

 • 1 unitats de 0-1any i 8 places escolars
 • 2 unitats de 1-2 anys i 26 places escolars
 • 1 unitats de 2-3 anys i 12 places escolars

2. L'1 d'agost de 2020, es publicà el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil. A l'article 10 d'aquest Decret es modificà el nombre màxim d'alumnes per aula: unitat de 0-1 any: 7alumnes, unitat d'1-2 anys: 12 alumnes, unitat de 2-3 anys: 18 alumnes.

3. El 28 d'agost de 2020, la representant del centre va sol·licitar l'actualització de les ràtios del seu centre amb les directius del nou decret, ja que el seu centre té una capacitat limitada a les aules, com a centre singular, i adjuntà els plànols.

4. El 17 de setembre de 2020, l'Institut d'Educació per a la Primera Infància (IEPI) informà que les aules de 0-1 i de 1-2 anys tenen una capacitat de 7 i 24 places escolars respectivament (12 places per unitat) i pel que fa a l'aula de 2-3 anys (per tal de garantir la superfície mínima de 2 m2  per infant) passa a 15 places escolars.

5. El 5 de desembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'actualització de les ràtios al centre singular d'educació infantil de primer cicle CEI Petits de Sant Antoni de Portmany, que serà de 7 places escolars per a la unitat d'0 a 1 anys, 24 places escolars per a les 2 aules d'1 a 2 anys i 15 places escolars per a la unitat de 2 a 3 anys.

6. El  7 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'actualització de les ràtios al centre singular d'educació infantil de primer cicle CEI Petits, de Sant Antoni de Portmany, que serà de  7 places escolars de 0 a 1 anys, 24 places escolars d'1 a 2 anys i 15 places escolars de 2 a 3 anys.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 7 de desembre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici de curs 2021-2022, l'actualització de les ràtios en aplicació del Decret 23/2020 de 31 de juliol, al centre singular d'educació infantil de primer cicle CEI Petits, de Sant Antoni de Portmany.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

 • Codi de centre: 07014673
 • Denominació genèrica: centre singular d'educació infantil de primer cicle
 • Denominació específica: CEI Petits
 • Titular: Guarderia Petits, SL
 • Domicili: c. Ramón y Cajal, 54B
 • Municipi: Sant Antoni de Portmany
 • CP: 07820

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats

 • 1 unitats de 0-1any i 7 places escolars
 • 2 unitats de 1-2 anys i 24 places escolars
 • 1 unitats de 2-3 anys i 15 places escolars*

*En aplicació de la disposició transitòria setena del Text consolidat del Decret 23/2020 pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil i considerant les superfícies útils de les aules, la unitat de 2 a 3 anys autoritzada amb aquesta resolució, no podrà superar la ràtio autoritzada

3. Notificar aquesta Resolució a la titularitat del centre, a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè en prenguin coneixement.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de desembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà