Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 758423
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i de la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Antoni Abat, de Son Ferriol, amb codi de centre 07002701

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 14 d'octubre de 2020 s'autoritzà la modificació de la configuració del Col·legi Privat Concertat Sant Antoni Abat, de Son Ferriol, amb l'ampliació de tres unitats d'educació infantil de segon cicle. El centre va quedar configurat de la manera següent: educació infantil de segon cicle: 3 unitats i 75 places escolars; educació primària: 18 unitats i 450 places escolars; educació secundària obligatòria: 12 unitats i 360 places escolars; programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR): 2 unitats i 30 places escolars; batxillerat: 4 unitats i 140 places escolars (modalitats: Ciències i Humanitats i Ciències Socials); cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG): CFGM de Gestió Administrativa: 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars.

Adscripció administrativa: el cicle formatiu de grau mitjà i el batxillerat queden adscrits a l'IES Son Pacs (codi 07003845).

2. Mitjançant resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2022, s'autoritzà la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia.

3. El 17 d'octubre de 2022, el senyor Andreu Mir Gual, en la seva condició d'apoderat i en representació del Bisbat de Mallorca, titular del CC Sant Antoni Abat, de Son Ferriol, va presentar una sol·licitud  amb NRE GOIBE600086/2022 i GOIBE600095/2022, de 17 d'octubre, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en què sol·licitava la modificació de la titularitat del centre, que fins ara era del Bisbat de Mallorca i que passaria a ser de la Fundación Diocesana Ramon Llull, amb efectes d'1 de novembre de 2022, i la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven. Indicava que les despeses derivades que estaven assignades al NIF del centre R0700385H s'haurien d'assignar al NIF de la Fundación Diocesana Ramón Llull  R0700747I , amb efectes d'1 de gener de 2023.

Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

  • Escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signat pels representants d'ambdues entitats el 5 d'octubre de 2022. La Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 de novembre de 2022 i se subroga en els contractes de feina, relacions laborals, drets i obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca com a titular del centre privat concertat CC Sant Antoni Abat. La clàusula sisena de l'esmentat Acord de cessió indica la sol·licitud a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, de la modificació de  l'expedient comptable derivat del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven i les despeses derivades assignades al NIF del centre R0700385H i que s'han d'assignar al NIF de la Fundación Diocesana Ramón Llull  amb efectes de l'1 de gener de 2023.
  • Escriptura del conveni de cessió de l'immoble amb la relació de la referència cadastral d'aquest, que regula entre les parts els drets i obligacions de cada una de les entitats.
  • Certificat de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb domicili social al carrer Mare de Déu de la Victòria s/n, apareix inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb data 26 de novembre de 2019, amb el número 025025.
  • Certificat de la Cancelleria de la Fundación Diocesana Ramón Llull, en què s'especifica la condició de president de l'Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.
  • L'escriptura de poder del senyor Andreu Mir Gual, atorgat pel president de la Fundación Diocesana Ramón Llull.

4. En data 2 de desembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la titularitat que fins ara era del Bisbat de Mallorca i passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb efectes d'1 de novembre de 2022.

També informà favorablement  sobre la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven de l'actualització de la configuració del CC Sant Antoni Abat, amb efectes de l'1 de gener de 2023.

5. En data 5 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, va proposar l'autorització del canvi de la titularitat del CC Sant Antoni Abat, del Bisbat de Mallorca, a la Fundación Diocesana Ramón Llull amb efectes d'1 de novembre de 2022 i va proposar l'autorització de la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, del CC Sant Antoni Abat i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I amb efectes d'1de gener de2023.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2 de creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de principi d'autorització administrativa, determina que els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 5 de desembre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Antoni Abat, amb codi de centre 07002701, del Bisbat de Mallorca a la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I amb efectes d'1 de novembre de 2022.

2. Autoritzar la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients addicionals que se'n deriven, del CC Sant Antoni Abat, amb el codi 07002701 que estaven assignats al  NIF del centre R0700385H, i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull, R0700747I,  amb efectes d'1 de gener de 2023.

3. Autoritzar que les despeses del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, tindran com a beneficiari un únic NIF que serà el de l'entitat titular Fundación Diocesana Ramón Llull, amb núm. R0700747I, amb efectes administratius d'1 de gener de 2023.

4. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07002701

Denominació genèrica: centre privat concertat amb ensenyaments de règim general

Denominació específica: Sant Antoni Abat

Titular: Fundación Diocesana Ramón Llull (Núm. NIF R0700747I)

Domicili: c. Sant Joan de la Creu, núm. 58

Localitat: Son Ferriol

Municipi: Palma

CP: 07198

 

Ensenyaments autoritzats:

 

Educació infantil de segon cicle: 3 unitats i 75 places escolars.

Educació primària: 18 unitats i 450 places escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats i 360 places escolars.

Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) 2n de l'ESO: 1 unitat i 15 places escolars.

El PMAR de 3r de l'ESO desapareix en aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Aquesta unitat passa a ser del Programa de Diversificació Curricular (PDC de 3r).

Batxillerat: 4 unitats i 140 places escolars (modalitats: ciències i humanitats i ciències socials).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

 GFGM de Gestió Administrativa: 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars.

Adscripció administrativa: els estudis de batxillerat queden adscrits a l'IES Son Pacs (codi: 07003845).

6. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de desembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà