Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 761538
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual se modifica la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de la energia, de data 22 de juny de 2022 (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 23 de juny de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 81 l'Ordre 17/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s'aproven les bases reguladores i  la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de la energia.

El punt cinquè de la convocatòria estableix:

«1. Aquesta convocatòria té assignat un import màxim 2.500.000 euros per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/521BCV/47000/00.

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de la modificació esmentada, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

3. La concessió d'aquestes ajudes se sotmet als requisits i límits establerts en el Marc Temporal aprovat per la Comissió Europea en la Comunicació 2022/C 131 1/01.»

La suma de les sol·licituds presentades que acompleixen els requisits establerts en l'esmentada convocatòria superen de molt l'import de 2.500.000 € assignat.

De conformitat amb l'article 10.2 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2022; el Consell de Govern ha adoptat,  en data 28 de novembre de 2022, l'Acord següent:

Atorgar al conseller de Mobilitat i Habitatge l'autorització per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despersa derivada de l'expedient d'ampliació de crèdit de la convocatòria d'ajuts per a les persones jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per fer frot a les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia (BOIB num. 81, de 23 de juny de 2022), per un import d'1.916.818 €, amb càrrrec a la partida pressupostària  25201 521BCV 47000 00.

Atès que les disponibilitats pressupostàries ho han permès, previ Acord favorable del Consell de Govern, amb Informe de fiscalització prèvia favorable de data 16 de desembre, s'ha incorporat a la partida pressupostària  25201/521BCV/47000/00 l'import d'1.916.818 €, per així poder concedir les subvencions que pertoquin fins exhaurir el nou import màxim.

Per tant, pertoca modificar el punt cinquè. 1 de la convocatòria i establir que el pressupost màxim de la mateixa és de 4. 416.818 €. 

Resolució

Modificar el punt cinquè. 1 de la convocatòria d'ajuts per a les persones  jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia, que queda redactat de la següent manera:

1. Aquesta convocatòria té assignat un import màxim 4.416.818 euros per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/521BCV/47000/00.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 16 de desembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribes