Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 751407
Bases reguladores i la convocatòria, per procediment de concurrència no competitiva, d’ajuts destinats a subvencionar bons descompte a les empreses del municipi de Sencelles

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sencelles, en sessió celebrada l'11.11.2022, aprovà l'acord que a continuació es transcriu:

“Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria, per procediment de concurrència no competitiva, d'ajuts destinats a subvencionar bons descompte a les empreses del municipi de Sencelles.

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB, per vint dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA, PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, D'AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR BONS DESCOMPTE A LES EMPRESES DEL MUNICIPI DE SENCELLES.

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment i les condicions per atorgar subvencions en règim de concessió directa per raó d'interès públic, social i econòmic, denominades “bons descompte”, realitzades per l'Ajuntament de Sencelles a manera de disposicions dineràries a favor d'empreses del municipi de Sencelles.

Aquestes empreses han de desenvolupar activitats econòmiques del sectors de comerç a la menuda o del sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries).

S'han d'atorgar unes quantitats determinades a cada un dels Establiments amb la finalitat que els Establiments beneficiaris puguin aplicar descomptes als seus clients amb l'objectiu d'incrementar la demanda del sector serveis del municipi de Sencelles.

2. Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, l'activitat de les quals es trobi recollida, en la data de declaració de l'estat d'alarma, dins els epígrafs de l'IAE següents:

a. Línia de comerç:

6155

Com. Eng. D'obres d'art

641

Comerç a la menuda de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

645

Comerç a la menuda de vins i begudes de totes classes

6511

Comerç a la menuda de productes tèxtils, confeccionats per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria

6512

Comerç a la menuda de tota classe de peces per al vestit i tocat

6513

Comerç a la menuda de llenceria i cotilleria

6514

Comerç a la menuda d'articles de merceria i paqueteria

6515

Comerç a la menuda de peces especials

6516

Comerç a la menuda de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses maletes i articles de viatge en general

6517

Comerç a la menuda de confeccions de pelleteria

6523

Comerç a la menuda de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal

6524

Comerç a la menuda de plantes i herbes en herbolaris

6531

Comerç a la menuda de mobles (excepte els d'oficina)

6532

Comerç a la menuda de material i aparells elèctric, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com de mobles de cuina

6533

Comerç a la menuda d'articles de parament, ferreteria, ornament, regal o reclam, incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics

6534

Comerç a la menuda de materials de construcció i d'articles i mobiliari de sanejament

6535

Comerç a la menuda de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet, mosaic, cistelleria i articles de suro

6536

Comerç a la menuda d'articles de bricolatge

6539

Comerç a la menuda d'altres articles per a l'equipament de la llar NCOP

6541

Comerç a la menuda de vehicles terrestres

6542

Comerç a la menuda d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres

6543

Comerç a la menuda de vehicles aeris

6544

Comerç a la menuda de vehicles fluvials i marítims de vela o motor i esportius

6545

Comerç a la menuda de tota classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)

6546

Comerç a la menuda de cobertes, bandes o safates i cambres d'aire per a tota classe de vehicles

656

Comerç a la menuda de béns utilitzats, com mobles, peces i estris ordinaris d'ús domèstic

657

Comerç a la menuda d'instruments musicals en general així com dels seus accessoris

6591

Comerç a la menuda de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets per a col·leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts, o en col·leccions, fòssils, insectes, closques, plantes i animals dissecats

6592

Comerç a la menuda de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina

6594

Comerç a la menuda llibres, diaris, revistes

6595

Comerç a la menuda art. Joieria, rellotgeria, bijuteria

6597

Comerç a la menuda llavors, adobs, flors, plantes

6599

Comerç a la menuda altres prod. Ncop.

6612

Comerç a la menuda en hipermercats

6622

Comerç a la menuda tot tipus d'art. En altres locals

861*

Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes similars

9721*

Serveis de perruqueria de senyora i senyor

9722*

Salons i instituts de bellesa i gabinets d'estètica

973*

Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies

*Només es poden fer els descomptes per productes.

b. Línia de restauració:

6711

Restaurants de cinc forquetes

6712

Restaurants de quatre forquetes

6713

Restaurants de tres forquetes

6714

Restaurants de dues forquetes

6715

Restaurants d'una forqueta

 

6721

Cafeteries de tres tasses

6722

Cafeteries de dues tasses

6723

Cafeteries d'una tassa

6731

Bars de categoria especial

6732

Altres cafès i bars

 

3. Despeses subvencionables

S'estableixen dues línies subvencionables: comerç, restauració.

3.1 Línia 1: comerç

S'estableixen descomptes de 5 € per compres superiors a 20 €. Tots els establiments que s'hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 5 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 20 €. Aquests descomptes s'han d'aplicar de forma correlativa fins que s'esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L'import màxim per sol·licitant és de 7.500 €.

3.2. Línia 2: restauració

 1. Restaurants: s'estableixen descomptes de 10 € per consumicions superiors a 40 €. Tots els establiments que s'hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes e 10 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 40 €. Aquests descomptes s'han d'aplicar de forma correlativa fins que s'esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L'import màxim per sol·licitant és de 7.500 €.
 2. Bars i cafeteries: s'estableixen descomptes de 5 € per consumicions superiors a 20 €. Tots els establiments que s'hi hagin adherit i compleixin els requisits han de rebre la mateixa quantitat de doblers per aplicar descomptes de 5 € a la clientela que efectuï compres de productes iguals o superiors a 20 €. Aquests descomptes s'han d'aplicar de forma correlativa fins que s'esgotin, sense poder fer discriminació alguna per client. L'import màxim per sol·licitant és de 7.500 €.

4. Requisits de les persones sol·licitants

Les persones o entitats interessades han de complir els requisits següents: 

 1. Ha de tenir el domicili fiscal o el centre de treball al municipi de Sencelles.
 2. Ha d'estar d'alta en l'impost d'activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l'estat d'alarma.
 3. La persona que representi legalment l'entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d'estar facultada per actuar en nom de l'entitat.
 4. Ha d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals , autonòmiques i estatals, en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
 5. Ha d'haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Sencelles, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

5. Període subvencionable i quantia

1. El període subvencionable és el comprès entre el 1 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023,  ambdós inclosos. 

2. El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció es de 15.000 euros, consignats  a l'aplicació pressupostària  05.433.22699 i repartits de la manera següent: 

 1. Línia 1: 7.500 €
 2. Línia 2: 7.500 €

3. Si el crèdit pressupostari d'una línia no s'esgota, s'ha de traspassar a altres línies.

4. En cas que l'import total sol·licitat per totes les persones interessades sigui major que el crèdit disponible, l'import a concedir s'ha de prorratejar de manera proporcional.

6. Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases. Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

2. Els models normalitzats, les bases i la resta de documentació associada a l'expedient han d'estar disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament de Sencelles.

3. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir les obligacions i els deures que se'n deriven.

4. Només s'ha d'atendre una sol·licitud per empresa (persona física o jurídica)i activitat econòmica afectada, independentment que realitzi més d'una activitat econòmica o que disposi d'un o més establiments o locals per exercir-la o les activitats. Si diverses persones físiques o jurídiques comparteixen el mateix establiment, només una pot optar a l'ajuda.

5. Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit, mitjançant el model normalitzat que s'adjunta a aquestes bases (annex 1) i dirigides a la Batlia, i han d'anar acompanyades de la documentació indicada en la base següent.

Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques han de presentar la sol·licitud de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sencelles (https://sencelles.sedelectronica.es). Tota la documentació i la informació relativa a aquesta convocatòria s'han de publicar al a pagina web municipal (www.sencelles.cat) .

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), estan obligats a presentar la documentació a través de mitjans electrònics els subjectes següents:

 1. Les persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Les persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria en l'exercici de l'activitat professional esmentada.
 4. Les persones que representin a una altra d'interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Les sol·licituds també es poden presentar de forma presencial al Registre General de l'Ajuntament de Sencelles o a través de qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Documentació a  aportar amb la sol·licitud

1. S'ha de presentar la documentació relativa a l'empresa sol·licitant (segons escaigui) que es detalla a continuació:

 1. Fotocòpia del CIF de l'empresa o DNI/NIE (autònoms o autònomes).
 2. Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant.
 3. Poder de representació de la persona signant de la sol·licitud, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.
 4. Representació per realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits del procediment.
 5. En el cas de societats o ens sense personalitat jurídica, escriptura pública o contracte privat de constitució de l'entitat, i fotocòpia de l'escriptura del poder de representació suficient de qui actuï en nom seu, quan es tracte de persones jurídiques.
 6. Titularitat de compte bancària (Annex 4), en cas de no haver presentat cap factura amb anterioritat a l'Ajuntament.
 7. Declaració responsable (Annex 2).
 8. Autorització de consulta de dades per part de l'òrgan gestor dels requisits amb la Tresoreria Municipal (annex 3).

8. Procediment, resolució i pagament de la subvenció

1. El Procediment de concessió s'ha de tramitar en règim de concurrència no competitiva, segons el que estableix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

La gestió de les ajudes que preveu aquesta convocatòria s'ha de subjectar als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com a l'eficàcia en el compliment d'objectius i l'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

2. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta convocatòria és la Junta de Govern Local, amb l'assessorament d'una comissió tècnica, la qual ha d'instruir els procediments i comprovar el compliment dels requisits exigits en aquetes bases i en la convocatòria.

La Comissió Tècnica està formada pels membres següents:

 • El batle, o el regidor o la regidora en qui delegui.
 • La secretària interventora, o el funcionari o la funcionària en qui delegui.
 • El tècnic del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sencelles.
 • Una vegada realitzades lesa actuacions anteriors, l'òrgan instructor ha d'emetre un informe, amb la totalitat o amb un número determinat de les sol·licituds presentades, en el qual s'han d'indicar:
 • Les sol·licituds que s'han d'estimar: s'hi ha d'incloure una relació de les persones beneficiàries i de les quanties de les subvencions corresponents a cadascuna d'elles, i s'hi ha d'indicar que, de la informació disponible, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per se admeses a la convocatòria.
 • Les sol·licituds que s'han de desestimar: s'hi ha d'indicar les causes.

Les subvencions s'han de concedir a totes les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la convocatòria, sense que sigui necessari realitzar una comparació i una prelació de sol·licituds presentades en un moment concret i únic del procediment. En cas que l'import total sol·licitat per totes les persones interessades sigui major que el crèdit disponible, l'import a concedir s'ha de prorratejar de manera proporcional entre totes les persones sol·licitants amb dret a l'ajuda, segons l'import de subvenció que els hagués hagut de correspondre.

3. Una vegada realitzat l'informe anterior, aquest s'ha d'elevar a la Junta de Govern Local, que l'ha d'examinar juntament amb els expedients remesos, i ha d'elaborar la proposta detallant la quantitat que s'ha de concedir (en el cas de ser l'informe favorable) o indicant les causes per les qual es desestimen.

Aquesta proposta de resolució provisional, que ha d'estar motivada degudament, s'ha de publicar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sencelles. Si no figuren en el procediment ni es tenen en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les adduïdes per les persones interessades, s'ha de prescindir del tràmit d'audiència i la proposta de resolució formulada ha d'esdevenir definitiva.

En cas contrari, s'ha de donar audiència a les persones interessades perquè, en el termini de deu dies hàbils, presentin les al·legacions que estimin pertinents. Si no es formules al·legacions, la proposta de resolució ha d'esdevenir definitiva i, en cas contrari, s'ha de realitzar una nova proposta de resolució, que s'ha d'elevar a l'òrgan competent, amb la resolució de les al·legacions presentades, la relació de sol·licitants i la quantia concedida.

4. L'òrgan competent per resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió ha de determinar la quantia concedida i ha d'incorporar, si escau, les condicions i les obligacions a les quals està subjecta la persona beneficiària.

Aquesta resolució definitiva s'ha de notificar a les persones beneficiàries mitjançant un anunci publicat en la pàgina web de l'Ajuntament de Sencelles. Els terminis per interposar recursos s'han de comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Així mateix, no es podrà realitzar el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Administració Tributària de les illes Balears i hisenda local)i amb la Seguretat Social, és a dir, si és deutora per resolució de procedència de reintegrament. 

5. El pagament d'aquestes subvencions s'ha de realitzar en un pagament únic a cada persona beneficiària per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 

6. La persona sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a l'ajuda en qualsevol moment i mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament. La corporació ha de dictar una resolució per expressar les circumstàncies que hi concorren, indicant-hi els fets produïts i les normes legals aplicables.

9. Obligacions de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries tenen les obligacions establertes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

2. Així mateix, les persones beneficiàries poden presentar la renúncia a la subvenció en qualsevol moment previ a la justificació i, en aquest cas, han de reintegrar les quantitats que hagin percebut, si s'escau.

3. Als tiquets de compra o a les factures a les quals s'apliquin els descomptes de l'Ajuntament, hi haurà d'aparèixer com a concepte “Descompte Aj. Sencelles”, a més dels productes comprats pel client, el número de la factura o tiquet, l'establiment, al data de la compra i l'import. Els tiquets de compra o les factures s'han d'ajustar a la normativa vigent.

4. Els establiments s'han de comprometre a aplicar aquests descomptes de forma correlativa a la clientela que efectuï compres de productes per un import igual o superior a l'indicat en el punt 3 d'aquestes bases i a no efectuar cap tipus de discriminació.

10. Justificació de les obligacions

1. El termini per justificar aquesta subvenció és del  1 d'abril de 2023 a 30 d'abril de 2023, ambdós inclosos, durant el qual s'han de presentar, en el Registre de l'Ajuntament, la memòria i el compte justificatiu simplificat (annex 5) i una còpia de les factures o tiquets.

2. L'Ajuntament de Sencelles pot requerir la persona beneficiària a presentar la documentació que consideri oportuna en el termini que es fixi en el requeriment.

11. Comptabilitat amb altres subvencions

1. Aquesta línia d'ajudes és compatible amb ajudes, subvencions, ingressos o recursos que altres administracions o ens públics o privats puguin posar en marxa, sempre que no es percebi més subvenció que l'import de les despeses subvencionables. En aquest cas, s'ha de posar en marxa un procediment per reintegrar l'excés subvencionat, segons el procediment que estableix la Llei general de subvencions.

2. La persona sol·licitant de la subvenció ha de declarar, en la memòria justificativa, totes les ajudes que hagi sol·licitat o obtingut, per a la qual cosa s'ha d'atendre al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la Llei general de subvencions.

 

12. Incompliments

L'incompliment de les condicions que estableixen aquestes bases pot donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu el Reglament regulador de subvencions. També es poden imposar les sancions administratives i exigir les responsabilitats per al comissió de les infraccions administratives que preveu el Reglament esmentat.

13. Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, les dades personals que es facilitin seran tractades per l'Ajuntament de Sencelles (plaça de la Vila, 7, 07140, Illes Balears, tel. 971 87 20 16, ajuntament@ajsencelles.net), responsable del tractament. 

La finalitat del tractament és tramitar i gestionar la convocatòria de subvencions per atenuar l'impacte econòmic de la Covid-19 en el municipi de Sencelles.

La licitud per tractar les dades de caràcter personal obtingudes, tant en els formularis com en la documentació que s'hi pugui adjuntar, es base, d'una banda, en l'article 6.1.a del Reglament general de protecció de dades, sobre el consentiment de la persona interessada (autorització per consultar dades tributàries), i, d'una altra banca, en l'article 6.1.c, sobre el compliment d'una obligació legal, i l'article 6.1.e, sobre el compliment d'una missió realitzada en interès públic segons la normativa següent:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les dades sol·licitades són les necessàries per tramitar correctament la sol·licitud. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la Base Nacional de Subvencions, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a d'altres administracions que puguin estar relacionades amb la subvenció, així com a les entitats bancàries per abonar la subvenció, si escau. Per altra part, no se'n preveuen transferències a països tercers o organitzacions internacionals.

Les dades personals s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Així mateix, hi és d'aplicació el que disposa la política de gestió documental i d'arxius de l'Ajuntament de Sencelles.

Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres drets, si escau, davant l'Ajuntament de Sencelles (plaça de la Vila, 7, 07140, Illes Balears), indicant a l'assumpte «Protecció de dades», o a través de la seu electrònica (https://sencelles.sedelectronica.es).

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat atesa degudament, la persona afectada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, o a través de la seva seu electrònica <sedeagpd.gob.es>).   

14. Legislació supletòria i interpretació de les bases.

14.1. En tot allò que no regulen aquestes bases s'ha d'aplicar la normativa següent:

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

- Resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin d'aplicació.

14.2. Així mateix, l'òrgan amb facultats per aprovar les bases queda facultat per resoldre totes les qüestions que no preveuen aquestes bases i per interpretar els dubtes que puguin sorgir en la serva aplicació.

15. Publicitat.

El text íntegre d'aquestes bases i la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web municipal.

 

16. Normativa d'aplicació.

En tot el que no regulen aquestes bases és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de subvencions; l'Ordenança municipal de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el que sigui aplicable.

 

Sencelles, 28 de novembre de 2022

El batle Joan Carles Verd Cirer

Documents adjunts