Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 757382
Delegació de competències batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per fer constar que en data 14 de desembre de 2022 el Batle president per Decret de Batlia núm. 2022-1271 ha resolt la delegació de competències, conforme segueix:

«Decret d'Alcaldia

Per trobar-me incurs en causa d'abstenció en el procediment núm. 2570/2022, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  i d'acord a allò que preveu l'article 47 en relació al 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

Delegar en el primer tinent de batle, Sr. Antoni Simó Tomàs Canyelles l'exercici de les competències de Batlia corresponent l'expedient núm. 2570/2022.

El present Decret es publicarà al BOIB i se'n donarà compte a l'interessat.

Ho mana i signa el Batle de sa Pobla, el Secretari en dona fe»

 

Sa Pobla, (signat electrònicament: 16 de desembre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí