Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 758401
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la implantació de l’especialitat de tuba als ensenyaments elementals i professionals de música en el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 5 de juliol de 2017 autoritzà la implantació de les especialitats d'oboè, de fagot i de cant als ensenyaments professionals de Música del Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí (BOIB núm. 88, de 20 de juliol). Així, el centre va quedar autoritzat a impartir les especialitats de música següents: clarinet, flauta travessera, saxòfon, trompeta, contrabaix, guitarra, violí, viola, violoncel, piano, trompa, percussió, trombó, oboè, fagot i cant.

2. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 d'abril de 2019 autoritzà la implantació dels ensenyaments elementals de dansa al Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí (BOIB núm. 62, de 7 de maig). La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021 autoritzà la implantació dels ensenyaments professionals de dansa al Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí (BOIB núm. 118, de 31 d'agost).

3. El 21 de juliol de 2022, el director del Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí va sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la implantació de l'especialitat de tuba als ensenyaments elementals professionals de música.

4. El Servei dels Ensenyaments de Règim Especial va estudiar la viabilitat i la potencial demanda i va explorar l'interès de les famílies i la comunitat educativa vers una possible implantació de l'especialitat de tuba a aquest centre, així es complementaria l'oferta educativa a l'illa d'Eivissa de tots els instruments simfònics.

L'11 d'octubre de 2022, la cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial va emetre un informe favorable a la implantació de l'especialitat de tuba als ensenyaments elementals i professionals , amb efectes del curs 2022-2023.

5. El 2 de desembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la implantació de l'especialitat de Tuba, amb efectes del curs 2022-2023.

6. El 5 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució sobre la implantació de l'especialitat de Tuba, als ensenyaments elementals i professionals de música amb efectes del curs 2022-2023.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'art. 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan. Al punt 3 del mateix article determina que el Govern de les Illes Balears ha de promoure una xarxa de centres públics suficient per cobrir la demanda de la població escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 86, de 9 d'abril).

6. Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOIB núm. 53, del 9 d'abril)

7. Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, del 15 de novembre).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 5 de desembre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar la implantació de l'especialitat de tuba als ensenyaments elementals i professionals de música, al Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí amb efectes de l'inici del curs 2022-2023.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

  • Codi de centre: 07008648
  • Denominació genèrica: conservatori professional de música i dansa
  • Denominació específica: d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí
  • Domicili: avinguda d'Espanya, 15
  • Localitat: Eivissa
  • Municipi: Eivissa
  • CP: 07800

Ensenyaments autoritzats:

Ensenyaments elementals i professionals de Música:

  • Especialitats: clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra, piano, trompeta, viola, violí, violoncel, saxòfon, trompa, percussió, trombó, oboè, fagot, cant i tuba.

Ensenyaments elementals i professionals de Dansa:

  • Especialitat: Dansa Clàssica.

3. Comunicar aquesta Resolució a la direcció del centre i al servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè en prenguin coneixement.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 7 de desembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà