Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 761989
Nomenament alcaldessa accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Alcaldia ha emès en data 15 de desembre, el Decret núm. 2022-4551, que a continuació es transcriu:

“ASSUMPTE: NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL

Atès que he d'absentar-me del municipi de Sant Josep de sa Talaia des del dia 20 de desembre de 2022 fins el 04 de gener de 2023, de conformitat amb l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC:

Que durant els dies 20 de desembre de 2022 fins el 04 de gener de 2023, ambdós inclosos, em substitueixi en totes les meves funcions, la primera tinent d'alcalde, Sra. Pilar Ribas Torres.

Així ho dispòs, que es notifiqui a la Sra. Pilar Ribas Torres, que se'n doni compte en el proper ple a celebrar i es publiqui al BOIB sense perjudici de la seva efectivitat a partir del període abans esmentat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Ángel Luís Guerrero Domínguez.”

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, (signat electrònicament: 16 de desembre de 2022

El batle Àngel Luís Guerrero Domínguez)