Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 758302
Resolució de denegació de subvencions 49/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i no està conforme amb l'atorgament de la subvenció, pels motius que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de Resolució de denegació de la Direcció General d'Esports de data 4 de novembre de 2022.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Denegar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, a les persones o entitats que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució, amb els motius que igualment figuren a l'annex 1.

ANNEX 1 EXPEDIENTS DENEGATS

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Motiu

P/2019-2023/973

Sporty+

Ciclisme - Carretera

Campionat Nacional (Villarreal)

20/05/2022

438,47 €

No aporta la documentació requerida (actes i resultats competició)

P/2019-2023/992

Sporty+

Ciclisme - Carretera

Nacional ( Castelló i Montanyes)

10/06/2022

733,50 €

No aporta la documentació requerida (actes i resultats competició)

P/2019-2023/993

Sporty+

Ciclisme - Carretera

Nacional (Tolosa i Mungia)

18/06/2022

629,06 €

No aporta la documentació requerida (actes i resultats competició)

P/2019-2023/1069

Club Badminton Palma

Bàdminton

Catalunya TOP TTR Blanes (Blanes)

16/07/2022

194,00 €

No ha presentat la documentació requerida (actes i justificants pagaments)

P/2019-2023/1070

Federación Balear de Vela

Vela

Copa Espanya (Castellón)

01/07/2022

0,00 €

Sol·licitud presentada fora termini

P/2019-2023/1076

Federación Balear de Petanca

Petanca

XV Internacional Concello de Vigo

23/07/2022

936,00 €

La competició no és objecte de la convocatòria (no consta en el calendari nacional)

P/2019-2023/1089

Club Voleibol Cide

Voleibol - Voleipltja

Campionat d'Espanya sub 19 (Lorca - Murcia)

14/07/2022

152,52 €

Sol·licitud presentada fora termini

P/2019-2023/1091

Club Nàutic Portitxol

Piragüisme

Campionat d'Espanya Joves Promeses

29/07/2022

0,00 €

No aporta la documentació requerida (actes i resultats competició)

P/2019-2023/1115

Club Marítimo Mahón

Vela

II Trofeo Fhimasa J.M. Alonso Allende (Bilbao)

02/09/2022

471,00 €

La competició no és objecte de la convocatòria (no consta en el calendari nacional)

P/2019-2023/1152

Federación Balear de Vela

Vela

Campionat d'Espanya

04/10/2022

126,19 €

No compleix els requisits establerts a la convocatòria

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports  de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019).