Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

Núm. 757825
Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 22 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del certamen de Disseny del Cartell Commemoratiu dels 40 Anys de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (1983-2023) i se n’estableixen les bases generals i les específiques

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) exerceix funcions relatives a la coordinació i l'impuls d'activitats en matèria de joventut i a la promoció d'accions de dinamització juvenil, com també de l'associacionisme i de la participació dels joves de les Illes Balears en la vida social i cultural.

2. El programa cultural Art Jove, promogut per l'IBJOVE, té com a objectius bàsics fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística. Aquests objectius es plasmen cada any en la convocatòria de diferents certàmens, premis i mostres de vessants artístics múltiples.

3. Els ajuts de la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove, gestionada per l'IBJOVE, estan inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, de conformitat amb l'article 6 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 

4. En data 18 de novembre de 2022, d'acord amb la voluntat del Govern de les Illes Balears, expressada en Consell de Govern de 5 de setembre de 2022 i del certificat de suficiència de crèdit de 14 de novembre del cap de l'`Àrea Econòmica de l'IBJOVE, el director d'aquest organisme va ordenar l'inici del procediment per convocar el certamen de DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (1983-2023) , de conformitat amb la Resolució del president de l'IBJOVE de 15 de febrer de 2018 per la qual es deleguen determinades competències en el director de l'organisme. El 21 de novembre es va emetre l'informe jurídic favorable a la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La promoció i la divulgació de l'obra d'artistes joves és una de les competències atribuïdes expressament a l'IBJOVE, segons estableix l'article 2.2 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut. En concret, la lletra d) d'aquest article li encomana dur a terme activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l'obra de joves artistes i creadors de les Illes Balears.

2. El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Té la consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluable econòmicament que dugui a terme l'Administració a favor d'una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a la realització d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social, o a la consecució d'una finalitat pública.

3. Mitjançant l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

4. La Resolució del president de l'IBJOVE de 15 de febrer de 2018 per la qual es deleguen determinades competències en el director de l'organisme (BOIB núm. 23, de 20 de febrer), en l'apartat 1.b), disposa que s'hi deleguen totes les facultats en matèria de subvencions, incloses les resolucions de convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Aprovar la convocatòria del  certamen de DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (1983-2023), que s'ha de regir per les bases generals i les específiques que es publiquen com a annexos 1 i 2, respectivament.

2.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general d'Infància, Joventut i Famílies en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

El director de l'Institut Balear de la Joventut

Sebastià Lliteres Lliteres

Per delegació del president de l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 23, de 20/02/2018)

 

ANNEX 1

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DEL CERTAMEN DE DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (1983-2023)

1. Objecte de la convocatòria

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar el  certamen de DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (1983-2023) , amb la finalitat de fomentar la participació lliure i eficaç de les persones joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar-ne la creativitat artística.

1.2 El certamen està dotat amb 6.000,00 € (sis mil euros).

1.3 Les condicions específiques, el termini de presentació dels treballs i les normes concretes del desenvolupament del certamen es determinen en l'annex 2 (bases específiques) d'aquesta Resolució.

2. Import i crèdit pressupostari

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 6.000,00 €  (sis mil euros), que aniran amb càrrec als pressuposts de l'Institut Balear de la Joventut per a 2022.

3. Participants

3.1 El programa cultural Art Jove s'adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2023. No està permesa la inscripció de grups.

3.2 Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

3.3 Les obres que es presenten a concurs no poden haver rebut cap altre primer premi en cap certamen, concurs o festival de les Illes Balears, en el moment de la inscripció.

4. Obligacions de les persones beneficiàries

4.1 Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i  l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

4.2 Abans que es formuli la proposta de resolució de concessió de la subvenció, les persones beneficiàries han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant autoritza l'òrgan convocant a obtenir directament els certificats que acrediten que està al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització si aporta un document de denegació i els certificats esmentats.

5. Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

5.1 Les persones interessades que compleixin els requisits generals que determina l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març), així com els requisits específics d'aquest annex, poden presentar les sol·licituds d'acord amb el que disposa aquest apartat.

5.2 El termini per presentar les sol·licituds i la resta de documents que s'esmenten en la convocatòria és des de l'endemà d'haver-se publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24 h del 31 de gener de 2023.

5.3 Les bases, el formulari d'inscripció i la resta de documents que s'esmenten en la convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib), com tam´be al web de l'Institut Balear de la Joventut (http://ibjove.caib.es).

5.4 Les persones interessades poden presentar el formulari d'inscripció i tota la documentació que s'especifica a continuació en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre):

 • Presencialment, a l'Àrea d'Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut, al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010, Palma.
 • Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, adreçat a l'Àrea d'Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut.
 • Telemàticament , al correu artjove@ibjove.net.
 • Telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat, al qual es pot accedir a través de l'enllaç https://rec.redsara.es/registro, amb la sol·licitud específica del procediment adjunta, disponible a la Seu Electrònica de la CAIB, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix un certificat digital o DNI electrònic. 

5.5 La documentació que cal presentar és la següent: 

 • El formulari emplenat degudament.
 • En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del certificat d'empadronament en alguna població de les Illes Balears.
 • Un PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o un servei similar en què hi hagi un PDF que es pugui descarregar i que contengui el seu treball, amb un pes màxim de 300 MB. L'enllaç ha d'estar actiu com a mínim un mes.

L'Àrea d'Art Jove de l'IBJOVE pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

5.6 Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o bé la informació o la documentació aportades són incorrectes o incompletes, l'IBJOVE ha de requerir a la persona interessada que —en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la notificació per correu electrònic— esmeni la falta o presenti els documents preceptius, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si en aquest termini la persona interessada no fa les esmenes corresponents, s'entén que desisteix de la sol·licitud.

6. Instrucció del procediment

L'òrgan instructor és la responsable de l'Àrea d'Art Jove de l'IBJOVE, la qual ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 16 i els següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. En concret, ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per al desenvolupament dels certàmens i premis.

7. Jurat

7.1. El jurat és l'òrgan col·legiat al qual correspon seleccionar les obres i els participants finalistes i guanyadors, com també emetre l'informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

7.2. El director de l'IBJOVE ha de nomenar els membres del jurat mitjançant una resolució.

7.3. El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s'indiquen a continuació.

 • President o presidenta (amb vot diriment en el cas d'empat): la persona que elegeixi l'IBJOVE seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l'àmbit professional o cultural de les Arts Plàstiques, la Il·lustració, la Publicitat o del Disseny Gr``àfic.
 • Vocals: dos professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de les Arts Plàstiques, la Il·lustració, la Publicitat o el Disseny gràfic, sis vocals reconeguts per la seva trajectòria política en el sí del Parlament de les Illes Balears.
 • Secretària (amb veu i vot): la coordinadora del programa cultural Art Jove de l'IBJOVE.

Així mateix, es tindrà en compte, a l'hora de triar els jurats, el criteri de paritat en matèria d'igualtat de `gènere.

7.4. Es considera que hi ha quòrum suficient quan són presents en les reunions del jurat el president o presidenta i la secretària o, si escau, les persones que els substitueixin, i la meitat dels membres, com a mínim. En el cas de vacant, d'absència o de malaltia del president o presidenta, l'ha de substituir la persona del jurat de més edat, però en aquest cas és necessària la presència d'un vocal més perquè hi hagi el quòrum suficient. En el cas de vacant, d'absència o de malaltia de la secretària, l'ha de substituir un tècnic de l'Àrea d'Art Jove o la persona en qui delegui la responsabilitat.

7.5. El veredicte del jurat és inapel·lable. Les decisions s'han de prendre per majoria simple; no cal, doncs, unanimitat a l'hora d'establir el guanyador o els guanyadors de qualsevol certamen.

8. Instrucció del procediment

8.1 L'òrgan competent per resoldre la concessió del premi és el director de l'IBJOVE.

8.2 La concessió del premi  s'ha de resoldre abans de l'1 de març de 2023. Aquest termini es pot modificar en el cas que hi hagi impediments justificats degudament que no permetin complir-lo.

8.3 La resolució de concessió del director ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual dels premis concedits. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el lloc web http://ibjove.caib.es.

8.4 Presentar-se al  certamen implica acceptar el premi que pot correspondre eventualment, llevat que es manifesti expressament el contrari.

9. Pagament i justificació

9.1 Com a justificació per al pagament dels premis és suficient acreditar els requisits establerts en la convocatòria.

9.2 D'acord amb el punt 9.1 d'aquesta convocatòria, amb caràcter general els premis es pagaran íntegrament als beneficiaris, mitjançant una transferència o un taló bancari, una vegada resolta i notificada la concessió i quan s'hagi completat correctament la documentació exigida en l'apartat 5.4 de les bases generals..

10. Altres determinacionsdel que estableix la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

10.1 Els premis establerts en aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l'efecte 

10.2 El fet de presentar-se al certamen suposa implícitament que els autors autoritzen l'Institut Balear de la Joventut a reproduir i publicar la seva imatge i/o el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

10.3 Els guanyadors i els finalistes del certamen rebran un diploma el dia del lliurament dels premis del certamen.

10.4 El director de l'Institut Balear de la Joventut pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament del certamen perquè funcioni correctament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

10.5 En el cas que no es pogués celebrar qualsevol activitat prevista en aquestes bases per la crisi sanitària deguda a la COVID -19 i a les restriccions que se'n puguin derivar en cada moment, aquestes activitats s'organitzarien d'una manera telemàtica. En qualsevol cas, quan les activitats siguin presencials, es garanteix el compliment estricte de les mesures de protecció i aforament dictades en aquell moment per les autoritats sanitàries competents.

10.6 Un cop finalitzat el termini d'inscripció, s'ha de considerar que la participació al certamen no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l'IBJOVE, a proposta de la coordinadora del programa cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d'inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d'un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d'inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s'ha de declarar desert automàticament.

10.7 Quan el participant hagi d'assistir a un esdeveniment programat per Art Jove fora del municipi on resideixi en aquell moment, l'IBJOVE s'ha de fer càrrec del cost de transport aeri o marítim del participant i de tot el material necessari per participar en l'esdeveniment. En el cas que l'esdeveniment programat l'obligui a fer una o més pernoctacions fora del seu municipi, també s'ha de fer càrrec de l'allotjament. En cap cas, no es cobreixen els desplaçaments terrestres.

10.8 Qualsevol informació relativa a l'organització i celebració del certamen i a la decisió dels jurats s'ha de comunicar als participants mitjançant un correu electrònic, sense perjudici que, a més, també es notifiqui per via telefònica.

10.9 La participació al certamen que s'estableix en aquesta convocatòria implica l'acceptació estricta de totes les bases (generals i específiques), de manera que se n'exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

10.10 L'Institut Balear de la Joventut no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s'hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s'admetran a concurs obres o interpretacions que facin apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es dona aquest supòsit, el director de l'Institut Balear de la Joventut, a proposta unànime del jurat corresponent, resoldrà excloure-les del certamen.

10.11 El calendari de les activitats derivades d'aquesta convocatòria pot modificar-se per manca de disponibilitat d'espai o de professionals o per altres raons degudament justificades.

11. Tractament de dades de caràcter personal

La política de privacitat aplicable als certàmens gestionats per l'Àrea d'Art Jove, pel que fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els reconeix la normativa vigent, és la que s'estableix a continuació.  Qualsevol dubte o aclariment respecte de la política de privacitat de l'IBJOVE o dels drets dels participants s'han de resoldre amb l'IBJOVE a través dels canals que s'indiquen a continuació.  En el cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, el participant es compromet a obtenir el consentiment previ de les persones afectades i a informar-les sobre el contingut d'aquesta política.

11.1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

El responsable del tractament de les dades és l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) i, en concret, l'Àrea  d'Art Jove, amb domicili al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, telèfon 971 17 89 49, i adreça electrònica: artjove@ibjove.net. 

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de l'IBJOVE mitjançant l'adreça electrònica següent:

protecciodedades@ibjove.caib.es.

11.2. Per a què tractarem les dades i amb quina base jurídica?

Tramitació i gestió de la inscripció: les dades que proporcionen els participants en els formularis d'inscripció són tractades per tramitar-ne la inscripció en els certàmens i premis del programa cultural Art Jove per a l'any 2022 i per gestionar aquests premis i certàmens. Aquest tractament es basa en la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb motiu de la participació en els certàmens de l'IBJOVE i en el compliment d'obligacions legals, en concret, de la Llei 39/2015, d'1 de octubre; de la Llei 7/1985, de 2 de abril; del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut, i de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

Enviament de comunicacions comercials: les dades identificatives i de contacte proporcionades en el formulari d'inscripció són tractades per tal d'enviar comunicacions per mitjans electrònics sobre activitats, esdeveniments i informació general de l'IBJOVE. Aquest tractament es basa en el consentiment que se sol·licita en el formulari d'inscripció per a la recepció d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics. El fet de no prestar el consentiment per a aquesta finalitat o retirar-lo no condiciona la inscripció.

Captació i ús d'imatge: el material resultant dels vídeos o reportatges fotogràfics realitzats durant la participació al certamen i, si n'és el cas, la imatge i/o la veu de les persones que apareixen en les obres integrants del certamen són utilitzats per informar el públic sobre activitats realitzades per l'IBJOVE. La base jurídica per captar la imatge i, si n'és el cas, la veu dels participants i per difondre-la en mitjans de comunicació  i en perfils de l'IBJOVE en xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter, és el consentiment dels participants o dels seus pares o tutors, que se sol·licita en l'autorització de captació i ús d'imatge tramesa abans de publicar-se, i a l'empara del que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

11.3. A qui podem comunicar les dades?

Les dades són comunicades a terceres persones per obligació legal o amb el consentiment del participant.

En concret, si guanyau el certamen, podrem publicar el vostre nom i llinatges per mitjans de comunicació  i en perfils de l'IBJOVE en xarxes socials, com Facebook, Instagram o Twitter.

La publicació del nom de les persones premiades es basa en el compliment d'una disposició legal; concretament, de l'article 6.2 del Decret legislatiu 2/2005, que regula, entre els principis pels quals s'ha de basar aquesta actuació administrativa, el de transparència.

En cas d'haver de gestionar desplaçaments o allotjaments per assistir a la final del certamen, les vostres dades identificatives, de contacte i de característiques personals obtingudes del formulari (en concret: nom; llinatges; DNI, NIE o passaport; adreça; adreça electrònica, i data de naixement) es comunicaran a les agències de viatges minoristes encarregades de tramitar els bitllets o les reserves, així com a les empreses els serveis de les quals s'inclouen en aquests viatges i reserves, com ara empreses de transport o hotels.

11.4. Quant de temps conservarem les dades?

Conservam les dades que proporcionen els participants durant la vigència de la relació que mantenen amb nosaltres i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament d'aquestes dades.

Les dades tractades amb finalitats informatives es conserven vigents mentre no se'n sol·liciti la baixa.

El material audiovisual s'utilitzarà durant el temps que l'IBJOVE consideri necessari per a la consecució de les finalitats descrites abans.

Els documents de qualsevol època o tipologia, reunits o no en arxius, i produïts, rebuts o conservats per l'IBJOVE, en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

Una vegada les dades tractades hagin deixat de ser útils per a les finalitats per a les quals s'han recaptat, passaran a l'estat històric i seran conservades i, si escau, destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i als criteris previstos per la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, i la Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

11.5. Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en tal cas, a accedir-hi. Igualment, podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades, quan siguin inexactes, o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per tal de formular, exercir o defensar reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per formular, exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, sota certes condicions, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades, perquè siguin transmeses a un altre responsable de tractar-les.  

Podeu revocar el consentiment que hàgiu prestat per a determinades finalitats, sense que aquest fet afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada del consentiment.

Teniu igualment dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats informatives, podeu enviar un missatge a l'adreça electrònica següent: protecciodedades@ibjove.caib.es.

Per exercir els vostres drets, heu de trametre, per correu postal o electrònic, una sol·licitud, acompanyada d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un altre document vàlid que us identifiqui, al nostre delegat de protecció de dades, a les adreces indicades en l'apartat «Qui és el responsable del tractament de les dades?».

Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i sobre com exercir-los en el web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.aepd.es.

12. Revocació

12.1 D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, amb posterioritat a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

12.2 Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

13. Reintegrament dels ajuts concedits

13.1 Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament del premi fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos que preveu l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

13.2 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

13.3 Si encara no s'ha abonat l'import del premi, l'incompliment de les obligacions suposa perdre el dret de cobrar-lo, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

13.4 El guanyador perdrà el dret de reclamar el pagament del premi si no lliura tota la documentació requerida o si, per qualsevol altra circumstància que se li pugui imputar, no és possible tramitar aquest pagament dins el termini notificat per l'Institut Balear de la Joventut.

14. Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableix aquesta Resolució, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

15. Normativa d'aplicació

Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen aquestes bases; l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de normativa aplicable.

 

ANNEX 2

BASES ESPECÍFIQUES DEL CERTAMEN DE DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS (1983-2023)

CONVOCATÒRIA I TEMA

La Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, a través del programa cultural Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut, convoca aquest certamen amb el tema «40 anys de l'Estatut d'Autonomia».

PERSONES PARTICIPANTS

Poden participar en el certamen, joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2023. No s'admet la inscripció de grups.

PREMI

S'estableix una dotació total de 6.000,00 €, que es repartirà de la manera següent:

• Un  primer premi de 3.000 euros en metàl·lic.

• Un segon premi de 2.000 euros en metàl·lic.

• Un tercer premi de 1.000 euros en metàl·lic.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts, si  així ho considera. 

JURATS

El jurat estarà format per un màxim de vuit vocals i una presidència (amb vot diriment en cas d'empat). Tots ells seran elegits per la Conselleria d'Afers Socials i Esports d'entre els següents col·lectius: artistes plàstics, il·lustradors o dissenyadors gràfics de prestigi reconegut de les Illes Balears, publicistes, directors o directores de publicacions especialitzades en aquest sector i representants polítics de les primeres legislatures del Parlament de les Illes Balears. La persona coordinadora del programa cultural Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut, actuarà com a secretària del jurat, amb veu i vot.

El jurat, ha de ser paritari en qüestió de gènere, en la seva globalitat.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

El termini d'inscripció i de presentació de la documentació és fins a les 24.00 h. de dia 31 de gener de 2023. S'ha d'enviar la següent documentació per correu electrònic a artjove@ibjove.net, per correu postal o presencialment a la seu de l'Institut Balear de la Joventut (Velòdrom Illes Balears, c/ de l'Uruguai, s/n, 07010 Palma):

 • El formulari degudament emplenat.
 • En cas de no haver nascut a les Illes Balears i de no ser resident a Palma, una fotografia o una fotocòpia del certificat d'empadronament a alguna població de les Illes Balears.
 • Un PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o un servei similar en què hi hagi un PDF que es pugui descarregar i que contengui el seu treball, amb un pes màxim de 300 MB. L'enllaç ha d'estar actiu com a mínim un mes.

CONDICIONS TÈCNIQUES

Els participants han de dissenyar un únic cartell de mida A2 a una cara, en quadricromia, de 300 punts per polzada i preparat per ser imprès en òfset o digitalment.

El tema del certamen és la celebració del 40è aniversari de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i per tant el 40è aniversari de la recuperació de l'autogovern de les Illes Balears, com a fita històrica d'aquesta comunitat.

En aquests 40 anys d'autogovern i democràcia, les Illes Balears han evolucionat des de totes les vessants: cultural, lingüística, econòmica, social, etc. En aquest sentit, el disseny pot inspirar-se en aquesta evolució de la nostra comunitat. Ha de representar l'esperit democràtic i de reivindicació de l'autogovern que inspirà la consecució i aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicat oficialment dia 1 de març de 1983. 

El disseny ha de ser original i inèdit. La proposta ha d'incloure una proposta d'eslògan, original, inèdit i redactat en llengua catalana, que es pot incloure dins el propi disseny o acompanyar-lo com a text adjunt.

El treball ha de ser anònim i únicament hi ha de constar el títol del projecte, que serà l'eslògan proposat. S'ha d'identificar amb el número d'ordre que li assigni l'Àrea d'Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut. Cada persona participant només pot presentar una proposta.

SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT

Una vegada vist els treballs presentats, el jurat es reunirà a porta tancada per deliberar i decidir qui són les persones guanyadores, a partir de criteris com l'originalitat, la creativitat, l'aplicabilitat i l'adequació al tema proposat.

La decisió del jurat es farà pública el dia 1 de març de 2023, en el marc de les celebracions del Dia de les Illes Balears. L'organització es reserva la possibilitat d'organitzar una exposició amb els cartells presentats. 

La Conselleria d'Afers Socials i Esports es reserva la possibilitat d'utilitzar el cartell guanyador per a reproduir-lo en els suports i variants que consideri oportuns.