Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

INSTITUT RAMON LLULL

Núm. 757725
Resolució de 15 de desembre de 2022, relativa a la publicitat de l’oferta pública de l’any 2022 del Consorci Institut Ramon Llull

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès el que disposa l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel que fa a l'oferta d'ocupació pública i la seva aprovació anual per part dels òrgans de govern de les administracions públiques i la publicació corresponent al diari oficial.

D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que disposa d'una regulació bàsica dels consorcis que s'integrin en el sector públic institucional estatal, autonòmic i local.

Atès el que disposen l'article 20 i la disposició addicional 19a de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022; l'article 33 de la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2022, en el marc de les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral (BOE núm. 313, de 30 de desembre), que estableix un nou marc de contractació laboral.

Vist l'ACORD GOV/241/2022, de 22 de novembre (DOGC núm. 8799, de 23.11.2022), que autoritza l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i que el Consorci Institut Ramon Llull ha rebut l'autorització per estructurar 3 llocs de treball conjunturals que han esdevingut estructurals a la plantilla pressupostària.

De conformitat amb la taxa específica de reposició autoritzada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que l'Administració de la Generalitat va sol·licitar sobre la base de la disposició addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, i que per al Consorci Institut Ramon Llull es correspon amb 24 places de naturalesa laboral a proveir amb caràcter fix mitjançant convocatòria pública, que inclouen els 3 llocs que han esdevingut estructurals.

Informada la representació del personal atesa la naturalesa laboral dels llocs de treball de l'Institut Ramon Llull i l'aplicació del Conveni col·lectiu de treball del personal de l'Institut Ramon Llull, així com la singularitat funcional genèrica autoritzada per la Direcció General de Funció Pública en data 20/05/2022.

De conformitat amb les facultats conferides als òrgans de govern del Consorci Institut Ramon Llull per l'Acord de Govern 119/2017, d'1 d'agost, mitjançant el qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC núm. 7426, de 3 d'agost), i vist l'Acord de la Junta Rectora de data 15 de desembre de 2022, amb informe previ favorable del Consell de Direcció, en el marc de la potestat d'autoorganització establert en la norma estatutària (article 3.3.b) i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC

Anunciar la remissió expressa a la publicació de l'oferta pública de l'any 2022 del Consorci Institut Ramon Llull aprovada pels òrgans de govern en sessió de 15 de desembre de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'entitat (www.llull.cat).

 

Barcelona, 15 de desembre de 2022

El director Pere Almeda i Samaranch