Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 758510
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 30 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 180 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2.La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

3.La convocatòria de referència, en els punts 4.7 i 4.8, estableix que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022. A més, d'acord amb el punt 10.4 de la convocatòria, el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

4.Un cop exhaurit el termini de justificació establert en el punt anterior, no constava a l'òrgan administratiu que els expedients que figuren en l'annex hagessin presentat la justificació requerida pel pagament de la subvenció aprovada.

5.La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va fer un requeriment a les persones que figuren en l'annex, en el qual els sol·licitava la justificació de l'activitat i els concedia un termini de màxim quinze dies hàbils per a presentar-la, a més d'informar-los que, si no presentaven la documentació esmentada, es procediria a la revocació de la subvenció (BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022).

6.Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1.El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3.L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4.La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Revocar la concessió de les subvencions detallades en l'annex i pels imports que en ell s'hi indiquen.

2.Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a la partida pressupostària 2022/G/731A01/78000/00/19701/31111.

3.Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Import subvenció (€)

Data publicació resolució de concessió

CONCE

FOTOPAR22-16/2022

MARIO CASTOR MORENO EGUILAZ

***6738**

2232

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006139/2022

FOTOPAR22-22/2022

ANTONIO ROIG TORRES

***3384**

3972

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006143/2022

FOTOPAR22-43/2022

RAFAEL TORRENT LLOPIS

***2192**

2700

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006233/2022

FOTOPAR22-57/2022

MARIA DEL CARMEN TORRES GARRIDO

***4323**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006252/2022

FOTOPAR22-107/2022

PEDRO MARIA SANTANDREU CALDENTEY

***7062**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006324/2022

FOTOPAR22-118/2022

GABRIEL REBASSA VICH

***1264**

2430

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006358/2022

FOTOPAR22-122/2022

ANA MARIA FERNANDEZ VIÑALS

***4840**

2700

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006363/2022

FOTOPAR22-129/2022

DANIEL FANDOS ARENAS

***4337**

2184

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006369/2022

FOTOPAR22-140/2022

MARIA TERESA CALVO PERELLÓ

***7765**

2160

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006381/2022

FOTOPAR22-146/2022

LUIS MIGUEL PONCE RIGO

***0844**

1620

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006385/2022

FOTOPAR22-159/2022

MARIA FERRIOL CORDERO

***0033**

2160

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006405/2022

FOTOPAR22-162/2022

MANUEL JESUS FERNANDEZ GONZALEZ

***6013**

1620

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012659/2022

FOTOPAR22-177/2022

JOSE MANUEL AIBAR GONZALEZ

***8851**

2430

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012663/2022

FOTOPAR22-186/2022

ARAM PINO VAZQUEZ

***0579**

1890

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006425/2022

FOTOPAR22-188/2022

MICHEL HAMMES GUARDIOLA

***3744**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006426/2022

FOTOPAR22-194/2022

LUIS ALIQUE PONCE

***6474**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012682/2022

FOTOPAR22-196/2022

MICHAEL MANFRED ZIEGLER 

***4879**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006357/2022

FOTOPAR22-210/2022

MARTA MUÑOZ TEBAR 

***5996**

1080

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012687/2022

FOTOPAR22-211/2022

RAFAEL CORTES VIVES 

***7258**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006372/2022

FOTOPAR22-214/2022

MIGUEL ANGEL LICATA CARUSO 

***3226**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012689/2022

FOTOPAR22-215/2022

RAFAEL OSUNA OLIVER 

***3739**

624

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012690/2022

FOTOPAR22-221/2022

JAIME PLANAS GUARDIOLA 

***5754**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012693/2022

FOTOPAR22-223/2022

ANTONIO COMAS CLADERA 

***8670**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000009918/2022

FOTOPAR22-229/2022

GABRIEL FEMENIA CARRIÓ 

***0723**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006394/2022

FOTOPAR22-231/2022

JOAN BERGAS FIOL 

***0400**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006396/2022

FOTOPAR22-236/2022

JUAN RODES PARELLADA 

***6580**

3000

BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

0000006400/2022

FOTOPAR22-242/2022

MIGUEL ANGEL PIQUERAS CAMPOS 

***7266**

7448

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012650/2022

FOTOPAR22-266/2022

ANGELIKA KÖNIG 

***6829**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000009948/2022

FOTOPAR22-289/2022

CARMEN MAYOL MAYOL 

***6745**

2940

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012706/2022

FOTOPAR22-291/2022

LLORENÇ COLL OLIVER 

***9928**

12728

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000009974/2022

FOTOPAR22-328/2022

SEBASTAIAN MUNAR SIQUIER 

***2511**

1890

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010103/2022

FOTOPAR22-329/2022

GUILLERMO JAVIER ALCOVER COLL 

***4532**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012712/2022

FOTOPAR22-330/2022

JAIME ROBERTO GILI PLANAS 

***6624**

2124

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012713/2022

FOTOPAR22-334/2022

MARIA PERELLO GELABERT 

***9926**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010110/2022

FOTOPAR22-338/2022

RAFEL ANGEL VICENS ADROVER 

***2098**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010115/2022

FOTOPAR22-346/2022

LEONELL FLEISCHER MUSECANT 

***5307**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010137/2022

FOTOPAR22-353/2022

JOAN VALIENTE SOLER 

***1092**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000015435/2022

FOTOPAR22-360/2022

JUAN MARI TORRES 

***3538**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010144/2022

FOTOPAR22-391/2022

MARIANNE VAN DER WAL 

***0413**

7584

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010201/2022

FOTOPAR22-413/2022

MARIA DEL CARMEN RIBAS MAYANS 

***5075**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010233/2022

FOTOPAR22-427/2022

ANA JAUME ESTEVE 

***9337**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010248/2022

FOTOPAR22-428/2022

GUILLERMO JAVIER ALCOVER COLL 

***4532**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010250/2022

FOTOPAR22-430/2022

PEDRO POU SUREDA 

***7172**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010254/2022

FOTOPAR22-431/2022

GUILLERMO TORRES ROSSELLÓ 

***1260**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010256/2022

FOTOPAR22-441/2022

FRANCO TOMASINO SANTINI 

***6776**

2160

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012731/2022

FOTOPAR22-460/2022

JUAN BENEJAM MARQUES 

***2061**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010288/2022

FOTOPAR22-462/2022

JAVIER DIAZ TRUYOLS 

***2455**

2700

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010289/2022

FOTOPAR22-473/2022

SEBASTIANA SOCIAS MIR 

***6056**

2184

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010301/2022

FOTOPAR22-488/2022

MARIA MASCARO GALMES 

***7023**

2280

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010343/2022

FOTOPAR22-517/2022

MIGUEL FORNES SOCIAS 

***0265**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010362/2022

FOTOPAR22-528/2022

ANTONIO PONS CAMPS 

***4147**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010369/2022

FOTOPAR22-538/2022

CHLOE LAVINIA SEDANO BROMHALL 

***4615**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010378/2022

FOTOPAR22-539/2022

ELENA SANCHEZ PARERA 

***7422**

3000

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010380/2022

FOTOPAR22-542/2022

JORGE SOLANO NIVAR 

***9254**

1920

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010382/2022

FOTOPAR22-545/2022

MARIA CERDÓ GREGORI 

***9484**

3479

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010384/2022

FOTOPAR22-546/2022

MIGUEL PUIGSERVER COLOM 

***5998**

2880

BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

0000010385/2022

FOTOPAR22-558/2022

ANTONIO MONTEJANO PIQUERAS 

***5907**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011446/2022

FOTOPAR22-568/2022

MARIA MARGARITA NADAL SALAS 

***9473**

2700

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012928/2022

FOTOPAR22-575/2022

JOSE LLABRES TOMAS 

***4675**

2952

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011461/2022

FOTOPAR22-577/2022

FRANCISCO GONZALEZ RINCON 

***3816**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011463/2022

FOTOPAR22-578/2022

ANTONIA ROSSELLO RAMIS 

***7189**

2700

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011464/2022

FOTOPAR22-580/2022

STEFFEN PETER HASS 

***4787**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011466/2022

FOTOPAR22-581/2022

MARIA DEL MAR MONSERRAT JAUME 

***3563**

2496

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011467/2022

FOTOPAR22-600/2022

CATALINA PERELLO SABATER 

***5398**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012934/2022

FOTOPAR22-601/2022

SERGIO RODRIGUEZ MIR 

***1616**

1200

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011515/2022

FOTOPAR22-608/2022

CATALINA DURAN AMER 

***8279**

2208

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012936/2022

FOTOPAR22-613/2022

RAFAEL TOMAS MARTINEZ 

***1744**

2112

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011565/2022

FOTOPAR22-615/2022

ADELA GARCIAS URENDEZ 

***3505**

2280

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012938/2022

FOTOPAR22-617/2022

ANTONIA MULET CAPELLA 

***0127**

2280

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012939/2022

FOTOPAR22-618/2022

ANTONIO SIERRA GALVAN 

***1203**

2112

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012940/2022

FOTOPAR22-620/2022

FRANCISCO GOMEZ LISTAN 

***7247**

2970

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012941/2022

FOTOPAR22-621/2022

FRANCISCO SOCIAS FUSTER 

***7000**

2280

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012943/2022

FOTOPAR22-622/2022

GREGORIO CORTES JAUME 

***5187**

2850

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012946/2022

FOTOPAR22-625/2022

GUILLERMO CAÑELLAS PIZA 

***9399**

2970

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012949/2022

FOTOPAR22-626/2022

JAIME SEBASTIAN CATANY ESCANDELL 

***6929**

2160

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000012950/2022

FOTOPAR22-627/2022

JOAN VIDAL PUIGSERVER 

***8433**

2280

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013038/2022

FOTOPAR22-628/2022

MIGUEL BOTA CRESPI 

***5624**

2376

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013040/2022

FOTOPAR22-630/2022

RAFAEL MATAS VILA 

***7589**

2850

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013042/2022

FOTOPAR22-636/2022

EUGENIO JESUS RODRIGUEZ CANO 

***9063**

2376

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013043/2022

FOTOPAR22-637/2022

GABRIEL PERELLO MOLINAS 

***7386**

2970

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013050/2022

FOTOPAR22-639/2022

MARIA MAGDALENA ENSENYAT MOLL 

***9585**

2664

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013051/2022

FOTOPAR22-641/2022

JUAN ANTONIO ROVER CIFRE 

***5351**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013052/2022

FOTOPAR22-659/2022

FERNANDO LÓPEZ MARQUEZ 

***7137**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011216/2022

FOTOPAR22-678/2022

ROBIN STEFAN TAAG 

***4322**

2700

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011233/2022

FOTOPAR22-691/2022

JUAN PORTAS MARI 

***4557**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011246/2022

FOTOPAR22-703/2022

JUAN ROMAN SAENZ 

***5695**

1620

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011255/2022

FOTOPAR22-714/2022

CATALINA TOMAS PERELLO 

***1743**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011265/2022

FOTOPAR22-715/2022

ESTEVE HUMET CLIMENT 

***1078**

600

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013056/2022

FOTOPAR22-718/2022

GIORGIO COMOTTI 

***1419**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011720/2022

FOTOPAR22-731/2022

JOSE DOMINGO - 44507032P TELLO GOMEZ 

***0703**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011730/2022

FOTOPAR22-739/2022

LLORENÇ TORRES FLORIT 

***4477**

2184

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011740/2022

FOTOPAR22-743/2022

MARÍA JOSÉ MELIÁ ROS 

***5883**

3550

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011746/2022

FOTOPAR22-747/2022

PAU BALAGUER MIRALLES 

***0530**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011756/2022

FOTOPAR22-751/2022

LUCAS TOMAS CLAR 

***6718**

2616

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011760/2022

FOTOPAR22-758/2022

TIMOTHY JAMES GERRAD DYAS 

***6486**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013060/2022

FOTOPAR22-777/2022

TOMAS SAMUEL VILAIRE BATLE 

***0205**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011783/2022

FOTOPAR22-787/2022

MARIA JOSE SANTOS TERRON 

***3729**

2460

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011791/2022

FOTOPAR22-792/2022

JUAN FRANCISCO RADO HERNÁNDEZ 

***9235**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011793/2022

FOTOPAR22-793/2022

PABLO TORRENS CARDELL 

***9904**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011803/2022

FOTOPAR22-794/2022

FRANCISCA CLAR TAULER 

***7477**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011804/2022

FOTOPAR22-795/2022

 ANTONIO MONTERO RUIZ 

***0698**

1344

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011805/2022

FOTOPAR22-796/2022

AGUSTIN DE HARO QUESADA 

***9826**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011807/2022

FOTOPAR22-803/2022

JOSE MIGUEL COLOM VARON 

***7517**

1890

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011810/2022

FOTOPAR22-808/2022

ESTRELLA RUIZ LIEBANA 

***0545**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011814/2022

FOTOPAR22-811/2022

CHRISTIAN VAN BREE 

***6342**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011816/2022

FOTOPAR22-818/2022

JAIME GAYA NAVARRO 

***1702**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011827/2022

FOTOPAR22-824/2022

CATALINA FORTEZA ADROVER 

***7533**

1200

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011833/2022

FOTOPAR22-827/2022

GABRIEL MUNTANER PERELLO 

***0237**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011839/2022

FOTOPAR22-828/2022

ANTONIA ISABEL PUJOL PONS 

***0317**

1680

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016471/2022

FOTOPAR22-831/2022

PABLO HOFELICH 

***2035**

13500

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013088/2022

FOTOPAR22-840/2022

BARTOLOMÉ BERGA LLABRES 

***1087**

1914

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011893/2022

FOTOPAR22-844/2022

JUAN FRANCISCO PORCEL CARRION 

***7082**

2430

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011897/2022

FOTOPAR22-883/2022

CATALINA CAPO SASTRE 

***2329**

804

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013092/2022

FOTOPAR22-890/2022

JUAN ANTONIO GARCIA RIBAS 

***7922**

3000

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016472/2022

FOTOPAR22-894/2022

BEATE MARIA HEGENBERG 

***9860**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011933/2022

FOTOPAR22-896/2022

LORENZO BORRAS VILLALONGA 

***9165**

2160

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013110/2022

FOTOPAR22-899/2022

LUIGGI MAZZALI 

***3176**

2430

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011943/2022

FOTOPAR22-914/2022

JENNY KAUL 

***5976**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013113/2022

FOTOPAR22-918/2022

OSCAR BEDOYA MEY 

***5774**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011971/2022

FOTOPAR22-925/2022

MARCOS CABOTÁ SAMPER 

***4794**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011976/2022

FOTOPAR22-935/2022

ANTONIO JUAN ESTADES COLL 

***6208**

1890

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000011995/2022

FOTOPAR22-960/2022

GUNTHER MULLER 

***8760**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012019/2022

FOTOPAR22-961/2022

SONJA KRUSKOP 

***2863**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012020/2022

FOTOPAR22-965/2022

JUAN SEGUÍ ALBERTÍ 

***3257**

2952

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012023/2022

FOTOPAR22-970/2022

GABRIEL FEMENIAS FEMENIAS 

***9217**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012028/2022

FOTOPAR22-971/2022

JERONIMO OBRADOR ROSSELLO 

***3884**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012029/2022

FOTOPAR22-980/2022

JUAN RIERA BONET 

***2930**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012038/2022

FOTOPAR22-981/2022

TERESA GALVAN PEDRERO 

***2491**

2730

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012039/2022

FOTOPAR22-989/2022

JOAN SASTRE JOAN 

***9104**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012044/2022

FOTOPAR22-990/2022

CATALINA OLAYA GELABERT 

***9378**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012045/2022

FOTOPAR22-1000/2022

DANIEL KRAUS 

***4694**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012054/2022

FOTOPAR22-1001/2022

THORSTEN ERNST TRETOW 

***1550**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012055/2022

FOTOPAR22-1003/2022

ANTONIO SOLDADO CAMPILLO 

***2215**

1890

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013123/2022

FOTOPAR22-1007/2022

KARL PHILIPP EIERMANN 

***5550**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012068/2022

FOTOPAR22-1009/2022

CHRISTOPH LOHREY 

***6800**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012071/2022

FOTOPAR22-1012/2022

GUILLEM MARQUÈS FANER 

***3703**

2184

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012074/2022

FOTOPAR22-1026/2022

MAGDALENA DEL CARMEN CANAVES CERDA 

***8947**

2160

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012093/2022

FOTOPAR22-1027/2022

CATALINA MASSANET FERRER 

***2402**

1440

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012094/2022

FOTOPAR22-1029/2022

ESPERANZA PERELLO RAMIS 

***6835**

3000

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012096/2022

FOTOPAR22-1034/2022

SEBASTIAN NICOLAS RONCOLI SOTO 

***1682**

2400

BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

0000012101/2022

FOTOPAR22-1053/2022

ANTONI MARCH VIGUERET 

***2824**

1890

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016474/2022

FOTOPAR22-1055/2022

GUILLERMO JUAN ORFILA BRULLES 

***0170**

9720

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013133/2022

FOTOPAR22-1058/2022

CARMEN MONTENEGRO TOBAJAS 

***4312**

2730

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013135/2022

FOTOPAR22-1067/2022

JUAN CANET FONT 

***7475**

1944

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013155/2022

FOTOPAR22-1068/2022

MARIA VICTORIA JAUME VIÑALS 

***4920**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013156/2022

FOTOPAR22-1078/2022

JOSEP ROTGER ARBONA 

***0121**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013163/2022

FOTOPAR22-1080/2022

SANTIAGO PINSACH ESTAÑOL 

***0508**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013169/2022

FOTOPAR22-1104/2022

JAVIER PROHENS VIDAL 

***3571**

2970

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013200/2022

FOTOPAR22-1121/2022

ESTANISLAO GAMON POLO 

***3553**

2616

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013418/2022

FOTOPAR22-1122/2022

CARMEN ZUZA RUIZ DE ALDA 

***1707**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013419/2022

FOTOPAR22-1126/2022

SEBASTIAN MUNTANER PALOU 

***1856**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013423/2022

FOTOPAR22-1131/2022

FRANCISCO ROIG ADROVER 

***8634**

2160

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013427/2022

FOTOPAR22-1136/2022

UDO HARTMANN 

***7154**

13500

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013443/2022

FOTOPAR22-1137/2022

ANTONIO PIZA HARO 

***1097**

2910

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013444/2022

FOTOPAR22-1138/2022

JOAN QUETGLAS PIZA 

***0259**

2910

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013457/2022

FOTOPAR22-1139/2022

HENNING KARL HEINRICH MEIER 

***0321**

2946

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013475/2022

FOTOPAR22-1141/2022

VÁCLAV BREJLA 

***0468**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013477/2022

FOTOPAR22-1151/2022

VICENTE MIGUEL PIZA HARO 

***1097**

2040

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013486/2022

FOTOPAR22-1153/2022

CATALINA AMENGUAL GUASP 

***6481**

1962

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013490/2022

FOTOPAR22-1155/2022

MIGUEL VIDAL CLAR 

***1757**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013492/2022

FOTOPAR22-1159/2022

GUILLEM BOSCH CAPELLA 

***3790**

2184

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013495/2022

FOTOPAR22-1160/2022

ANTONIO GUASCH SERRA 

***3852**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013496/2022

FOTOPAR22-1165/2022

GABRIEL MAS MARCE 

***7119**

3000

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016479/2022

FOTOPAR22-1168/2022

FRANCISCA BONET SABARIEGO 

***9656**

2616

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016477/2022

FOTOPAR22-1169/2022

JUAN RAFAEL VANRELL BARCELO 

***3239**

2616

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013501/2022

FOTOPAR22-1170/2022

JOSE MIGUEL PARETS HORRACH 

***0346**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013502/2022

FOTOPAR22-1171/2022

SEBASTIÁN ROMÁN ALEXANDER BUCHINGER 

***9261**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013503/2022

FOTOPAR22-1196/2022

CHRISTOPH HUELSKOETTER 

***4955**

2616

BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022

0000016478/2022

FOTOPAR22-1202/2022

GENARO PETRUZZELLI 

***4353**

2430

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013528/2022

FOTOPAR22-1207/2022

ADRIAN FELIPE GOZALBO RAMSDEN 

***2816**

1350

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013531/2022

FOTOPAR22-1208/2022

JERONI BONNIN JOY 

***3970**

2640

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013532/2022

FOTOPAR22-1210/2022

TOMAS AMER DURAN 

***6707**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013539/2022

FOTOPAR22-1241/2022

BLANCA MOLL BENEJAM 

***4128**

1350

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013643/2022

FOTOPAR22-1245/2022

HORST JOSEF SCHÜTTE 

***5013**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013651/2022

FOTOPAR22-1249/2022

LISA MILENA FERNANDEZ AYALA 

***2730**

2214

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013664/2022

FOTOPAR22-1252/2022

JUAN DE DIOS VILA MAS 

***6465**

2190

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013678/2022

FOTOPAR22-1260/2022

JOSE ANTONIO PUERTAS SEVILLA 

***1042**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013694/2022

FOTOPAR22-1268/2022

MICHAEL HEINZ STUERZER 

***6934**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013700/2022

FOTOPAR22-1271/2022

FRANK BERNHARD KRUPPERT 

***2611**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013702/2022

FOTOPAR22-1272/2022

MERCEDES BERLANGA SANCHEZ 

***4487**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013703/2022

FOTOPAR22-1273/2022

MARIA INMACULADA CAPLLONCH GAMUNDI 

***0231**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013704/2022

FOTOPAR22-1277/2022

MIGUEL BALLESTER VICENS 

***4424**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013706/2022

FOTOPAR22-1280/2022

LOTHAR EDUARD BLACKERT 

***7685**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013709/2022

FOTOPAR22-1281/2022

ISABEL PERELLO MARTI 

***9745**

2700

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013716/2022

FOTOPAR22-1295/2022

HANS-JÜRGEN PAWLIK 

***0853**

2484

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013848/2022

FOTOPAR22-1296/2022

FERMIN ESPINOSA VIVAS 

***9538**

2970

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013861/2022

FOTOPAR22-1297/2022

JOSÉ LÓPEZ TERRIENTE 

***3207**

2352

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013864/2022

FOTOPAR22-1317/2022

JUAN COMPANY 

***8812**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013886/2022

FOTOPAR22-1355/2022

PABLO PERETTI GARCIA 

***2226**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014133/2022

FOTOPAR22-1370/2022

JOSE LUIS ZAMORANO GARCIA 

***2340**

2700

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014202/2022

FOTOPAR22-1381/2022

MARC MICHAEL ZEIMETZ 

***9989**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014279/2022

FOTOPAR22-1387/2022

EVA ZEISING 

***5810**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014300/2022

FOTOPAR22-1403/2022

BERNARDO CAÑELLAS CORREAL 

***3557**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014538/2022

FOTOPAR22-1422/2022

JULIA SABINE MEYRER GEB WOEZEL 

***8620**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014590/2022

FOTOPAR22-1430/2022

ANTONIO SERRA GOMEZ 

***9757**

1950

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014599/2022

FOTOPAR22-1431/2022

JOSE RAMÓN TORRES MARTÍNEZ 

***6689**

2700

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014600/2022

FOTOPAR22-1448/2022

ELISA RUIZ FERNÁNDEZ 

***3238**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014607/2022

FOTOPAR22-1456/2022

CRISTOFOL TROYA JANER 

***1860**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014610/2022

FOTOPAR22-1457/2022

GABRIEL BISQUERRRA CERBIAN 

***6391**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014612/2022

FOTOPAR22-1497/2022

LUIS RIBAS COSTA 

***2957**

2160

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014513/2022

FOTOPAR22-1501/2022

JESUS ANTONIO LAGO ESTEVEZ 

***8697**

2184

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014522/2022

FOTOPAR22-1507/2022

BENITA VERGER CABRER 

***7374**

2940

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014533/2022

FOTOPAR22-1549/2022

MARIA DEL CARMEN MARI ARABI 

***5614**

1962

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000014959/2022

FOTOPAR22-1556/2022

DANIEL GONZALEZ DIAZ 

***2615**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013806/2022

FOTOPAR22-1578/2022

JEROEN VAN WILLIGEN 

***5998**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013827/2022

FOTOPAR22-1585/2022

JOSE MIGUEL EXPOSITO GOMILA 

***9663**

1620

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013828/2022

FOTOPAR22-1586/2022

PATRICIO PÌRIS TRIAY 

***7689**

1944

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013830/2022

FOTOPAR22-1588/2022

PETER RENE REUSCHENBACH 

***7612**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013831/2022

FOTOPAR22-1589/2022

MATEU SEGUI DIAZ 

***9255**

2616

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013833/2022

FOTOPAR22-1592/2022

SEBASTIÁN AGUILÓ MONJO 

***3267**

1620

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013835/2022

FOTOPAR22-1594/2022

MATHIEU MURACCIOLI 

***0379**

1962

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013837/2022

FOTOPAR22-1595/2022

MERCEDES MAYANS VIVÓ 

***3318**

1620

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013839/2022

FOTOPAR22-1601/2022

BEN GREIG 

***2959**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013845/2022

FOTOPAR22-1606/2022

RAFAEL GABINO MATAMALAS MILLAN 

***5131**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013850/2022

FOTOPAR22-1608/2022

JOAN CARDONA RIBAS 

***5237**

3000

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013852/2022

FOTOPAR22-1618/2022

PIERO LUCCHI 

***8455**

1944

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013917/2022

FOTOPAR22-1627/2022

MARIA CRUZ BRIONGOS CAMARA 

***2381**

2400

BOIB núm. 134, de 15 d'octubre de 2022

0000013945/2022