Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 758123
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada formació esportiva de les dones a l’àmbit esportiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 663136

Fets

El Consell Europeu del passat 21 de juliol de 2020 va aprovar una estratègia contra la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'impacte de la qual no solament es projecta sobre la salut de la població, sinó també sobre el teixit econòmic i el benestar social en una magnitud desconeguda en les últimes dècades. La resposta comunitària ha estat l'aprovació de l'anomenat Instrument Europeu de Recuperació, un dels pilars del qual el constitueixen els fons Next Generation EU (NGEU), destinats a afrontar la crisi pandèmica i activar la recuperació. Tal com s'indica en el recent Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració i per a l'execució del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, l'envergadura dels fons destinats a transformar el model productiu i social col·loca la societat espanyola davant d'un context de canvi socioeconòmic similar al dels anys vuitanta o noranta, en els quals el nostre país va ser receptor dels anomenats fons de cohesió.

L'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, estableix que la Conferència Sectorial corresponent fixarà els criteris objectius de distribució, com també les distribucions resultants, dels crèdits destinats al compliment de plans i programes conjunts referits a competències de les comunitats autònomes.

La Conferència Sectorial d'Esport, a la reunió de dia 5 de juliol de 2022, va aprovar la distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Consell Superior d'Esports, en el marc del component 26 «Foment del Sector Esport», als exercicis pressupostaris 2022 i 2023, per un import total de 17.900.000,00 euros, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En data 5 d'agost de 2022, es va publicar al BOE núm. 187, la Resolució de 2 d'agost de 2022, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 5 de juliol de 2022, relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per la “promoció de la igualtat a l‘esport”.

L'annex 1 de l'esmentada Resolució, preveu les següents transferències a la comunitat autònoma de les Illes Balears:

 • 2022          439.669,75
 • 2023          126.523,67

L'esmentat projecte C26.I3. P.02 - Promoció de la Igualtat a l'esport, te les següents característiques:

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE: C26 Foment del sector de l'esport - C26.I3. P.02 - Promoció de la Igualtat a l'esport

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE: Dins del Pla Social de l'Esport, la promoció de la igualtat a l'esport està especialment dirigida a la reducció de la desigualtat en aquest àmbit, en una clara acció directa per la igualtat de gènere i de les persones amb discapacitat en aquest àmbit, oportunitats, cohesió social i millores laborals al sector amb vocació de permanència, vinculada a l'esport base, captació del talent, protecció i integració dels joves i els col·lectius en risc d'exclusió a l'esport.

Es projecten diverses accions per augmentar la presència i visibilitat de les dones a l'àmbit esportiu, així com la promoció de la inclusió i igualtat de les persones amb discapacitat a l'esport. L'objectiu perseguit és promoure la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat. Es perfilen tres àrees bàsiques d'actuació pública en cadascun dels eixos: promoció, formació i sensibilització.

El compliment de les fites i els objectius definits abans del 30 de setembre de 2023.

L'objecte del projecte es promoure la presència de dones a l'esport professional. Cada Comunitat Autònoma a de contribuir al compliment de la Fita mitjançant el desenvolupament d'un programa desglossat en dos eixos, igualtat de gènere i promoció de la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport, i que estarà compost per un mínim de quatre actuacions corresponents almenys una a l'eix d'igualtat de gènere.

DESCRIPCIÓ DE LINIES D'ACCIÓ O ACTUACIONS:

L'execució de programa correspon a les CCAA, i es canalitzarà mitjançant licitacions públiques, encàrrecs a mitjans propis, convenis, convocatòries d'ajuts o qualsevol altre procediment legalment establert afavorint en tots els casos la concurrència competitiva.

1. Eix d'igualtat de gènere:

Dins del Pla Social de l'Esport, s'emmarquen els objectius d'incitar els menors a la pràctica de l'esport; manteniment d'hàbits saludables vinculats a l'esport, reduint la incidència de l'obesitat infantil; mantenir de la pràctica esportiva en el temps; participar en competicions; ruptura de bretxa de gènere en tipologia d'esports practicat, diversificació de la pràctica esportiva i participació de les dones a la formació i l'arbitratge; major visibilitat de la pràctica d'esport i competició femenins a nivell d'esport base.

2. Eix d'inclusió de persones amb discapacitat a l'esport:

Dins del Pla Social de l'Esport, es persegueixen els objectius de promoció de la igualtat a l'esport, especialment adreçat a la inclusió plena i efectiva de qualsevol nen o nena amb discapacitat, amb un èmfasi especial en l'esport base; dotació material per al desenvolupament de la pràctica esportiva de persones amb discapacitat; formació com a element integrador en tots els àmbits del sistema esportiu; sensibilització de nens i joves quant a participació de persones amb discapacitat a l'àmbit esportiu.

Les actuacions previstes en el primer eix (igualtat de gènere), entre altres es la de la formació de tècniques, arbitres, jutgesses i entrenadores.

Per altra banda, la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha d'aprovar un pla estratègic autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es fixin a instància de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques. Aquesta obligació ja s'establia al Decret Llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, derogat per la llei esmentada.

El dia 4 d'octubre de 2021, per Acord del Consell de Govern, es va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 (PEA), pel qual es declaren estratègics els projectes que s'inclouen en l'Annex II. En la modificació del PEA aprovada per Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre de 2022, dins l'eix 4 i Estratègia E04, s'hi han inclòs el “Programa de promoció de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat en l'esport, mitjançant convocatòries de subvencions per a formació de tècniques, àrbitres, jutgesses i entrenadores”

Així mateix, la convocatòria està declarada com a projecte estratègic d'acord amb el certificat emès pel director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, afectat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'hi inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General d'Esports.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix, dins la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a la Direcció General d'Esports les competències en el foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable, entre altres.

Segons estableix la Llei 4/2021, de 17 de desembre, el Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes integrants d'aquest Pla l'execució dels quals s'hagi de vehicular totalment o parcialment per la via de subvencions o ajudes, té la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de l'article 6.1 del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que hagin de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a l'article 5.3, s'estableix que en quant als projectes estratègics d'iniciativa pública, la seva aprovació duu implícita l'autorització del Consell de Govern per a contractar, per a subscriure convenis, per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa i, en general, per a iniciar qualsevol expedient de despesa, en el supòsit que aquestes autoritzacions siguin exigibles d'acord amb la normativa aplicable a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquests ajuts no poden considerar-se d'Estat, ja que, tal com assenyala l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió Europea relativa al concepte d'ajut estatal d'acord amb el que estableix l'article 107.1 del TFUE (DOUE C262/1, de 19 de juliol de 2016), les normes sobre ajuts estatals només s'apliquen quan el beneficiari té activitat econòmica, mentre que aquesta convocatòria s'adreça a la formació tècnica de persones físiques sense cap tipus d'activitat econòmica (alumnes dels cursos de formació).

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; amb autorització prèvia del Consell de Govern; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinada a la formació esportiva de les dones a l'àmbit esportiu, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —finançat per la Unió Europea— Next Generation EU, d'acord amb els punts que disposa l'annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 (MR040) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

3. Autoritzar una despesa de seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 (MR040) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

4. Designar la Direcció General d'Esports com a òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. Aquesta convocatòria resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient en el moment de la seva comptabilització durant l'any 2023.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports

Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX

Punts de la convocatòria de subvencions destinada a la formació esportiva de les dones a l'àmbit esportiu, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —finançat per la Unió Europea— Next Generation EU

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions, destinada a la formació de les dones a l'àmbit esportiu, per tal d'incrementar quantitativament i qualitativament la seva formació com a tècniques, arbitres, jutgesses i entrenadores.

2. Règim Jurídic

2.1. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria estan finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19. Per aquest motiu, les persones beneficiàries hauran de regir-se pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la resta de normes de la Unió sobre la matèria i per les normes estatals de desenvolupament o transposició.

2.2. Aquestes subvencions es regiran per allò que s'estableix particularment en aquesta resolució de convocatòria, pel que preveu el text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports, especialment en tot el que no disposa aquesta convocatòria; per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el cas que en l'execució de les subvencions se celebrin contractes que s'hagin de sotmetre a aquesta llei i per les altres normes legals, reglamentàries i, si escau, convencionals, que hi siguin aplicables; particularment, per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2.3. En compliment del que disposa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la normativa de desenvolupament —en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi de no causar un perjudici significatiu— com també el que requereix la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (CID) i el document Annex, totes les actuacions que es duguin a terme en compliment d'aquesta convocatòria han de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH).

3. Àmbit temporal

Són subvencionables les despeses dels cursos formatius acabats abans del 31 d'agost de 2023.

4. Pressupost i finançament

4.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 (MR040) següent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

4.2. Amb l'import de la subvenció es podrà finançar fins al 100 % del cost total dels projectes subvencionats, llevat que els beneficiaris disposin d'una altra font de finançament, i en aquest cas només se subvencionarà el percentatge que sol·licitin, sempre que la suma no superi el 100 % del cost del projecte corresponent.

5. Persones beneficiàries

5.1 Poden ser beneficiaris de les ajudes de formació tècnica esportiva dones que tinguin quinze o més anys a dia 1 de gener de 2022, que siguin residents a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l'estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, arbitres, jutgesses o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).

5.2. Les persones beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores d'aquesta subvenció, de la resolució de concessió de les subvencions i, en general, de la normativa vigent que se li aplica.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

6. Obligacions de les persones beneficiàries

6.1. D'acord amb l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, les persones beneficiàries d'aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent que s'accepta la proposta de resolució o que s'hi renuncia, en els termes de la resolució de la convocatòria.

b) Acreditar davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions per accedir als ajuts i, en especial, que es manté l'activitat subvencionada.

c) Acreditar, de la manera establerta reglamentàriament, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix les subvencions qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts, en el termini de vint dies hàbils comptadors des que s'origini la variació.

e) Assumir la diferència econòmica entre l'import de la quantitat concedida i el cost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, ja sigui amb fons propis, o bé a través d'aportacions de tercers, garantint que aquesta es faci efectiva en els terminis i condicions establerts per a l'atorgament de la subvenció.

f) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o finançament per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

g) Facilitar tota la informació que els requereixi l'òrgan de control financer corresponent.

h) Col·laborar amb les actuacions de control i comprovació que puguin dur a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació i la documentació que li requereixin en l'exercici d'aquestes actuacions.

i) En compliment de l'article 132 del Reglament Financer 2018/1046, s'ha de mantenir un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació referent al finançament, com també els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament de la subvenció. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un import inferior o igual a 60.000 euros.

j) Aportar una memòria justificativa de l'aplicació dels ajuts atorgats i que n'expliqui la realització.

k) Justificar les despeses efectuades amb càrrec als ajuts atorgats, en la forma escaient i dins el termini establert, amb caràcter general, en aquesta norma i, amb caràcter específic, en les resolucions de concessió corresponents.

l) En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, la persona sol·licitant de la subvenció ha de presentar les següents declaracions relatives

1r) Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix l'apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles.

2n) Que n'autoritza expressament l'accés a la Comissió Europea, l'OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, i a exercitar els drets que els reconeix l'article 129.1 del Reglament Financer 2018/1046.

3r) Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant-ne si escau a les autoritats que escaigui els incompliments observats.

4t) Que respecta els principis d'economia circular i evita els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades.

5è) Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

6è) Que coneix l'origen del finançament de la Unió Europea i garanteix la visibilitat d'aquest finançament.

m) Complir l'obligació d'informació, comunicació i publicitat, conforme a l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241, amb les especificitats que també preveu l'apartat 23 d'aquesta convocatòria.

6.2. La persona beneficiària ha d'executar tot el projecte aprovat que hagi fonamentat la concessió de la subvenció.

7. Despeses subvencionables

Formació tècnica esportiva a les dones:

a. Els cursos subvencionats han de ser de formació esportiva de nivell 1, 2 i 3 (reglada o no reglada), cursos de jutge o assistent a la competició, o formació en àmbits de coneixement relacionats amb el mon de l'esport (nutrició, psicologia esportiva, etc.).

b. Els cursos han de tenir una durada mínima de 20 hores.

c. El preu del curs no pot superar en cap cas els 30€ per hora de formació.

d. L'import mínim del curs ha de ser de 50€.

e. Els cursos s'han d'haver iniciat després del 31 de setembre de 2021.

f. Els cursos de formació han de finalitzar entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023 (inclosos).

g. Per tal de que un curs sigui subvencionat el sol·licitant, quan hagi de justificar l'ajut, ha d'haver obtingut el diploma que certifiqui la seva assistència al curs (en cas de que no requereixi qualificació), o el document que acrediti que el curs està aprovat (si aquest té una qualificació final).

7.2. En cap cas es consideren despeses subvencionables i queden expressament excloses com a cost elegible d'aquesta subvenció:

a) Les provinents de modificacions o liquidacions que siguin necessàries per completar qualsevol actuació subvencionable en la part que excedeixi de l'import de la subvenció concedida.

b) Els impostos indirectes, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Així, només és despesa finançable l'import de la base imposable, excloent-ne els impostos indirectes.

8. Documentació que cal presentar

8.1. Les persones interessades han de presentar una sol·licitud.

8.2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Imprès de sol·licitud emplenat, en el qual constin les dades de la persona beneficiari i signat adequadament per la persona sol·licitant o la persona autoritzada per aquesta o el seu representant legal.

b) Identificació del sol·licitant: fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c) Certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears. 

d) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables). 

e) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Conselleria d'Afers Socials i Esports pot obtenir —excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud—els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, si escau, a més de la verificació de les dades d'identitat (NIF). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, a més d'una còpia del document d'identitat, si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

f) Una declaració responsable signada (imprès 2) que inclou:

1r) Que la persona sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3r) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

4t) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions establertes al punt 6 d'aquesta convocatòria de subvencions.

5è) Que la persona sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6è) Que es compromet a complir les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que no ha estat sancionada, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.

g) En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, la persona sol·licitant de la subvenció haurà de presentar les següents declaracions relatives a:

1r) Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix el apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles (imprès 3).

2n) Que autoritza expressament l'accés a la Comissió Europea, l'OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, i a exercitar els drets que els reconeix l'article 129.1 del Reglament Financer 2018/1046 (imprès 3).

3r) Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant-ne, si escau, a les autoritats que escaigui els incompliments observats (imprès 4).

4t) Que s'han respectat els principis d'economia circular i evitat els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades (imprès 5).

5è) Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat (imprès 6).

h) Una declaració responsable signada de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de la persona beneficiària de la subvenció (imprès 7).

i) La documentació justificativa indicada al punt 9 de la convocatòria.

j) Una declaració responsable en la qual es faci constar que la persona sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció o n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 8).

k) Així mateix, en aplicació de l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, la persona beneficiària ha d'haver sol·licitat tres pressuposts quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors.

L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

8.3 Documentació específica de cursos de formació

a) Dades del curs (nom del curs, entitat que imparteix la formació, durada en hores, data d'inici i final i preu (inclòs a l'imprès de sol·licitud). 

b) Documentació addicional per a cursos ja pagats però no finalitzats:

 • Còpia acarada de la factura de la matricula del curs de formació.
 • Acreditació del pagament de la factura del curs de formació (rebut de pagament al comptat, rebut bancari, extracte del compte bancari, full de la transferència).

c) Documentació addicional per a cursos ja pagats i finalitzats:

 • Còpia acarada de la factura de la matricula del curs de formació.
 • Acreditació del pagament de la factura del curs de formació (rebut de pagament al comptat, rebut bancari, extracte del compte bancari, full de la transferència).
 • Còpia del títol o certificat d'assistència i aprofitament del curs.

d) Els cursos no pagats hauran de presentar les factures, l'acreditació dels pagaments i el títol o el certificat d'assistència i aprofitament del curs al període de justificació.

e) Els cursos pagats però no finalitzats hauran de presentar el títol o el certificat d'assistència i aprofitament del curs al període de justificació.

8.4 Els tècnics de la Direcció General d'Esports poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

8.5 En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Esports qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

8.6 La presentació de la sol·licitud suposa que la persona sol·licitant autoritza els tècnics de la Direcció General d'Esports perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, i les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

8.7 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

9. Justificació dels ajuts

9.1 Les persones beneficiàries han de justificar el 100 % de l'activitat formativa mitjançant la presentació de la documentació justificativa que acrediti la realització de la despesa, signada per la persona beneficiaria o del seu representant, d'acord amb l'article 20 de l'Ordre de bases del 12 de febrer de 2021, i fent servir els models que es troben a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet www.caib.es.

Els documents justificatius s'hauran de presentar d'acord amb el termini establert al punt 10.2 d'aquesta convocatòria.

9.2 El contingut de la documentació per a la justificació que s'ha de presentar és el següent:

a) L'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats formatives realitzades.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat feta (imprès 9), que, d'acord amb l'article 20.1. b) de l'Ordre de bases del 12 de febrer de 2021, inclogui

1r) Una relació classificada de les despeses de l'activitat formativa, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

2n) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

3r) Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària.

4t) Una declaració responsable actualitzada en la qual es faci constar que la persona sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia concedida.

c) Totes les factures degudament autoritzades —i d'altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades— que justifiquin les despeses incorporades a l'imprès 9 a què fa referència la lletra b) anterior, i la documentació acreditativa del pagament, abans de l'1 de setembre de 2023, així com de tots els certificats bancaris i d'altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de les despeses per les quals s'ha concedit. Els certificats bancaris han d'indicar la persona beneficiària de la transferència, que ha de coincidir amb l'entitat que emet la factura. La documentació obtinguda per banca electrònica (descàrregues de banca en línia) ha d'estar degudament segellada per l'entitat bancària corresponent en els casos en què l'òrgan gestor ho requereixi.

— Les factures han d'indicar les dades següents:

-Raó social i NIF de l'entitat prestadora de l'activitat formativa.

-Raó social i NIF de la persona beneficiaria.

-Expressió detallada de la formació esportiva prestada, així com el número d'hores del curs.

-Data d'emissió.

-Data efectiva del pagament.

9.3 L'aplicació dels fons percebuts no s'entén del tot justificada fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte presentat, amb independència de l'import de la subvenció concedida.

9.4 Els justificants de pagament de les factures han de tenir una data anterior a l'1 de setembre de 2023.

9.5 Les persones beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini de quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l'òrgan competent per comprovar dita justificació, amb la comunicació prèvia per escrit adreçada a la persona beneficiària.

9.6 En cap cas es consideraran despeses finançables els impostos indirectes, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Així doncs, només és despesa finançable l'import de la base imposable, excloent els impostos indirectes.

9.7 En tots els documents justificatius de la subvenció han d'aparèixer, de manera clara i inequívoca, el nom i el NIF de la persona beneficiària de la subvenció.

10. Nombre, lloc i termini de presentació de sol·licituds

10.1 En cas que es presenti diverses actuacions formatives hauran d'especificar-se en el mateix projecte i en una única sol·licitud.

10.2 El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria fins al 31 de gener de 2023. La documentació que els interessats dirigeixen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se en el registre electrònic de l'Administració o organisme al qual es dirigeixin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1, de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en les oficines de Correus o en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

Si la sol·licitud s'ha presentat mitjançant el registre electrònic, les persones sol·licitants, en el termini màxim de tres dies d'haver-la presentat, n'han de trametre una còpia a l'adreça de correu electrònic trasllats_ib@esports.caib.es.

10.3 Els impresos oficials de la sol·licitud i dels documents que s'han d'emplenar i presentar són a disposició de les persones interessades en els enllaços del web de la Direcció General d'Esports.

Quan en la sol·licitud s'hi inclogui una adreça de correu electrònic, s'entendrà que aquesta adreça s'aporta a l'efecte dels avisos que s'esmenten en l'article 41.6 de la Llei 39/2015.

11. Examen de la documentació

11.1 Els serveis tècnics de la Direcció General d'Esports han d'examinar les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunta per determinar si el projecte s'adequa al que estableix aquesta convocatòria.

11.2 D'acord amb el que disposa l'article 21.5 de la Llei 39/2015, quan el nombre de les sol·licituds formulades o de les persones afectades pugui suposar un incompliment del termini màxim de resolució, l'òrgan competent per resoldre, a proposta raonada de l'òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l'òrgan competent per resoldre, a proposta d'aquest òrgan, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir el despatx adequat i en el termini escaient.

11.3 En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que manca, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015.

12. Comissió Avaluadora

12.1 De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.
 • Secretària: la cap de la Secció VI de la Direcció General d'Esports.
 • Vocals: tres funcionaris tècnics superior de la Direcció General d'Esports.

12.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

- Examinar les sol·licituds presentades.

- Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió es prenen per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

12.3 En el cas que, segons el que estableix l'article 21.5 de la Llei 39/2015, s'habilitin mitjans personals per resoldre el procediment dins el termini, es pot ampliar el personal tècnic de les direccions generals que formen part de la Comissió.

13. Comissió Tècnica

13.1 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l'article 12.3 de l'Ordre del de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Tècnica, composta per:

- Dos membres del personal tècnic de la Direcció General d'Esports, per designació del seu director general.

- La tècnica d'igualtat i diversitat de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

- Un membre del personal tècnic de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

13.2 Les funcions de la Comissió Tècnica són:

- Avaluar les sol·licituds presentades dins del termini, d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el punt 15.

- Emetre l'informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

14. Instrucció del procediment, resolució i notificació

14.1 L'òrgan competent per instruir el procediment és el director general d'Esports, qui ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de subvencions, a més de comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida, d'acord amb l'article 42 del mateix text legal.

14.2 Abans de la proposta de resolució, l'òrgan instructor pot donar audiència a les persones interessades durant un termini de deu dies a l'efecte de proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o de les condicions i la forma de realització de l'activitat, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, conformitat que s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

També s'ha de concedir el tràmit d'audiència esmentat anteriorment en el cas d'haver-se desestimat la sol·licitud de la persona o en el cas que l'import de la subvenció proposada sigui inferior a la quantitat sol·licitada.

14.3 L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, la qual s'ha de pronunciar sobre tots els aspectes relatius a la resolució establerts en l'article 14 de l'Ordre de bases reguladores del 12 de febrer de 2021, i si escau, sobre les modificacions indicades en el paràgraf anterior.

La proposta de resolució no crea cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui.

14.4 La proposta de resolució s'ha de publicar al web de la Direcció General d'Esports, i té els mateixos efectes que la notificació, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015.

14.5 Una vegada formulada i publicada la proposta de resolució, les persones beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor que accepten la proposta o bé que hi renuncien, en el termini de cinc dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària renuncia a la proposta de resolució si no hi manifesta la acceptació dins el termini atorgat, comptador des de l'endemà que se li hagi notificat.

14.6 L'òrgan competent per resoldre els procediments de concessió de les subvencions que determina aquesta convocatòria és la consellera d'Afers Socials i Esports.

14.7 La resolució dictada en aquest procediment, que posa fi a la via administrativa, s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Direcció General d'Esports, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015; ha de ser motivada i ha de fixar, en cas de concessió, la quantia individual de la subvenció de cada una de les persones que hagin estat subvencionades.

14.8 El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

14.9 Les sol·licituds no resoltes en el termini fixat en l'apartat anterior s'han de considerar desestimades.

14.10 En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona sol·licitant de la subvenció per la falta de compliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat, es pot declarar-la decaiguda en el seu dret al tràmit corresponent. La Direcció General d'Esports pot proposar la resolució del procediment a l'òrgan competent per resoldre. Una vegada dictada la resolució, s'ha de notificar a la persona interessada. No obstant això, sempre que no afecti a tercers, s'ha d'admetre l'actuació de l'interessat i produir efectes legals, si es produís abans o en el dia en què es notifiqui la resolució en què es tengui per transcorregut el termini.

14.11 Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

15. Criteris de valoració i determinació de l'import de la subvenció

15.1 La concessió dels ajuts s'ha de regir pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat que els atorga, i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

15.2 Les sol·licituds de les persones beneficiàries es seleccionen d'acord amb el que disposen els articles 17.1 i 18 del text refós de la Llei de subvencions, els articles 6 i 7 de l'Ordre de Bases de 12 de febrer de 2021 i el que disposa aquesta convocatòria.

15.3 En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser superior a la quantia sol·licitada.

15.4 L'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat objecte de la subvenció.

15.5 La Comissió Avaluadora ha d'aplicar el procediment de valoració i determinació de l'import de la subvenció que es detalla a continuació:

a) S'assignarà un punt per cada euro del cost total del curs segons el tipus de curs sol·licitat, amb el màxim de punts indicats a la següent taula:

Tipus de curs

Màxim de punts

Cursos de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior, i cursos de tècnic esportiu federatiu de nivell 1, 2 i 3 que compleixin amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre

1.000

Cursos d'entrenador esportiu federatius de nivell 1, 2 i 3

750

Cursos d'àrbitres o jutges federatius

600

Cursos de formació contínua amb crèdits ECTS

500

Cursos de formació contínua

400

El procediment per avaluar les sol·licituds és el següent:

1. Calcular els punts de cada sol·licitant (considerant fins a un màxim de tres cursos per sol·licitud), d'acord amb els criteris d'avaluació anteriors.

2. Sumar els punts de tots els cursos sol·licitats, i calcular l'import punt dividint els 60.000,00 € d'aquesta línia de subvenció entre el total de punts calculat anteriorment, per tal d'obtenir el valor punt.

3. Calcular els imports de les subvencions per les sol·licituds presentades multiplicant els punts obtinguts pel valor punt, i ajustant aquest import amb l'import sol·licitat.

16. Termini de justificació i pagament dels ajuts

16.1 El darrer dia per justificar l'ajut és dia 31 d'agost de 2023.

16.2 Es farà un pagament del 100 % de l'import concedit, una vegada justificada completament la realització de les actuacions objecte de la subvenció, durant l'any 2023.

17. Avaluació i control

17.1 Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

17.2 L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

17.3 L'òrgan gestor inclourà les dades dels beneficiaris d'aquest ajuts a la Base de Dades Nacional d'Ajuts (BDNS), d'acord amb el que preveu l'article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

18. Revocació dels ajuts concedits

18.1 L'alteració, intencionada o no, de les condicions tingudes en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir la persona beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de concessió són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

18.2 La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, com també la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment la persona beneficiària. A aquest efecte, s'entén com a resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tingui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, la persona beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

A aquests efectes, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació que estableix l'article 30.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

19. Reintegrament dels ajuts concedits

19.1 Les causes i l'import del reintegrament total o parcial, de la subvenció, com també el procediment per exigir-lo, es regeixen pel que estableix l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions i per la normativa reglamentària de desplegament, tenint en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 30.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Esports.

19.2 En el cas que la causa del reintegrament derivi de la invalidesa de la resolució de concessió, aquesta resolució s'ha de revisar prèviament d'acord amb l'article 25 del text refós de la Llei de subvencions i en la resta de disposicions aplicables.

20. Compatibilitat

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost de l'activitat objecte de la subvenció.

21. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

22. Protecció de dades personals

Els tractaments de dades de caràcter personal de les persones físiques es realitzen amb subjecció estricta al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en la resta de la normativa sobre protecció de dades personals