Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 523762
Convocatòria i bases per a la concessió d'ajudes als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per al curs 2021-2022 de l'Ajuntament d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Batlessa de l'Ajuntament d'Algaida ha dictat la següent:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 479, DE 3 DE NOVEMBRE DE 2021

1. Atès que l'Ajuntament d'Algaida vol donar suport econòmic als estudiants del municipi d'Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2021-2022, mitjançant la convocatòria d'ajudes de 180,00 € cada una, i així aconseguir que aquestes ajudes econòmiques puguin servir de complement i promoció per als estudiants del municipi, i al mateix temps, incentivar i facilitar que els estudiants puguin arribar a nivells formatius superiors, i per tant, invertir en l'educació dels nostres joves i al mateix temps en la millora del nostre municipi.

2. Atès que en el vigent pressupost de despeses municipal s'ha previst la consignació pressupostària adequada per tal de poder dur a terme l'activitat de foment abans referida (aplicació pressupostària 2021/01/326/48600).

3. D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, que la desenvolupa i en exercici de les competències que m'atribueix la Llei de Bases de règim local,

HE RESOLT

1.Convocar la concessió d'ajudes econòmiques de 180,00 € cada una, que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi d'Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2021-2022.

2. Aprovar les Bases que regiran la concessió d'ajudes econòmiques durant el curs 2021-2022, destinades als estudiants del municipi d'Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior.

3. Autoritzar la despesa màxima prevista per aquesta convocatòria.

4. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Batlessa, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver publicat la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Algaida, 3 de novembre de 2021

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich

 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, CURS 2021-2022

1. OBJECTE

1. L'Ajuntament d'Algaida sap que un municipi que facilita i incentiva que els seus membres puguin arribar a nivells formatius superiors, és un municipi ric perquè inverteix en cultura i en futur: en els futurs gestors que tindrà la nostra societat.

2. S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament d'Algaida, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

a.Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b.Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.

c.Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

3. És per aquest motiu que la Batlia convoca per al curs 2021-2022 ajudes econòmiques de 180,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior.

2. RÈGIM APLICABLE

La present convocatòria se sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.

Aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. També es trobarà a disposició de totes les persones interessades a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida (http://ajalgaida.sedelectronica.es).

3. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les ajudes regulades en les presents bases reguladores serà de DOTZE MIL EUROS (12.000 €), amb càrrec al vigent pressupost municipal 2021, aplicació pressupostària 2021/01/326/48600.

La quantia de les ajudes econòmiques serà de 180,00 € cada una.

Si l'import justificat és inferior a 180,00 €, l'import de l'ajuda serà com a màxim l'import justificat.

En cas que el total d'ajudes superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

4. CONDICIONS GENERALS DELS SOL·LICITANTS

Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants empadronats al municipi d'Algaida, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de grau superior durant el curs 2021-2022, i que compleixin els següents requisits:

a. Estar empadronats al municipi d'Algaida (l'Ajuntament ho comprovarà d'ofici).

b. Cursar els estudis esmentats durant el curs 2021-2022.

c. Estar matriculat, com a mínim, de la meitat dels crèdits del curs que s'està realitzant o de tots els crèdits que queden pendents per finalitzar els estudis.

d. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

e. No trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No son subvencionables els estudis de màster o postgrau universitaris, ni tampoc els cicles formatius de grau mitjà.

5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les instàncies es dirigiran a la Batlia de l'Ajuntament d'Algaida, i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament d'Algaida o a qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els sol·licitants de la subvenció hauran d'adjuntar a la sol·licitud (model 1) la següent documentació:

a. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre document acreditatiu.

b. Identificació de qui serà el beneficiari mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre document acreditatiu.

c. Declaració responsable per part del beneficiari, si és major d'edat, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas de ser menor d'edat la declaració haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal (model 2).

d. Declaració responsable del beneficiari, si és major d'edat, de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i de complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de ser menor d'edat la declaració haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal (model 2).

e. Certificat de matrícula dels estudis del curs 2021-2022 per als quals sol·licita l'ajuda, juntament amb el justificant bancari de pagament. S'acceptarà també còpia de la matrícula.

f. Dades del compte bancari al qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es pogués concedir (model 3).

En cas de ser menor d'edat, la sol·licitud haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les condicions regulades en les presents bases reguladores.

La manca de presentació d'algun dels documents exigits, o la manca de complementació dins el termini d'esmena de sol•licituds que, si escau, es pot concedir als interessats, podrà donar lloc, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, a tenir-lo per desistit de la sol•licitud presentada.

6. RÈGIM DE LES AJUDES

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència no competitiva. Només podran obtenir subvenció aquells sol·licitants que, reunint els requisits exigits, acompleixin les condicions assenyalades a la base 4.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i un cop revisades aquestes per l'òrgan instructor, s'exposarà la llista provisional d'admesos per participar en el procediment així com les ressenyes de les sol·licituds que tenguin algun defecte o hagin de ser esmenades.

Si la sol·licitud i/o documentació presentada té cap defecte, manca alguna documentació o es volen fer al·legacions, la persona interessada disposarà d'un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la llista provisional, per fer les esmenes que corresponguin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les esmenes o haver-hi adjuntat la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop passat el termini per a l'esmena de documentació o presentació d'al·legacions i un cop resoltes aquestes per l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos per participar en el procediment.

En cas que el total d'ajudes que s'hagin de concedir superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts efectuats per qualsevol altra administració pública o institució privada.

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració, que estarà composta per:

Presidència: La Batlessa o persona en qui delegui.

Vocals:

1. Maria Antònia Reinés Femenia, regidora delegada d'Educació i Joventut, o persona en qui delegui.

2. Bartomeu Fiol Vanrell, Interventor accidental de la Corporació, o persona en qui delegui.

Secretària amb veu i vot: Sara Encinas Cañadas, TAG jurídica de la Corporació, o persona en qui delegui.

Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no tindrà caràcter vinculant, haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits para efectuar-la.

8. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

L'òrgan competent per resoldre el procediment és la Batlessa de l'Ajuntament d'Algaida, que haurà de dictar i notificar als interessats la resolució del procediment en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els actes de tràmit del present procediment, així com la resolució d'aquest, es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida http://ajalgaida.sedelectronica.es

9. PUBLICACIÓ

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. També es trobarà a disposició de totes les persones interessades a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Algaida (http://ajalgaida.sedelectronica.es)

 

Algaida, 3 de novembre de 2021

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich

 

MODEL 1.

SOL·LICITUD PER OPTAR A LES AJUDES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS O CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

NOM I LLINATGES …………………………………...................................…..............…..DNI……….........................…....

C/………………..............................................…………..núm……….pis....…….porta…....….cp…...…..Localitat...……........

Telèfon…………………………………..............…. Adreça electrònica………………..............................................................

REPRESENTANT (per a estudiants menors d'edat)

NOM I LLINATGES ……….........................................................................................……. DNI ………............….………

COMPAREIX I EXPOSA:

1.Que m'he assabentat de la de la “Convocatòria de concessió d'ajudes per als estudiants del municipi d'Algaida, que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2021-2022”

2.Que el meu (o la meva) fill/a o pupil/·la acompleix els requisits establerts a la convocatòria per tal de gaudir de l'esmentada subvenció municipal (en cas d'estudiant menor d'edat) / Que complint els requisits establerts a la convocatòria per tal de gaudir de l'esmentada subvenció municipal (en cas d'estudiant major d'edat)

3.Que d'acord a la convocatòria present la següent documentació:

a.Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre document acreditatiu.

b.Identificació de qui serà el beneficiari mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre document acreditatiu.

c.Declaració responsable per part del beneficiari, si és major d'edat, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas de ser menor d'edat, la declaració haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal (model 2).

d. Declaració responsable del beneficiari, si és major d'edat, de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i de complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de ser menor d'edat, la declaració haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal (model 2).

e.Certificat de matrícula dels estudis del curs 2021-2022 per als quals sol·licita l'ajuda, juntament amb el justificant bancari de pagament. S'acceptarà també còpia de la matrícula.

f. Dades del compte bancari al qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es pogués concedir (model 3).

PER LA QUAL COSA SOL·LICITA:

Que previs els tràmits que pertoquin, li sigui concedida l'ajuda econòmica objecte de la convocatòria.

Algaida, a ………de…………………………………….de 2021

Firma (En cas de ser menor d'edat, la sol·licitud haurà de ser signada pel pare, mare o tutor legal)

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 

MODEL 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE

NOM I LLINATGES ………………………..........................................………….................DNI……….....…..........

C/……………..........................……………..núm……….pis….....….porta......…….cp…......…..Localitat……...........

Telèfon…………………………...........................…………. Adreça electrònica…………….....................…..............

REPRESENTANT (per a estudiants menors d'edat)

NOM I LLINATGES ……..............................................…..........................................……. DNI ………....….………

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1.Que estic empadronat al municipi d'Algaida

2.Que el meu (o la meva) fill/a o pupil/l.la................................................................................... està empadronat/ada al municipi d'Algaida

3.Que em trob al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4.Que no em trob incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i també que complesc els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La qual cosa es fa constar a efectes de concessió d'una subvenció per part de l'Ajuntament d'Algaida a l'efecte de l'article 24 del RD 887/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei de general de subvencions 38/2003.

Algaida , ....….. de …....………………de 2021

Firma (En cas de menor d'edat la declaració haurà de ser signada per pare, mare o tutor legal)

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 

​​​​​​​MODEL 3 

COMUNICACIÓ DE COMPTE BANCARI A EFECTES DE PAGAMENTS DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

SOL·LICITANT (Estudiant)

Núm. DNI/NIE

 

 

Domicili social (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

REPRESENTAT/ADA PER (pare, mare o tutor/a)

Llinatges i nom

Núm. DNI/NIE/Passaport

 

 

Adreça (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

Comunica a l'Ajuntament, a l'efecte dels pagaments que hagi de rebre les següents

DADES BANCÀRIES

Entitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN

(signatura)

Diligència de conformitat de l'Entitat Bancària:

Les dades antecedents coincideixen

amb les que consten a aquesta oficina

El Director

​​​​​​​Signat:

(Datat, Signat i Segellat)

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).