Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 522393
Resolució per la qual es deneguen les ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi (exp. E05582021000097)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el present anunci publica la resolució per la qual es denega la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Maó-Mahón per minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada pel Covid-19, per a l'any 2021, atorgades per Decret d'Alcaldia núm. 2021/DA/0004004, de data 27/10/2021.

Primer. Denegar la concessió de l'ajuda econòmica a les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns que es relacionen a continuació, perquè no reuneixen tots els requisits de les bases reguladores i de la convocatòria que regeixen la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Maó-Mahón.

Passen a relacionar-se, indicant-hi el motiu pel qual es desestima la seva sol·licitud:

Número d'expedient

DNI/NIF

Sol·licitant

Motiu

E05582021000138

B57114092

BRASILIA MENORCA SOCIEDAD LIMITADA

Ajuda CIME

E05582021000141

E16606220

MORITZ & C., CB

Ajuda CIME

E05582021000190

B57837023

OPERAFOREVER SOCIEDAD LIMITADA

Ajuda CIME

E05582021000224

**137**6V

ARRUGA CASADO OLGA ELENA

Epígraf no subvencionable

E05582021000226

**90**99T

ARANDA PERALES MARIA CARMEN

Epígraf no subvencionable

E05582021000269

****4070D

ARABE LUDEÑA CRISTINA

Ajuda CIME

E05582021000271

**8**349A

FINI  MIRKO

Ajuda CIME

E05582021000283

4163****B

KONARE BA AMINATA DIACK

Epígraf no subvencionable

E05582021000289

****4664P

MARCOS BALEA MARIA

Epígraf no subvencionable

E05582021000290

41****40S

MAGAÑA PAYA JOAN

Epígraf no subvencionable

E05582021000327

4**00**3L

MONTON NUÑEZ OSCAR

Epígraf no subvencionable

E05582021000330

B16505810

PECATI RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA

Ajuda CIME

E05582021000343

****6763B

VEIGA GARCIA MAXIMILIANO

Ajuda CIME

E05582021000344

G57076648

CLUB HIPIC MAO

Ajuda CIME

E05582021000367

3****438X

IBORRA JOVE ROMAN

Ajuda CIME

E05582021000369

***9871*L

BRUSNIKINA  OLGA

Ajuda CIME

E05582021000385

A07270846

PROTURE MENORCA SA

Ajuda CIME

E05582021000386

B57386773

PROCUSA MENORCA SOCIEDAD LIMITADA

Ajuda CIME

E05582021000387

B57301046

BOSCH GOODY SOCIEDAD LIMITADA

Ajuda CIME

E05582021000391

****0806W

PONS MELIA BARTOLOME

Ajuda CIME

E05582021000420

1****404Z

MENENDEZ ADAME SARA

Epígraf no subvencionable

E05582021000424

****2658V

CENDALI LAURA MARIALUISA

Ajuda CIME

Segon. Denegar la concessió de l'ajuda econòmica a les persones físiques o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè no han esmenat, en el termini establert, les deficiències requerides pel que fa a l'incompliment dels requisits exigits al punt 7 de les bases; i, per tant, es considera que han desistit de la seva sol·licitud:

Número d'Expedient

DNI/NIF

Sol·licitant

Motiu

E05582021000165

B07618242

LAXMICOM SOCIEDAD LIMITADA

Desistiment

E05582021000181

2620****E

GONZALEZ OLMO JOSE MARIA

Desistiment

E05582021000183

41****09D

PONS MORRO MATIAS

Desistiment

E05582021000195

4**03**0A

CARBALLO FEMENIAS GONZALO JAVIER

Desistiment

E05582021000206

B57841140

JS TECHNOLOGY MENORCA SOCIEDAD LIMITADA

Desistiment

E05582021000217

**57**28S

MORASCHI MORASCHI PAMELA

Desistiment

E05582021000232

****5785J

SINTES LLOPIS ALFREDO

Desistiment

E05582021000263

B57100190

MENORCA EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA

Desistiment

E05582021000266

2****668H

MEDALON ZAPATA ALFONSO ABRAHAM

Desistiment

E05582021000364

B57004210

MI SALON PELUQUEROS SOCIEDAD LIMITADA

Desistiment

E05582021000407

0***85*7M

PARDO JIMENEZ JUAN

Desistiment

E05582021000410

B07674286

VENMAFAR SL

Desistiment

E05582021000419

B57088049

AUTOS CALA GALDANA SOCIEDAD LIMITADA

Desistiment

Tercer. Contra aquesta resolució es poden interposar els següents recursos:

a) Recurs de reposició, davant del mateix òrgan municipal autor de l'acte administratiu, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la notificació o, si és el cas, publicació de l'acte que es recorri.

b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de la notificació o, si és el cas, publicació de l'acte que es recorri.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica del document (2 de novembre de 2021)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets