Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 524158
Aprovació definitiva modificació RLTL0084

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Modificació de la relació de llocs de treball (RLTL0084) (exp. Núm. 1947/2021).

Havent-se aprovat inicialment per Acord del Ple Municipal de data 9 de setembre de 2021, la modificació de la relació de llocs de treball (conforme expedient núm. 1947/2021), i exposada al públic mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 1129 de 18 de setembre de 2021, sense que s'hagin presentat al·legacions, ha resultat elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial, conforme segueix:

“PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (Reclassificació plaça lector-cobrador (RLTL0084), a responsable parc comptadors i xarxa fixa telectura)

Actualment l'Ajuntament de sa Pobla disposa, entre altres, en la seva RLT i en la seva plantilla, dintre del servei d'aigua i clavegueram,  d'una plaça de “lector-cobrador o lector/a d'aigua, RLTL0084”. Dita plaça es de caràcter laboral, i lo correspon un nivell 4 conforme l'anterior conveni del personal laboral de l'Ajuntament.

Per la part que aquí fonamenta la present proposta de modificació de RLT i  plantilla, mitjançant la reclassificació de la mateixa per adaptar-la a les noves circumstàncies, la referida plaça de “lector-cobrador” compte entre les tasques a desenvolupar les següents:

“AGUA:

Realitzar la lectura dels comptadors d'aigua, fent un registre i remetre-ho a l'ATIB als efectes d'emetre els rebuts d'aigua corresponent.

Portar el control de fuites d'aigua i realitzar el seguiment de les mateixes.

Donar trasllat al coordinador d'infraestructures i manteniment de les incidències detectades per al seu manteniment i/o reparació.

ALTRES:

Portar el control de revisions d'OCAS dels ascensors municipals

Portar el control de la documentació dels vehicles municipals i controlar el correcta manteniment dels mateixos (ex control de l'ITV dels vehicles).

Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i per la qual hagi esta prèviament instruït”.

Es fa constar que dita plaça es troba a dia d'avui ocupada per una treballadora baix la modalitat de contracte de relleu, donada la situació de jubilació parcial del seu titular. L'específica regulació dels contracte de relleu, conforme disposa l'article 12 del TRET, condiciona la durada dels mateixos a la jubilació del treballador rellevat.

Així doncs, el present projecte de reclassificació es troba condicionat, pel que fa a la seva entrada en vigor, a la definitiva jubilació del treballador que ocupa en propietat la plaça i a la conseqüent finalització del treballador rellevista, la qual tindrà lloc el proper dia 2 de novembre de 2021.

A la vegada, el detall de dita plaça, i vistes les tasques que actualment li corresponen, ha quedat incompleta i obsoleta, donat que per part de l'Ajuntament de sa Pobla s'estan executant tota una sèrie d'inversions tecnològiques als efectes d'optimitzar el que és el servei d'aigües, tant pel que fa al consum com a la seva qualitat; tot el qual fa necessari l'adaptació de la RLT i la plaça a les necessitats actuals.

Vist el precedent, s'ha procedit per part dels serveis tècnics municipals, i conforme provisió de batlia, a la redacció de la documentació que doni suport a la creació d'una nova plaça, que ara es duu a aprovació, una vegada s'ha informat i completat conforme informe d'intervenció, quedant la mateixa conforme segueix:

“Nom del lloc de treball: Responsable parc comptadors i xarxa fixa telelectura.

Personal: Laboral.

Superior jeràrquic immediat: Cap del serveis d'aigües.

Unitat/servei: Infraestructures i manteniment.

Horaris: Dl-Dv. 37,5 hores setmanals.

Tipus de jornada: Diurna, continua.

Mobilitat funcional: Qualsevol altre lloc, d'acord amb la seva titulació/capacitació acadèmica contractada, dins del seu grup/subgrup de classificació professional.

Dedicació: Preferent.

Incompatibilitat: segons legislació vigent.

Grup: 3 (Batxillers o tècnic, FPII, equivalents o assimilats).

Estructura salarial:

Salari base

1.008,89

Productivitat

176,96

Complement personal

897,48

Complement serveis brigada

70,49

Complement disponibilitat horària

146,85

Plus compensació

23,24

Complement reclassificació com.

315,11

Total nòmina mensual (brut)

2.639,02

Part proporcional paga extra mensual

293,55

Requisits: FPII o grau superior en sistemes de regulació i control automàtics, instal·lacions electrotècniques, manteniment d'instal·lacions de fluids, batxiller científic, assimilats,  anàlegs o equivalents.

Coneixements llegua catalana: B2

Singularitzat.    

Tasques més significatives:

AIGUA:

 1. Gestió integral de tot el parc de comptadors i gestió d'abonats.
 2. Realitzar la lectura dels comptadors d · aigua del municipi, preparant el registre per enviar a ATIB als efectes d 'emetre els rebuts d · aigua corresponents.
 3. Manteniment de la xarxa fixe de tele lectura, tele comandament i monitorització de xarxa
 4. Seguiment i control del balanç hídric, fuites d'aigua i  seguiment de les mateixes.
 5.    Donar trasllat al cap de servei i/o coordinador d· infraestructures i manteniment de les incidències detectades per al seu manteniment i/o reparació.
 6. Relació amb el abonats per donar suport de la informació recollida amb la tele lectura.
 7.       Gestió de reclamacions i avisos.
 8. ALTRES:
 • Efectuar Qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria Que li sigui encomanada i per a la Qual hagi estat prèviament    instruït.
 • Tindrà com a tasca donar suport i substituir vacances al responsable operador de la planta i a l'oficial de xarxes. Les principal tasques en substitucions son.
 1. Realitzar reparacions d'averies a les xarxes generals , escomeses i actuacions de manteniment a la xarxa d'abastiment i sanejament, així com manteniment de comportes, registres, etc.
 2. Reparar avaries dels equips de la Planta: canviar, relés i magneto tèrmics; desmuntar motors avariats i procedir a la seva reparació externa o interna.
 3. Revisar i comprovar diàriament el funcionament de les instal·lacions elèctriques i hidràuliques segons programació: motors, bombes, compressores.
 4. Realitzar les labors de manteniment correctiu (reparació d'avaries, substitució de membranes, substitucions de motors, etc., manteniment d'equips, substitució de peces desgastades ...)
 5. Complimentar els partes de gestió de manteniment.
 6. Controls de qualitat i desinfecció de la xarxa i dipòsits.
 7. Control de nivells i pressions a tot el sistema d'abastiment.
 8. Dosificació de productes químics.
 9. Gestió de les alarmes i del sistema de tele gestió.
 10. Control sanitari.
 11. Tasques de llanterneria derivades del manteniment dels edificis i serveis municipals.

Tenint en compte que l'òrgan competent per adoptar aquesta decisió és el Ple de la Corporació”,

ES PROPOSA

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la plantilla d'aquest Ajuntament, mitjançant la reclassificació, amb efectes 3 de novembre de 2021, de la plaça RLTL0084, amb la denominació i característiques dalt indicades.

Segon.- Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació i plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les”.

La qual cosa es fa pública a l'efecte de vigència en compliment del que preceptua l'article 127 de la Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

D'acord amb el que disposa l'article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra la present aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al BOIB.

   

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El batle

Llorenç Gelabert Crespí